Historia zmian WAPRO Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mag. Wybierz wariant programu.

Businesslink
 • Dodano możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami w usłudze Businesslink.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach handlowych i zamówieniach umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink.
 • Dodano interpretację parametru Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu dla importowanych faktur do bufora z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import zamówień z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import faktur z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink.
 • Ukryto domyślne wyświetlanie dokumentów archiwalnych.
Ogólne
 • Dodano nowy wariant typu Odczyt, który umożliwia podglądanie danych bez możliwości jakiejkolwiek edycji. Wariant dedykowany jest dla firm, którym upłynął abonament licencji 365 a potrzebują zachować podgląd do danych.
 • Dodano nowy mechanizm weryfikacji pozycji dokumentu dostępny w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach.
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji;
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego;
  • Umożliwia blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji;
  • Umożliwia utworzenie paczki kurierskiej z weryfikowanego dokumentu;
  • Drukowanie weryfikowanego dokumentu;
 • Poprawiono mechanizm przelogowania użytkownika, aby nie pojawiał się komunikat o przekroczonej ilości stanowisk w sytuacji kiedy wszystkie stanowiska z licencji są już w użyciu.
 • Rozszerzono zapamiętywanie filtrów użytkownika o filtry ustawione w tabeli dodatkowej.
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności typów dokumentów magazynowych analogicznie do typów dokumentów handlowych - nieaktywne ukrywane są na liście wyboru w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Dodano listę szczegółów w oknie zleceń produkcyjnych.
 • Dodano możliwość wyszukiwania w kartotece banków po nazwie intuicja.
 • Poprawiono mechanizm automatycznego nawiązywania połączenia z bazą danych programu np. po hibernacji systemu operacyjnego i ponownym jego wznowieniu jeśli program nie jest ponownie uruchamiany, program spróbuje automatyczne nawiązać połączenie.
 • Dodano w module Klient SQL opcję "zawijanie wierszy".
 • Dodano uruchamianie aplikacji w rozmiarze ostatnio zapisanym przy poprawnym zamknięciu aplikacji.
Dokumenty
 • Dodano obsługę statusów dokumentów handlowych.
 • Dodano uzupełnianie danych o kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat typu Wywóz zgodnie zmianami przepisów od 01.01.2022.
 • Dodano w oknie sprzedaży detalicznej opcje zmniejszania i zwiększania wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość.
 • Dodano możliwość stosowania zmiennej @@-miesiąc oraz -rok w opisie pozycji szablonu dokumentu seryjnego. Pozwala to automatycznie opisywać okres usług realizowanych w szablonach.
 • Dodano parametr "Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS" - Parametr określa, czy program (tylko w linii 365) dla dokumentów zamówień walutowych ma automatycznie proponować unijną stawkę VAT oraz typ transakcji transgranicznej OSS (IOSS) na pozycji zamówienia, dokumentu handlowego oraz magazynowego. Program analizuje kraj adresu dostawy i/lub kraj kontrahenta (odbiorcy) oraz wcześniejsze (ostatnie) wybory użytkownika dla konkretnego artykułu. (tylko linia 365)
 • Dodano możliwość grupowego przesyłania zaznaczonych zamówień do bufora.
 • Dodano możliwość uruchomienia edycji kartoteki asortymentowej z poziomu prawego przycisku myszy na liście szczegółów z pozycjami dokumentu
 • Dodano możliwość definiowania własnego filtra SQL w filtrach F8 na:
  • dokumentach handlowych,
  • magazynowych,
  • zamówień,
  • ofert,
  • rozrachunków,
  • kontrahentów
  • artykułów.
 • Dodano możliwość generowania plików e-przelewy z poziomu listy rozrachunków.
 • Dodano możliwość oznaczenia, które dokumenty magazynowe mają być wliczane do limitu kupieckiego.
 • Dodano wyszukiwanie po numerze zamówienia klienta na oknie zamówień
 • Poprawiono wyszukiwanie w rozrachunkach po kolumnie Symbol
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia uwag podczas realizacji wielu dokumentów magazynowych na dokument handlowy. W miarę możliwości dostępnego miejsca przeniesione zostaną uwagi z wielu dokumentów.
 • Dodano grupową operację "Grupowa zmiana rachunku dla PW/BW" w dokumentach finansowych.
 • Dodano automatyczne blokowanie dok. SAD oraz powiązane dok. magazynowe po przeniesieniu do modułu Finanse i księgowość - Wapro Fakir.
 • Dodano kolumnę kodu kreskowego pozycji w dokumencie SAD.
 • Dodano możliwość wyboru dokumentu typu MM w oknie wyboru dokumentów do realizacji na liście zamówień.
 • Poprawiono obsługę dat na zawieszonych paragonach z poprzednich dni aby dokumenty z poprzednich dni miały automatycznie ustawioną datę na bieżącą.
 • Poprawiono wyświetlanie pozycji w SAD po podpięciu z dokumentu zamówienia.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych bez przypisanej osoby odbierającej.
 • Dodano możliwość edytowania uwag zaksięgowanych dokumentów magazynowych.
 • Zmodyfikowano działanie funkcji automatycznego proponowania stawki 0% dla zamówień UE bazując na nowych kodach kraju wg stawek dla pakietu e-commerce.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach zleceń produkcyjnych umożliwiające filtrowanie zleceń poprzez zawierający asortyment, kategorię zwykłą lub drzewiastą.
 • Dodano możliwość wystawiania noty odsetkowej dla rozrachunku powstałego z kompensaty dokumentów.
 • Dodano automatyczne aktualizowanie adresu dostawy w powiązanych dokumentach magazynowych z dokumentem handlowym, w którym zmodyfikowano adres dostawy.
 • Dodano parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty" umożliwiający przesunięcie daty "Ważna do" w ofercie.
 • Dodano kolumnę termin płatności w liście dokumentów handlowych.
 • Rozszerzono parametr "Automatyczny wydruk paragonu po fakturze" o wartość "Tak, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Rozszerzono parametr "Fiskalizacja przy wystawianiu FV" o wartość "Fiskalizuj, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Zmodyfikowano mechanizm rozchodu oraz rezerwacji (w przypadku zamówień) dla towarów, w których określono zasadę zdejmowania ze stanu wg nr serii, daty ważności i FIFO/LIFO. Wprowadzenie preferowanego numeru serii i/lub daty ważności na formularzu pozycji oznacza że program będzie automatycznie wyszukiwał i dopasowywał dostawy do rozchodu wg przyjętej metody zdejmowania ze stanu. W przypadku wprowadzenie daty ważności będą wyszukiwane dostawy nie starsze niż podana data (o ile takie są dostępne). W przypadku podania numeru serii lub jego fragmentu będą wyszukiwane dostawy o numerach serii pasujące do podanego wzorca.
 • Zmodyfikowano logikę kasowania wzajemnego dokumentów MW i MP - program najpierw próbuje kasować MP w przypadku rozchodów pojawia się stosowna informacja.
 • Zmodyfikowano proponowanie daty kursu z dnia bieżącego na kurs z ostatniego dnia roboczego w trakcie dodawania dokumentu SAD.
 • Zmodyfikowano proponowanie nowego adresu dostawy po zmianie kontrahenta na dokumencie.
 • Poprawiono ustawianie widoczności wpłaty, która była podpięta do faktury a dokument handlowy został usunięty.
 • Dodano automatyczne ustawienie pracownika na wykonującego operacje podczas powielania rozrachunku.
Towary
 • Dodano prezentowanie informacji o sumie odłożonych ilości towaru w liście szczegółów w zakładce Stany w magazynach.
 • Dodano możliwość zablokowania użycia zamiennika w zleceniu produkcyjnym - opcja dostępna w edycji zamiennika.
 • Dodano grupową zmianę certyfikatu dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość zapisania cen indywidualnych bez podawania nazwy i indeksu indywidualnego.
 • Dodano wyświetlanie pól dodatkowych pozycji dokumentu w oknie historii przychodów i rozchodów towarów.
 • Poprawiono przepisanie stawek vat z nowo wybranej kategorii do stawek edytowanego towaru.
 • Zmodyfikowano warunek kolorowania wierszy wg stanu min/max aby uwzględniał ilość dostępną licząc wg stan-zarezerwowano.
 • Rozszerzono filtr stanu minimalnego o pozycję min-1 czyli wyświetlanie pozycji, które są poniżej stanu minimalnego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość skalowania okna edycji kontrahenta
 • Dodano możliwość sortowania po nagłówkach kolumn w liście szczegółów kontaktów kontrahenta
 • Dodano w module kojarzenia kontrahentów wyszukiwanie po numerze kontrahenta.
Paczki kurierskie
 • Dodano nowy filtr paczek Status paczek - pozwala filtrować paczki bez uzupełnionego statusu.
Wydruki
 • Dodano parametr ukryj numer PESEL na wydruku FV oraz korekty.
 • Rozszerzono parametr wydruku zamówienia od odbiorcy o możliwość wydrukowania uwagi, info. dodatkowe lub uwagi + info. dodatkowe.
 • Dodano w wydruku Specyfikacji realizacji zamówienia informacji o zamówieniu od odbiorcy na każdej stronie wydruku.
 • Poprawiono wydruk dokumentu pro forma w walucie aby kwoty VAT były w PLN a nie w walucie.
 • Poprawiono wydruk faktury aby kod kraju kontrahenta pobierany był z adresów historycznych kontrahenta.
 • Poprawiono wydruki systemowe dokumentów, tak aby w przypadku nazwy jednostki drukowanej przy długości > 8 znaków była zmniejszona aby zmieścić całość na wydruku.
 • Poprawiono prezentowanie ilości na wydruku WZ bez cen z rozbiciem na nr serii.
 • Dodano na wydruku kompensaty możliwość umieszczenia danych wystawiającego dokument.
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu WZk w trakcie zatwierdzania dokumentu korekty faktury.
 • Dodano możliwość ukrycia na WZ do FV zaliczkowej na 100% dopisku "Dokument wystawiony do faktur zaliczkowych".
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP w raporcie kasowym obok nazwy wpłacającego/wypłacającego.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano kolumnę stan na magazynie oraz lokalizacja w zakładce kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano filtr zleceń serwisowych wg producenta urządzenia.
 • Poprawiono automatyczne proponowanie domyślnych opisów w polach opis usterki c.d., stan urządzenia i wyposażenie dodatkowe.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano domyślny stan uprawnienia dla nowo tworzonej operacji dodatkowej (wdrożeniowej) z aktywnej na zablokowaną.
 • Dodano możliwość ustawiania uprawnień poprzez opcję "Wszystkie" w definicji uprawnień dla operacji dodatkowych.
 • Ukryto numer PESEL widoku pracowników przypisanych do zadania CRM w przypadku braku uprawnień Dodawanie i Edycja do modułu RODO.
Businesslink
 • Dodano możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami w usłudze Businesslink.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach handlowych i zamówieniach umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink.
 • Dodano interpretację parametru Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu dla importowanych faktur do bufora z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import zamówień z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import faktur z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink.
 • Ukryto domyślne wyświetlanie dokumentów archiwalnych.
Ogólne
 • Dodano nowy wariant typu Odczyt, który umożliwia podglądanie danych bez możliwości jakiejkolwiek edycji. Wariant dedykowany jest dla firm, którym upłynął abonament licencji 365 a potrzebują zachować podgląd do danych.
 • Dodano nowy mechanizm weryfikacji pozycji dokumentu dostępny w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach.
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji;
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego;
  • Umożliwia blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji;
  • Umożliwia utworzenie paczki kurierskiej z weryfikowanego dokumentu;
  • Drukowanie weryfikowanego dokumentu;
 • Poprawiono mechanizm przelogowania użytkownika, aby nie pojawiał się komunikat o przekroczonej ilości stanowisk w sytuacji kiedy wszystkie stanowiska z licencji są już w użyciu.
 • Rozszerzono zapamiętywanie filtrów użytkownika o filtry ustawione w tabeli dodatkowej.
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności typów dokumentów magazynowych analogicznie do typów dokumentów handlowych - nieaktywne ukrywane są na liście wyboru w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Dodano listę szczegółów w oknie zleceń produkcyjnych.
 • Dodano możliwość wyszukiwania w kartotece banków po nazwie intuicja.
 • Poprawiono mechanizm automatycznego nawiązywania połączenia z bazą danych programu np. po hibernacji systemu operacyjnego i ponownym jego wznowieniu jeśli program nie jest ponownie uruchamiany, program spróbuje automatyczne nawiązać połączenie.
 • Dodano w module Klient SQL opcję "zawijanie wierszy".
 • Dodano uruchamianie aplikacji w rozmiarze ostatnio zapisanym przy poprawnym zamknięciu aplikacji.
Dokumenty
 • Dodano obsługę statusów dokumentów handlowych.
 • Dodano uzupełnianie danych o kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat typu Wywóz zgodnie zmianami przepisów od 01.01.2022.
 • Dodano w oknie sprzedaży detalicznej opcje zmniejszania i zwiększania wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość.
 • Dodano możliwość stosowania zmiennej @@-miesiąc oraz -rok w opisie pozycji szablonu dokumentu seryjnego. Pozwala to automatycznie opisywać okres usług realizowanych w szablonach.
 • Dodano możliwość grupowego przesyłania zaznaczonych zamówień do bufora.
 • Dodano możliwość uruchomienia edycji kartoteki asortymentowej z poziomu prawego przycisku myszy na liście szczegółów z pozycjami dokumentu
 • Dodano możliwość generowania plików e-przelewy z poziomu listy rozrachunków.
 • Dodano możliwość oznaczenia, które dokumenty magazynowe mają być wliczane do limitu kupieckiego.
 • Dodano wyszukiwanie po numerze zamówienia klienta na oknie zamówień
 • Poprawiono wyszukiwanie w rozrachunkach po kolumnie Symbol
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia uwag podczas realizacji wielu dokumentów magazynowych na dokument handlowy. W miarę możliwości dostępnego miejsca przeniesione zostaną uwagi z wielu dokumentów.
 • Dodano grupową operację "Grupowa zmiana rachunku dla PW/BW" w dokumentach finansowych.
 • Dodano automatyczne blokowanie dok. SAD oraz powiązane dok. magazynowe po przeniesieniu do modułu Finanse i księgowość - Wapro Fakir.
 • Dodano kolumnę kodu kreskowego pozycji w dokumencie SAD.
 • Dodano możliwość wyboru dokumentu typu MM w oknie wyboru dokumentów do realizacji na liście zamówień.
 • Poprawiono obsługę dat na zawieszonych paragonach z poprzednich dni aby dokumenty z poprzednich dni miały automatycznie ustawioną datę na bieżącą.
 • Poprawiono wyświetlanie pozycji w SAD po podpięciu z dokumentu zamówienia.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych bez przypisanej osoby odbierającej.
 • Dodano możliwość edytowania uwag zaksięgowanych dokumentów magazynowych.
 • Zmodyfikowano działanie funkcji automatycznego proponowania stawki 0% dla zamówień UE bazując na nowych kodach kraju wg stawek dla pakietu e-commerce.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach zleceń produkcyjnych umożliwiające filtrowanie zleceń poprzez zawierający asortyment, kategorię zwykłą lub drzewiastą.
 • Dodano możliwość wystawiania noty odsetkowej dla rozrachunku powstałego z kompensaty dokumentów.
 • Dodano automatyczne aktualizowanie adresu dostawy w powiązanych dokumentach magazynowych z dokumentem handlowym, w którym zmodyfikowano adres dostawy.
 • Dodano parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty" umożliwiający przesunięcie daty "Ważna do" w ofercie.
 • Dodano kolumnę termin płatności w liście dokumentów handlowych.
 • Rozszerzono parametr "Automatyczny wydruk paragonu po fakturze" o wartość "Tak, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Rozszerzono parametr "Fiskalizacja przy wystawianiu FV" o wartość "Fiskalizuj, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Zmodyfikowano mechanizm rozchodu oraz rezerwacji (w przypadku zamówień) dla towarów, w których określono zasadę zdejmowania ze stanu wg nr serii, daty ważności i FIFO/LIFO. Wprowadzenie preferowanego numeru serii i/lub daty ważności na formularzu pozycji oznacza że program będzie automatycznie wyszukiwał i dopasowywał dostawy do rozchodu wg przyjętej metody zdejmowania ze stanu. W przypadku wprowadzenie daty ważności będą wyszukiwane dostawy nie starsze niż podana data (o ile takie są dostępne). W przypadku podania numeru serii lub jego fragmentu będą wyszukiwane dostawy o numerach serii pasujące do podanego wzorca.
 • Zmodyfikowano logikę kasowania wzajemnego dokumentów MW i MP - program najpierw próbuje kasować MP w przypadku rozchodów pojawia się stosowna informacja.
 • Zmodyfikowano proponowanie daty kursu z dnia bieżącego na kurs z ostatniego dnia roboczego w trakcie dodawania dokumentu SAD.
 • Zmodyfikowano proponowanie nowego adresu dostawy po zmianie kontrahenta na dokumencie.
 • Poprawiono ustawianie widoczności wpłaty, która była podpięta do faktury a dokument handlowy został usunięty.
 • Dodano automatyczne ustawienie pracownika na wykonującego operacje podczas powielania rozrachunku.
Towary
 • Dodano prezentowanie informacji o sumie odłożonych ilości towaru w liście szczegółów w zakładce Stany w magazynach.
 • Dodano możliwość zablokowania użycia zamiennika w zleceniu produkcyjnym - opcja dostępna w edycji zamiennika.
 • Dodano grupową zmianę certyfikatu dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość zapisania cen indywidualnych bez podawania nazwy i indeksu indywidualnego.
 • Dodano wyświetlanie pól dodatkowych pozycji dokumentu w oknie historii przychodów i rozchodów towarów.
 • Poprawiono przepisanie stawek vat z nowo wybranej kategorii do stawek edytowanego towaru.
 • Zmodyfikowano warunek kolorowania wierszy wg stanu min/max aby uwzględniał ilość dostępną licząc wg stan-zarezerwowano.
 • Rozszerzono filtr stanu minimalnego o pozycję min-1 czyli wyświetlanie pozycji, które są poniżej stanu minimalnego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość skalowania okna edycji kontrahenta
 • Dodano możliwość sortowania po nagłówkach kolumn w liście szczegółów kontaktów kontrahenta
 • Dodano w module kojarzenia kontrahentów wyszukiwanie po numerze kontrahenta.
Paczki kurierskie
 • Dodano nowy filtr paczek Status paczek - pozwala filtrować paczki bez uzupełnionego statusu.
Wydruki
 • Dodano parametr ukryj numer PESEL na wydruku FV oraz korekty.
 • Rozszerzono parametr wydruku zamówienia od odbiorcy o możliwość wydrukowania uwagi, info. dodatkowe lub uwagi + info. dodatkowe.
 • Dodano w wydruku Specyfikacji realizacji zamówienia informacji o zamówieniu od odbiorcy na każdej stronie wydruku.
 • Poprawiono wydruk dokumentu pro forma w walucie aby kwoty VAT były w PLN a nie w walucie.
 • Poprawiono wydruk faktury aby kod kraju kontrahenta pobierany był z adresów historycznych kontrahenta.
 • Poprawiono wydruki systemowe dokumentów, tak aby w przypadku nazwy jednostki drukowanej przy długości > 8 znaków była zmniejszona aby zmieścić całość na wydruku.
 • Poprawiono prezentowanie ilości na wydruku WZ bez cen z rozbiciem na nr serii.
 • Dodano na wydruku kompensaty możliwość umieszczenia danych wystawiającego dokument.
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu WZk w trakcie zatwierdzania dokumentu korekty faktury.
 • Dodano możliwość ukrycia na WZ do FV zaliczkowej na 100% dopisku "Dokument wystawiony do faktur zaliczkowych".
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP w raporcie kasowym obok nazwy wpłacającego/wypłacającego.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano kolumnę stan na magazynie oraz lokalizacja w zakładce kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano filtr zleceń serwisowych wg producenta urządzenia.
 • Poprawiono automatyczne proponowanie domyślnych opisów w polach opis usterki c.d., stan urządzenia i wyposażenie dodatkowe.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano domyślny stan uprawnienia dla nowo tworzonej operacji dodatkowej (wdrożeniowej) z aktywnej na zablokowaną.
 • Dodano możliwość ustawiania uprawnień poprzez opcję "Wszystkie" w definicji uprawnień dla operacji dodatkowych.
 • Ukryto numer PESEL widoku pracowników przypisanych do zadania CRM w przypadku braku uprawnień Dodawanie i Edycja do modułu RODO.
Businesslink
 • Dodano możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami w usłudze Businesslink.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach handlowych i zamówieniach umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink.
 • Dodano interpretację parametru Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu dla importowanych faktur do bufora z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import zamówień z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import faktur z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink.
 • Ukryto domyślne wyświetlanie dokumentów archiwalnych.
Ogólne
 • Dodano nowy wariant typu Odczyt, który umożliwia podglądanie danych bez możliwości jakiejkolwiek edycji. Wariant dedykowany jest dla firm, którym upłynął abonament licencji 365 a potrzebują zachować podgląd do danych.
 • Dodano nowy mechanizm weryfikacji pozycji dokumentu dostępny w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach.
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji;
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego;
  • Umożliwia blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji;
  • Umożliwia utworzenie paczki kurierskiej z weryfikowanego dokumentu;
  • Drukowanie weryfikowanego dokumentu;
 • Poprawiono mechanizm przelogowania użytkownika, aby nie pojawiał się komunikat o przekroczonej ilości stanowisk w sytuacji kiedy wszystkie stanowiska z licencji są już w użyciu.
 • Rozszerzono zapamiętywanie filtrów użytkownika o filtry ustawione w tabeli dodatkowej.
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności typów dokumentów magazynowych analogicznie do typów dokumentów handlowych - nieaktywne ukrywane są na liście wyboru w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Dodano listę szczegółów w oknie zleceń produkcyjnych.
 • Dodano możliwość wyszukiwania w kartotece banków po nazwie intuicja.
 • Poprawiono mechanizm automatycznego nawiązywania połączenia z bazą danych programu np. po hibernacji systemu operacyjnego i ponownym jego wznowieniu jeśli program nie jest ponownie uruchamiany, program spróbuje automatyczne nawiązać połączenie.
 • Dodano w module Klient SQL opcję "zawijanie wierszy".
 • Dodano uruchamianie aplikacji w rozmiarze ostatnio zapisanym przy poprawnym zamknięciu aplikacji.
Dokumenty
 • Dodano obsługę statusów dokumentów handlowych.
 • Dodano uzupełnianie danych o kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat typu Wywóz zgodnie zmianami przepisów od 01.01.2022.
 • Dodano w oknie sprzedaży detalicznej opcje zmniejszania i zwiększania wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość.
 • Dodano możliwość stosowania zmiennej @@-miesiąc oraz -rok w opisie pozycji szablonu dokumentu seryjnego. Pozwala to automatycznie opisywać okres usług realizowanych w szablonach.
 • Dodano parametr "Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS" - Parametr określa, czy program (tylko w linii 365) dla dokumentów zamówień walutowych ma automatycznie proponować unijną stawkę VAT oraz typ transakcji transgranicznej OSS (IOSS) na pozycji zamówienia, dokumentu handlowego oraz magazynowego. Program analizuje kraj adresu dostawy i/lub kraj kontrahenta (odbiorcy) oraz wcześniejsze (ostatnie) wybory użytkownika dla konkretnego artykułu. (tylko linia 365)
 • Dodano możliwość grupowego przesyłania zaznaczonych zamówień do bufora.
 • Dodano możliwość uruchomienia edycji kartoteki asortymentowej z poziomu prawego przycisku myszy na liście szczegółów z pozycjami dokumentu
 • Dodano możliwość definiowania własnego filtra SQL w filtrach F8 na:
  • dokumentach handlowych,
  • magazynowych,
  • zamówień,
  • ofert,
  • rozrachunków,
  • kontrahentów
  • artykułów.
 • Dodano możliwość generowania plików e-przelewy z poziomu listy rozrachunków.
 • Dodano możliwość oznaczenia, które dokumenty magazynowe mają być wliczane do limitu kupieckiego.
 • Dodano wyszukiwanie po numerze zamówienia klienta na oknie zamówień
 • Poprawiono wyszukiwanie w rozrachunkach po kolumnie Symbol
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia uwag podczas realizacji wielu dokumentów magazynowych na dokument handlowy. W miarę możliwości dostępnego miejsca przeniesione zostaną uwagi z wielu dokumentów.
 • Dodano grupową operację "Grupowa zmiana rachunku dla PW/BW" w dokumentach finansowych.
 • Dodano automatyczne blokowanie dok. SAD oraz powiązane dok. magazynowe po przeniesieniu do modułu Finanse i księgowość - Wapro Fakir.
 • Dodano kolumnę kodu kreskowego pozycji w dokumencie SAD.
 • Dodano możliwość wyboru dokumentu typu MM w oknie wyboru dokumentów do realizacji na liście zamówień.
 • Poprawiono obsługę dat na zawieszonych paragonach z poprzednich dni aby dokumenty z poprzednich dni miały automatycznie ustawioną datę na bieżącą.
 • Poprawiono wyświetlanie pozycji w SAD po podpięciu z dokumentu zamówienia.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych bez przypisanej osoby odbierającej.
 • Dodano możliwość edytowania uwag zaksięgowanych dokumentów magazynowych.
 • Zmodyfikowano działanie funkcji automatycznego proponowania stawki 0% dla zamówień UE bazując na nowych kodach kraju wg stawek dla pakietu e-commerce.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach zleceń produkcyjnych umożliwiające filtrowanie zleceń poprzez zawierający asortyment, kategorię zwykłą lub drzewiastą.
 • Dodano możliwość wystawiania noty odsetkowej dla rozrachunku powstałego z kompensaty dokumentów.
 • Dodano automatyczne aktualizowanie adresu dostawy w powiązanych dokumentach magazynowych z dokumentem handlowym, w którym zmodyfikowano adres dostawy.
 • Dodano parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty" umożliwiający przesunięcie daty "Ważna do" w ofercie.
 • Dodano kolumnę termin płatności w liście dokumentów handlowych.
 • Rozszerzono parametr "Automatyczny wydruk paragonu po fakturze" o wartość "Tak, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Rozszerzono parametr "Fiskalizacja przy wystawianiu FV" o wartość "Fiskalizuj, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Zmodyfikowano mechanizm rozchodu oraz rezerwacji (w przypadku zamówień) dla towarów, w których określono zasadę zdejmowania ze stanu wg nr serii, daty ważności i FIFO/LIFO. Wprowadzenie preferowanego numeru serii i/lub daty ważności na formularzu pozycji oznacza że program będzie automatycznie wyszukiwał i dopasowywał dostawy do rozchodu wg przyjętej metody zdejmowania ze stanu. W przypadku wprowadzenie daty ważności będą wyszukiwane dostawy nie starsze niż podana data (o ile takie są dostępne). W przypadku podania numeru serii lub jego fragmentu będą wyszukiwane dostawy o numerach serii pasujące do podanego wzorca.
 • Zmodyfikowano logikę kasowania wzajemnego dokumentów MW i MP - program najpierw próbuje kasować MP w przypadku rozchodów pojawia się stosowna informacja.
 • Zmodyfikowano proponowanie daty kursu z dnia bieżącego na kurs z ostatniego dnia roboczego w trakcie dodawania dokumentu SAD.
 • Zmodyfikowano proponowanie nowego adresu dostawy po zmianie kontrahenta na dokumencie.
 • Poprawiono ustawianie widoczności wpłaty, która była podpięta do faktury a dokument handlowy został usunięty.
 • Dodano automatyczne ustawienie pracownika na wykonującego operacje podczas powielania rozrachunku.
Towary
 • Dodano prezentowanie informacji o sumie odłożonych ilości towaru w liście szczegółów w zakładce Stany w magazynach.
 • Dodano możliwość zablokowania użycia zamiennika w zleceniu produkcyjnym - opcja dostępna w edycji zamiennika.
 • Dodano grupową zmianę certyfikatu dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość zapisania cen indywidualnych bez podawania nazwy i indeksu indywidualnego.
 • Dodano wyświetlanie pól dodatkowych pozycji dokumentu w oknie historii przychodów i rozchodów towarów.
 • Poprawiono przepisanie stawek vat z nowo wybranej kategorii do stawek edytowanego towaru.
 • Zmodyfikowano warunek kolorowania wierszy wg stanu min/max aby uwzględniał ilość dostępną licząc wg stan-zarezerwowano.
 • Rozszerzono filtr stanu minimalnego o pozycję min-1 czyli wyświetlanie pozycji, które są poniżej stanu minimalnego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość skalowania okna edycji kontrahenta
 • Dodano możliwość sortowania po nagłówkach kolumn w liście szczegółów kontaktów kontrahenta
 • Dodano w module kojarzenia kontrahentów wyszukiwanie po numerze kontrahenta.
Paczki kurierskie
 • Dodano nowy filtr paczek Status paczek - pozwala filtrować paczki bez uzupełnionego statusu.
Wydruki
 • Dodano parametr ukryj numer PESEL na wydruku FV oraz korekty.
 • Rozszerzono parametr wydruku zamówienia od odbiorcy o możliwość wydrukowania uwagi, info. dodatkowe lub uwagi + info. dodatkowe.
 • Dodano w wydruku Specyfikacji realizacji zamówienia informacji o zamówieniu od odbiorcy na każdej stronie wydruku.
 • Poprawiono wydruk dokumentu pro forma w walucie aby kwoty VAT były w PLN a nie w walucie.
 • Poprawiono wydruk faktury aby kod kraju kontrahenta pobierany był z adresów historycznych kontrahenta.
 • Poprawiono wydruki systemowe dokumentów, tak aby w przypadku nazwy jednostki drukowanej przy długości > 8 znaków była zmniejszona aby zmieścić całość na wydruku.
 • Poprawiono prezentowanie ilości na wydruku WZ bez cen z rozbiciem na nr serii.
 • Dodano na wydruku kompensaty możliwość umieszczenia danych wystawiającego dokument.
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu WZk w trakcie zatwierdzania dokumentu korekty faktury.
 • Dodano możliwość ukrycia na WZ do FV zaliczkowej na 100% dopisku "Dokument wystawiony do faktur zaliczkowych".
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP w raporcie kasowym obok nazwy wpłacającego/wypłacającego.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano kolumnę stan na magazynie oraz lokalizacja w zakładce kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano filtr zleceń serwisowych wg producenta urządzenia.
 • Poprawiono automatyczne proponowanie domyślnych opisów w polach opis usterki c.d., stan urządzenia i wyposażenie dodatkowe.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano domyślny stan uprawnienia dla nowo tworzonej operacji dodatkowej (wdrożeniowej) z aktywnej na zablokowaną.
 • Dodano możliwość ustawiania uprawnień poprzez opcję "Wszystkie" w definicji uprawnień dla operacji dodatkowych.
 • Ukryto numer PESEL widoku pracowników przypisanych do zadania CRM w przypadku braku uprawnień Dodawanie i Edycja do modułu RODO.
Businesslink
 • Dodano możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami w usłudze Businesslink.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach handlowych i zamówieniach umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink.
 • Dodano interpretację parametru Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu dla importowanych faktur do bufora z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import zamówień z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import faktur z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink.
 • Ukryto domyślne wyświetlanie dokumentów archiwalnych.
Ogólne
 • Dodano nowy wariant typu Odczyt, który umożliwia podglądanie danych bez możliwości jakiejkolwiek edycji. Wariant dedykowany jest dla firm, którym upłynął abonament licencji 365 a potrzebują zachować podgląd do danych.
 • Dodano nowy mechanizm weryfikacji pozycji dokumentu dostępny w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach.
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji;
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego;
  • Umożliwia blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji;
  • Umożliwia utworzenie paczki kurierskiej z weryfikowanego dokumentu;
  • Drukowanie weryfikowanego dokumentu;
 • Poprawiono mechanizm przelogowania użytkownika, aby nie pojawiał się komunikat o przekroczonej ilości stanowisk w sytuacji kiedy wszystkie stanowiska z licencji są już w użyciu.
 • Rozszerzono zapamiętywanie filtrów użytkownika o filtry ustawione w tabeli dodatkowej.
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności typów dokumentów magazynowych analogicznie do typów dokumentów handlowych - nieaktywne ukrywane są na liście wyboru w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Dodano listę szczegółów w oknie zleceń produkcyjnych.
 • Dodano możliwość wyszukiwania w kartotece banków po nazwie intuicja.
 • Poprawiono mechanizm automatycznego nawiązywania połączenia z bazą danych programu np. po hibernacji systemu operacyjnego i ponownym jego wznowieniu jeśli program nie jest ponownie uruchamiany, program spróbuje automatyczne nawiązać połączenie.
 • Dodano w module Klient SQL opcję "zawijanie wierszy".
 • Dodano uruchamianie aplikacji w rozmiarze ostatnio zapisanym przy poprawnym zamknięciu aplikacji.
Dokumenty
 • Dodano obsługę statusów dokumentów handlowych.
 • Dodano uzupełnianie danych o kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat typu Wywóz zgodnie zmianami przepisów od 01.01.2022.
 • Dodano w oknie sprzedaży detalicznej opcje zmniejszania i zwiększania wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość.
 • Dodano możliwość stosowania zmiennej @@-miesiąc oraz -rok w opisie pozycji szablonu dokumentu seryjnego. Pozwala to automatycznie opisywać okres usług realizowanych w szablonach.
 • Dodano możliwość grupowego przesyłania zaznaczonych zamówień do bufora.
 • Dodano możliwość uruchomienia edycji kartoteki asortymentowej z poziomu prawego przycisku myszy na liście szczegółów z pozycjami dokumentu
 • Dodano możliwość generowania plików e-przelewy z poziomu listy rozrachunków.
 • Dodano możliwość oznaczenia, które dokumenty magazynowe mają być wliczane do limitu kupieckiego.
 • Dodano wyszukiwanie po numerze zamówienia klienta na oknie zamówień
 • Poprawiono wyszukiwanie w rozrachunkach po kolumnie Symbol
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia uwag podczas realizacji wielu dokumentów magazynowych na dokument handlowy. W miarę możliwości dostępnego miejsca przeniesione zostaną uwagi z wielu dokumentów.
 • Dodano grupową operację "Grupowa zmiana rachunku dla PW/BW" w dokumentach finansowych.
 • Dodano automatyczne blokowanie dok. SAD oraz powiązane dok. magazynowe po przeniesieniu do modułu Finanse i księgowość - Wapro Fakir.
 • Dodano kolumnę kodu kreskowego pozycji w dokumencie SAD.
 • Dodano możliwość wyboru dokumentu typu MM w oknie wyboru dokumentów do realizacji na liście zamówień.
 • Poprawiono obsługę dat na zawieszonych paragonach z poprzednich dni aby dokumenty z poprzednich dni miały automatycznie ustawioną datę na bieżącą.
 • Poprawiono wyświetlanie pozycji w SAD po podpięciu z dokumentu zamówienia.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych bez przypisanej osoby odbierającej.
 • Dodano możliwość edytowania uwag zaksięgowanych dokumentów magazynowych.
 • Zmodyfikowano działanie funkcji automatycznego proponowania stawki 0% dla zamówień UE bazując na nowych kodach kraju wg stawek dla pakietu e-commerce.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach zleceń produkcyjnych umożliwiające filtrowanie zleceń poprzez zawierający asortyment, kategorię zwykłą lub drzewiastą.
 • Dodano możliwość wystawiania noty odsetkowej dla rozrachunku powstałego z kompensaty dokumentów.
 • Dodano automatyczne aktualizowanie adresu dostawy w powiązanych dokumentach magazynowych z dokumentem handlowym, w którym zmodyfikowano adres dostawy.
 • Dodano parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty" umożliwiający przesunięcie daty "Ważna do" w ofercie.
 • Dodano kolumnę termin płatności w liście dokumentów handlowych.
 • Rozszerzono parametr "Automatyczny wydruk paragonu po fakturze" o wartość "Tak, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Rozszerzono parametr "Fiskalizacja przy wystawianiu FV" o wartość "Fiskalizuj, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Zmodyfikowano mechanizm rozchodu oraz rezerwacji (w przypadku zamówień) dla towarów, w których określono zasadę zdejmowania ze stanu wg nr serii, daty ważności i FIFO/LIFO. Wprowadzenie preferowanego numeru serii i/lub daty ważności na formularzu pozycji oznacza że program będzie automatycznie wyszukiwał i dopasowywał dostawy do rozchodu wg przyjętej metody zdejmowania ze stanu. W przypadku wprowadzenie daty ważności będą wyszukiwane dostawy nie starsze niż podana data (o ile takie są dostępne). W przypadku podania numeru serii lub jego fragmentu będą wyszukiwane dostawy o numerach serii pasujące do podanego wzorca.
 • Zmodyfikowano logikę kasowania wzajemnego dokumentów MW i MP - program najpierw próbuje kasować MP w przypadku rozchodów pojawia się stosowna informacja.
 • Zmodyfikowano proponowanie daty kursu z dnia bieżącego na kurs z ostatniego dnia roboczego w trakcie dodawania dokumentu SAD.
 • Zmodyfikowano proponowanie nowego adresu dostawy po zmianie kontrahenta na dokumencie.
 • Poprawiono ustawianie widoczności wpłaty, która była podpięta do faktury a dokument handlowy został usunięty.
 • Dodano automatyczne ustawienie pracownika na wykonującego operacje podczas powielania rozrachunku.
Towary
 • Dodano prezentowanie informacji o sumie odłożonych ilości towaru w liście szczegółów w zakładce Stany w magazynach.
 • Dodano możliwość zablokowania użycia zamiennika w zleceniu produkcyjnym - opcja dostępna w edycji zamiennika.
 • Dodano grupową zmianę certyfikatu dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość zapisania cen indywidualnych bez podawania nazwy i indeksu indywidualnego.
 • Dodano wyświetlanie pól dodatkowych pozycji dokumentu w oknie historii przychodów i rozchodów towarów.
 • Poprawiono przepisanie stawek vat z nowo wybranej kategorii do stawek edytowanego towaru.
 • Zmodyfikowano warunek kolorowania wierszy wg stanu min/max aby uwzględniał ilość dostępną licząc wg stan-zarezerwowano.
 • Rozszerzono filtr stanu minimalnego o pozycję min-1 czyli wyświetlanie pozycji, które są poniżej stanu minimalnego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość skalowania okna edycji kontrahenta
 • Dodano możliwość sortowania po nagłówkach kolumn w liście szczegółów kontaktów kontrahenta
 • Dodano w module kojarzenia kontrahentów wyszukiwanie po numerze kontrahenta.
Paczki kurierskie
 • Dodano nowy filtr paczek Status paczek - pozwala filtrować paczki bez uzupełnionego statusu.
Wydruki
 • Dodano parametr ukryj numer PESEL na wydruku FV oraz korekty.
 • Rozszerzono parametr wydruku zamówienia od odbiorcy o możliwość wydrukowania uwagi, info. dodatkowe lub uwagi + info. dodatkowe.
 • Dodano w wydruku Specyfikacji realizacji zamówienia informacji o zamówieniu od odbiorcy na każdej stronie wydruku.
 • Poprawiono wydruk dokumentu pro forma w walucie aby kwoty VAT były w PLN a nie w walucie.
 • Poprawiono wydruk faktury aby kod kraju kontrahenta pobierany był z adresów historycznych kontrahenta.
 • Poprawiono wydruki systemowe dokumentów, tak aby w przypadku nazwy jednostki drukowanej przy długości > 8 znaków była zmniejszona aby zmieścić całość na wydruku.
 • Poprawiono prezentowanie ilości na wydruku WZ bez cen z rozbiciem na nr serii.
 • Dodano na wydruku kompensaty możliwość umieszczenia danych wystawiającego dokument.
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu WZk w trakcie zatwierdzania dokumentu korekty faktury.
 • Dodano możliwość ukrycia na WZ do FV zaliczkowej na 100% dopisku "Dokument wystawiony do faktur zaliczkowych".
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP w raporcie kasowym obok nazwy wpłacającego/wypłacającego.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano kolumnę stan na magazynie oraz lokalizacja w zakładce kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano filtr zleceń serwisowych wg producenta urządzenia.
 • Poprawiono automatyczne proponowanie domyślnych opisów w polach opis usterki c.d., stan urządzenia i wyposażenie dodatkowe.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano domyślny stan uprawnienia dla nowo tworzonej operacji dodatkowej (wdrożeniowej) z aktywnej na zablokowaną.
 • Dodano możliwość ustawiania uprawnień poprzez opcję "Wszystkie" w definicji uprawnień dla operacji dodatkowych.
 • Ukryto numer PESEL widoku pracowników przypisanych do zadania CRM w przypadku braku uprawnień Dodawanie i Edycja do modułu RODO.
Businesslink
 • Dodano możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami w usłudze Businesslink.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach handlowych i zamówieniach umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink.
 • Dodano interpretację parametru Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu dla importowanych faktur do bufora z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import zamówień z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import faktur z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink.
 • Ukryto domyślne wyświetlanie dokumentów archiwalnych.
Ogólne
 • Dodano nowy wariant typu Odczyt, który umożliwia podglądanie danych bez możliwości jakiejkolwiek edycji. Wariant dedykowany jest dla firm, którym upłynął abonament licencji 365 a potrzebują zachować podgląd do danych.
 • Dodano nowy mechanizm weryfikacji pozycji dokumentu dostępny w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach.
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji;
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego;
  • Umożliwia blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji;
  • Umożliwia utworzenie paczki kurierskiej z weryfikowanego dokumentu;
  • Drukowanie weryfikowanego dokumentu;
 • Poprawiono mechanizm przelogowania użytkownika, aby nie pojawiał się komunikat o przekroczonej ilości stanowisk w sytuacji kiedy wszystkie stanowiska z licencji są już w użyciu.
 • Rozszerzono zapamiętywanie filtrów użytkownika o filtry ustawione w tabeli dodatkowej.
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności typów dokumentów magazynowych analogicznie do typów dokumentów handlowych - nieaktywne ukrywane są na liście wyboru w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Dodano listę szczegółów w oknie zleceń produkcyjnych.
 • Dodano możliwość wyszukiwania w kartotece banków po nazwie intuicja.
 • Poprawiono mechanizm automatycznego nawiązywania połączenia z bazą danych programu np. po hibernacji systemu operacyjnego i ponownym jego wznowieniu jeśli program nie jest ponownie uruchamiany, program spróbuje automatyczne nawiązać połączenie.
 • Dodano w module Klient SQL opcję "zawijanie wierszy".
 • Dodano uruchamianie aplikacji w rozmiarze ostatnio zapisanym przy poprawnym zamknięciu aplikacji.
Dokumenty
 • Dodano obsługę statusów dokumentów handlowych.
 • Dodano uzupełnianie danych o kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat typu Wywóz zgodnie zmianami przepisów od 01.01.2022.
 • Dodano w oknie sprzedaży detalicznej opcje zmniejszania i zwiększania wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość.
 • Dodano możliwość stosowania zmiennej @@-miesiąc oraz -rok w opisie pozycji szablonu dokumentu seryjnego. Pozwala to automatycznie opisywać okres usług realizowanych w szablonach.
 • Dodano parametr "Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS" - Parametr określa, czy program (tylko w linii 365) dla dokumentów zamówień walutowych ma automatycznie proponować unijną stawkę VAT oraz typ transakcji transgranicznej OSS (IOSS) na pozycji zamówienia, dokumentu handlowego oraz magazynowego. Program analizuje kraj adresu dostawy i/lub kraj kontrahenta (odbiorcy) oraz wcześniejsze (ostatnie) wybory użytkownika dla konkretnego artykułu. (Tylko linia 365)
 • Dodano możliwość grupowego przesyłania zaznaczonych zamówień do bufora.
 • Dodano możliwość uruchomienia edycji kartoteki asortymentowej z poziomu prawego przycisku myszy na liście szczegółów z pozycjami dokumentu
 • Dodano możliwość definiowania własnego filtra SQL w filtrach F8 na:
  • dokumentach handlowych,
  • magazynowych,
  • zamówień,
  • ofert,
  • rozrachunków,
  • kontrahentów
  • artykułów.
 • Dodano możliwość generowania plików e-przelewy z poziomu listy rozrachunków.
 • Dodano możliwość oznaczenia, które dokumenty magazynowe mają być wliczane do limitu kupieckiego.
 • Dodano wyszukiwanie po numerze zamówienia klienta na oknie zamówień
 • Poprawiono wyszukiwanie w rozrachunkach po kolumnie Symbol
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia uwag podczas realizacji wielu dokumentów magazynowych na dokument handlowy. W miarę możliwości dostępnego miejsca przeniesione zostaną uwagi z wielu dokumentów.
 • Dodano grupową operację "Grupowa zmiana rachunku dla PW/BW" w dokumentach finansowych.
 • Dodano automatyczne blokowanie dok. SAD oraz powiązane dok. magazynowe po przeniesieniu do modułu Finanse i księgowość - Wapro Fakir.
 • Dodano kolumnę kodu kreskowego pozycji w dokumencie SAD.
 • Dodano możliwość wyboru dokumentu typu MM w oknie wyboru dokumentów do realizacji na liście zamówień.
 • Poprawiono obsługę dat na zawieszonych paragonach z poprzednich dni aby dokumenty z poprzednich dni miały automatycznie ustawioną datę na bieżącą.
 • Poprawiono wyświetlanie pozycji w SAD po podpięciu z dokumentu zamówienia.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych bez przypisanej osoby odbierającej.
 • Dodano możliwość edytowania uwag zaksięgowanych dokumentów magazynowych.
 • Zmodyfikowano działanie funkcji automatycznego proponowania stawki 0% dla zamówień UE bazując na nowych kodach kraju wg stawek dla pakietu e-commerce.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach zleceń produkcyjnych umożliwiające filtrowanie zleceń poprzez zawierający asortyment, kategorię zwykłą lub drzewiastą.
 • Dodano możliwość wystawiania noty odsetkowej dla rozrachunku powstałego z kompensaty dokumentów.
 • Dodano automatyczne aktualizowanie adresu dostawy w powiązanych dokumentach magazynowych z dokumentem handlowym, w którym zmodyfikowano adres dostawy.
 • Dodano parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty" umożliwiający przesunięcie daty "Ważna do" w ofercie.
 • Dodano kolumnę termin płatności w liście dokumentów handlowych.
 • Rozszerzono parametr "Automatyczny wydruk paragonu po fakturze" o wartość "Tak, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Rozszerzono parametr "Fiskalizacja przy wystawianiu FV" o wartość "Fiskalizuj, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Zmodyfikowano mechanizm rozchodu oraz rezerwacji (w przypadku zamówień) dla towarów, w których określono zasadę zdejmowania ze stanu wg nr serii, daty ważności i FIFO/LIFO. Wprowadzenie preferowanego numeru serii i/lub daty ważności na formularzu pozycji oznacza że program będzie automatycznie wyszukiwał i dopasowywał dostawy do rozchodu wg przyjętej metody zdejmowania ze stanu. W przypadku wprowadzenie daty ważności będą wyszukiwane dostawy nie starsze niż podana data (o ile takie są dostępne). W przypadku podania numeru serii lub jego fragmentu będą wyszukiwane dostawy o numerach serii pasujące do podanego wzorca.
 • Zmodyfikowano logikę kasowania wzajemnego dokumentów MW i MP - program najpierw próbuje kasować MP w przypadku rozchodów pojawia się stosowna informacja.
 • Zmodyfikowano proponowanie daty kursu z dnia bieżącego na kurs z ostatniego dnia roboczego w trakcie dodawania dokumentu SAD.
 • Zmodyfikowano proponowanie nowego adresu dostawy po zmianie kontrahenta na dokumencie.
 • Poprawiono ustawianie widoczności wpłaty, która była podpięta do faktury a dokument handlowy został usunięty.
 • Dodano automatyczne ustawienie pracownika na wykonującego operacje podczas powielania rozrachunku.
Towary
 • Dodano prezentowanie informacji o sumie odłożonych ilości towaru w liście szczegółów w zakładce Stany w magazynach.
 • Dodano możliwość zablokowania użycia zamiennika w zleceniu produkcyjnym - opcja dostępna w edycji zamiennika.
 • Dodano grupową zmianę certyfikatu dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość zapisania cen indywidualnych bez podawania nazwy i indeksu indywidualnego.
 • Dodano wyświetlanie pól dodatkowych pozycji dokumentu w oknie historii przychodów i rozchodów towarów.
 • Poprawiono przepisanie stawek vat z nowo wybranej kategorii do stawek edytowanego towaru.
 • Zmodyfikowano warunek kolorowania wierszy wg stanu min/max aby uwzględniał ilość dostępną licząc wg stan-zarezerwowano.
 • Rozszerzono filtr stanu minimalnego o pozycję min-1 czyli wyświetlanie pozycji, które są poniżej stanu minimalnego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość skalowania okna edycji kontrahenta
 • Dodano możliwość sortowania po nagłówkach kolumn w liście szczegółów kontaktów kontrahenta
 • Dodano w module kojarzenia kontrahentów wyszukiwanie po numerze kontrahenta.
Paczki kurierskie
 • Dodano nowy filtr paczek Status paczek - pozwala filtrować paczki bez uzupełnionego statusu.
Wydruki
 • Dodano parametr ukryj numer PESEL na wydruku FV oraz korekty.
 • Rozszerzono parametr wydruku zamówienia od odbiorcy o możliwość wydrukowania uwagi, info. dodatkowe lub uwagi + info. dodatkowe.
 • Dodano w wydruku Specyfikacji realizacji zamówienia informacji o zamówieniu od odbiorcy na każdej stronie wydruku.
 • Poprawiono wydruk dokumentu pro forma w walucie aby kwoty VAT były w PLN a nie w walucie.
 • Poprawiono wydruk faktury aby kod kraju kontrahenta pobierany był z adresów historycznych kontrahenta.
 • Poprawiono wydruki systemowe dokumentów, tak aby w przypadku nazwy jednostki drukowanej przy długości > 8 znaków była zmniejszona aby zmieścić całość na wydruku.
 • Poprawiono prezentowanie ilości na wydruku WZ bez cen z rozbiciem na nr serii.
 • Dodano na wydruku kompensaty możliwość umieszczenia danych wystawiającego dokument.
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu WZk w trakcie zatwierdzania dokumentu korekty faktury.
 • Dodano możliwość ukrycia na WZ do FV zaliczkowej na 100% dopisku "Dokument wystawiony do faktur zaliczkowych".
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP w raporcie kasowym obok nazwy wpłacającego/wypłacającego.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano kolumnę stan na magazynie oraz lokalizacja w zakładce kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano filtr zleceń serwisowych wg producenta urządzenia.
 • Poprawiono automatyczne proponowanie domyślnych opisów w polach opis usterki c.d., stan urządzenia i wyposażenie dodatkowe.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano domyślny stan uprawnienia dla nowo tworzonej operacji dodatkowej (wdrożeniowej) z aktywnej na zablokowaną.
 • Dodano możliwość ustawiania uprawnień poprzez opcję "Wszystkie" w definicji uprawnień dla operacji dodatkowych.
 • Ukryto numer PESEL widoku pracowników przypisanych do zadania CRM w przypadku braku uprawnień Dodawanie i Edycja do modułu RODO.
Businesslink
 • Dodano możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami w usłudze Businesslink.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach handlowych i zamówieniach umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink.
 • Dodano interpretację parametru Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu dla importowanych faktur do bufora z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import zamówień z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import faktur z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink.
 • Ukryto domyślne wyświetlanie dokumentów archiwalnych.
Ogólne
 • Dodano nowy wariant typu Odczyt, który umożliwia podglądanie danych bez możliwości jakiejkolwiek edycji. Wariant dedykowany jest dla firm, którym upłynął abonament licencji 365 a potrzebują zachować podgląd do danych.
 • Dodano nowy mechanizm weryfikacji pozycji dokumentu dostępny w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach.
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji;
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego;
  • Umożliwia blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji;
  • Umożliwia utworzenie paczki kurierskiej z weryfikowanego dokumentu;
  • Drukowanie weryfikowanego dokumentu;
 • Poprawiono mechanizm przelogowania użytkownika, aby nie pojawiał się komunikat o przekroczonej ilości stanowisk w sytuacji kiedy wszystkie stanowiska z licencji są już w użyciu.
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności typów dokumentów magazynowych analogicznie do typów dokumentów handlowych - nieaktywne ukrywane są na liście wyboru w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Dodano możliwość wyszukiwania w kartotece banków po nazwie intuicja.
 • Poprawiono mechanizm automatycznego nawiązywania połączenia z bazą danych programu np. po hibernacji systemu operacyjnego i ponownym jego wznowieniu jeśli program nie jest ponownie uruchamiany, program spróbuje automatyczne nawiązać połączenie.
 • Dodano w module Klient SQL opcję "zawijanie wierszy".
 • Dodano uruchamianie aplikacji w rozmiarze ostatnio zapisanym przy poprawnym zamknięciu aplikacji.
Dokumenty
 • Dodano obsługę statusów dokumentów handlowych.
 • Dodano w oknie sprzedaży detalicznej opcje zmniejszania i zwiększania wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość.
 • Dodano parametr "Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS" - Parametr określa, czy program (tylko w linii 365) dla dokumentów zamówień walutowych ma automatycznie proponować unijną stawkę VAT oraz typ transakcji transgranicznej OSS (IOSS) na pozycji zamówienia, dokumentu handlowego oraz magazynowego. Program analizuje kraj adresu dostawy i/lub kraj kontrahenta (odbiorcy) oraz wcześniejsze (ostatnie) wybory użytkownika dla konkretnego artykułu. Tylko linia 365
 • Dodano możliwość grupowego przesyłania zaznaczonych zamówień do bufora.
 • Dodano możliwość uruchomienia edycji kartoteki asortymentowej z poziomu prawego przycisku myszy na liście szczegółów z pozycjami dokumentu
 • Dodano możliwość generowania plików e-przelewy z poziomu listy rozrachunków.
 • Dodano możliwość oznaczenia, które dokumenty magazynowe mają być wliczane do limitu kupieckiego.
 • Dodano wyszukiwanie po numerze zamówienia klienta na oknie zamówień
 • Poprawiono wyszukiwanie w rozrachunkach po kolumnie Symbol
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia uwag podczas realizacji wielu dokumentów magazynowych na dokument handlowy. W miarę możliwości dostępnego miejsca przeniesione zostaną uwagi z wielu dokumentów.
 • Dodano grupową operację "Grupowa zmiana rachunku dla PW/BW" w dokumentach finansowych.
 • Dodano automatyczne blokowanie dok. SAD oraz powiązane dok. magazynowe po przeniesieniu do modułu Finanse i księgowość - Wapro Fakir.
 • Dodano możliwość wyboru dokumentu typu MM w oknie wyboru dokumentów do realizacji na liście zamówień.
 • Poprawiono obsługę dat na zawieszonych paragonach z poprzednich dni aby dokumenty z poprzednich dni miały automatycznie ustawioną datę na bieżącą.
 • Poprawiono wyświetlanie pozycji w SAD po podpięciu z dokumentu zamówienia.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych bez przypisanej osoby odbierającej.
 • Dodano możliwość edytowania uwag zaksięgowanych dokumentów magazynowych.
 • Zmodyfikowano działanie funkcji automatycznego proponowania stawki 0% dla zamówień UE bazując na nowych kodach kraju wg stawek dla pakietu e-commerce.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach zleceń produkcyjnych umożliwiające filtrowanie zleceń poprzez zawierający asortyment, kategorię zwykłą lub drzewiastą.
 • Dodano możliwość wystawiania noty odsetkowej dla rozrachunku powstałego z kompensaty dokumentów.
 • Dodano automatyczne aktualizowanie adresu dostawy w powiązanych dokumentach magazynowych z dokumentem handlowym, w którym zmodyfikowano adres dostawy.
 • Dodano parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty" umożliwiający przesunięcie daty "Ważna do" w ofercie.
 • Dodano kolumnę termin płatności w liście dokumentów handlowych.
 • Rozszerzono parametr "Automatyczny wydruk paragonu po fakturze" o wartość "Tak, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Rozszerzono parametr "Fiskalizacja przy wystawianiu FV" o wartość "Fiskalizuj, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Zmodyfikowano mechanizm rozchodu oraz rezerwacji (w przypadku zamówień) dla towarów, w których określono zasadę zdejmowania ze stanu wg nr serii, daty ważności i FIFO/LIFO. Wprowadzenie preferowanego numeru serii i/lub daty ważności na formularzu pozycji oznacza że program będzie automatycznie wyszukiwał i dopasowywał dostawy do rozchodu wg przyjętej metody zdejmowania ze stanu. W przypadku wprowadzenie daty ważności będą wyszukiwane dostawy nie starsze niż podana data (o ile takie są dostępne). W przypadku podania numeru serii lub jego fragmentu będą wyszukiwane dostawy o numerach serii pasujące do podanego wzorca.
 • Zmodyfikowano logikę kasowania wzajemnego dokumentów MW i MP - program najpierw próbuje kasować MP w przypadku rozchodów pojawia się stosowna informacja.
 • Zmodyfikowano proponowanie daty kursu z dnia bieżącego na kurs z ostatniego dnia roboczego w trakcie dodawania dokumentu SAD.
 • Zmodyfikowano proponowanie nowego adresu dostawy po zmianie kontrahenta na dokumencie.
 • Poprawiono ustawianie widoczności wpłaty, która była podpięta do faktury a dokument handlowy został usunięty.
 • Dodano automatyczne ustawienie pracownika na wykonującego operacje podczas powielania rozrachunku.
Towary
 • Dodano prezentowanie informacji o sumie odłożonych ilości towaru w liście szczegółów w zakładce Stany w magazynach.
 • Dodano możliwość zablokowania użycia zamiennika w zleceniu produkcyjnym - opcja dostępna w edycji zamiennika.
 • Dodano grupową zmianę certyfikatu dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość zapisania cen indywidualnych bez podawania nazwy i indeksu indywidualnego.
 • Dodano wyświetlanie pól dodatkowych pozycji dokumentu w oknie historii przychodów i rozchodów towarów.
 • Poprawiono przepisanie stawek vat z nowo wybranej kategorii do stawek edytowanego towaru.
 • Zmodyfikowano warunek kolorowania wierszy wg stanu min/max aby uwzględniał ilość dostępną licząc wg stan-zarezerwowano.
 • Rozszerzono filtr stanu minimalnego o pozycję min-1 czyli wyświetlanie pozycji, które są poniżej stanu minimalnego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość skalowania okna edycji kontrahenta
 • Dodano możliwość sortowania po nagłówkach kolumn w liście szczegółów kontaktów kontrahenta
 • Dodano w module kojarzenia kontrahentów wyszukiwanie po numerze kontrahenta.
Paczki kurierskie
 • Dodano nowy filtr paczek Status paczek - pozwala filtrować paczki bez uzupełnionego statusu.
Wydruki
 • Dodano parametr ukryj numer PESEL na wydruku FV oraz korekty.
 • Rozszerzono parametr wydruku zamówienia od odbiorcy o możliwość wydrukowania uwagi, info. dodatkowe lub uwagi + info. dodatkowe.
 • Dodano w wydruku Specyfikacji realizacji zamówienia informacji o zamówieniu od odbiorcy na każdej stronie wydruku.
 • Poprawiono wydruk dokumentu pro forma w walucie aby kwoty VAT były w PLN a nie w walucie.
 • Poprawiono wydruk faktury aby kod kraju kontrahenta pobierany był z adresów historycznych kontrahenta.
 • Poprawiono wydruki systemowe dokumentów, tak aby w przypadku nazwy jednostki drukowanej przy długości > 8 znaków była zmniejszona aby zmieścić całość na wydruku.
 • Poprawiono prezentowanie ilości na wydruku WZ bez cen z rozbiciem na nr serii.
 • Dodano na wydruku kompensaty możliwość umieszczenia danych wystawiającego dokument.
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu WZk w trakcie zatwierdzania dokumentu korekty faktury.
 • Dodano możliwość ukrycia na WZ do FV zaliczkowej na 100% dopisku "Dokument wystawiony do faktur zaliczkowych".
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP w raporcie kasowym obok nazwy wpłacającego/wypłacającego.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano kolumnę stan na magazynie oraz lokalizacja w zakładce kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano filtr zleceń serwisowych wg producenta urządzenia.
 • Poprawiono automatyczne proponowanie domyślnych opisów w polach opis usterki c.d., stan urządzenia i wyposażenie dodatkowe.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano domyślny stan uprawnienia dla nowo tworzonej operacji dodatkowej (wdrożeniowej) z aktywnej na zablokowaną.
 • Dodano możliwość ustawiania uprawnień poprzez opcję "Wszystkie" w definicji uprawnień dla operacji dodatkowych.
 • Ukryto numer PESEL widoku pracowników przypisanych do zadania CRM w przypadku braku uprawnień Dodawanie i Edycja do modułu RODO.
Businesslink
 • Dodano możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami w usłudze Businesslink.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach handlowych i zamówieniach umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink.
 • Dodano interpretację parametru Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu dla importowanych faktur do bufora z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import zamówień z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink.
 • Dodano parametr "Automatyczny import faktur z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink.
 • Ukryto domyślne wyświetlanie dokumentów archiwalnych.
Ogólne
 • Dodano nowy wariant typu Odczyt, który umożliwia podglądanie danych bez możliwości jakiejkolwiek edycji. Wariant dedykowany jest dla firm, którym upłynął abonament licencji 365 a potrzebują zachować podgląd do danych.
 • Dodano nowy mechanizm weryfikacji pozycji dokumentu dostępny w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach.
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji;
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego;
  • Umożliwia blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji;
  • Umożliwia utworzenie paczki kurierskiej z weryfikowanego dokumentu;
  • Drukowanie weryfikowanego dokumentu;
 • Poprawiono mechanizm przelogowania użytkownika, aby nie pojawiał się komunikat o przekroczonej ilości stanowisk w sytuacji kiedy wszystkie stanowiska z licencji są już w użyciu.
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności typów dokumentów magazynowych analogicznie do typów dokumentów handlowych - nieaktywne ukrywane są na liście wyboru w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Dodano możliwość wyszukiwania w kartotece banków po nazwie intuicja.
 • Poprawiono mechanizm automatycznego nawiązywania połączenia z bazą danych programu np. po hibernacji systemu operacyjnego i ponownym jego wznowieniu jeśli program nie jest ponownie uruchamiany, program spróbuje automatyczne nawiązać połączenie.
 • Dodano w module Klient SQL opcję "zawijanie wierszy".
 • Dodano uruchamianie aplikacji w rozmiarze ostatnio zapisanym przy poprawnym zamknięciu aplikacji.
Dokumenty
 • Dodano obsługę statusów dokumentów handlowych.
 • Dodano w oknie sprzedaży detalicznej opcje zmniejszania i zwiększania wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość.
 • Dodano parametr "Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS" - Parametr określa, czy program (tylko w linii 365) dla dokumentów zamówień walutowych ma automatycznie proponować unijną stawkę VAT oraz typ transakcji transgranicznej OSS (IOSS) na pozycji zamówienia, dokumentu handlowego oraz magazynowego. Program analizuje kraj adresu dostawy i/lub kraj kontrahenta (odbiorcy) oraz wcześniejsze (ostatnie) wybory użytkownika dla konkretnego artykułu. Tylko linia 365
 • Dodano możliwość grupowego przesyłania zaznaczonych zamówień do bufora.
 • Dodano możliwość uruchomienia edycji kartoteki asortymentowej z poziomu prawego przycisku myszy na liście szczegółów z pozycjami dokumentu
 • Dodano możliwość generowania plików e-przelewy z poziomu listy rozrachunków.
 • Dodano możliwość oznaczenia, które dokumenty magazynowe mają być wliczane do limitu kupieckiego.
 • Dodano wyszukiwanie po numerze zamówienia klienta na oknie zamówień
 • Poprawiono wyszukiwanie w rozrachunkach po kolumnie Symbol
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia uwag podczas realizacji wielu dokumentów magazynowych na dokument handlowy. W miarę możliwości dostępnego miejsca przeniesione zostaną uwagi z wielu dokumentów.
 • Dodano grupową operację "Grupowa zmiana rachunku dla PW/BW" w dokumentach finansowych.
 • Dodano automatyczne blokowanie dok. SAD oraz powiązane dok. magazynowe po przeniesieniu do modułu Finanse i księgowość - Wapro Fakir.
 • Poprawiono obsługę dat na zawieszonych paragonach z poprzednich dni aby dokumenty z poprzednich dni miały automatycznie ustawioną datę na bieżącą.
 • Poprawiono wyświetlanie pozycji w SAD po podpięciu z dokumentu zamówienia.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych bez przypisanej osoby odbierającej.
 • Dodano możliwość edytowania uwag zaksięgowanych dokumentów magazynowych.
 • Zmodyfikowano działanie funkcji automatycznego proponowania stawki 0% dla zamówień UE bazując na nowych kodach kraju wg stawek dla pakietu e-commerce.
 • Dodano nowe filtry w dokumentach zleceń produkcyjnych umożliwiające filtrowanie zleceń poprzez zawierający asortyment, kategorię zwykłą lub drzewiastą.
 • Dodano możliwość wystawiania noty odsetkowej dla rozrachunku powstałego z kompensaty dokumentów.
 • Dodano automatyczne aktualizowanie adresu dostawy w powiązanych dokumentach magazynowych z dokumentem handlowym, w którym zmodyfikowano adres dostawy.
 • Dodano parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty" umożliwiający przesunięcie daty "Ważna do" w ofercie.
 • Dodano kolumnę termin płatności w liście dokumentów handlowych.
 • Rozszerzono parametr "Automatyczny wydruk paragonu po fakturze" o wartość "Tak, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Rozszerzono parametr "Fiskalizacja przy wystawianiu FV" o wartość "Fiskalizuj, gdy faktura dla osoby fizycznej".
 • Zmodyfikowano mechanizm rozchodu oraz rezerwacji (w przypadku zamówień) dla towarów, w których określono zasadę zdejmowania ze stanu wg nr serii, daty ważności i FIFO/LIFO. Wprowadzenie preferowanego numeru serii i/lub daty ważności na formularzu pozycji oznacza że program będzie automatycznie wyszukiwał i dopasowywał dostawy do rozchodu wg przyjętej metody zdejmowania ze stanu. W przypadku wprowadzenie daty ważności będą wyszukiwane dostawy nie starsze niż podana data (o ile takie są dostępne). W przypadku podania numeru serii lub jego fragmentu będą wyszukiwane dostawy o numerach serii pasujące do podanego wzorca.
 • Zmodyfikowano proponowanie daty kursu z dnia bieżącego na kurs z ostatniego dnia roboczego w trakcie dodawania dokumentu SAD.
 • Zmodyfikowano proponowanie nowego adresu dostawy po zmianie kontrahenta na dokumencie.
 • Poprawiono ustawianie widoczności wpłaty, która była podpięta do faktury a dokument handlowy został usunięty.
 • Dodano automatyczne ustawienie pracownika na wykonującego operacje podczas powielania rozrachunku.
Towary
 • Dodano prezentowanie informacji o sumie odłożonych ilości towaru w liście szczegółów w zakładce Stany w magazynach.
 • Dodano możliwość zablokowania użycia zamiennika w zleceniu produkcyjnym - opcja dostępna w edycji zamiennika.
 • Dodano grupową zmianę certyfikatu dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano wyświetlanie pól dodatkowych pozycji dokumentu w oknie historii przychodów i rozchodów towarów.
 • Poprawiono przepisanie stawek vat z nowo wybranej kategorii do stawek edytowanego towaru.
 • Zmodyfikowano warunek kolorowania wierszy wg stanu min/max aby uwzględniał ilość dostępną licząc wg stan-zarezerwowano.
 • Rozszerzono filtr stanu minimalnego o pozycję min-1 czyli wyświetlanie pozycji, które są poniżej stanu minimalnego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość skalowania okna edycji kontrahenta
 • Dodano możliwość sortowania po nagłówkach kolumn w liście szczegółów kontaktów kontrahenta
 • Dodano w module kojarzenia kontrahentów wyszukiwanie po numerze kontrahenta.
Paczki kurierskie
 • Dodano nowy filtr paczek Status paczek - pozwala filtrować paczki bez uzupełnionego statusu.
Wydruki
 • Dodano parametr ukryj numer PESEL na wydruku FV oraz korekty.
 • Rozszerzono parametr wydruku zamówienia od odbiorcy o możliwość wydrukowania uwagi, info. dodatkowe lub uwagi + info. dodatkowe.
 • Dodano w wydruku Specyfikacji realizacji zamówienia informacji o zamówieniu od odbiorcy na każdej stronie wydruku.
 • Poprawiono wydruk dokumentu pro forma w walucie aby kwoty VAT były w PLN a nie w walucie.
 • Poprawiono wydruk faktury aby kod kraju kontrahenta pobierany był z adresów historycznych kontrahenta.
 • Poprawiono wydruki systemowe dokumentów, tak aby w przypadku nazwy jednostki drukowanej przy długości > 8 znaków była zmniejszona aby zmieścić całość na wydruku.
 • Poprawiono prezentowanie ilości na wydruku WZ bez cen z rozbiciem na nr serii.
 • Dodano na wydruku kompensaty możliwość umieszczenia danych wystawiającego dokument.
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu WZk w trakcie zatwierdzania dokumentu korekty faktury.
 • Dodano możliwość ukrycia na WZ do FV zaliczkowej na 100% dopisku "Dokument wystawiony do faktur zaliczkowych".
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP w raporcie kasowym obok nazwy wpłacającego/wypłacającego.