Przejdź do głównej zawartości

Jak tworzyć dokumenty akcyzowe?

Warto wiedzieć

Funkcja dostępna w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus systemu Wapro Mag.

Dokumenty akcyzowe to moduł programu pozwalający generować dokumenty dostawy oraz deklaracje AKC-WW dla wyrobów węglowych. Aby program poprawnie generował te dane w pierwszej kolejności należy określić, czy system ma generować automatycznie dokumenty dostawy w przypadku zatwierdzania dokumentów magazynowych. Można tego dokonać w menu Administrator | konfiguracja firmy | Akcyza | Automatycznie tworzenie akcyzowych dokumentów dostawy. Dodatkowo użytkownik opcjonalnie może wprowadzić Nazwę urzędu celnego, który drukowany będzie na deklaracji AKC-WW.

Kolejny etap to zdefiniowanie w kartotece towarowej, czy towar jest akcyzowy w edycji kartoteki asortymentowej i prawidłowe określenie takiich danych jak: Kod CN, Jednostka miary wartości opałowej, wartość stawki akcyzy oraz wartość opałową za jednostkę magazynowania. Ten etap szczegółowo opisany jest w module kartoteki asortymentowej w sekcji zakładki Akcyza.

Dla pozycji akcyzowych system pozwala w trakcie dodawania dokumentu magazynowego uzupełnić dane akcyzowe na zakładce . Użytkownik może w tym miejscu określić, czy pozycja, którą wprowadza na dokument magazynowy będzie objęta akcyzą, czy też jest z niej zwolniona. Aby system prawidłowo uwzględnił zwolnienie z akcyzy, należy zaznaczyć opcję Asortyment zwolniony z akcyzy. Rozporządzenie MF określa grupy podmiotów, które są zwolnione z akcyzy, należą do nich m.in.:

  • gospodarstwa domowe,
  • organy administracji publicznej,
  • jednostki Sił Zbrojnych RP,
  • podmioty systemu oświaty,
  • żłobki i kluby dziecięce,
  • podmioty lecznicze,
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
  • organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jeśli użytkownik w edycji kontrahenta w zakładce Dane handlowe zaznaczy znacznik Zwolniony z akcyzy, system podczas wprowadzania towarów akcyzowych na dokument automatycznie zaproponuje zwolnienie z akcyzy. Jeśli użytkownik handluje głównie z osobami prywatnymi, które są zwolnione i kupują towar na paragon, można taki znacznik ustawić w kontrahencie Sprzedaż detaliczna.

Dodatkowo użytkownik powinien wprowadzić kod CN (jeśli kod CN uzupełniony jest w danych asortymentu w kartotece zostanie uzupełniony automatycznie, jeśli użytkownik nie podał go w kartotece może wprowadzić go ręcznie).

Wapro Akcyzowe

Warto wiedzieć

Użytkownik może wprowadzić dodatkowo do słownika opisu pozycje, które będą przepisywane do dokumentu dostawy. Rozporządzenie nakłada obowiązek podania podstawy prawnej i przeznaczenia dla pozycji zwolnionych z akcyzy. Opis trafia do kolumny przeznaczenie na dokumencie dostawy. Jeśli użytkownik tego nie poda, może wygenerować opis w edycji pozycji dokumentu dostawy z poziomu modułu dokumentów dostaw. Opis wprowadzony do pozycji zapamiętywany jest dla konkretnego towaru.

Po zatwierdzeniu dokumentu magazynowego lub handlowego, w którym występuje pozycja zwolniona z akcyzy system zaproponuje utworzenie i wydrukowanie dokumentu dostawy. Dodatkowo użytkownik dla zaznaczonych dokumentów magazynowych w kartotece dokumentów magazynowych, może skorzystać z automatycznego generowania dokumentu dostawy. W tym celu można zaznaczyć interesujące nas dokumenty i w menu operacji dodatkowych dostępnych pod przyciskiem Operacje lub pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Generuj dokument dostawy akcyzowej (Ctrl+Shift+C). Po wykonaniu tej operacji system wygeneruje dokumenty dostawy dla dokumentów, które zawierają pozycje zwolnione z akcyzy lista tych dokumentów dostępna jest w menu Magazyn | Dokumenty akcyzowe. W tym miejscu użytkownik może je również wydrukować. Rejestr dokumentów pozwala przeanalizować, jakie pozycje były wprowadzone, które podlegają zwolnieniu od akcyzy, jak również pozwala na ich podstawie wygenerować deklaracje dla urzędu celnego AKC-WW.

Wapro Akcyzowe

Jeśli zachodzi konieczność edycji dokumentu np. w przypadku zmiany danych adresowych lub daty wysyłki lub odbioru, użytkownik może dokonać edycji dokumentu dostawy za pomocą opcji Popraw (F2). Na formatce użytkownik do dyspozycji ma dwie zakładki.

  1. Zakładka Dane dostawcy i dostawy pozwala zmienić dane adresowe dostawcy i datę.
  2. Zakładka Dane odbiorcy pozwala edytować dane adresowe odbiorcy.

Podczas poprawiania dokumentu dostawy użytkownik ma do dyspozycji słownik dla pola Nazwa wydającego do przemieszczenia oraz Miejsce wydania do przemieszczenia. Słowniki mogą być związane z konkretnym magazynem. Opcja przydatna w przypadku pracy wieloodziałowej, gdzie skład/magazyn jest w innym miejscu niż główna siedziba firmy. Domyślnie program pobiera te wartości właśnie z danych firmy.

Użytkownik może z tego poziomu za pomocą przycisku Wydruki dokonać wydruku dokumentu dostawy lub zestawienia, które miesięcznie zobowiązany jest przedstawić do urzędu celnego. W przypadku wydruku dokumentu dostawy można wybrać, czy jest to duplikat, czy oryginał.

Warto wiedzieć

System proponuje automatyczny wydruk dokumentu dostawy po jego wygenerowaniu, czyli po zatwierdzeniu dokumentu handlowego lub magazynowego.

Jak generować deklaracje?

Aby wygenerować deklarację w Wapro Mag należy w oknie dokumentów akcyzowych wybrać przycisk Deklaracje (Ctrl+E). Kolejny etap to zdefiniowanie nagłówka deklaracji za pomocą opcji Dodaj (Ins). W nagłówku operator powinien określić datę wystawienia deklaracji, rok deklaracji i miesiąc. Po zapisaniu nagłówka system zaproponuje automatycznie wygenerowanie pozycji deklaracji dla wybranego miesiąca.

Warto wiedzieć

Zakładając, że deklaracja składana jest za miesiąc poprzedni, system proponuje podczas generowania jako nazwę miesiąca, miesiąc poprzedni względem bieżącego.

Po wygenerowaniu pozycji pojawiają się pozycje wg grupy wyrobów z przypisanym kodem CN oraz sumarycznymi wartościami wg kodów CN z obliczoną wartością w GJ, stawką oraz kwotą podatku w danej grupie wyrobów.

W drugiej sekcji widoczne są wszystkie dokumenty magazynowe wydania, uwzględnione w deklaracji oraz lista dokumentów, które zawierają pozycje zwolnione z akcyzy.

Wydruk deklaracji można wykonać za pomocą opcji Wydruki. Użytkownik może określić, czy drukowany dokument jest pierwotną deklaracją czy korektą.

Wapro Akcyzowe

Jak drukować informacje o pobranym podatku akcyzowym od wyrobów węglowych?

Użytkownik może wydrukować podsumowanie w kodach CN wartości akcyzy, jaka została naliczona w dokumencie. Aby włączyć drukowanie tych informacji użytkownik powinien wybrać edycję wariantu wydruku i na zakładce Inne zaznaczyć opcję Drukuj szczegółową informację o pobranym podatku akcyzowym od wyrobów węglowych.

Wydruk zawiera sekcję nazwaną Pozycje asortymentowe faktury, zawierające w cenie podatek akcyzowy z podsumowaniem w kodach CN i jednostkach ilości oraz wartości.

Jak zdefiniować numerację dokumentów dostaw?

Użytkownik ma do dyspozycji także konfigurację numeracji dokumentów dostaw tak, aby ewidencja była numerowana w sposób ciągły. Pozwala to szybciej zweryfikować ewidencję.

Numeracja dokumentów dostaw dostępna jest w menu Administrator | Definicje | Numeracja dokumentów dostępna jest sekcja Dokumenty akcyzowe.

Program domyślnie proponuje dwa szablony numeracji, oddzielnie dla wydań oraz oddzielnie dla przyjęć. Dokumenty wydania mają sygnaturę "DDW", natomiast dokumenty przyjęć "DDP".