Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Gang. Wybierz wariant programu.

ZMIANY TECHNICZNE
 • W programie dodano mechanizm wysyłania powiadomień do Centrum Powiadomień Windows. Obecnie obsługiwane są powiadomienia związane z wnioskami i pytaniami kadrowymi z portalu hr.
 • Wprowadzono możliwość tworzenia dwuznakowych kodów nieobecności.
 • Zmieniono mechanizm stronicowania rozwiązując między innymi problem z raportami Zestawienie składek wg ubezpieczonych i Zestawienie nieobecności wg rodzaju.
 • W generatorze raportów wprowadzono zmiany przyśpieszające tworzenie wydruków oraz poprawiające obsługę podsumowania strony.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W kontroli okresu przystąpienia uczestnika do PPK przywrócono 3 miesięczny termin oczekiwania, po którym zmieniany jest status z „Oczekuje na rejestrację” na „Zarejestrowany- rejestracja nie wysłana”. (WU)
 • W procedurze przygotowującej dane urlopowe na potrzeby portalu uwzględniono przypadek zmiany końca okresu obowiązywania zapisu wynikający z dodania kolejnej umowy o pracę.(WU)
 • Rozwiązano problem z pobieraniem podstawy do zasiłku z poprzedniego miesiąca w przypadku nieobecności innych niż chorobowe. (WU)
 • Rozwiązano problem z naliczaniem zaliczki na podatek od zasiłków macierzyńskich zwolnionych z podatku. (WU)
 • W wyliczeniach kwoty wolnej od potrąceń na rok 2022 uwzględniono zmianę procentu podatku od 1.07.2022. (WU)
 • W mechanizmie kontroli okresu korzystaniu z preferencyjnego ZUS przez okres 36 miesięcy wprowadzono mechanizm pomijania okresów podlegania ubezpieczeniu z innych tytułów ubezpieczenia. (WU)
 • Elektroniczny transfer wniosku WN-D dostosowano do systemu SODiR on-line poprzez dodanie danych dotyczących formy prawnej, wielkości, formy własności i rachunku bankowego przedsiębiorcy do każdego generowanego wniosku. Poprzednio takie dane były dodawane do tylko dla wniosku zgłoszeniowego i zmieniającego dane.(WU)
 • W obliczeniach zaliczki na podatek uwzględniono składniki zwolnione z opodatkowania, które występowały na poprzednich listach w danym miesiącu. Łączna podstawa opodatkowania jest pomniejszana na liście o te składniki. (WU)
 • W związku ze zmianą artykułu 31 ust 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która zlikwidowała fragment „pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych” dostosowano algorytm podwyższenia kwoty zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego do kwoty brutto
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku dla pracowników delegowanych i kierowców objętych pakietem mobilności wyłączono uzupełnianie podstawy na zasadach ogólnych w miesiącach, w których pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu. W takich przypadkach podstawą do zasiłku z danego miesiąca jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania.
 • Do kartoteki „Ubezpieczenia obowiązkowe” dodano opcje „Naliczaj składkę na FGŚP dla osób współpracujących” w celu obsługi przypadku zatrudnienia osoby współpracującej na umowę o prace. Rozbudowano również kartotekę „Podstawy na ubezp.społeczne osób współpracujących” o kolumnę rejestrująca zapłaconą składkę na FGSP oraz uwzględniono obliczoną składkę w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i w raporcie „Zestawienie składek osób współpracujących”.
 • Dodano nowy wzór DEK-II-a zgodny z rozporządzeniem Ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2021r. poz. 1939). W związku z rozszerzeniem informacji na deklaracji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych z podziałem na stopnie w osobach i etatach zmieniono procedury obliczeniowe i dostosowano okno edycyjne do obsługi zwiększonego zakresu danych.
 • Wprowadzono zmiany w procedurze obliczającej kwotę brutto umowy od kwoty netto w opcji „Zawieranie umów cywilno-prawnych” uwzględniając przypadek powiększania podstawy opodatkowania o kwotę składki pracodawcy na PPK z poprzedniego miesiąca.
 • W kartotece systemu „Stawki procentowe zryczałtowanych wynagrodzeń” dodano informacje o nowej stawce wynagrodzenia płatnika z tytułu obliczenia i poboru podatku obowiązującej od 1.07.2022.
 • W szablonach eksportowych plików do programu WAPRO Fakir zwiększono rozmiar zmiennych określających miejsce zapisania pliku z danymi księgowania.
 • W mechanizmach obliczeń wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych obsłużono przypadek łączenia umowy zlecenia uczestnika PPK z umową o dzieło. W takich przypadkach na umowie o dzieło nie naliczają się składki na PPK. Uwzględniono również przypadek wypłaty dywidendy uczestnikowi PPK.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-11 (29) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracja PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022 i obowiązuje od 1.07.2022r.
 • Do systemu dodano możliwość wygenerowania Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 w formacie xml. Opcję „Eksport zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3” umieszczono w menu „Operacje -> Pozostałe transfery”.
 • W typach list „Lista dodatkowa”, „Lista podstawowa” i „Premie kw. i premie roczne” zmieniono nazwę użytkową składnika "Ulga podatkowa" na "Ulga podatkowa nominalna" oraz zmieniono opcję dla składnika "Ulga podatkowa uwzględniona" na "Wyświetlać składnik".
 • We wprowadzaniu umów o prace zwiększono ilość znaków możliwych do wprowadzania jako „Miejsce wykonywania pracy” do 250 znaków. Dostosowano do zmiany graficzne szablony wydruków „Umowa o pracę”, „Umowa o pracę dla absolwenta” i „Aneks do umowy o pracę”.
 • W opcji „Zwolnienie pracownika” zwiększono ilość znaków możliwych do wprowadzania jako „Tryb zwolnienia” do 250 znaków. Dostosowano do zmiany graficzne szablony wydruków „Św. pracy”, „Św. pracy - zbiorcze” i „Św. pracy v.1”.
 • W „Deklaracji pomocnicza PIT-8AR” dodano obsługę kwot umów zleceń do 200 zł opodatkowanych podatkiem ryczałtowym. W celu rejestracji umów zleceń o niskich kwotach w słowniku pozycji PIT-8A dodano zapis „Umowy do 200zł”. Wydruk deklaracji pomocniczej PIT-8AR dostosowano do tych zmian. Przy wprowadzaniu kwot w opcji „Zawieranie umów cywilno-prawnych” oraz „Umowy okresowe” i „Umowy okresowe do projektów” wprowadzono kontrolę kwoty umowy dla pozycji „Umowy do 200zł”.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-8AR (12) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracja PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022r.
 • W zdarzeniu kadrowym dotyczącym kontroli minimalnego wynagrodzenia pominięto osoby zatrudnione na umowę o naukę zawodu.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-2 (8) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracji PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022r.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilno-prawnych” oraz na listach płac „Umowy” i „Projekty” zmieniono zaokrąglenia zaliczki na podatek do pełnych groszy w przypadku opodatkowania umowy podatkiem zryczałtowanym i wybrania pozycji „Odsetki od pożyczek” lub „Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych”.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • W oknie wnioski użytkowników dodano możliwość sortowania wniosków po dacie wprowadzenia. (WU)
 • Wprowadzono dodatkowe mechanizmy automatycznie wyłączające wysyłanie powiadomień nie zależnie od ustawień parametru „Wysyłanie powiadomień do użytkowników”. W przypadku dodania nowej osoby do portalu powiadomienia są wyłączane na okres wysyłania list płac dla tego pracownika. Powiadomienia wyłączane są również w przypadku wysyłania list starszych niż sprzed dwóch miesięcy. (WEG-3870)
 • Udoskonalono procedury synchronizacji danych urlopowych. Usunięto między innymi przyczyny braku danych do wyświetlania na portalu.
 • W mechanizmie definiowania ścieżek akceptacji zwiększono ilość możliwych etapów do zdefiniowania do 10. Na każdym dodatkowym etapie może występować przełożony, co pozwala na skonfigurowanie akceptowania wniosków przez kolejnych przełożonych pracownika zgodnie z definiowanymi zależnościami służbowymi. Ilość kolejnych przełożonych otrzymujących wnioski do akceptacji można ograniczyć za pomocą opcji „Nie twórz etapu jeśli pracownik jest na X poziomie zależności lub wyższym.
 • Zmieniono mechanizm tworzenia ścieżek akceptacji, aby rozwiązać problem powielaniem się wniosków urlopowych na portalu. Obecnie przy zmianie ścieżki akceptacji zmieniane są etapy i operatorzy akceptujący.
 • W związku ze zmianami mechanizmu tworzenia i zmiany ścieżek akceptacji wyłączono opcję „Wyczyść ścieżkę akceptacji” dostępną do tej pory w oknie „Wnioski użytkowników”.
 • W oknie „Wnioski użytkowników” wprowadzono zmiany pozwalające wyświetlić uwagi zapisane na wniosku urlopowym w całości. Informacje te wyświetlane są w zakładce „Uwagi” pod listą wniosków.
 • W konfiguracji portalu dodano opcję umożliwiającą wyłączenie obowiązkowego wypełnienia pola osoby zastępującej na wniosku urlopowym.
 • W oknie „Osoby na portalu” dodano możliwość definiowania zastępców. Zastępcy z przypisaną rolą z dostępem do wniosków mogą akceptować wnioski za osobę zastępowaną. Zastępcy z przypisaną inną rolą występują tylko w celach informacyjnych.
 • Informację o zastępcach wykorzystano w ścieżkach akceptacji. Dla etapów w ścieżce akceptacji zdefiniowanych jako akceptacja przełożonego, w przypadku gdy ten przełożony ma zastępcę, to wniosek pojawi się u przełożonego i zastępcy. Jeśli zastępca zostanie usunięty lub zmieniony, ścieżka akceptacji dla niezatwierdzonych wniosków również się odpowiednio zmieni.
 • Do systemu dodano możliwość definiowania własnych wniosków kadrowych. Do definiowania nowych wniosków służy opcja zielony plus w oknie „Wnioski użytkowników”.
ZMIANY TECHNICZNE
 • W programie dodano mechanizm wysyłania powiadomień do Centrum Powiadomień Windows. Obecnie obsługiwane są powiadomienia związane z wnioskami i pytaniami kadrowymi z portalu hr.
 • Wprowadzono możliwość tworzenia dwuznakowych kodów nieobecności.
 • Zmieniono mechanizm stronicowania rozwiązując między innymi problem z raportami Zestawienie składek wg ubezpieczonych i Zestawienie nieobecności wg rodzaju.
 • W generatorze raportów wprowadzono zmiany przyśpieszające tworzenie wydruków oraz poprawiające obsługę podsumowania strony.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W kontroli okresu przystąpienia uczestnika do PPK przywrócono 3 miesięczny termin oczekiwania, po którym zmieniany jest status z „Oczekuje na rejestrację” na „Zarejestrowany- rejestracja nie wysłana”. (WU)
 • W procedurze przygotowującej dane urlopowe na potrzeby portalu uwzględniono przypadek zmiany końca okresu obowiązywania zapisu wynikający z dodania kolejnej umowy o pracę.(WU)
 • Rozwiązano problem z pobieraniem podstawy do zasiłku z poprzedniego miesiąca w przypadku nieobecności innych niż chorobowe. (WU)
 • Rozwiązano problem z naliczaniem zaliczki na podatek od zasiłków macierzyńskich zwolnionych z podatku. (WU)
 • W wyliczeniach kwoty wolnej od potrąceń na rok 2022 uwzględniono zmianę procentu podatku od 1.07.2022. (WU)
 • W mechanizmie kontroli okresu korzystaniu z preferencyjnego ZUS przez okres 36 miesięcy wprowadzono mechanizm pomijania okresów podlegania ubezpieczeniu z innych tytułów ubezpieczenia. (WU)
 • Elektroniczny transfer wniosku WN-D dostosowano do systemu SODiR on-line poprzez dodanie danych dotyczących formy prawnej, wielkości, formy własności i rachunku bankowego przedsiębiorcy do każdego generowanego wniosku. Poprzednio takie dane były dodawane do tylko dla wniosku zgłoszeniowego i zmieniającego dane.(WU)
 • W obliczeniach zaliczki na podatek uwzględniono składniki zwolnione z opodatkowania, które występowały na poprzednich listach w danym miesiącu. Łączna podstawa opodatkowania jest pomniejszana na liście o te składniki. (WU)
 • W związku ze zmianą artykułu 31 ust 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która zlikwidowała fragment „pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych” dostosowano algorytm podwyższenia kwoty zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego do kwoty brutto
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku dla pracowników delegowanych i kierowców objętych pakietem mobilności wyłączono uzupełnianie podstawy na zasadach ogólnych w miesiącach, w których pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu. W takich przypadkach podstawą do zasiłku z danego miesiąca jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania.
 • Do kartoteki „Ubezpieczenia obowiązkowe” dodano opcje „Naliczaj składkę na FGŚP dla osób współpracujących” w celu obsługi przypadku zatrudnienia osoby współpracującej na umowę o prace. Rozbudowano również kartotekę „Podstawy na ubezp.społeczne osób współpracujących” o kolumnę rejestrująca zapłaconą składkę na FGSP oraz uwzględniono obliczoną składkę w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i w raporcie „Zestawienie składek osób współpracujących”.
 • Dodano nowy wzór DEK-II-a zgodny z rozporządzeniem Ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2021r. poz. 1939). W związku z rozszerzeniem informacji na deklaracji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych z podziałem na stopnie w osobach i etatach zmieniono procedury obliczeniowe i dostosowano okno edycyjne do obsługi zwiększonego zakresu danych.
 • Wprowadzono zmiany w procedurze obliczającej kwotę brutto umowy od kwoty netto w opcji „Zawieranie umów cywilno-prawnych” uwzględniając przypadek powiększania podstawy opodatkowania o kwotę składki pracodawcy na PPK z poprzedniego miesiąca.
 • W kartotece systemu „Stawki procentowe zryczałtowanych wynagrodzeń” dodano informacje o nowej stawce wynagrodzenia płatnika z tytułu obliczenia i poboru podatku obowiązującej od 1.07.2022.
 • W szablonach eksportowych plików do programu WAPRO Fakir zwiększono rozmiar zmiennych określających miejsce zapisania pliku z danymi księgowania.
 • W mechanizmach obliczeń wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych obsłużono przypadek łączenia umowy zlecenia uczestnika PPK z umową o dzieło. W takich przypadkach na umowie o dzieło nie naliczają się składki na PPK. Uwzględniono również przypadek wypłaty dywidendy uczestnikowi PPK.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-11 (29) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracja PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022 i obowiązuje od 1.07.2022r.
 • Do systemu dodano możliwość wygenerowania Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 w formacie xml. Opcję „Eksport zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3” umieszczono w menu „Operacje -> Pozostałe transfery”.
 • W typach list „Lista dodatkowa”, „Lista podstawowa” i „Premie kw. i premie roczne” zmieniono nazwę użytkową składnika "Ulga podatkowa" na "Ulga podatkowa nominalna" oraz zmieniono opcję dla składnika "Ulga podatkowa uwzględniona" na "Wyświetlać składnik".
 • We wprowadzaniu umów o prace zwiększono ilość znaków możliwych do wprowadzania jako „Miejsce wykonywania pracy” do 250 znaków. Dostosowano do zmiany graficzne szablony wydruków „Umowa o pracę”, „Umowa o pracę dla absolwenta” i „Aneks do umowy o pracę”.
 • W opcji „Zwolnienie pracownika” zwiększono ilość znaków możliwych do wprowadzania jako „Tryb zwolnienia” do 250 znaków. Dostosowano do zmiany graficzne szablony wydruków „Św. pracy”, „Św. pracy - zbiorcze” i „Św. pracy v.1”.
 • W „Deklaracji pomocnicza PIT-8AR” dodano obsługę kwot umów zleceń do 200 zł opodatkowanych podatkiem ryczałtowym. W celu rejestracji umów zleceń o niskich kwotach w słowniku pozycji PIT-8A dodano zapis „Umowy do 200zł”. Wydruk deklaracji pomocniczej PIT-8AR dostosowano do tych zmian. Przy wprowadzaniu kwot w opcji „Zawieranie umów cywilno-prawnych” oraz „Umowy okresowe” i „Umowy okresowe do projektów” wprowadzono kontrolę kwoty umowy dla pozycji „Umowy do 200zł”.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-8AR (12) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracja PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022r.
 • W zdarzeniu kadrowym dotyczącym kontroli minimalnego wynagrodzenia pominięto osoby zatrudnione na umowę o naukę zawodu.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-2 (8) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracji PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022r.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilno-prawnych” oraz na listach płac „Umowy” i „Projekty” zmieniono zaokrąglenia zaliczki na podatek do pełnych groszy w przypadku opodatkowania umowy podatkiem zryczałtowanym i wybrania pozycji „Odsetki od pożyczek” lub „Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych”.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • W oknie wnioski użytkowników dodano możliwość sortowania wniosków po dacie wprowadzenia. (WU)
 • Wprowadzono dodatkowe mechanizmy automatycznie wyłączające wysyłanie powiadomień nie zależnie od ustawień parametru „Wysyłanie powiadomień do użytkowników”. W przypadku dodania nowej osoby do portalu powiadomienia są wyłączane na okres wysyłania list płac dla tego pracownika. Powiadomienia wyłączane są również w przypadku wysyłania list starszych niż sprzed dwóch miesięcy. (WEG-3870)
 • Udoskonalono procedury synchronizacji danych urlopowych. Usunięto między innymi przyczyny braku danych do wyświetlania na portalu.
 • W mechanizmie definiowania ścieżek akceptacji zwiększono ilość możliwych etapów do zdefiniowania do 10. Na każdym dodatkowym etapie może występować przełożony, co pozwala na skonfigurowanie akceptowania wniosków przez kolejnych przełożonych pracownika zgodnie z definiowanymi zależnościami służbowymi. Ilość kolejnych przełożonych otrzymujących wnioski do akceptacji można ograniczyć za pomocą opcji „Nie twórz etapu jeśli pracownik jest na X poziomie zależności lub wyższym.
 • Zmieniono mechanizm tworzenia ścieżek akceptacji, aby rozwiązać problem powielaniem się wniosków urlopowych na portalu. Obecnie przy zmianie ścieżki akceptacji zmieniane są etapy i operatorzy akceptujący.
 • W związku ze zmianami mechanizmu tworzenia i zmiany ścieżek akceptacji wyłączono opcję „Wyczyść ścieżkę akceptacji” dostępną do tej pory w oknie „Wnioski użytkowników”.
 • W oknie „Wnioski użytkowników” wprowadzono zmiany pozwalające wyświetlić uwagi zapisane na wniosku urlopowym w całości. Informacje te wyświetlane są w zakładce „Uwagi” pod listą wniosków.
 • W konfiguracji portalu dodano opcję umożliwiającą wyłączenie obowiązkowego wypełnienia pola osoby zastępującej na wniosku urlopowym.
 • W oknie „Osoby na portalu” dodano możliwość definiowania zastępców. Zastępcy z przypisaną rolą z dostępem do wniosków mogą akceptować wnioski za osobę zastępowaną. Zastępcy z przypisaną inną rolą występują tylko w celach informacyjnych.
 • Informację o zastępcach wykorzystano w ścieżkach akceptacji. Dla etapów w ścieżce akceptacji zdefiniowanych jako akceptacja przełożonego, w przypadku gdy ten przełożony ma zastępcę, to wniosek pojawi się u przełożonego i zastępcy. Jeśli zastępca zostanie usunięty lub zmieniony, ścieżka akceptacji dla niezatwierdzonych wniosków również się odpowiednio zmieni.
 • Do systemu dodano możliwość definiowania własnych wniosków kadrowych. Do definiowania nowych wniosków służy opcja zielony plus w oknie „Wnioski użytkowników”.
ZMIANY TECHNICZNE
 • W programie dodano mechanizm wysyłania powiadomień do Centrum Powiadomień Windows. Obecnie obsługiwane są powiadomienia związane z wnioskami i pytaniami kadrowymi z portalu hr.
 • Wprowadzono możliwość tworzenia dwuznakowych kodów nieobecności.
 • Zmieniono mechanizm stronicowania rozwiązując między innymi problem z raportami Zestawienie składek wg ubezpieczonych i Zestawienie nieobecności wg rodzaju.
 • W generatorze raportów wprowadzono zmiany przyśpieszające tworzenie wydruków oraz poprawiające obsługę podsumowania strony.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W kontroli okresu przystąpienia uczestnika do PPK przywrócono 3 miesięczny termin oczekiwania, po którym zmieniany jest status z „Oczekuje na rejestrację” na „Zarejestrowany- rejestracja nie wysłana”. (WU)
 • W procedurze przygotowującej dane urlopowe na potrzeby portalu uwzględniono przypadek zmiany końca okresu obowiązywania zapisu wynikający z dodania kolejnej umowy o pracę.(WU)
 • Rozwiązano problem z pobieraniem podstawy do zasiłku z poprzedniego miesiąca w przypadku nieobecności innych niż chorobowe. (WU)
 • Rozwiązano problem z naliczaniem zaliczki na podatek od zasiłków macierzyńskich zwolnionych z podatku. (WU)
 • W wyliczeniach kwoty wolnej od potrąceń na rok 2022 uwzględniono zmianę procentu podatku od 1.07.2022. (WU)
 • W mechanizmie kontroli okresu korzystaniu z preferencyjnego ZUS przez okres 36 miesięcy wprowadzono mechanizm pomijania okresów podlegania ubezpieczeniu z innych tytułów ubezpieczenia. (WU)
 • Elektroniczny transfer wniosku WN-D dostosowano do systemu SODiR on-line poprzez dodanie danych dotyczących formy prawnej, wielkości, formy własności i rachunku bankowego przedsiębiorcy do każdego generowanego wniosku. Poprzednio takie dane były dodawane do tylko dla wniosku zgłoszeniowego i zmieniającego dane.(WU)
 • W obliczeniach zaliczki na podatek uwzględniono składniki zwolnione z opodatkowania, które występowały na poprzednich listach w danym miesiącu. Łączna podstawa opodatkowania jest pomniejszana na liście o te składniki. (WU)
 • W związku ze zmianą artykułu 31 ust 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która zlikwidowała fragment „pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych” dostosowano algorytm podwyższenia kwoty zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego do kwoty brutto
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku dla pracowników delegowanych i kierowców objętych pakietem mobilności wyłączono uzupełnianie podstawy na zasadach ogólnych w miesiącach, w których pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu. W takich przypadkach podstawą do zasiłku z danego miesiąca jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania.
 • Do kartoteki „Ubezpieczenia obowiązkowe” dodano opcje „Naliczaj składkę na FGŚP dla osób współpracujących” w celu obsługi przypadku zatrudnienia osoby współpracującej na umowę o prace. Rozbudowano również kartotekę „Podstawy na ubezp.społeczne osób współpracujących” o kolumnę rejestrująca zapłaconą składkę na FGSP oraz uwzględniono obliczoną składkę w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i w raporcie „Zestawienie składek osób współpracujących”.
 • Dodano nowy wzór DEK-II-a zgodny z rozporządzeniem Ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2021r. poz. 1939). W związku z rozszerzeniem informacji na deklaracji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych z podziałem na stopnie w osobach i etatach zmieniono procedury obliczeniowe i dostosowano okno edycyjne do obsługi zwiększonego zakresu danych.
 • Wprowadzono zmiany w procedurze obliczającej kwotę brutto umowy od kwoty netto w opcji „Zawieranie umów cywilno-prawnych” uwzględniając przypadek powiększania podstawy opodatkowania o kwotę składki pracodawcy na PPK z poprzedniego miesiąca.
 • W kartotece systemu „Stawki procentowe zryczałtowanych wynagrodzeń” dodano informacje o nowej stawce wynagrodzenia płatnika z tytułu obliczenia i poboru podatku obowiązującej od 1.07.2022.
 • W szablonach eksportowych plików do programu WAPRO Fakir zwiększono rozmiar zmiennych określających miejsce zapisania pliku z danymi księgowania.
 • W mechanizmach obliczeń wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych obsłużono przypadek łączenia umowy zlecenia uczestnika PPK z umową o dzieło. W takich przypadkach na umowie o dzieło nie naliczają się składki na PPK. Uwzględniono również przypadek wypłaty dywidendy uczestnikowi PPK.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-11 (29) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracja PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022 i obowiązuje od 1.07.2022r.
 • Do systemu dodano możliwość wygenerowania Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 w formacie xml. Opcję „Eksport zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3” umieszczono w menu „Operacje -> Pozostałe transfery”.
 • W typach list „Lista dodatkowa”, „Lista podstawowa” i „Premie kw. i premie roczne” zmieniono nazwę użytkową składnika "Ulga podatkowa" na "Ulga podatkowa nominalna" oraz zmieniono opcję dla składnika "Ulga podatkowa uwzględniona" na "Wyświetlać składnik".
 • We wprowadzaniu umów o prace zwiększono ilość znaków możliwych do wprowadzania jako „Miejsce wykonywania pracy” do 250 znaków. Dostosowano do zmiany graficzne szablony wydruków „Umowa o pracę”, „Umowa o pracę dla absolwenta” i „Aneks do umowy o pracę”.
 • W opcji „Zwolnienie pracownika” zwiększono ilość znaków możliwych do wprowadzania jako „Tryb zwolnienia” do 250 znaków. Dostosowano do zmiany graficzne szablony wydruków „Św. pracy”, „Św. pracy - zbiorcze” i „Św. pracy v.1”.
 • W „Deklaracji pomocnicza PIT-8AR” dodano obsługę kwot umów zleceń do 200 zł opodatkowanych podatkiem ryczałtowym. W celu rejestracji umów zleceń o niskich kwotach w słowniku pozycji PIT-8A dodano zapis „Umowy do 200zł”. Wydruk deklaracji pomocniczej PIT-8AR dostosowano do tych zmian. Przy wprowadzaniu kwot w opcji „Zawieranie umów cywilno-prawnych” oraz „Umowy okresowe” i „Umowy okresowe do projektów” wprowadzono kontrolę kwoty umowy dla pozycji „Umowy do 200zł”.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-8AR (12) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracja PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022r.
 • W zdarzeniu kadrowym dotyczącym kontroli minimalnego wynagrodzenia pominięto osoby zatrudnione na umowę o naukę zawodu.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-2 (8) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracji PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022r.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilno-prawnych” oraz na listach płac „Umowy” i „Projekty” zmieniono zaokrąglenia zaliczki na podatek do pełnych groszy w przypadku opodatkowania umowy podatkiem zryczałtowanym i wybrania pozycji „Odsetki od pożyczek” lub „Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych”.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • W oknie wnioski użytkowników dodano możliwość sortowania wniosków po dacie wprowadzenia. (WU)
 • Wprowadzono dodatkowe mechanizmy automatycznie wyłączające wysyłanie powiadomień nie zależnie od ustawień parametru „Wysyłanie powiadomień do użytkowników”. W przypadku dodania nowej osoby do portalu powiadomienia są wyłączane na okres wysyłania list płac dla tego pracownika. Powiadomienia wyłączane są również w przypadku wysyłania list starszych niż sprzed dwóch miesięcy. (WEG-3870)
 • Udoskonalono procedury synchronizacji danych urlopowych. Usunięto między innymi przyczyny braku danych do wyświetlania na portalu.
 • W mechanizmie definiowania ścieżek akceptacji zwiększono ilość możliwych etapów do zdefiniowania do 10. Na każdym dodatkowym etapie może występować przełożony, co pozwala na skonfigurowanie akceptowania wniosków przez kolejnych przełożonych pracownika zgodnie z definiowanymi zależnościami służbowymi. Ilość kolejnych przełożonych otrzymujących wnioski do akceptacji można ograniczyć za pomocą opcji „Nie twórz etapu jeśli pracownik jest na X poziomie zależności lub wyższym.
 • Zmieniono mechanizm tworzenia ścieżek akceptacji, aby rozwiązać problem powielaniem się wniosków urlopowych na portalu. Obecnie przy zmianie ścieżki akceptacji zmieniane są etapy i operatorzy akceptujący.
 • W związku ze zmianami mechanizmu tworzenia i zmiany ścieżek akceptacji wyłączono opcję „Wyczyść ścieżkę akceptacji” dostępną do tej pory w oknie „Wnioski użytkowników”.
 • W oknie „Wnioski użytkowników” wprowadzono zmiany pozwalające wyświetlić uwagi zapisane na wniosku urlopowym w całości. Informacje te wyświetlane są w zakładce „Uwagi” pod listą wniosków.
 • W konfiguracji portalu dodano opcję umożliwiającą wyłączenie obowiązkowego wypełnienia pola osoby zastępującej na wniosku urlopowym.
 • W oknie „Osoby na portalu” dodano możliwość definiowania zastępców. Zastępcy z przypisaną rolą z dostępem do wniosków mogą akceptować wnioski za osobę zastępowaną. Zastępcy z przypisaną inną rolą występują tylko w celach informacyjnych.
 • Informację o zastępcach wykorzystano w ścieżkach akceptacji. Dla etapów w ścieżce akceptacji zdefiniowanych jako akceptacja przełożonego, w przypadku gdy ten przełożony ma zastępcę, to wniosek pojawi się u przełożonego i zastępcy. Jeśli zastępca zostanie usunięty lub zmieniony, ścieżka akceptacji dla niezatwierdzonych wniosków również się odpowiednio zmieni.
 • Do systemu dodano możliwość definiowania własnych wniosków kadrowych. Do definiowania nowych wniosków służy opcja zielony plus w oknie „Wnioski użytkowników”.