Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Gang. Wybierz wariant programu.

ZMIANY TECHNICZNE
 • Dodano nowy mechanizm „Pulpitu informacyjnego” opartego na technologii webview2.
 • Rozbudowano mechanizm eksportu danych do arkusza Excel o możliwość zapisania danych w formacie xlsx i csv. z kartoteki osobowej i definiowanych w administratorze kartotek systemu, firmy i pracownika oraz list płac W konfiguracji użytkownika dodano dwa nowe parametry „Domyślny plik typu przy eksporcie do Excela” i „Znak oddzielenia kolumn(Eksport do Excela)”. Pozwalają one ustalić w jakim formacie będą eksportowane dane i jaki znak będzie separatorem kolumn.
 • Wprowadzono zmiany w procesie transferu składek PPK z programu WAPRO Gang do modułu PPK i przygotowania pliku dla Instytucji Finansowej. Zamiast trzech oddzielnych operacji wykonywanych w poszczególnych programach dodano 3 krokowy kreator eksportu składek uruchamiany z programu WAPRO Gang za pomocą dotychczasowej opcji „Transfer składek na PPK z miesiąca”. Obecnie opcja ta przygotowuje dane dotyczące składek PPK naliczonych w programie oraz uruchamia kreator, który w kolejnych krokach przekazuje przygotowane dane do modułu PPK, wyświetla podsumowanie przekazywanych składek i tworzy plik ze składkami do zaimportowania na portalu PPK instytucji finansowej. Kreator eksportu można również uruchomić z modułu PPK za pomocą opcji „Wysyłanie”. W module PPK pozostawiono czynną dotychczasowa opcję „Import” za pomocą, której można w dotychczasowy sposób importować składki po ich transferze programu WAPRO Gang.
 • Do systemu podłączono moduł e-Formularze za pomocą którego generowane są deklaracje PIT-4R (12) i PIT-8AR (11) oraz PIT-11 (27) za rok 2021. Deklaracje tworzy się za pomocą dotychczasowych opcji „Deklaracja PIT-4R”, „Deklaracja PIT-8AR” i „Deklaracja PIT-11” z menu „Raporty -> Deklaracje podatkowe”. Utworzone i zapisane deklaracje są widoczne w oknie „Deklaracje podatkowe” otwartego za pomocą opcji o tej samej nazwie z menu „Inne”. Okno deklaracji posiada szereg opcji pozwalającej: uzupełnić dane deklaracji, zweryfikować ich poprawność, wydrukować i zapisać. Wraz z zapisem deklaracji do modułu e-Deklaracje dodawana jest jej elektroniczna postać, którą można wysłać na bramkę Ministerstwa Finansów. Zależnie od ustawienia parametru „Sposób drukowania PIT-ów” utworzona deklaracja może zostać otwarta w oknie modułu eFormularzy celem weryfikacji i ewentualnego poprawienia błędów. Ten tryb działa gdy parametr ustawiony jest na wartość „każdy pracownik osobno z zapytaniem”. W pozostałych przypadkach deklaracja jest tylko zapisana w systemie i dostępna przez opcję „Deklaracje podatkowe”. W przyszłości nowe wzory deklaracji będą dostępne tylko za pomocą mechanizmu e-Formularzy.
 • Do systemu wprowadzono licencjonowany tryb przeglądania danych po wygaśnięciu licencji czasowej 365. Działanie programu w tym trybie zostało ograniczone tylko do możliwości przeglądania danych. Wszelkie operacje dodawania lub usuwania firmy, pracownika, listy płac, danych w kartotekach zostały wyłączone. Operacja popraw nie zapisuje zmian w danych i służy tylko do ich przegadania. W tym trybie wyłączono również możliwość importowania danych.
 • Kreator importu danych rozbudowano o możliwość importu danych z plików csv. W definicji szablonu importu dodano możliwość wybrania formatu pliku (xls csv). W oknie wyboru pliku z danymi do importu rozbudowano filtr typu pliku o rozszerzenie csv.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.70.0.
 • Wymieniono moduł e-Poczta na wersję 8.70.0.
 • Wymieniono moduł WAPRO RODO na wersję 8.70.0.
 • Wymieniono moduł e-Dokumenty i archiwum dokumentów obsługujący deklaracje PIT w wersji elektronicznej na wersję 8.70.0.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Poprawiono mechanizm pobierania podstawy do zasiłku w przypadkach, gdy w danym miesiącu rozliczano nieobecności z miesiąca poprzedniego. Zmiana dotyczy przypadków, gdy w ostatnim z trzech poprzednich miesięcy rozliczono nieobecności z miesiąca poprzedniego i ta podstawa powinna być pominięta w związku z 3 miesięcznym okresem przerwy między nieobecnościami oraz rozliczenia nieobecności z poprzedniego miesiąca i uwzględnieniem poprzedniej podstawy w związku z brakiem 3 miesięcznego okresu przerwy między nieobecnościami.
 • Uzupełniono zmianę w algorytmach zdarzenia typu listy „Umowy” rozwiązująca problem z brakiem naliczania składki zdrowotnej w przypadku wprowadzenia jedocześnie w danym miesiącu umowy zlecenia poprzez „Zawieranie umów cywilno-prawnych”.
 • W wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)”, „Umowa o dzieło projekt”, „Umowa o dzieło umowa”, „Umowa o dzieło wydruk bez rachunku”, „Umowa o dzieło wydruk z rachunkiem”, „Umowa zlecenie projekt”, „Umowa zlecenie umowa”, „Umowa zlecenie wydruk bez rachunku”, „Umowa zlecenie wydruk z rachunkiem” i „Wydruk rachunku umowy zlecenia lub o dzieło” uzupełniono brakujące kody pocztowe w adresach. W wydrukach umów o dzieło wprowadzono mechanizm wykazywania okresu wykonywania umowy jeżeli został on wypełniony, a w wydrukach umów zleceń mechanizm ukrywania okresu wykonywania umowy jeżeli nie został on wypełniony. Poprawiono mechanizm podziału długich treści umowy na dwa pola w celu zapisu ich w bazie i ich ponownego sklejania na potrzeby wydruku. Dodano również obsługę długich nazw firm przekraczających 100 znaków.
 • W wydrukach „Wydruk aneksu do umowy o prace”, „Wydruk umowy o pracę” „Zestawienie danych osobowych konkretnej osoby” uzupełniono brakujące kody pocztowe w adresach.
 • Wydruki graficznych zaświadczeń pracodawcy ZUS Z-3 i ZUS Z-3a dostosowano do wzoru publikowanego przez ZUS.
 • Do pozycji menu kartoteki osobowej „Dane wprowadzające” dodano pozycje „Zwiększony wymiar urlopu”. Dzięki tej opcji można wprowadzić inny niż wyliczony przez program roczny wymiar urlopu dla pracownika. Wprowadzenie do kartoteki wymiaru przekraczającego 26 dni automatycznie wyłącza naliczenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. (Art. 19 ust 2 ustawy o rehabilitacji …). Wprowadzenie wartości 0 przywraca automatyczne naliczenie wymiaru urlopu przez program.
 • Kartotekę „Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy” rozbudowano o możliwość zaznaczenia ekwiwalentu jako wypłacony, co powoduje pominięcie go w obliczeniach na listach płac w miesiącu „Okresu rozliczeniowego” ekwiwalentu i następnych. Dodatkowo zablokowano możliwość usunięcia z kartoteki ekwiwalentu rozliczonego na liście płac, która następnie została zamknięta. Wprowadzono mechanizm naliczenia ekwiwalentu dla zapisu oznaczonego jako wypłacono nadanego przez otwartą za pomocą Ctrl-P listę. Poprzednio w celu ponownego naliczenia ekwiwalentu należało usunąć zapis z kartoteki i ponownie go wprowadzić.
 • Typ listy wdrożenie rozbudowano o możliwość wprowadzenia świadczenia z ubezpieczenia społecznego, które ma zostać wykazane na PIT-11 w wierszu inne przychody.
 • W typie listy wdrożenie dodano składniki pozwalające wprowadzić dane do PIT-11 dla osoby do 26 lat korzystającej ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PDOF. „Przychód zwolniony z zaliczki do 26 lat” na potrzeby pól 92 i 93 PIT-11(27) oraz „Składki społeczne od zwolnionego przychodu” na potrzeby pola 77 i „Składki zdrowotne od zwolnionego przychodu” na potrzeby pola 80
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • W opcji „Parametry portalu” dodano parametr „Wyłącz portalowy podgląd wydruków” umożliwiający wyłączenie nowego mechanizmu podglądu wydruku dla użytkowników Portalu HR, którzy nie posiadają zainstalowanego MS Word.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed blokowaniem się procesu synchronizacji danych z portalem hr dla angaży, płac, urzędów skarbowych i kalendarzy z powodu powielenia lub braku pełnych danych w tabelach programu WAPRO Gang
 • Usunięto przyczynę braku zmiany danych po zatwierdzeniu wniosku o zmianę adresu zamieszkania odebranego z portalu hr
 • W opcji „Pytania użytkowników” dodano możliwość zainicjowania konwersacji z pracownikiem przez użytkownika programu.
 • We wniosku o zmianę danych adresowych dodano pole poczta, a procedurę akceptacji takiego wniosku złożonego na portalu hr rozbudowano o uzupełnienie pól skrytka, telefon, fax i E-mail z poprzedniego zapisu z kartoteki adresowej.
 • Z wniosku o zmianę numeru paszportu usunięto pola, które nie maja swoich odpowiedników w programie WAPRO Gang.
 • Uruchomiono proces blokowania synchronizacji danych po upłynięciu terminu licencji na portal hr. W takich przypadkach w logach czynności automatycznych rejestrowany jest błąd o treści „Data ważności licencji upłynęła w dniu dd.mm.rrr” i żadne komunikaty nie są wysyłane do portalu hr.
 • We wniosku urlopowym zmieniono konfiguracje urlopu okolicznościowego tak aby możliwe było wprowadzenie nieobecności na dwa dni robocze.
ZMIANY TECHNICZNE
 • Dodano nowy mechanizm podglądu wydruków graficznych. W nowym oknie podglądu została umieszczona dodatkowa opcja pozwalająca wysłać dokument na Portal HR. Nowy mechanizm działa tylko po skonfigurowaniu usługi Portal HR.
 • Funkcję języka „WybierzPracowników()” rozbudowano o parametr pozwalający określić czy użytkownik może zaznaczyć jedną czy więcej osób dla danej operacji. Ustawienie parametru na wartość jeden ogranicza możliwość wyboru do jednej osoby. Analogicznie rozbudowano mechanizm definiowania sekcji „Pracownik” „Dział” czy „Listy płac”. Na oknie parametrów sekcji raportu dodano nowy parametr „Tylko jeden element” za pomocą którego można ograniczyć możliwość wyboru z listy do jednego elementu.
 • Listę uprawnień do podstawowych operacji systemu rozbudowano o gałąź związaną z opcjami portalu hr. Opcje poczynając od „Skonfiguruj portal HR”, poprzez „Osoby na portalu” do „Grupy użytkowników” można udostępnić użytkownikom nie będącymi administratorami. Opcję poczynając od „Licencja na portal HR” do „Historia synchronizacji danych” zarezerwowane są tylko dla administratorów programu.
 • W mechanizmie importu zwolnienia lekarskiego pobranego z ZUS PUE dodano kontrolę okresu zasiłkowego analogiczną do przeprowadzanej przy wprowadzeniu nieobecności chorobowych do „Ewidencji nieobecności”.
 • Do rejestru operacji dodano informacje o wykonaniu przez użytkownika operacji eksportu pracowników do innej firmy.
 • Na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy usługi „Czynności automatyczne” w programie wprowadzono mechanizm kontrolny polegający na sprawdzeniu czy usługa działa podczas każdego uruchomienia programu.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W raporcie informacyjnym ZUS RIA wykorzystano mechanizm ograniczania ilości osób, których dane będą umieszczone w pliku do jednej osoby.
 • W deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano możliwość wypełnienia wiersza D.7 Dochód z działalności artystycznej lub sportowej. Dane można uzupełnić w oknie IFT-1/IFT-1R str.2 podczas tworzenia tej deklaracji dla osoby.
 • Do wydruku rozdzielnika kosztów dodano kolumnę informująca o kwocie składek PPK pracodawcy.
 • W procesie tworzenia imiennych raportów ZUS RSA w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano mechanizm podziału długich okresów nieobecności nieusprawiedliwionych na okresy, w których dana osoba powinna świadczyć prace. W ten sposób dni wolne od pracy nie są wykazywane nawet jeżeli w te dni w ewidencji nieobecności istnieje kod „N”.
 • W zdarzeniach kadrowych kontrolujących terminy badań lekarskich uwzględniono przypadek kolejno następujących po sobie umów o prace oraz zwiększono karencje ważności badań do 180 dni zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 • W kartotece „Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe” wprowadzono kontrolę poprawności wpisania numeru rachunku oraz walidację sumy kontrolnej. Kontrola jest przeprowadzana dla rachunków oznaczonych nowo dodanym parametrem „Standardowy(NRB)”.
 • W opcji „Grupowe wprowadzanie umów okresowych” dodano możliwość wydruku raportu "Umowy okresowe przeszeregowanie" z listą zmienionych umów.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • Wprowadzono szereg zmian w procedurach obliczających ilość należnego i pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, przeliczania dni kalendarzowych urlopu na dni robocze. Wprowadzono zabezpieczenia przed wysłaniem na portal ujemnych wartości w związku z wykorzystaniem urlopu ponad limit.
 • We wniosku o „Zaświadczenie o zarobkach” listę typów zaświadczeń uzupełniono o pozycję „Zaświadczenie pracodawcy”.
 • Zwiększono okres synchronizacji danych kalendarzy/grafików pracowników do 3 lat lub zgodnie z parametrem dotyczącym nieobecności.
 • Zwiększono rozmiar załącznika który można wysłać na portal do 5MB.
 • W oknie definiującym parametry synchronizacji danych z portalem dodano możliwość skonfigurowania powodów nieobecności użytkownika w celu wykazywanie ich w kalendarzach i listach nieobecności. Kolumna systemowy informuje czy powód jest domyślnie skonfigurowany na portalu. Kolumna wniosek, czy powód jest wykorzystywany na wniosku urlopowym. . Na etapie konfiguracji trzeba zdecydować czy typ będzie miał podtypy czy nie, późniejsza zmiana nie jest możliwa, jak również późniejsza zmiana kodów typu i podtypu nie jest możliwa. Zmieniać można tylko nazwy oraz to czy powód ma być na wniosku urlopowym.
 • W oknie historii synchronizacji danych dodano możliwość posortowania zapisów po rodzaju zapisu.
 • Do programu wprowadzono system powiadomień o odebranym z portalu nowym wniosku lub pytaniu kadrowym. W oknie definiującym parametry synchronizacji danych z portalem dodano możliwość włączenia tej opcji i skonfigurowania częstotliwości.
ZMIANY TECHNICZNE
 • Dodano nowy mechanizm podglądu wydruków graficznych. W nowym oknie podglądu została umieszczona dodatkowa opcja pozwalająca wysłać dokument na Portal HR. Nowy mechanizm działa tylko po skonfigurowaniu usługi Portal HR.
 • Funkcję języka „WybierzPracowników()” rozbudowano o parametr pozwalający określić czy użytkownik może zaznaczyć jedną czy więcej osób dla danej operacji. Ustawienie parametru na wartość jeden ogranicza możliwość wyboru do jednej osoby. Analogicznie rozbudowano mechanizm definiowania sekcji „Pracownik” „Dział” czy „Listy płac”. Na oknie parametrów sekcji raportu dodano nowy parametr „Tylko jeden element” za pomocą którego można ograniczyć możliwość wyboru z listy do jednego elementu.
 • Listę uprawnień do podstawowych operacji systemu rozbudowano o gałąź związaną z opcjami portalu hr. Opcje poczynając od „Skonfiguruj portal HR”, poprzez „Osoby na portalu” do „Grupy użytkowników” można udostępnić użytkownikom nie będącymi administratorami. Opcję poczynając od „Licencja na portal HR” do „Historia synchronizacji danych” zarezerwowane są tylko dla administratorów programu.
 • W mechanizmie importu zwolnienia lekarskiego pobranego z ZUS PUE dodano kontrolę okresu zasiłkowego analogiczną do przeprowadzanej przy wprowadzeniu nieobecności chorobowych do „Ewidencji nieobecności”.
 • Do rejestru operacji dodano informacje o wykonaniu przez użytkownika operacji eksportu pracowników do innej firmy.
 • Na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy usługi „Czynności automatyczne” w programie wprowadzono mechanizm kontrolny polegający na sprawdzeniu czy usługa działa podczas każdego uruchomienia programu.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W raporcie informacyjnym ZUS RIA wykorzystano mechanizm ograniczania ilości osób, których dane będą umieszczone w pliku do jednej osoby.
 • W deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano możliwość wypełnienia wiersza D.7 Dochód z działalności artystycznej lub sportowej. Dane można uzupełnić w oknie IFT-1/IFT-1R str.2 podczas tworzenia tej deklaracji dla osoby.
 • Do wydruku rozdzielnika kosztów dodano kolumnę informująca o kwocie składek PPK pracodawcy.
 • W procesie tworzenia imiennych raportów ZUS RSA w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano mechanizm podziału długich okresów nieobecności nieusprawiedliwionych na okresy, w których dana osoba powinna świadczyć prace. W ten sposób dni wolne od pracy nie są wykazywane nawet jeżeli w te dni w ewidencji nieobecności istnieje kod „N”.
 • W zdarzeniach kadrowych kontrolujących terminy badań lekarskich uwzględniono przypadek kolejno następujących po sobie umów o prace oraz zwiększono karencje ważności badań do 180 dni zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 • W kartotece „Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe” wprowadzono kontrolę poprawności wpisania numeru rachunku oraz walidację sumy kontrolnej. Kontrola jest przeprowadzana dla rachunków oznaczonych nowo dodanym parametrem „Standardowy(NRB)”.
 • W opcji „Grupowe wprowadzanie umów okresowych” dodano możliwość wydruku raportu "Umowy okresowe przeszeregowanie" z listą zmienionych umów.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • Wprowadzono szereg zmian w procedurach obliczających ilość należnego i pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, przeliczania dni kalendarzowych urlopu na dni robocze. Wprowadzono zabezpieczenia przed wysłaniem na portal ujemnych wartości w związku z wykorzystaniem urlopu ponad limit.
 • We wniosku o „Zaświadczenie o zarobkach” listę typów zaświadczeń uzupełniono o pozycję „Zaświadczenie pracodawcy”.
 • Zwiększono okres synchronizacji danych kalendarzy/grafików pracowników do 3 lat lub zgodnie z parametrem dotyczącym nieobecności.
 • Zwiększono rozmiar załącznika który można wysłać na portal do 5MB.
 • W oknie definiującym parametry synchronizacji danych z portalem dodano możliwość skonfigurowania powodów nieobecności użytkownika w celu wykazywanie ich w kalendarzach i listach nieobecności. Kolumna systemowy informuje czy powód jest domyślnie skonfigurowany na portalu. Kolumna wniosek, czy powód jest wykorzystywany na wniosku urlopowym. . Na etapie konfiguracji trzeba zdecydować czy typ będzie miał podtypy czy nie, późniejsza zmiana nie jest możliwa, jak również późniejsza zmiana kodów typu i podtypu nie jest możliwa. Zmieniać można tylko nazwy oraz to czy powód ma być na wniosku urlopowym.
 • W oknie historii synchronizacji danych dodano możliwość posortowania zapisów po rodzaju zapisu.
 • Do programu wprowadzono system powiadomień o odebranym z portalu nowym wniosku lub pytaniu kadrowym. W oknie definiującym parametry synchronizacji danych z portalem dodano możliwość włączenia tej opcji i skonfigurowania częstotliwości.