Przejdź do głównej zawartości

Czym jest program Wapro Gang Kadry i płace?

Wapro Gang Kadry i płace jest zintegrowanym systemem kadrowo-płacowym przeznaczonym do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. System może być także z powodzeniem wykorzystywany w jednostkach budżetowych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia, a także różnorodnych systemach wynagradzania oraz rozliczania czasu pracy.

Wapro Gang składa się z dwóch modułów:

 1. Zinegrowany moduł kadrowo-płacowy - zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i zleceniobiorcami, ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej i ewidencji nieobecności, gwarantuje poprawne naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Współpracuje z programem Płatnik, pozwala na elektroniczny transfer przelewów do banków, danych do systemu SODiR oraz import eZLA z PUE ZUS.
 2. Moduł administrator – zawiera szereg opcji pozwalających na rozbudowę i modyfikację modułu kadrowo-płacowego o własne rozwiązania w celu dostosowania programu do specyficznych wymagań użytkownika. Za pomocą modułu administratora można dodawać nowe kartoteki, składniki placowe oraz raporty, a także wpływać na działanie istniejących obiektów.

Podstawowe różnice pomiędzy dostępnymi wariantami

Wapro Gang wariant Biznes

Program Wapro Gang w wariancie Biznes obsługuje trzy firmy (każda firma musi nabyć odrębną licencję) i umożliwia pracę wielu użytkowników w sieci na wielu stanowiskach komputerowych.

Obszar kadrowo-płacowy

 • Emisja dokumentów związanych z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy.
 • Szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych, w tym urlopów na żądanie oraz innych nieobecności wymienionych w Kodeksie Pracy (opieka nad dzieckiem, urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej).
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy.
 • Rejestracja i rozliczanie pracy zdalnej: oświadczenia i wnioski o prace zdalną, wypłata ryczałtów i ekwiwalentów.
 • Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS chorobowych, wypadkowych, opiekuńczych, macierzyńskich, również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego.
 • Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą.
 • Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących urlop rodzicielski z pracą.
 • Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Wydruk zbiorczych i indywidualnych list płac.
 • Wydruk kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych.
 • Tworzenie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, IFT-1/1R.
 • Emisja dokumentów ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7.
 • Tworzenie sprawozdań GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06.
 • Wydruk deklaracji PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1.
 • Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.

Obszar umów cywilno prawnych

 • Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych.
 • Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką.
 • Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie Projektów.
 • Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy.

Współpraca z programem Płatnik

 • Rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych i członków ich rodzin.
 • Miesięczna deklaracja rozliczeniowa i raporty imienne ubezpieczonych.
 • Imienne raporty miesięczne za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.
 • Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ZUS – ZSWA .

Inne obszary

 • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych drogą elektroniczną oraz odbieranie i drukowanie UPO.
 • Eksport wniosku WN-D i miesięcznych informacji INF-D- P do systemu SODiR.
 • Eksport przelewów do większości banków.
 • Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w Archiwum dokumentów pracownika i firmy.
 • Odbiór zwolnień elektronicznych eZLA Z PUE ZUS.
 • Konfiguracja i modyfikacja.
 • Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących.
 • Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu.
 • Pełna dowolność konstruowania algorytmów.
 • Możliwość tworzenia własnych raportów, dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie.

Konfiguracja i modyfikacja

 • Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących.
 • Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu.
 • Pełna dowolność konstruowania algorytmów.
 • Możliwość tworzenia własnych raportów, dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie.

Wapro Gang wariant Biuro

Program Wapro Gang w wariancie Biuro obsługuje dowolną liczbę firm. W zakresie jego działania znajduje się pełna funkcjonalność wariantu Biznes, a ponadto dostępne są:

 • grupowe wypełnianie kalendarzy w wielu firmach wg wzorca tygodniowego,
 • możliwość kopiowania danych zaznaczonego roku lub miesiąca do kalendarza w innej firmie.

Wapro Gang wariant Prestiż

Program Wapro Gang w wariancie Prestiż obsługuje dowolną liczbę firm (każda firma musi nabyć odrębną licencję). W zakresie jego działania znajduje się pełna funkcjonalność wariantu Biznes, a ponadto posiada rozbudowany i konfigurowalny mechanizm rejestracji operacji użytkowników.

Wapro Gang wariant Biuro Plus

Program Wapro Gang w wariancie Biuro Plus obsługuje dowolną liczbę firm. W zakresie jego działania znajduje się pełna funkcjonalność wariantu Biuro, a ponadto posiada rozbudowany i konfigurowalny mechanizm rejestracji operacji użytkowników.