Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Gang. Wybierz wariant programu.

ZMIANY TECHNICZNE
 • W generatorze wydruków wprowadzono ulepszenia w mechanizmie drukowania podsumowań na stronach i numerowaniem stron w wydrukach stworzonych kreatorem wydruków. (WU)
 • Wprowadzono możliwość „nadpisywania” pracy zdalnej zarejestrowanej w „Ewidencji nieobecności innymi nieobecnościami”. (WU)
 • W kartotekach „Praca zdalna” i „Urlop opiekuńczy” zmieniono sposób prezentowania kraju z symbolu na pełną nazwę. (WU)
 • Zmieniono wersję protokołu bezpieczeństwa TLS wykorzystywanego do komunikacji obsługującej aktualizacje karotek systemowych na wersję 1.2. (WU)
 • W kartotekach i ewidencji nieobecności poprawiono mechanizm importu z Excela kolumn reprezentujących czas.
 • Usunięto przyczynę braku ramek na wydrukach: „Lista obecności - biała pionowa”, „Lista obecności - pionowa” i „Lista obecności - pozioma”
 • Do systemu dodano opcję pozwalającą obliczać wynagrodzenie brutto od podanego wynagrodzenia netto i odwrotnie na podstawie zgromadzonych w programie parametrów pracownika. „Kalkulator wynagrodzeń” umieszczono w menu „Płace”.
 • „Kreator składników płacowych” rozbudowano o możliwość automatycznego tworzenia pola dodatkowego do przechowywania stałej wartości składnika płacowego. W kreatorze składnika dodano nowy krok, w którym można za pomocą opcji:

- Brak definicji składnika – utworzyć składnik tak jak dotychczas;
- Tylko pracownicy etatowi – utworzyć składnik wraz z polem dodatkowym przechowującym jego domyślną wartość, którą można wprowadzić w Danych wprowadzających pracowników etatowych;
- Wszyscy pracownicy – utworzyć składnik wraz z polem dodatkowym przechowującym jego domyślną wartość, którą można wprowadzić w Danych wprowadzających pracowników etatowych oraz osób z zewnątrz.
Dla każdego typu listy tworzona jest oddzielna pozycja menu o nazwie „Dodatkowe składniki dla listy xyz”, która przechowuje domyślną wartość składników utworzonych tym sposobem dla danego typu listy.

 • Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w wariantach BIZNES i PRESTIŻ zaimplementowano mechanizm weryfikacji licencji przy wyborze firmy. Jeżeli system wykryje brak licencji na wykorzystanie programu w danej firmie zostanie uruchomiona procedura blokady dostępu do firmy po dziesiątym wyborze tej firmy do pracy. Z mechanizmu weryfikacji licencji wyłączono tryby pracy programu: 30 dniowy wstępny i weekendowy.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641). Zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej z zachowaniem połowy wynagrodzenia (art. 1481). W powodach nieobecności dodano nowy kod „SW” (siła wyższa) do rejestracji tego rodzaju przypadku. Dla kodu SW dodano mechanizm kontroli ilości wykorzystanego przez pracownika tego zwolnienia w roku. W nowo dodanej pozycji menu „Work-Life Balance” dodano kartotekę pracownika „Urlop siła wyższa”, służącą do rejestracji sposobu rozliczenia nieobecności w dniach lub godzinach. W typie listy płac „Lista podstawowa” dodano składniki liczące ilości dni i godzin nieobecności oraz wynagrodzenie za okres tego zwolnienia. (WU)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641). Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych (art. 1731 - art. 1733). W powodach nieobecności dodano nowy kod „UO” - Urlop opiekuńczy do rejestracji tego rodzaju urlopu. Dla kodu UO dodano mechanizm kontroli ilości wykorzystanego przez pracownika tego urlopu w roku. W nowo dodanej pozycji menu „Work-Life Balance” dodano kartotekę pracownika „Urlop opiekuńczy” do rejestracji wniosku pracownika o udzielenie tego rodzaju urlopu wraz z niezbędnymi danymi oraz z możliwością rejestracji urlopu opiekuńczego w ewidencji nieobecności. W typie listy płac „Lista podstawowa” zmodyfikowano składniki liczące ilości dni i godzin nieobecności usprawiedliwionych niepłatnych oraz składniki liczące wynagrodzenie. (WU)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641) dotyczące świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W powodach nieobecności dodano nowy kod „Y7” - Urlop rodzicielski drugiego rodzica, a w typie listy płac „Lista podstawowa” dodano składniki liczące ilości dni tego urlopu oraz 70% zasiłek macierzyński za ten urlop. Wprowadzono zmiany w obliczeniach zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i urlop rodzicielski polegające na zmianie procentu zasiłku z 80 na 81,5 za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i zmianie z 60 na 70 procentu zasiłku macierzyńskiego za urlopu rodzicielskiego w przypadku rozliczenia zasiłków różnym procentem. (WU)
 • Dodano możliwość rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień danego roku. W przypadku gdy dane zgromadzone w systemie na to pozwalają, kwoty rozliczenia rocznego składki zdrowotnej są naliczane automatycznie. (WU)
 • W typie listy „Umowy” wprowadzono modyfikacje wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Wprowadzono zmiany w obliczeniach zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i urlop rodzicielski polegające na zmianie procentu zasiłku z 80 na 81,5 za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i zmianie z 60 na 70 procentu zasiłku macierzyńskiego za urlopu rodzicielskiego w przypadku rozliczenia zasiłków różnym procentem. (WU)
 • W pozycji menu „Praca zdalna” dodano opcję „Praca zdalna - wnioski”, która udostępnia możliwość rejestrowania wniosków pracowników o świadczenie pracy zdalnej. Proces rejestracji wniosków umożliwia również wprowadzenie odpowiedniego kodu do „Ewidencji nieobecności”. (WU)
 • Wydruki świadectw pracy dostosowano do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11.05.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 912). Zmiany obejmują dodanie nowych pozycji w świadectwie pracy związanych z pracą zdalną i ideą Work-Life Balance – urlopem opiekuńczym i zwolnieniem z powodu siły wyższej. Ponadto poprawiono podział na strony w przypadku zbiorczego drukowania świadectw oraz uzupełniono w treści świadectwa odmianę ze względu na płeć osoby. (WU)
 • W opcji „Ostatnie świadectwo pracy” dodano pozycje do rejestracji wykorzystania dni pracy zdalnej okazjonalnej, dni urlopu opiekuńczego, wykorzystania dni i godzin zwolnienia z powodu siły wyższej. (WU)
 • Wprowadzono nowe wzory umów o pracę zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy w związku z ideą Work-Life Balance. Umożliwiono wprowadzenie dodatkowych informacji dla umów o pracę zawieranych na okres próbny, w tym celu rozbudowano kartotekę umów o pracę. (WU)
 • Zmieniono wydruki informacji dla pracownika w związku z pracą zdalną i Work-Life Balance. Na potrzeby tych zmian rozbudowano kartotekę firmy „Informacje regulaminowe firmy” dodano nowe kartoteki pracownika: „Dane do informacji dla pracownika” w opcji „Work-Life Balance” i kartotekę „Praca zdalna informacje” w opcji „Praca zdalna”. (WU)
 • W miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wprowadzono RSA za okres urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica oraz RCA z kodem 1240 i składkami na ubezpieczenie społeczne policzonymi od zasiłku macierzyńskiego drugiego rodzica. Wprowadzono również RSA wynikający z dopłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu jego przeliczenia zasiłku macierzyńskiego wg nowych stawek 81,5% i 70%. (WU)
 • Do mechanizmu wprowadzania nieobecności związanych z chorobą dodano kontrolę wykorzystania liczby dni, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe w danym roku.
 • Wydruk zaświadczenia pracodawcy ZUS Z-3 dostosowano do wzoru publikowanego przez ZUS. W tym celu kartotekę „Dodatkowe informacje do zaś. macierzyńskiego” rozbudowano o dane dotyczące urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego dla drugiego rodzica. Funkcję „Zapytaj o datę zaświadczenia ZUS Z-3” rozbudowano o możliwość zaznaczenia kontynuacji zasiłku, dodatkowo zmieniono opis pola dotyczącego pierwszego dnia niezdolności do pracy rozliczanej przez ZUS.
 • Plik eksportowy ZUS Z-3 XML dostosowano do zmian w treści zaświadczenia ZUS Z-3. Dodatkowo dodano sekcje „Strona”, do wypełnienia której wykorzystano dwa nowe parametry konfiguracyjne „Imię osoby wystawiającej dokumenty ZUS i Nazwisko osoby wystawiającej dokumenty ZUS z kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji”.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Dla list wypłaconych od 19.08.2023 na potrzeby podstawy wymiaru składek ZUS i zaliczki na podatek wprowadzono stałe kwoty równoważne diecie z tytułu podróży służbowej w wysokości 60 EUR dla podstawy ZUS i odpowiednio 20 EUR dla podstawy podatku. W przypadku korzystania w kartotece „Wirtualne diety dla kierowców” z opcji „Suma diet” kwota obniżająca podstawę opodatkowania wynosi 1/3 kwoty wprowadzanej diety. (WU)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. Począwszy od deklaracji za 09/2023 wprowadzono dla nieobecności związanej z urlopem rodzicielskim drugiego rodzica (kod nieobecności Y7) kod świadczenia przerwy 338 i kod 340 dla dopłat zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu. Dla urlopu opiekuńczego (kod nieobecności UO) wprowadzono kod 131. (WU)
 • Wprowadzono kontrolę minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób korzystających z małego ZUS plus w wysokości minimalnego wynagrodzenia ze stycznia danego roku.
 • W mechanizmie naliczania ryczałtu i ekwiwalentu za pracę zdalną dodano kontrolę złożenia przez pracownika stosownych oświadczeń i zgód zarejestrowanych w kartotece „Praca zdalna - oświadczenia”. Mechanizm włącza się parametrem „Kontrola zgód i oświadczeń dla pracy zdalnej” z kategorii „Obliczenia list płac”. Jego ustawienie na wartość „Tak” powoduje wyłączenia naliczenia ryczałtu i ekwiwalentu za pracę zdalną w przypadku braku zapisu lub braku oświadczeń i zgód w istniejącym zapisie.
 • Rozwiązano problem z obliczeniami podstawy do zasiłku kierowców objętych pakietem mobilności w przypadkach rozliczenia wirtualnych diet w danym miesiącu na liście dodatkowej.
 • Konfigurację wynagrodzenia za dni zwolnienia z pracy spowodowanej siłą wyższa w podstawie do zasiłku dostosowano do wyjaśnień ZUS „W przypadku pracownika, który korzystał ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej na podstawie art. 1481 k.p., podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie wynagrodzenie w kwocie faktycznie wypłaconej.”.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym dotyczące zwolnienia z podatku umów zleceń z art. 13 pkt 8, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą.
 • W kategorii „Obliczenia do list płac” dodano parametr „Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach”. Jego ustawienie na „Tak” powoduje uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej na każdym typie listy („Lista podstawowa”, „Lista dodatkowa”, „Premie kw. i premie roczne”). Z uwzględnieniem wykorzystanej kwoty na wcześniejszych listach z danego miesiąca. Jego ustawienie na „Nie” (wartość domyślna) powoduje uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej tylko na liście podstawowej.
 • W typach list „Umowy” i „Projekty” oraz w opcji „Zawieranie umów cywilnoprawnych” dodano mechanizm synchronizacji ulgi podatkowej w ramach miesiąca z wszystkich wypłaconych umów. W ten sposób program pilnuje, aby kwota uzgodnionej ulgi w danym miesiącu nie przekroczyła miesięcznego limitu.
 • W kartotekach „Ewidencja nieobecności dla umów” i „Ewidencja nieobecności do projektów” wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem pokrywających się okresów nieobecności.
 • Rozwiązano problem z ujemnymi składkami na FP i FGŚP w przypadku dwóch list płac w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
 • W związku z komunikatem ZUS dotyczącym podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zmieniono sposób wliczania umów cywilnoprawnych do podstawy zasiłku. Obecnie wynagrodzenie z trwających, jak i zakończonych umów zleceń wypłaconych w okresie, z którego obliczana jest podstawa są wliczane do tej podstawy. Do określenia od kiedy i do kiedy trwała umowa, wykorzystywana jest informacja z „Umowy o okresie wykonywania umowy”.
 • W związku ze zmianą zasady wliczania umów zleceń do podstawy zasiłku zmieniono również zasady wyznaczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc przejścia na urlop wychowawczy służącego do limitowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych.
 • Wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” dodano mechanizm automatycznego wybierania umowy okresowej lub umowy okresowej do projektów. Konieczność wskazania umowy do wydruku pozostaje na wypadek braku umowy o okresie zawierającym się w okresie listy płac.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • Na Portalu HR uruchomiono opcje pracy zdalnej, na które składają się:

- wniosek kadrowy „Oświadczenie o pracy zdalnej”,

- nowa grupa wniosków „Świadczenie pracy”, a w niej wniosek „Świadczenie pracy zdalnej” i „Świadczenie pracy zdalnej podwładnego”.

Wnioski o pracę zdalną wymagają akceptacji przełożonego. W programie dodano mechanizm rejestracji wniosków o pracę zdalną w kartotece „Praca zdalna – wnioski” i jako nieobecności w ewidencji nieobecności o kodach PZ i PO.

Ponadto na Portalu HR dla pracowników dodano zakładkę „Świadczenie pracy”, gdzie pracownik może się zapoznać z pozostałymi mu do wykorzystania dniami pracy zdalnej okazjonalnej oraz sprawdzić własny harmonogram pracy zdalnej. Dla menadżerów udostępniono w sekcji „Mój zespół” nową zakładkę „Świadczenie pracy zespołu ”. W ramach tej funkcji możliwe jest przeglądanie i akceptowanie wniosków o pracę zdalną podwładnych. Za jej pomocą można także przejrzeć pracę zdalną wszystkich podwładnych, a także zapoznać się z wykorzystaną i pozostałą do wykorzystania liczbą dni zdalnej pracy okazjonalnej podwładnych. (WU)

 • Rozwiązano problem z konfiguracją uprawnień związanych z pracą zdalną u użytkowników, którzy nie posiadają pracowników na portalu oraz poprawiono synchronizację konfiguracji składników płacowych w przypadku zmian konfiguracji przez użytkownika. (WU)
 • W procedurze przygotowującej dane o urlopie wypoczynkowym dla portalu uwzględniono przypadek osoby, dla której jest to pierwsza praca i której przedłużono umowę o pracę na kolejny okres.
 • „Historię czynności automatycznych” oraz „Historię synchronizacji” rozbudowano synchronizację danych dla portalu o rejestracje zmiany identyfikatora aplikacji. W przypadku wykrycia zmiany identyfikatora zatrzymywany jest proces synchronizacji danych. Informacja o wstrzymaniu procesu synchronizacji z powodu zmiany identyfikatora aplikacji jest wyświetlana użytkownikowi w oknie podczas startu systemu. Proces ten jest wznawiany po około 15 minutach po zmianie identyfikatora dla dzierżawcy w Managemencie portalu. Szczegółowe informacje o zmianach identyfikatora są zapisywane w nowej tabeli „PORTAL_ZMIANY_IDENTYFIKATORA_APLIKACJI”.
 • Wyłączono użytkownikom z uprawnieniami pracownika dostęp do wniosków składanych przez przełożonego – „Świadczenie pracy zdalnej dla podwładnego” i „Wniosek o urlop dla podwładnego”.
 • Okno zależności służbowe rozbudowano o kolumnę informująca o utworzeniu konta na portalu i wysyłaniu danych dla osoby. W Historii synchronizacji rozbudowano synchronizację danych dla portalu o rejestracje przypadku, gdy przełożony wprowadzony w opcji zależności służbowych nie został dodany do portalu opcją w oknie „Osoby na portalu”.
 • W oknie „Wnioski użytkowników” przy ścieżkach akceptacji uzupełniono datę i godzinę akceptacji wniosku przez przełożonego na Portalu HR.
 • W listach wniosków uzupełniono informacje w kolumnach „Szczegóły” i "Dodatkowe informacje" dla wniosków o świadczenie pracy.
 • W ewidencji nieobecności zablokowano możliwość zmiany dat nieobecności powiązanej z wnioskiem z Portalu HR. Taką nieobecność można jedynie ewentualnie usunąć z wnioskiem źródłowym.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem na Portalu HR statusu odrzuconego przez przełożonego wniosku urlopowego.
ZMIANY TECHNICZNE
 • W generatorze wydruków wprowadzono ulepszenia w mechanizmie drukowania podsumowań na stronach i numerowaniem stron w wydrukach stworzonych kreatorem wydruków. (WU)
 • Wprowadzono możliwość „nadpisywania” pracy zdalnej zarejestrowanej w „Ewidencji nieobecności innymi nieobecnościami”. (WU)
 • W kartotekach „Praca zdalna” i „Urlop opiekuńczy” zmieniono sposób prezentowania kraju z symbolu na pełną nazwę. (WU)
 • Zmieniono wersję protokołu bezpieczeństwa TLS wykorzystywanego do komunikacji obsługującej aktualizacje karotek systemowych na wersję 1.2. (WU)
 • W kartotekach i ewidencji nieobecności poprawiono mechanizm importu z Excela kolumn reprezentujących czas.
 • Usunięto przyczynę braku ramek na wydrukach: „Lista obecności - biała pionowa”, „Lista obecności - pionowa” i „Lista obecności - pozioma”
 • Do systemu dodano opcję pozwalającą obliczać wynagrodzenie brutto od podanego wynagrodzenia netto i odwrotnie na podstawie zgromadzonych w programie parametrów pracownika. „Kalkulator wynagrodzeń” umieszczono w menu „Płace”.
 • „Kreator składników płacowych” rozbudowano o możliwość automatycznego tworzenia pola dodatkowego do przechowywania stałej wartości składnika płacowego. W kreatorze składnika dodano nowy krok, w którym można za pomocą opcji:

- Brak definicji składnika – utworzyć składnik tak jak dotychczas;
- Tylko pracownicy etatowi – utworzyć składnik wraz z polem dodatkowym przechowującym jego domyślną wartość, którą można wprowadzić w Danych wprowadzających pracowników etatowych;
- Wszyscy pracownicy – utworzyć składnik wraz z polem dodatkowym przechowującym jego domyślną wartość, którą można wprowadzić w Danych wprowadzających pracowników etatowych oraz osób z zewnątrz.
Dla każdego typu listy tworzona jest oddzielna pozycja menu o nazwie „Dodatkowe składniki dla listy xyz”, która przechowuje domyślną wartość składników utworzonych tym sposobem dla danego typu listy.

 • Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w wariantach BIZNES i PRESTIŻ zaimplementowano mechanizm weryfikacji licencji przy wyborze firmy. Jeżeli system wykryje brak licencji na wykorzystanie programu w danej firmie zostanie uruchomiona procedura blokady dostępu do firmy po dziesiątym wyborze tej firmy do pracy. Z mechanizmu weryfikacji licencji wyłączono tryby pracy programu: 30 dniowy wstępny i weekendowy.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641). Zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej z zachowaniem połowy wynagrodzenia (art. 1481). W powodach nieobecności dodano nowy kod „SW” (siła wyższa) do rejestracji tego rodzaju przypadku. Dla kodu SW dodano mechanizm kontroli ilości wykorzystanego przez pracownika tego zwolnienia w roku. W nowo dodanej pozycji menu „Work-Life Balance” dodano kartotekę pracownika „Urlop siła wyższa”, służącą do rejestracji sposobu rozliczenia nieobecności w dniach lub godzinach. W typie listy płac „Lista podstawowa” dodano składniki liczące ilości dni i godzin nieobecności oraz wynagrodzenie za okres tego zwolnienia. (WU)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641). Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych (art. 1731 - art. 1733). W powodach nieobecności dodano nowy kod „UO” - Urlop opiekuńczy do rejestracji tego rodzaju urlopu. Dla kodu UO dodano mechanizm kontroli ilości wykorzystanego przez pracownika tego urlopu w roku. W nowo dodanej pozycji menu „Work-Life Balance” dodano kartotekę pracownika „Urlop opiekuńczy” do rejestracji wniosku pracownika o udzielenie tego rodzaju urlopu wraz z niezbędnymi danymi oraz z możliwością rejestracji urlopu opiekuńczego w ewidencji nieobecności. W typie listy płac „Lista podstawowa” zmodyfikowano składniki liczące ilości dni i godzin nieobecności usprawiedliwionych niepłatnych oraz składniki liczące wynagrodzenie. (WU)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641) dotyczące świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W powodach nieobecności dodano nowy kod „Y7” - Urlop rodzicielski drugiego rodzica, a w typie listy płac „Lista podstawowa” dodano składniki liczące ilości dni tego urlopu oraz 70% zasiłek macierzyński za ten urlop. Wprowadzono zmiany w obliczeniach zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i urlop rodzicielski polegające na zmianie procentu zasiłku z 80 na 81,5 za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i zmianie z 60 na 70 procentu zasiłku macierzyńskiego za urlopu rodzicielskiego w przypadku rozliczenia zasiłków różnym procentem. (WU)
 • Dodano możliwość rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień danego roku. W przypadku gdy dane zgromadzone w systemie na to pozwalają, kwoty rozliczenia rocznego składki zdrowotnej są naliczane automatycznie. (WU)
 • W typie listy „Umowy” wprowadzono modyfikacje wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Wprowadzono zmiany w obliczeniach zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i urlop rodzicielski polegające na zmianie procentu zasiłku z 80 na 81,5 za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i zmianie z 60 na 70 procentu zasiłku macierzyńskiego za urlopu rodzicielskiego w przypadku rozliczenia zasiłków różnym procentem. (WU)
 • W pozycji menu „Praca zdalna” dodano opcję „Praca zdalna - wnioski”, która udostępnia możliwość rejestrowania wniosków pracowników o świadczenie pracy zdalnej. Proces rejestracji wniosków umożliwia również wprowadzenie odpowiedniego kodu do „Ewidencji nieobecności”. (WU)
 • Wydruki świadectw pracy dostosowano do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11.05.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 912). Zmiany obejmują dodanie nowych pozycji w świadectwie pracy związanych z pracą zdalną i ideą Work-Life Balance – urlopem opiekuńczym i zwolnieniem z powodu siły wyższej. Ponadto poprawiono podział na strony w przypadku zbiorczego drukowania świadectw oraz uzupełniono w treści świadectwa odmianę ze względu na płeć osoby. (WU)
 • W opcji „Ostatnie świadectwo pracy” dodano pozycje do rejestracji wykorzystania dni pracy zdalnej okazjonalnej, dni urlopu opiekuńczego, wykorzystania dni i godzin zwolnienia z powodu siły wyższej. (WU)
 • Wprowadzono nowe wzory umów o pracę zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy w związku z ideą Work-Life Balance. Umożliwiono wprowadzenie dodatkowych informacji dla umów o pracę zawieranych na okres próbny, w tym celu rozbudowano kartotekę umów o pracę. (WU)
 • Zmieniono wydruki informacji dla pracownika w związku z pracą zdalną i Work-Life Balance. Na potrzeby tych zmian rozbudowano kartotekę firmy „Informacje regulaminowe firmy” dodano nowe kartoteki pracownika: „Dane do informacji dla pracownika” w opcji „Work-Life Balance” i kartotekę „Praca zdalna informacje” w opcji „Praca zdalna”. (WU)
 • W miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wprowadzono RSA za okres urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica oraz RCA z kodem 1240 i składkami na ubezpieczenie społeczne policzonymi od zasiłku macierzyńskiego drugiego rodzica. Wprowadzono również RSA wynikający z dopłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu jego przeliczenia zasiłku macierzyńskiego wg nowych stawek 81,5% i 70%. (WU)
 • Do mechanizmu wprowadzania nieobecności związanych z chorobą dodano kontrolę wykorzystania liczby dni, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe w danym roku.
 • Wydruk zaświadczenia pracodawcy ZUS Z-3 dostosowano do wzoru publikowanego przez ZUS. W tym celu kartotekę „Dodatkowe informacje do zaś. macierzyńskiego” rozbudowano o dane dotyczące urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego dla drugiego rodzica. Funkcję „Zapytaj o datę zaświadczenia ZUS Z-3” rozbudowano o możliwość zaznaczenia kontynuacji zasiłku, dodatkowo zmieniono opis pola dotyczącego pierwszego dnia niezdolności do pracy rozliczanej przez ZUS.
 • Plik eksportowy ZUS Z-3 XML dostosowano do zmian w treści zaświadczenia ZUS Z-3. Dodatkowo dodano sekcje „Strona”, do wypełnienia której wykorzystano dwa nowe parametry konfiguracyjne „Imię osoby wystawiającej dokumenty ZUS i Nazwisko osoby wystawiającej dokumenty ZUS z kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji”.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Dla list wypłaconych od 19.08.2023 na potrzeby podstawy wymiaru składek ZUS i zaliczki na podatek wprowadzono stałe kwoty równoważne diecie z tytułu podróży służbowej w wysokości 60 EUR dla podstawy ZUS i odpowiednio 20 EUR dla podstawy podatku. W przypadku korzystania w kartotece „Wirtualne diety dla kierowców” z opcji „Suma diet” kwota obniżająca podstawę opodatkowania wynosi 1/3 kwoty wprowadzanej diety. (WU)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. Począwszy od deklaracji za 09/2023 wprowadzono dla nieobecności związanej z urlopem rodzicielskim drugiego rodzica (kod nieobecności Y7) kod świadczenia przerwy 338 i kod 340 dla dopłat zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu. Dla urlopu opiekuńczego (kod nieobecności UO) wprowadzono kod 131. (WU)
 • Wprowadzono kontrolę minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób korzystających z małego ZUS plus w wysokości minimalnego wynagrodzenia ze stycznia danego roku.
 • W mechanizmie naliczania ryczałtu i ekwiwalentu za pracę zdalną dodano kontrolę złożenia przez pracownika stosownych oświadczeń i zgód zarejestrowanych w kartotece „Praca zdalna - oświadczenia”. Mechanizm włącza się parametrem „Kontrola zgód i oświadczeń dla pracy zdalnej” z kategorii „Obliczenia list płac”. Jego ustawienie na wartość „Tak” powoduje wyłączenia naliczenia ryczałtu i ekwiwalentu za pracę zdalną w przypadku braku zapisu lub braku oświadczeń i zgód w istniejącym zapisie.
 • Rozwiązano problem z obliczeniami podstawy do zasiłku kierowców objętych pakietem mobilności w przypadkach rozliczenia wirtualnych diet w danym miesiącu na liście dodatkowej.
 • Konfigurację wynagrodzenia za dni zwolnienia z pracy spowodowanej siłą wyższa w podstawie do zasiłku dostosowano do wyjaśnień ZUS „W przypadku pracownika, który korzystał ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej na podstawie art. 1481 k.p., podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie wynagrodzenie w kwocie faktycznie wypłaconej.”.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym dotyczące zwolnienia z podatku umów zleceń z art. 13 pkt 8, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą.
 • W kategorii „Obliczenia do list płac” dodano parametr „Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach”. Jego ustawienie na „Tak” powoduje uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej na każdym typie listy („Lista podstawowa”, „Lista dodatkowa”, „Premie kw. i premie roczne”). Z uwzględnieniem wykorzystanej kwoty na wcześniejszych listach z danego miesiąca. Jego ustawienie na „Nie” (wartość domyślna) powoduje uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej tylko na liście podstawowej.
 • W typach list „Umowy” i „Projekty” oraz w opcji „Zawieranie umów cywilnoprawnych” dodano mechanizm synchronizacji ulgi podatkowej w ramach miesiąca z wszystkich wypłaconych umów. W ten sposób program pilnuje, aby kwota uzgodnionej ulgi w danym miesiącu nie przekroczyła miesięcznego limitu.
 • W kartotekach „Ewidencja nieobecności dla umów” i „Ewidencja nieobecności do projektów” wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem pokrywających się okresów nieobecności.
 • Rozwiązano problem z ujemnymi składkami na FP i FGŚP w przypadku dwóch list płac w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
 • W związku z komunikatem ZUS dotyczącym podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zmieniono sposób wliczania umów cywilnoprawnych do podstawy zasiłku. Obecnie wynagrodzenie z trwających, jak i zakończonych umów zleceń wypłaconych w okresie, z którego obliczana jest podstawa są wliczane do tej podstawy. Do określenia od kiedy i do kiedy trwała umowa, wykorzystywana jest informacja z „Umowy o okresie wykonywania umowy”.
 • W związku ze zmianą zasady wliczania umów zleceń do podstawy zasiłku zmieniono również zasady wyznaczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc przejścia na urlop wychowawczy służącego do limitowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych.
 • Wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” dodano mechanizm automatycznego wybierania umowy okresowej lub umowy okresowej do projektów. Konieczność wskazania umowy do wydruku pozostaje na wypadek braku umowy o okresie zawierającym się w okresie listy płac.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • Na Portalu HR uruchomiono opcje pracy zdalnej, na które składają się:

- wniosek kadrowy „Oświadczenie o pracy zdalnej”,

- nowa grupa wniosków „Świadczenie pracy”, a w niej wniosek „Świadczenie pracy zdalnej” i „Świadczenie pracy zdalnej podwładnego”.

Wnioski o pracę zdalną wymagają akceptacji przełożonego. W programie dodano mechanizm rejestracji wniosków o pracę zdalną w kartotece „Praca zdalna – wnioski” i jako nieobecności w ewidencji nieobecności o kodach PZ i PO.

Ponadto na Portalu HR dla pracowników dodano zakładkę „Świadczenie pracy”, gdzie pracownik może się zapoznać z pozostałymi mu do wykorzystania dniami pracy zdalnej okazjonalnej oraz sprawdzić własny harmonogram pracy zdalnej. Dla menadżerów udostępniono w sekcji „Mój zespół” nową zakładkę „Świadczenie pracy zespołu ”. W ramach tej funkcji możliwe jest przeglądanie i akceptowanie wniosków o pracę zdalną podwładnych. Za jej pomocą można także przejrzeć pracę zdalną wszystkich podwładnych, a także zapoznać się z wykorzystaną i pozostałą do wykorzystania liczbą dni zdalnej pracy okazjonalnej podwładnych. (WU)

 • Rozwiązano problem z konfiguracją uprawnień związanych z pracą zdalną u użytkowników, którzy nie posiadają pracowników na portalu oraz poprawiono synchronizację konfiguracji składników płacowych w przypadku zmian konfiguracji przez użytkownika. (WU)
 • W procedurze przygotowującej dane o urlopie wypoczynkowym dla portalu uwzględniono przypadek osoby, dla której jest to pierwsza praca i której przedłużono umowę o pracę na kolejny okres.
 • „Historię czynności automatycznych” oraz „Historię synchronizacji” rozbudowano synchronizację danych dla portalu o rejestracje zmiany identyfikatora aplikacji. W przypadku wykrycia zmiany identyfikatora zatrzymywany jest proces synchronizacji danych. Informacja o wstrzymaniu procesu synchronizacji z powodu zmiany identyfikatora aplikacji jest wyświetlana użytkownikowi w oknie podczas startu systemu. Proces ten jest wznawiany po około 15 minutach po zmianie identyfikatora dla dzierżawcy w Managemencie portalu. Szczegółowe informacje o zmianach identyfikatora są zapisywane w nowej tabeli „PORTAL_ZMIANY_IDENTYFIKATORA_APLIKACJI”.
 • Wyłączono użytkownikom z uprawnieniami pracownika dostęp do wniosków składanych przez przełożonego – „Świadczenie pracy zdalnej dla podwładnego” i „Wniosek o urlop dla podwładnego”.
 • Okno zależności służbowe rozbudowano o kolumnę informująca o utworzeniu konta na portalu i wysyłaniu danych dla osoby. W Historii synchronizacji rozbudowano synchronizację danych dla portalu o rejestracje przypadku, gdy przełożony wprowadzony w opcji zależności służbowych nie został dodany do portalu opcją w oknie „Osoby na portalu”.
 • W oknie „Wnioski użytkowników” przy ścieżkach akceptacji uzupełniono datę i godzinę akceptacji wniosku przez przełożonego na Portalu HR.
 • W listach wniosków uzupełniono informacje w kolumnach „Szczegóły” i "Dodatkowe informacje" dla wniosków o świadczenie pracy.
 • W ewidencji nieobecności zablokowano możliwość zmiany dat nieobecności powiązanej z wnioskiem z Portalu HR. Taką nieobecność można jedynie ewentualnie usunąć z wnioskiem źródłowym.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem na Portalu HR statusu odrzuconego przez przełożonego wniosku urlopowego.
ZMIANY TECHNICZNE
 • W generatorze wydruków wprowadzono ulepszenia w mechanizmie drukowania podsumowań na stronach i numerowaniem stron w wydrukach stworzonych kreatorem wydruków. (WU)
 • Wprowadzono możliwość „nadpisywania” pracy zdalnej zarejestrowanej w „Ewidencji nieobecności innymi nieobecnościami”. (WU)
 • W kartotekach „Praca zdalna” i „Urlop opiekuńczy” zmieniono sposób prezentowania kraju z symbolu na pełną nazwę. (WU)
 • Zmieniono wersję protokołu bezpieczeństwa TLS wykorzystywanego do komunikacji obsługującej aktualizacje karotek systemowych na wersję 1.2. (WU)
 • W kartotekach i ewidencji nieobecności poprawiono mechanizm importu z Excela kolumn reprezentujących czas.
 • Usunięto przyczynę braku ramek na wydrukach: „Lista obecności - biała pionowa”, „Lista obecności - pionowa” i „Lista obecności - pozioma”
 • Do systemu dodano opcję pozwalającą obliczać wynagrodzenie brutto od podanego wynagrodzenia netto i odwrotnie na podstawie zgromadzonych w programie parametrów pracownika. „Kalkulator wynagrodzeń” umieszczono w menu „Płace”.
 • „Kreator składników płacowych” rozbudowano o możliwość automatycznego tworzenia pola dodatkowego do przechowywania stałej wartości składnika płacowego. W kreatorze składnika dodano nowy krok, w którym można za pomocą opcji:

- Brak definicji składnika – utworzyć składnik tak jak dotychczas;
- Tylko pracownicy etatowi – utworzyć składnik wraz z polem dodatkowym przechowującym jego domyślną wartość, którą można wprowadzić w Danych wprowadzających pracowników etatowych;
- Wszyscy pracownicy – utworzyć składnik wraz z polem dodatkowym przechowującym jego domyślną wartość, którą można wprowadzić w Danych wprowadzających pracowników etatowych oraz osób z zewnątrz.
Dla każdego typu listy tworzona jest oddzielna pozycja menu o nazwie „Dodatkowe składniki dla listy xyz”, która przechowuje domyślną wartość składników utworzonych tym sposobem dla danego typu listy.

 • Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w wariantach BIZNES i PRESTIŻ zaimplementowano mechanizm weryfikacji licencji przy wyborze firmy. Jeżeli system wykryje brak licencji na wykorzystanie programu w danej firmie zostanie uruchomiona procedura blokady dostępu do firmy po dziesiątym wyborze tej firmy do pracy. Z mechanizmu weryfikacji licencji wyłączono tryby pracy programu: 30 dniowy wstępny i weekendowy.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641). Zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej z zachowaniem połowy wynagrodzenia (art. 1481). W powodach nieobecności dodano nowy kod „SW” (siła wyższa) do rejestracji tego rodzaju przypadku. Dla kodu SW dodano mechanizm kontroli ilości wykorzystanego przez pracownika tego zwolnienia w roku. W nowo dodanej pozycji menu „Work-Life Balance” dodano kartotekę pracownika „Urlop siła wyższa”, służącą do rejestracji sposobu rozliczenia nieobecności w dniach lub godzinach. W typie listy płac „Lista podstawowa” dodano składniki liczące ilości dni i godzin nieobecności oraz wynagrodzenie za okres tego zwolnienia. (WU)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641). Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych (art. 1731 - art. 1733). W powodach nieobecności dodano nowy kod „UO” - Urlop opiekuńczy do rejestracji tego rodzaju urlopu. Dla kodu UO dodano mechanizm kontroli ilości wykorzystanego przez pracownika tego urlopu w roku. W nowo dodanej pozycji menu „Work-Life Balance” dodano kartotekę pracownika „Urlop opiekuńczy” do rejestracji wniosku pracownika o udzielenie tego rodzaju urlopu wraz z niezbędnymi danymi oraz z możliwością rejestracji urlopu opiekuńczego w ewidencji nieobecności. W typie listy płac „Lista podstawowa” zmodyfikowano składniki liczące ilości dni i godzin nieobecności usprawiedliwionych niepłatnych oraz składniki liczące wynagrodzenie. (WU)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641) dotyczące świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W powodach nieobecności dodano nowy kod „Y7” - Urlop rodzicielski drugiego rodzica, a w typie listy płac „Lista podstawowa” dodano składniki liczące ilości dni tego urlopu oraz 70% zasiłek macierzyński za ten urlop. Wprowadzono zmiany w obliczeniach zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i urlop rodzicielski polegające na zmianie procentu zasiłku z 80 na 81,5 za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i zmianie z 60 na 70 procentu zasiłku macierzyńskiego za urlopu rodzicielskiego w przypadku rozliczenia zasiłków różnym procentem. (WU)
 • Dodano możliwość rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień danego roku. W przypadku gdy dane zgromadzone w systemie na to pozwalają, kwoty rozliczenia rocznego składki zdrowotnej są naliczane automatycznie. (WU)
 • W typie listy „Umowy” wprowadzono modyfikacje wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Wprowadzono zmiany w obliczeniach zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i urlop rodzicielski polegające na zmianie procentu zasiłku z 80 na 81,5 za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i zmianie z 60 na 70 procentu zasiłku macierzyńskiego za urlopu rodzicielskiego w przypadku rozliczenia zasiłków różnym procentem. (WU)
 • W pozycji menu „Praca zdalna” dodano opcję „Praca zdalna - wnioski”, która udostępnia możliwość rejestrowania wniosków pracowników o świadczenie pracy zdalnej. Proces rejestracji wniosków umożliwia również wprowadzenie odpowiedniego kodu do „Ewidencji nieobecności”. (WU)
 • Wydruki świadectw pracy dostosowano do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11.05.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 912). Zmiany obejmują dodanie nowych pozycji w świadectwie pracy związanych z pracą zdalną i ideą Work-Life Balance – urlopem opiekuńczym i zwolnieniem z powodu siły wyższej. Ponadto poprawiono podział na strony w przypadku zbiorczego drukowania świadectw oraz uzupełniono w treści świadectwa odmianę ze względu na płeć osoby. (WU)
 • W opcji „Ostatnie świadectwo pracy” dodano pozycje do rejestracji wykorzystania dni pracy zdalnej okazjonalnej, dni urlopu opiekuńczego, wykorzystania dni i godzin zwolnienia z powodu siły wyższej. (WU)
 • Wprowadzono nowe wzory umów o pracę zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy w związku z ideą Work-Life Balance. Umożliwiono wprowadzenie dodatkowych informacji dla umów o pracę zawieranych na okres próbny, w tym celu rozbudowano kartotekę umów o pracę. (WU)
 • Zmieniono wydruki informacji dla pracownika w związku z pracą zdalną i Work-Life Balance. Na potrzeby tych zmian rozbudowano kartotekę firmy „Informacje regulaminowe firmy” dodano nowe kartoteki pracownika: „Dane do informacji dla pracownika” w opcji „Work-Life Balance” i kartotekę „Praca zdalna informacje” w opcji „Praca zdalna”. (WU)
 • W miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wprowadzono RSA za okres urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica oraz RCA z kodem 1240 i składkami na ubezpieczenie społeczne policzonymi od zasiłku macierzyńskiego drugiego rodzica. Wprowadzono również RSA wynikający z dopłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu jego przeliczenia zasiłku macierzyńskiego wg nowych stawek 81,5% i 70%. (WU)
 • Do mechanizmu wprowadzania nieobecności związanych z chorobą dodano kontrolę wykorzystania liczby dni, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe w danym roku.
 • Wydruk zaświadczenia pracodawcy ZUS Z-3 dostosowano do wzoru publikowanego przez ZUS. W tym celu kartotekę „Dodatkowe informacje do zaś. macierzyńskiego” rozbudowano o dane dotyczące urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego dla drugiego rodzica. Funkcję „Zapytaj o datę zaświadczenia ZUS Z-3” rozbudowano o możliwość zaznaczenia kontynuacji zasiłku, dodatkowo zmieniono opis pola dotyczącego pierwszego dnia niezdolności do pracy rozliczanej przez ZUS.
 • Plik eksportowy ZUS Z-3 XML dostosowano do zmian w treści zaświadczenia ZUS Z-3. Dodatkowo dodano sekcje „Strona”, do wypełnienia której wykorzystano dwa nowe parametry konfiguracyjne „Imię osoby wystawiającej dokumenty ZUS i Nazwisko osoby wystawiającej dokumenty ZUS z kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji”.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Dla list wypłaconych od 19.08.2023 na potrzeby podstawy wymiaru składek ZUS i zaliczki na podatek wprowadzono stałe kwoty równoważne diecie z tytułu podróży służbowej w wysokości 60 EUR dla podstawy ZUS i odpowiednio 20 EUR dla podstawy podatku. W przypadku korzystania w kartotece „Wirtualne diety dla kierowców” z opcji „Suma diet” kwota obniżająca podstawę opodatkowania wynosi 1/3 kwoty wprowadzanej diety. (WU)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. Począwszy od deklaracji za 09/2023 wprowadzono dla nieobecności związanej z urlopem rodzicielskim drugiego rodzica (kod nieobecności Y7) kod świadczenia przerwy 338 i kod 340 dla dopłat zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu. Dla urlopu opiekuńczego (kod nieobecności UO) wprowadzono kod 131. (WU)
 • Wprowadzono kontrolę minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób korzystających z małego ZUS plus w wysokości minimalnego wynagrodzenia ze stycznia danego roku.
 • W mechanizmie naliczania ryczałtu i ekwiwalentu za pracę zdalną dodano kontrolę złożenia przez pracownika stosownych oświadczeń i zgód zarejestrowanych w kartotece „Praca zdalna - oświadczenia”. Mechanizm włącza się parametrem „Kontrola zgód i oświadczeń dla pracy zdalnej” z kategorii „Obliczenia list płac”. Jego ustawienie na wartość „Tak” powoduje wyłączenia naliczenia ryczałtu i ekwiwalentu za pracę zdalną w przypadku braku zapisu lub braku oświadczeń i zgód w istniejącym zapisie.
 • Rozwiązano problem z obliczeniami podstawy do zasiłku kierowców objętych pakietem mobilności w przypadkach rozliczenia wirtualnych diet w danym miesiącu na liście dodatkowej.
 • Konfigurację wynagrodzenia za dni zwolnienia z pracy spowodowanej siłą wyższa w podstawie do zasiłku dostosowano do wyjaśnień ZUS „W przypadku pracownika, który korzystał ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej na podstawie art. 1481 k.p., podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie wynagrodzenie w kwocie faktycznie wypłaconej.”.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym dotyczące zwolnienia z podatku umów zleceń z art. 13 pkt 8, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą.
 • W kategorii „Obliczenia do list płac” dodano parametr „Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach”. Jego ustawienie na „Tak” powoduje uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej na każdym typie listy („Lista podstawowa”, „Lista dodatkowa”, „Premie kw. i premie roczne”). Z uwzględnieniem wykorzystanej kwoty na wcześniejszych listach z danego miesiąca. Jego ustawienie na „Nie” (wartość domyślna) powoduje uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej tylko na liście podstawowej.
 • W typach list „Umowy” i „Projekty” oraz w opcji „Zawieranie umów cywilnoprawnych” dodano mechanizm synchronizacji ulgi podatkowej w ramach miesiąca z wszystkich wypłaconych umów. W ten sposób program pilnuje, aby kwota uzgodnionej ulgi w danym miesiącu nie przekroczyła miesięcznego limitu.
 • W kartotekach „Ewidencja nieobecności dla umów” i „Ewidencja nieobecności do projektów” wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem pokrywających się okresów nieobecności.
 • Rozwiązano problem z ujemnymi składkami na FP i FGŚP w przypadku dwóch list płac w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
 • W związku z komunikatem ZUS dotyczącym podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zmieniono sposób wliczania umów cywilnoprawnych do podstawy zasiłku. Obecnie wynagrodzenie z trwających, jak i zakończonych umów zleceń wypłaconych w okresie, z którego obliczana jest podstawa są wliczane do tej podstawy. Do określenia od kiedy i do kiedy trwała umowa, wykorzystywana jest informacja z „Umowy o okresie wykonywania umowy”.
 • W związku ze zmianą zasady wliczania umów zleceń do podstawy zasiłku zmieniono również zasady wyznaczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc przejścia na urlop wychowawczy służącego do limitowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych.
 • Wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” dodano mechanizm automatycznego wybierania umowy okresowej lub umowy okresowej do projektów. Konieczność wskazania umowy do wydruku pozostaje na wypadek braku umowy o okresie zawierającym się w okresie listy płac.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • Na Portalu HR uruchomiono opcje pracy zdalnej, na które składają się:

- wniosek kadrowy „Oświadczenie o pracy zdalnej”,

- nowa grupa wniosków „Świadczenie pracy”, a w niej wniosek „Świadczenie pracy zdalnej” i „Świadczenie pracy zdalnej podwładnego”.

Wnioski o pracę zdalną wymagają akceptacji przełożonego. W programie dodano mechanizm rejestracji wniosków o pracę zdalną w kartotece „Praca zdalna – wnioski” i jako nieobecności w ewidencji nieobecności o kodach PZ i PO.

Ponadto na Portalu HR dla pracowników dodano zakładkę „Świadczenie pracy”, gdzie pracownik może się zapoznać z pozostałymi mu do wykorzystania dniami pracy zdalnej okazjonalnej oraz sprawdzić własny harmonogram pracy zdalnej. Dla menadżerów udostępniono w sekcji „Mój zespół” nową zakładkę „Świadczenie pracy zespołu ”. W ramach tej funkcji możliwe jest przeglądanie i akceptowanie wniosków o pracę zdalną podwładnych. Za jej pomocą można także przejrzeć pracę zdalną wszystkich podwładnych, a także zapoznać się z wykorzystaną i pozostałą do wykorzystania liczbą dni zdalnej pracy okazjonalnej podwładnych. (WU)

 • Rozwiązano problem z konfiguracją uprawnień związanych z pracą zdalną u użytkowników, którzy nie posiadają pracowników na portalu oraz poprawiono synchronizację konfiguracji składników płacowych w przypadku zmian konfiguracji przez użytkownika. (WU)
 • W procedurze przygotowującej dane o urlopie wypoczynkowym dla portalu uwzględniono przypadek osoby, dla której jest to pierwsza praca i której przedłużono umowę o pracę na kolejny okres.
 • „Historię czynności automatycznych” oraz „Historię synchronizacji” rozbudowano synchronizację danych dla portalu o rejestracje zmiany identyfikatora aplikacji. W przypadku wykrycia zmiany identyfikatora zatrzymywany jest proces synchronizacji danych. Informacja o wstrzymaniu procesu synchronizacji z powodu zmiany identyfikatora aplikacji jest wyświetlana użytkownikowi w oknie podczas startu systemu. Proces ten jest wznawiany po około 15 minutach po zmianie identyfikatora dla dzierżawcy w Managemencie portalu. Szczegółowe informacje o zmianach identyfikatora są zapisywane w nowej tabeli „PORTAL_ZMIANY_IDENTYFIKATORA_APLIKACJI”.
 • Wyłączono użytkownikom z uprawnieniami pracownika dostęp do wniosków składanych przez przełożonego – „Świadczenie pracy zdalnej dla podwładnego” i „Wniosek o urlop dla podwładnego”.
 • Okno zależności służbowe rozbudowano o kolumnę informująca o utworzeniu konta na portalu i wysyłaniu danych dla osoby. W Historii synchronizacji rozbudowano synchronizację danych dla portalu o rejestracje przypadku, gdy przełożony wprowadzony w opcji zależności służbowych nie został dodany do portalu opcją w oknie „Osoby na portalu”.
 • W oknie „Wnioski użytkowników” przy ścieżkach akceptacji uzupełniono datę i godzinę akceptacji wniosku przez przełożonego na Portalu HR.
 • W listach wniosków uzupełniono informacje w kolumnach „Szczegóły” i "Dodatkowe informacje" dla wniosków o świadczenie pracy.
 • W ewidencji nieobecności zablokowano możliwość zmiany dat nieobecności powiązanej z wnioskiem z Portalu HR. Taką nieobecność można jedynie ewentualnie usunąć z wnioskiem źródłowym.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem na Portalu HR statusu odrzuconego przez przełożonego wniosku urlopowego.