Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Gang. Wybierz wariant programu.

Zmiany w wersji 8.51.2 w wariancie PRESTIŻ (17.07.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W kartotece „Rachunki firmy” dodano automatyczne wypełnianie „Nazwy banku” w przypadku, gdy bank jest wprowadzony do słownika „Lista banków”.
 • W oknie „Edycja danych osoby” dodano dodatkową kontrolę zgodności daty urodzenia i numeru PESEL podczas zapisywania danych.
 • W module PPK struktury plików eksportowych do Instytucji Finansowych dostosowano do wersji 1.02 dokumentacji grupy projektowej PPK. W związku z czym zmieniło się oznaczenie wersji w plikach eksportowych do wszystkich instytucji finansowych.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W typie listy „Lista ZFŚS” zwiększono kwoty zwolnione od opodatkowania świadczeń pieniężnych i rzeczowych do 2000 w latach 2020 i 2021. Zmianę wprowadzono w związku z Art. 4 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568)
 • Transfer do SODiR dostosowano do współpracy z programem SODiR w wersji 11.2 (specyfikacja 7.1.3).
 • W obliczeniach składnika „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego” uwzględniono przypadki łączenia przestoju z obniżeniem wymiaru etatu. Obecnie wynagrodzenie przestojowe jest liczone z uwzględnieniem kwoty ostatniego angażu i wymiaru etatu, które nie zostały obniżone w związku z COVID-19.
 • W obliczeniach składników „Ilość godzin przestoju ekonomicznego” i „Ilość godzin przepracowanych” uwzględniono przypadek przeszeregowania w trakcie miesiąca, w którym wystąpił przestój ekonomiczny. W takich przypadkach obliczenia godzin przestoju uwzględniają wymiar etatu oddzielnie odpowiednio przed i po przeszeregowaniu.
 • W mechanizmie obliczeń kwot wynagrodzeń w przypadkach przeszeregowania w trakcie miesiąca uwzględniono okres przestoju ekonomicznego, pomniejszającego wynagrodzenie odpowiednio wg parametrów przed i po zmianie wymiaru etatu.
 • Zmieniono mechanizm obliczeń podstawy do zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca. Uruchomiono drugi zestaw składników podstawy do zasiłku w celu jednoczesnego obliczenia dwóch podstaw zasiłkowych w miesiącu zmiany wymiaru etatu. Jedną dla nieobecności przed zmiana wymiaru, drugą po zmianie i dla miesięcy następnych. Wprowadzono kontrolę początku nieobecności na potrzeby kontynuowania obliczeń według podstawy przed zmianą wymiaru jeżeli nieobecność rozpoczęła się przed miesiącem zmiany wymiaru i jest kontynuowana bez dnia przerwy.
 • Wprowadzono podział okresu nieobecności związanych z chorobą, urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, opieką, świadczeniem rehabilitacyjnym, jeżeli w trakcie nieobecności nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy. Dotyczy to również nieobecności z poprzedniego miesiąca rozliczanych w miesiącu bieżącym. W przypadku, gdy nieobecność rozpoczęła się przed miesiącem zmiany wymiaru, przypadek kontynuacji podstawy, do podziału nieobecności nie dochodzi.
 • W typach list: „Lista dodatkowa”, „Premie kw. i premie roczne” i „Lista ZFŚS” uruchomiono opcję rezygnacji ze zwolnienia z podatku dochodu osób do 26 roku życia. W przypadku zaznaczenia w kartotece „Podstawowe dane podatkowe” odpowiedniej opcji, podatek jest naliczany.
 • W funkcjach liczących staż na potrzeby określenia daty przystąpienia do programu PPK wprowadzono dodatkowe warunki kontrolujące schemat ubezpieczeń społecznych. Do obliczeń wliczane są tylko okresy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Rozwiązano w ten sposób problemy ze studentami zatrudnianymi na umowy zlecenia, a następnie na umowy o pracę.
 • Zablokowano zmianę daty przystąpienia uczestnika i daty rozpoczęcia płacenia składek podczas ponownego importu pracowników lub importu składek na PPK, obecnie daty te można zmienić tylko ręcznie. Zmieniono sposób wyznaczenia daty przystąpienia dla osób ze stażem pracy – obecnie staż jest liczony od daty zatrudnienia pracownika, a nie daty przystąpienia firmy do PPK.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 81 z 2020r.). W raportach imiennych ZUS RCA dodano pole 28 „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”. Dodatkowo dodano wyróżnik „Składka PPE” i uwzględniono go w obliczeniach pola 27 miesięcznego raportu ZUS RCA.
 • Wydruki „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA” i „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2” dostosowano do wzoru opublikowanego w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 81 z 2020r.). Dodano pole 29 „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”. Ponadto wyróżnik „Składka PPE” uwzględniono w obliczeniach pola 28.
 • Do systemu dodano mechanizm zawieszania wpłat na PPK w związku z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK. Dodano kartotekę firmy „Okres zawieszenia składek PPK pracodawcy”. Na podstawie wprowadzonej do tej kartoteki informacji o okresie zawieszenia wyłączane są składki na PPK dla wszystkich list wypłaconych w danym okresie. Dla uczestników PPK, którzy zdecydują się na opłacanie swoich składek na PPK w okresie zawieszenia, dodano pole dodatkowe „Czy naliczać składki PPK podczas zawieszenia” w innych danych do listy płac. Zaznaczenie tej opcji włącza naliczenia składek uczestnika, mimo zawieszenia składek pracodawcy.
 • W związku w wprowadzeniem mechanizmu zawieszenia składek PPK zmieniono konfigurację wyróżnika „Podstawa składek na PPK”. Włączono do podstawy PPK „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”, a usunięto pomniejszanie podstawy o „Wynagrodzenie za okres obniżonego wymiaru”.
 • Do systemu wprowadzona dodatkowy mechanizm zwrotu składek na PPK. Działa on w przypadku naliczenia składek na PPK na listach płac, a następnie wprowadzenie okresu zawieszania składek obejmującego datę wypłaty tych list. Na listach płac, odpowiednio „Lista podstawowa”, „Projekty”, „Rady”, wypłaconej w następnym miesiącu następuje zwrot składek. Modyfikacje obejmują również opcję „Transfer składek na PPK z miesiąca”. Składki, które w następnym miesiącu będą zwracane nie są wysyłane do modułu PPK.
 • Do systemu dodano możliwość rejestracji przestoju wynikającego z art 81 Kodeksu Pracy. Dodano kod nieobecności Ł - Przestój z Art. 81 KP oraz zestaw składników listy podstawowej „Wynagrodzenie za okres przestoju z art. 81 KP” liczący kwotę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przypadającą na okres przestoju i „Ilość dni przestoju” wykazujący ilość dni roboczych przestoju. Zmieniono pozycję i działanie składnika „Ilość godzin przestojowych”, który obecnie oblicza ilość godzin przestoju na podstawie ewidencji nieobecności. W składnikach ,,Dodatek stażowy”, i „Premia z angażu” wprowadzono mechanizm pomniejszania kwoty składnika za okres przestoju.
 • W wydrukach „Wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy”, „Wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy Grupowo”, „Wydruk rocznej ewidencji czasu pracy”, „Wydruk rocznej ewidencji czasu pracy Grupowo” wprowadzono zmiany uwzględniające wprowadzenia mechanizmów przestoju ekonomicznego oraz przestoju z art. 81 KP. Zmieniono również mechanizm wyznaczania godzin pracy od do dla niepełnego wymiaru czasu pracy. oraz wprowadzono rozróżnienie nieobecności o kodzie E z dodanym opisem COVID-19 – wykorzystywanym do rejestracji zasiłku opiekuńczego wynikającego ze spec ustawy COVID-19, od nieobecności bez opisu - wykorzystywanego do rejestracji zasiłku opiekuńczego z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie PRESTIŻ (23.04.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W module WAPRO PPK zoptymalizowano procedury importu i aktualizacji danych oraz składek uczestników programu. Zmodyfikowano funkcje wyznaczające datę zatrudnienia i zwolnienia, co wyeliminowało komunikat o przekroczeniu limitu czasu.
 • Zintegrowano dotychczasową kartotekę programu przechowującą rachunki bankowe firmy z kartoteką wspólna wszystkich aplikacji WAPRO ERP służącą do tej pory jako miejsce wprowadzenia mikrorachunku podatkowego. W menu bocznym okna edycja danych firmy zamieniano miejscami pozycję „Rachunki bankowe firmy” i „Mikrorachunek podatkowy firmy”. Zmieniono nazwę tej kartoteki na „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy”.Skopiowano numery rachunków z kartoteki „Rachunki bankowe firmy” do kartoteki „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy”. Operacji kopiowania podlegają tylko rachunki w formacie NRB.
 • W oknie Lista banków uruchomiono opcję „Pobierz z NBP” za pomocą której można pobrać dane o oddziałach banków działających w Polsce z NBP.
 • Zweryfikowano działanie programu na SQL Server 2019.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W module PPK, poprawiono mechanizm kontroli ciągłości umów i wyznaczania daty zatrudnienia w sytuacji, w której zleceniobiorca zawiera oddzielne umowy zlecenia na kolejne miesiące za pomocą opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych” wypłacane w miesiącach następnych.
 • Zmieniono zasady określania statusu uczestnika PPK na potrzeby obliczeń składek na listach płac i w umowach zlecenia. Obecnie, aby składki były naliczane rejestracja uczestnika w module PPK musi być oznaczona jako wysłana – status „Zarejestrowany”. Status „Zarejestrowany – rejestracja nie wysłana” nie włącza naliczania składek.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie PPK również zmieniono zasady określania statusu uczestnika na potrzeby obliczeń składek. Uzależniono wyłączenie naliczenia składek od daty deklaracji rezygnacji. Listy wypłacone przed datą rezygnacji mają naliczane składki. Listy wypłacone po dacie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat, nie maja naliczanych składek.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy” dla „Informacji o numerach rachunków bankowych płatnika składek” ZUS ZBA xml, „Zgłoszenia /zmiany danych płatnika składek - osoby fizycznej” ZUS ZFA xml i „Zgłoszenia /zmiany danych płatnika składek - osoby prawnej” ZUS ZPA xml.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy” dla elektronicznych przelewów do banków: „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”„Przelew wynagrodzeń z list płac (elektroniczny)”, „BIG BG - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „BIG BG - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BOŚ - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BOŚ - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BPH - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BPH - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BRE - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BRE - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BZ WBK- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „BZ WBK- Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „CitiBank - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „CitiBank - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „HBC - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „HBC - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „KredytBank - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „KredytBank - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „Pekao BP - Wynagr. z umów cywilno-prawnych”, „Pekao BP - Wynagrodzenia z list plac”, „Pekao S.A.- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt”, „Pekao S.A.- Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (s) (elekt”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (w) (elekt”, „Przelew wynagrodzeń z list płac (s) (elektroniczny”, „SOFTBANK S.A. - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (e”, „Termit - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „Termit - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „Transfer BRE z umów cywilno prawnych”, „Transfer BRE z listy płac”, „Videotel - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.), „Videotel - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „VideoTel2- Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „Videotel2- Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „WBK - Wynagr. z umów cywilno-prawnych .(elektr.)” i „WBK - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”.
 • W transferach przelewów elektronicznych z umów zleceń dodano pobieranie danych z typów list „Umowy”, „Rady” i „Projekty”. Zmiany obejmują „BIG BG - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „BOŚ - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BPH - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BRE - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BZ WBK- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „CitiBank - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „HBC - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „KredytBank - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „Pekao BP - Wynagr. z umów cywilno-prawnych”, „Pekao S.A.- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (s) (elekt”, „SOFTBANK S.A. - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (e”, „Termit - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „Transfer BRE z umów cywilno prawnych”, „Videotel - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „VideoTel2- Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)” i „WBK - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy” dla opcji drukowania przelewów: „Przelew dla kontrahenta”, „Przelew z listy premii kwartalnych i nagród”, „Przelew z listy projektów”, „Przelew z listy rad nadzorczych”, „Przelew z listy umów okresowych”, „Przelew z listy ZFSS”, „Przelew wynagrodzeń z listy dodatkowej”, „Przelew wynagrodzeń z list płac (indywidualne)”, „Przelew wynagrodzeń z listy płac”, „Przelew wynagrodzenia z danej umowy”, „Przelew wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych”, „Zbiorczy przelew wyn. z um. cywilno-prawnych”, „Zbiorczy przelew wynagrodzeń z list płac”.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy dla „Transfer INFD”, gdzie rachunek bankowy firmy jest wykazywany na wniosku WN-D w przypadku zgłoszenia lub korekty zgłoszenia. Zmieniono źródło również dla „Stwórz przelew podatku z wynagrodzeń” i „Stwórz przelew podatku z PIT 8A”, które są wykorzystywane w deklaracjach pomocniczych PIT4R i PIT8AR.
 • W typach list płac i w opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych” dodano mechanizm obliczenia podatku od kwoty przychodu przekraczający w danym miesiącu limit zwolnienia, o którym mówi art. 21 ust 1pkt 148 ustawy o PDOF. Czyli limit przychodów zwolnionych od podatku dla osób do 26 lat. Mechanizm obejmuje również ograniczenie kosztów uzyskania do kwoty przychodu podlegającemu opodatkowaniu.
 • Do kartotek „Ewidencja nieobecności dla umów” i „Ewidencja nieobecności do projektów” dodano pole „Opis” celem umożliwienia wprowadzenia między innymi informacji o COVID-19.
 • W mechanizmie naliczenia zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego uwzględniono przypadek korzystania przez podatnika możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem. W takim przypadku zaliczka na podatek jest liczona tylko według niższej stopy procentowej.
 • W związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów informacją zmieniono mechanizm obliczenia dochodu na potrzeby kontroli przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego. Z informacji wynika że w pojęciu dochodu, o którym mowa w art. 32 ustawy PIT, nie mieszczą się przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. W konsekwencji, w przypadku pracownika do 26. roku życia, dochód ten obejmuje wyłącznie nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku. Zmiana w programie polega na wyłączeniu miesięcy, w których przychód jest w całości zwolniony z podatku. W miesiącach, w których nastąpiło przekroczeniu limitu przychodu zwolnionego, do dochodu wliczana jest tylko ta cześć, która podlegała opodatkowaniu.
 • W mechanizmie obliczenia dochodu na potrzeby kontroli przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego uwzględniono składki pracodawcy na PPK. W zależności od ustawienia parametru „Składki na PPK wpłacane” składki są doliczane dochodu bieżącego lub z następnego miesiąca.
 • W obliczeniach „Deklaracja pomocnicza PIT-4R” i „Deklaracja pomocnicza PIT-8AR” uwzględniono zwrot podatku od składek pracodawcy z powodu rezygnacji uczestnika z PPK. Zwrot podatku ma miejsce w przypadku, gdy podatek został naliczony w miesiącu naliczenia listy w wyniku ustawienia parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • Wydruki świadectw pracy dostosowano do naszego zalecenia, aby dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynikający z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rejestrować w programie z kodem „E - Opieka nad dzieckiem art.32a” oraz opisem „COVID-19”. W wydrukach świadectw pracy fakt skorzystania z uprawnienia, oprócz wykazania okresu zasiłku w punkcie 6.13 okresy nieskładkowe, jest wykazywany w punkcie 6.12 dodatkowy urlop lub inne uprawnienia. Zmiany obejmują „Świadectwo pracy”, „Świadectwo pracy – zbiorcze” i „Świadectwo pracy CR”.
 • W obliczeniach „Deklaracji pomocniczej PIT-4R” zmieniono kryterium wyznaczania liczby podatników. Dodatkowo oprócz przychodu użyto zaliczki na podatek. W ten sposób pomijane będą m.in. osoby do 26 lat w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku
 • W mechanizmie kontroli statusu uczestnika PPK na listach płac i w umowach cywilno prawnych wprowadzano dodatkowy warunek sprawdzający czy uczestnik w momencie wypłaty listy podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym obowiązkowo. Uczestnicy nieubezpieczeni oraz ubezpieczeni dobrowolnie nie mają naliczonych składek na PPK. W ten sposób rozwiązany został problem naliczeniem składek na PPK uczestników, którzy zmienili schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • Kartotekę angaży rozbudowano o możliwość zaznaczenia okresu obniżonego wymiaru etatu w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla angaży ze znacznikiem zwanym COVID przeprowadzona jest kontrola obniżenia wymiaru zgodnie z zapisami ustawy. Obniżenie może wynosić maksymalnie 20% , a wymiar etatu po obniżeniu nie może być niższy niż ½ etatu.
 • Opcję „Przeszeregowania” i operację „Grupowe wprowadzenie przeszeregowań” rozbudowano o możliwość wprowadzenia przeszeregowania polegającego na obniżeniu wymiaru etatu w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla przeszeregowania ze znacznikiem zwanym COVID przeprowadzona jest kontrola obniżenia wymiaru zgodnie z zapisami ustawy. Dodatkowo opcję „Przeszeregowania” rozbudowano o możliwość zaznaczenia opcji „Jedyne źródło utrzymania„ i „Praca w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego”. Opcję zmiany wymiary etatu w „Grupowym wprowadzeniu przeszeregowań” może być wykorzystywane w późniejszym okresie nie tylko w związku z realizacją COVID.
 • Wprowadzano modyfikacje programu wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568 z 2020r.). Dodano kartotekę „Okresy przestoju ekonomicznego”. Za jej pomocą rejestruje się okres obniżonego wynagrodzenia, o którym mówi art. 15g ust 6 ustawy. Okres ten jest traktowany przez algorytmy obliczeniowe listy podstawowej jako nieobecność niepłatna. Wynagrodzenie obniżone o współczynnik podany w kartotece jest obliczane w nowym składniku płacowym „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”. W obniżonym wynagrodzeniu za okres przestoju ekonomicznego uwzględniana jest płaca miesięczna, płaca godzinowa, premia z angażu, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy. Podstawą obniżonego wynagrodzenia są ostatnie wartości z kartoteki angaży, które nie posiadają znacznika zwanego COVID.
 • Kartotekę „Umowy okresowe” rozbudowano o możliwość zaznaczenia okresu obniżonego wynagrodzenia w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • W typie listy „Umowy” dodano mechanizm obliczenia obniżonego wynagrodzenia za okres o którym mówi art. 15g ust 6 ustawy. Okres ten jest traktowany przez algorytmy obliczeniowe listy umowy jako nieobecność niepłatna. Wynagrodzenie obniżone o współczynnik podany w kartotece jest obliczane w nowym składniku płacowym „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”. W obniżonym wynagrodzeniu za okres przestoju ekonomicznego uwzględniana jest kwota miesięczna umowy, która nie posiadają znacznika zwanego COVID.
 • Do typu listy podstawowa i umowy dodano szereg składników technicznych ułatwiających obliczenie ewentualnych dofinasowań wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 z FGŚP (Art. 15g ustawy) i od Starosty (Art. 15zzb ustawy). Na liście podstawowej dodano składnik „Wynagrodzenie za okres obniżonego wymiaru” informujący jaka część wynagrodzenia z miesiąca przypada na okres, o którym mówi art. 15g ust 8 ustawy COVID. Składki na ubezpieczenie społeczne od obniżonego wynagrodzenia w związku z przestojem ekonomicznym oraz za okres obniżonego wymiaru wykazywane są w składnikach „Składki społeczne pracownik COVID” i „Składki społeczne pracodawca COVID”.
Zmiany w wersji 8.50.8 w wariancie PRESTIŻ (05.03.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W oknie konfiguracji pobierania zwolnień elektronicznych uruchomiono opcję „Harmonogram pobierania danych”.
 • W kreatorze wydruków udoskonalono działanie lokatora w wyborze składników płacowych przy włączonej opcji wyświetlenia składników ze wszystkich typów list. Obecnie można wyszukać składniki po nazwie od razu po zaznaczeniu ww. opcji.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Rozwiązano problem z wyrównaniem do najniższego wynagrodzenia dla osób wynagradzanych stałą miesięczna kwota w przypadku braku zmiany wynagrodzenia oraz skorzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w tym miesiącu.
 • Usunięto przyczynę wykazywania dochodu za okres od 1.08.2019 osoby delegowanej, która nie ukończyła 26 lat w polu 57 zamiast 39 deklaracji PIT-11.
 • W obliczeniach od dochodu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą korzystających z tzw. „Małego ZUS” (kod tytułu 0590) wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2550 z 2019r.). Rozbudowano kartotekę firmy „Mały ZUS” o pozycje przychodu z tytułu opodatkowania prowadzonej działalności w formie „Karty podatkowej” lub „Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” oraz pozycje przychodu i dochodu w przypadku opodatkowania prowadzonej działalności na zasadach ogólnych.
 • W obliczeniach miesięcznej deklaracji ZUS DRA począwszy od 2/2020 zmieniono sposób wyznaczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na zasady tzw. „Małego ZUS plus”. Na podstawie danych o przychodach i dochodach z kartoteki firmy „Mały ZUS” wyznaczany jest przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz podstaw wymiaru składek z uwzględnieniem współczynnika 0.5.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji ZUS DRA II ZUS RCA II zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 102 z 2020r.). Nowe wzory obowiązują od 2/2020 i wymagają podania numeru deklaracji 40 lub większego.
 • W związku z opublikowaniem przez ZUS informacji na temat wykazywania w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający zmieniono w miesięcznej deklaracji ZUS DRA mechanizm wypełnienia na ZUS RCA pola 27 „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek” na analogiczny do zasad wliczania składki PPK pracodawcy do przychodu uczestnika. Mechanizm ten można przełączyć za pomocą parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” z kategorii „Obliczenia list płac” ustawiając go na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • W elektronicznych deklaracjach PIT-4R i PIT-8AR rozwiązano problem z wypełnianiem pola 7 „Rodzaj korekty”.
 • W elektronicznej deklaracji PIT-11 wymuszono transfer zerowych pól przychodów 29 i 36 umożliwiając tym samym przygotowanie i poprawną weryfikację deklaracji, w której jedynymi niezerowymi wartościami są pola dochodu zwolnionego od podatku 32 i 39.
 • Rozwiązano problem z wykazywaniem składek zdrowotnych dla osób do 26 lat zwolnionych z podatku, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Zgodnie z interpretacją ministerstwa finansów, że procentowe koszty uzyskania przychodów należy liczyć od łącznej kwoty przychodu zleceniobiorcy w tym również składki na PPK płacone przez zleceniodawcę w typach list płac „Umowy” i „Projekty” oraz w „Zawieraniu umów cywilno-prawnych” wprowadzono mechanizm doliczania do podstawy kosztów składek PPK pracodawcy analogiczny jak w przypadku przychodu. Mechanizm ten można przełączyć za pomocą parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” z kategorii „Obliczenia list płac” ustawiając go na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 od umów cywilnoprawnych dla osób będących uczestnikami PPK poprawiono wyznaczenie dochodu w przypadku doliczania do przychodu składki PPK pracodawcy.
Zmiany w wersji 8.50.6 w wariancie PRESTIŻ (28.01.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W kreatorze wydruków w wyborze składników płacowych zmieniono domyślne sortowanie składników na według nazwy, zmieniono działanie lokatora na sposób intuicyjny. Dla kreatora zbiorówek dodatkowo dodano możliwość wyświetlenia składników ze wszystkich typów list. W związku z ostatnią zmianą dodano kolumnę typ listy w celu rozróżnienia składników.
 • W danych podstawowych firmy dodano pozycję menu pozwalającą zarejestrować mikrorachunek firmy do celów podatkowych. Okno rachunków posiada opcję generowania mikrorachunku na podstawie NIPu firmy lub PESEL z kartoteki Dane płatnika osoby fizycznej.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany i poprawki w szablonach deklaracji PIT-11 i elektronicznych deklaracjach PIT-R4, PIT-8AR i PIT-11 dotyczące drukowania kwot, wykazywania znacznika kosztów uzyskania.
 • Wprowadzono zmiany w obliczeniach deklaracji PIT-11 dotyczące osób do 26 roku życia, klasyfikacji umów o dzieło, wliczania składek PPK do dochodu.
 • Przy ustawieniu parametru konfiguracyjnego „Sposób drukowania PIT-ów” na wartość „każdy pracownik osobno z zapytaniem” dodano mechanizm generowania załącznika PIT-R w przypadku, gdy z obliczeń PIT-11 przychody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych są większe od zera. Dodano możliwość weryfikacji i zmiany kwot załącznika PIT-R, wydrukowania obu stron załącznika oraz w przypadku zaznaczenia opcji „Utwórz deklarację elektroniczną” dodanie elektronicznej wersji załącznika do elektronicznej deklaracji PIT-11.
 • W obliczeniach list płac włączono naliczenie zaliczki na podatek dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na umowę o staż absolwencki.
 • W raporcie „Kalendarze pracowników” poprawiono mechanizm określania kalendarza pracownika w przypadku, gdy w historii zmian grafika jest wiele zapisów.
 • Funkcje „Stwórz przelew podatku z PIT 8A” i „Stwórz przelew podatku z wynagrodzeń” dostosowano do korzystania z Mikrorachunku do celów podatkowych dla przelewów wykonywanych począwszy od 1.1.2020r.
 • Zgodnie z publikacją na stronach ministerstwa finansów informacji o sporządzaniu deklaracji PIT-11 zawartą w dokumencie „PIT-11_wersja_25_-_ulga_dla_młodych_-_15012020_r.docx” zmieniono sposób klasyfikacji przypisana zaliczek na podatek do poszczególnych pól z miesięcznej na roczną. Oznacza to, że w przypadku, gdy w wierszu E.8 występują przychody z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego zaliczka na podatek z całego roku jest wykazywania w polu 33 dla podatników powyżej 26 roku życia i w polu 68 dla podatników poniżej 26 roku życia.
Zmiany w wersji 8.50.4 w wariancie PRESTIŻ (08.01.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • Kreator składników płacowych rozbudowano o możliwość zaznaczenia nowo tworzonego składnika jako „Wchodzącego do podstawy składki na PPK”.
 • W module importu e-ZLA z PUE rozwiązano problem poprawnej klasyfikacji pobytu w szpitalu z powodu opieki nad chorym dzieckiem oraz pobytu w szpitalu kobiety w ciąży. Obecnie w pierwszym przypadku nieobecność jest klasyfikowana jako D-opieka nad dzieckiem. W drugim jako C-choroba w trakcie ciąży.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” uwzględniono w kwocie do wypłaty składki na PPK uczestnika.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-2(6), PIT-2A(6),PIT-4R(9), PIT-11(25), PIT-8AR(8) i IFT-1/IFT-1R(15) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2397). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów i strat uzyskanych/poniesionych od 1.01.2019r. Na potrzeby deklaracji PIT-11 okno dialogowe rozbudowano o możliwość wprowadzenia numeru informacji, a na potrzeby PIT-4R i PIT-8AR okno dialogowe rozbudowano o możliwość wprowadzenia rodzaju korekty.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2019/12/19/8975), PIT-11 (wzór schematu 2019/12/19/8981/), PIT-8AR (wzór schematu 2019/12/19/8980), IFT-1 (wzór schematu 2019/12/19/8977) i IFT-1R (wzór schematu 2019/12/19/8976/) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2019.
 • W obliczeniach kwoty wolnej od potrąceń sądowych i komorniczych uwzględniono mechanizm przesunięcia przychodu uczestnika z tytułu składek PPK pracodawcy na kolejny miesiąc.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZ. U. z 2019r. poz. 1564). W obliczeniach minimalnego wynagrodzenia pominięto dodatek stażowy.
 • W mechanizmie przesunięcia przychodu uczestnika z tytułu składek PPK pracodawcy uwzględniono przypadek rezygnacji z PPK przed wysłaniem składek do instytucji finansowej. W takich przypadkach składka pracodawcy na PPK nie jest doliczana do przychodu pracownika w miesiącu następnym.
 • W wydruku „Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR” zwiększono szerokość kolumny „Przelew na ROR” aby umożliwić wyświetlanie większych kwot.
 • W wydruku „Umowa o dzieło - wydruk z rachunkiem” dodano składki na PPK płacone przez uczestnika oraz składki na PPK pracodawcy zwiększające przychód do opodatkowania.
 • W wydrukach „Umowy zlecenia - wydruk z rachunkiem” oraz „Umowa o dzieło - wydruk z rachunkiem” w potrąceniach razem uwzględniono składki PPK uczestnika.
 • W raportach „Zestawienie składek wg ubezpieczonych”, „Zestawienie składek v.2”, „Zestawienie składek”, „Lista wypłat z tytułu umów (szczegółowa) v.2”, „Lista wypłat z tytułu umów (szczegółowa)”, „Lista wypłat z tytułu umów zleceń / o dzieło v.2”, „Zestawienie umów cyw.prawn. ze składkami v.2”, „Zestawienie umów cyw.prawn. ze składkami” i „Lista wypłat z tytułu umów zleceń / o dzieło” dodano składki na PPK.
 • Zmieniono treść oświadczenia dla osób do 26 roku życia „Oświadczenie dla osób do 26 roku życia”. Obecnie oświadczenie służy do poinformowania płatnika o niekorzystaniu ze zwolnienia z podatku wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PDOF.
 • Usunięto przyczynę nie naliczania kosztów uzyskania i podatku z tytułu umów o dzieło dla osób do 26 roku życia.
 • W typach list „Lista podstawowa”, „Lista dodatkowa”, „Premie kw. i premie roczne”, „Lista ZFSS” zmieniono mechanizm naliczenia zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia progu podatkowego. Na postawie ustawy z o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1835) w miesiącu przekroczenia zaliczka na podatek jest liczona według dwóch stawek - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła kwoty stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali i 32% od nadwyżki ponad tej kwoty. Dla poprawnego działania tego mechanizmu wymagane jest zamknięcie poprzednio naliczonych list płac.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie PRESTIŻ (05.12.2019)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W procesie aktualizacji systemu i kompilacji całości systemu wprowadzono nowy tryb wyświetlania informacji o postępach operacji. Zamiast wyświetlania nazwy obiektu, którego dotyczy operacja aktualizacji lub kompilacji, co mniej więcej 5 minut wyświetlany jest procentowy stopień zawansowania operacji. Nowy tryb jest włączany za pomocą polecenia ONLINE_MODE = 1 wpisanego w plik „Defs_init.ini”.
 • Podczas aktualizacji systemu dodano wyświetlanie informacji o serwerze, bazie danych oraz użytkowniku. Informacje wyświetlane są na dolnej listwie głównego okna programu.
 • W mechanizmie importu do „Ewidencji nieobecności” pobranych z PUE eZLA poprawiono klasyfikację niezdolności do pracy w przypadku występowania na eZLA więcej niż jednego kodu literowego. W przypadku eZLA z kodem A i B niezdolność do pracy jest klasyfikowana jako choroba w trakcie ciąży – powód nieobecności C.
 • W procesie obliczania listy płac wprowadzono nowy tryb wyświetlania informacji o postępach operacji. Zamiast wyświetlania imienia i nazwiska osoby oraz nazwy aktualnie obliczanego składnika obiektu, co mniej więcej 5 minut wyświetlany jest procentowy stopień zawansowania operacji. Nowy tryb jest włączany za pomocą polecenia ONLINE_MODE = 1 wpisanego w plik „Defs_init.ini”. Ponadto dodano parametr użytkownika „Minimalna ilość osób listy” pozwalający określić po przekroczeniu ilu osób na liście włącza się nowy tryb.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.50.2. w którym dodano szereg dodatkowych opcji i zmieniono procedury importu danych. Opis zmian jest zawarty w pliku pomocy modułu.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Usunięto przyczynę nie naliczania kosztów autorskich na kolejnej liście podstawowej wypłacanej w tym samym miesiącu.
 • W obliczeniach składek PPK na listach płac i w umowach zlecenia wprowadzono mechanizm przesunięcia przychodu uczestnika z tytułu składek pracodawcy na kolejny miesiąc realizując tym samym interpretację Ministerstwa Finansów art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do składek PPK: „Przychód pracownika powstaje w momencie otrzymania lub pozostawienia w dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym podatek od otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w związku z uczestnictwem pracownika w PPK powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat na rachunek pracownika w PPK”. Pracodawcy, którzy mają zamiar przesyłać składki na PPK w miesiącu wypłaty mogą wyłączyć ten mechanizm za pomocą parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” z kategorii „Obliczenia list płac” ustawiając go na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • Mechanizm przesuniętego przychodu uwzględniono również w obliczeniach przychodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust 1pkt 148 ustawy dla osób do 26 roku życia.
 • Wprowadzono zmiany w wydruku „Karta zarobkowa (podatek)”. Dodano kolumnę odpowiedzialną za składki pracodawcy na PPK, zmieniono nazwę kolumny „Składnik zwolniony z podatku” na „Przychód zwolniony z podatku” i uwzględniono w niej przychód osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia z podatku.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych” zmieniono procedury przeliczające kwotę netto umowy na kwotę brutto z uwzględnieniem wyłączenia naliczenia zaliczki na podatek dla osób do 26 roku życia oraz składek uczestnika i pracodawcy na PPK.
 • „Transfer składek na PPK z miesiąca” rozbudowano o eksport zerowych składek w przypadku, gdy ze statusu uczestnika wynika, że podlega on PPK, a z różnych przyczyn jego składki na PPK nie zostały policzone.
 • W „Transferze składek na PPK z miesiąca” dodano mechanizm rejestracji składek na PPK uczestnika oraz podatku od składek pracodawcy, w sytuacji wpłaty składek do instytucji w miesiącu wypłaty, w przypadku gdy uczestnik złożył rezygnacje po naliczeniu listy, a przed eksportem składek do modułu PPK. Rejestracja zwrotu składek wyłącza ich eksport do modułu PPK.
 • Typy list płac rozbudowano o składniki pozwalające zwrócić potrąconą składkę uczestnika na PPK oraz podatku od składek pracodawcy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zarejestrowane podczas transferu składek do modułu PPK. Zwracane są kwoty zarejestrowane w kartotece „Zwrot składek PPK” dotyczące poprzedniego miesiąca w stosunku do daty wypłaty listy.
 • Na wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło”, „Umowa o dzieło - wydruk z rachunkiem”, „Umowy zlecenia - wydruk z rachunkiem”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)”i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” dodano składki na PPK płacone przez uczestnika oraz składki na PPK pracodawcy zwiększające przychód do opodatkowania.
 • Kartotekę „Szkolenia BHP” rozbudowano o możliwość wyłączenia kontroli szkoleń okresowych zgodnie z art. Art. 2373 par 22 Kodeksu Pracy: „Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • W zdarzeniach kadrowych BHP oraz raportach „Wydruk osób posiadających szkolenia BHP”, „Wydruk osób nie posiadających ważnych szkoleń BHP” dodano mechanizm realizujący zapis art. 15 ust 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, który mówi: „4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-6 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.”. W związku z tym pierwszy instruktaż zarejestrowany w kartotece „Szkolenia BHP” jest traktowany jako ważne szkolenie okresowe w przeciągu odpowiednio 6 i 12 miesięcy od daty zatrudnienia.
 • W zdarzeniu kadrowym badania lekarskie poprawiono działanie mechanizmu dla przypadku wielu kolejno po sobie następujących umów o prace i ważnych badań okresowych wykonanych w czasie obowiązywania jednej z poprzednich umów.
 • Zdarzenia kadrowe uczestnik PPK rozbudowano o informację o osobach o statusie „oczekujący na rejestrację”, które powinny być zarejestrowane w module PPK oraz o informacje o osobach, które zrezygnowały z programu, a które zostaną zarejestrowanie po 4 latach od rezygnacji.
 • Proces generowania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA rozbudowano o mechanizm tworzenia w ZUS RPA okresów pracy nauczycielskiej. W opcji „Inne dane do ubezpieczeń dodano możliwość zaznaczenia, że osoba jest nauczycielem. Dla tej osoby na podstawie kartoteki angaży i ewidencji nieobecności tworzone są zapisy w sekcji III.F ZUS RPA.
 • Raporty „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA”, „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2” rozbudowano o mechanizm tworzenia okresów pracy nauczycielskiej analogiczny do ZUS RPA.
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 (24) uwzględniono przesunięcie przychodu uczestnika PPK z tytułu składek pracodawcy oraz zwrot zaliczki na podatek od tych składek w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed wysłaniem składek do instytucji finansowej.
 • W „Karta zarobkowa (podatek)” uwzględniono zwrot zaliczki na podatek od składek pracodawcy na PPK w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed wysłaniem składek do instytucji finansowej.
 • Zmieniono domyślne ustawienie parametru „Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia” na wartość „uwzględnienie chorób – dniówkowo”.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2019)
ZMIANY TECHNICZNE
 • Do zakładki pomoc dodano opcję „Moje konto WAPRO ERP”, za pomocą której użytkownik może zamawiać nowe wersje programu, kupować nowe produkty i usługi oraz zarządzać swoimi licencjami.
 • Zmieniono moduł e-Dokumenty obsługujący deklaracje PIT w wersji elektronicznej na wersję 8.50.0.1
 • Wymieniono moduł e-Poczta na wersję 8.50.0.
 • Zmieniono moduł WAPRO RODO na wersję 8.50.0.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.50.0.
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1835). Dla list płac oraz umów zleceń wypłacanych w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2019r. zmieniono procent podatku dla pierwszego progu podatkowego z 18% na 17%, kwotę kosztów uzyskania z 111.25 na 250, a kwotę 139.06 na 300, zmieniono również kwotę ulgi podatkowej z 46.33 na 43.76. Wprowadzone zmiany zapewniają poprawność obliczeń list płac i umów zleceń bez konieczności zmian danych w kartotekach systemu na rok 2019.
 • W kartotece „Podstawowe dane podatkowe” dodano możliwość zaznaczenia naliczenia zaliczki na podatek według stawki 17,75%. Znacznik można zaznaczyć tylko w okresie 1.10.2019r.-31.12.2019r.
 • W wydrukach list obecności „Lista obecności – pozioma” i Lista obecności – pionowa” wprowadzono mechanizm zmiany koloru dnia jeśli wszyscy pracownicy z wiersza w kalendarzu mają ten sam typ dnia (roboczy lub wolny).
 • W wydrukach list obecności „Lista obecności – biała pozioma” i Lista obecności – biała pionowa” wprowadzono mechanizm zaznaczania symbolami XXXX dnia wolnego dla każdego pracownika indywidualnie, niezależnie od statusu dnia dla innych pracowników w wierszu.
 • W związku z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 33414 w sprawie stosowania zwolnienia z opodatkowania przychodów osiągniętych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia zmieniono mechanizm obliczenia list płac i zawierania umów zleceń tak, aby zwolnienie obejmowało dzień 26 urodzin.
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie PRESTIŻ (02.07.2019)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Do systemu dodano moduł WAPRO PPK w wersji 8.41.0. Jego zadaniem jest realizacja wymogów opisanych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). Moduł ten umożliwia rejestrację umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w ustawie, rejestrację uczestników wraz z parametrami pozwalającymi na obliczenie ich składek do PPK, rejestracje deklaracji uczestników dotyczących wysokości składek, rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat. Moduł ten jest wyposażony w opcje importu danych firm i uczestników oraz obliczonych składek na PPK z programu WAPRO Gang jak również opcje przygotowania plików dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK.
 • W konfiguracji uprawnień do podstawowych operacji systemu dodano uprawnienie do uruchomienia modułu PPK.
 • Słownik "Kraje" rozbudowano o kod w celu przechowywania kodu kraju na potrzeby innych opcji programu. Formatki wprowadzania danych dla kartotek "Stawki diet" i "Delegowanie pracownika" dostosowano do zmiany słownika.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W kontroli wymiaru godzinowej opieki nad dzieckiem pracownika z obniżoną normą czasu pracy (pracownik medyczny, osoba niepełnosprawna) zmieniono sposób wyznaczania ilości godzin dla pełnego etatu z danych zapisanych w kartotece angaży (Wymiar godzony pełnego etatu) na domyślne 8 godzin. Co skutkuje, że osobie przysługuje 16 godzin opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 KP w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • W mechanizmie drukowania deklaracji podatkowej IFT-1/IFT-1R dodano podpowiadanie kodu kraju na podstawie kraju zamieszkania podatnika.
 • W związku w przystosowaniem programu do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) wszystkie typy list płac rozbudowano o składniki przechowujące procenty składek pracodawcy i uczestnika oraz obliczone na ich podstawie składki na PPK. Składki pracodawcy zostały skonfigurowane tak, aby powiększać przychód uczestnika.
 • Zmodyfikowano algorytmy potrąceń urzędowych (alimentacyjnych, sądowych, komorniczych) w związku z wprowadzeniem składek PPK.
 • W pozycji menu "Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne" dodano opcje "Transfer składek na PPK z miesiąca", za pomocą której wysyła się obliczone prze program składki na PPK do modułu PPK.
 • Zdarzenia kadrowe rozbudowano o kontrolę przystąpienia do PPK osób spełniających warunki opisane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) w firmach, które przystąpiły do programu.
 • W pozycji menu "Raporty -> Pozostałe wydruki -> Wydruki kontrolne" dodano "Zestawienie osób na potrzeby PPK", w którym zawarto informacje o statusie danych osób w programie PPK z uwzględnieniem zasad opisanych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.
 • Szablony dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy dostosowano do wzorów obowiązujących od 4 maja 2019 opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy
 • Zmiany obejmują: "Kwestionariusz czysty kandydat" "Kwestionariusz osob. kand. - czysty CR", "Kwestionariusz czysty pracownik", "Kwestinariusz osob. prac. - czysty CR", "Kwestionariusz osobowy kandydata", "Kwestionariusz osob. kandydata CR", "Kwestionariusz osobowy pracownika", "Kwestionariusz osob. pracownika CR".
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie PRESTIŻ (03.06.2019)
Zmiany techniczne
 • Wprowadzono możliwość naliczenia listy płac dla osób zaznaczonych w oknie „Osoby na liście”. W przypadku niezaznaczenia przynajmniej jednej osoby opcja „Naliczaj listę [F5]” uruchamia naliczania dla wszystkich osób listy.
 • W konfiguracji uprawnień dodano nowe pozycje w kategorii ”Podstawowe operacje systemu”. „Kopiowanie danych do wskazanej firmy” udostepniające opcję „Kopiuj” w oknie lista firm, „Eksport danych pracownika do wskazanej firmy” udostepniające opcję o tej samej nazwie w oknie kartoteki osobowej.
 • Zmieniono kryterium sortowania w sekcji pracownik związanych z listami płac. Obecnie osoby listy sortowane są nie tylko po nazwisku ale i po imieniu.
Zmiany merytoryczne
 • Do menu „Ubezpieczenia -> Druki zgłoszeń i wyrejestrowań” dodano opcje „Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych” pozwalającą na utworzenie raportu ZUS OSW, którego wzór opublikowano w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU. z 2018r. poz 2495). Na potrzeby tego oświadczenia w danych firmy dodano pozycję „Dane do oświadczenia o zamiarze przekazania danych” pozwalające zaznaczyć zamiar przekazania raportów informacyjnych oraz odwołanie zamiaru przekazania raportów.
 • Do menu „Ubezpieczenia -> Pozostałe raporty” dodano opcje „Raport informacyjny ZUS RIA” pozwalającą na utworzenie raportów informacyjnych ZUS RIA dla wybranych osób. Wzór raportu opublikowano w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU. z 2018r. poz 2495). Na potrzeby pola 01 sekcji X raportu ZUS RIA w kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji” dodano parametr „Pracodawca posiada status podmiotu prywatnego”. W pozycji „Inne dane -> DANE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZN.” dodano kartotekę „Dodatkowe dane do raportu RIA” służącą do uzupełnienia kwot na potrzeby sekcji V,VI i VII raportu imiennego ZUS RIA za okres 1999-2018, które nie zostały zarejestrowanie w programie na listach płac i za pomocą opcji zawierania umów cywilno-prawnych.
 • W opcji „Operacje -> Transfery przelewów do banków” w pozycji „Transfer przelewów MultiCash/Eliksir-O” dodano „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (w) (elekt” za jego pomocą można przygotować plik transferowy dla wybranego zleceniobiorcy z jednej umowy cywilno-prawnej wprowadzonej w opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych”.
 • „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA”, „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2” dostosowano do wzoru opublikowanego w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU. z 2018r. poz 2495).
 • Szablony dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy dostosowano do wzorów opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stroniehttps://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy
 • Zmiany obejmują: „Kwestionariusz czysty kandydat” „Kwestionariusz osob. kand. - czysty CR”, „Kwestionariusz czysty pracownik”, „Kwestinariusz osob. prac. - czysty CR”, „Kwestionariusz osobowy kandydata”, „Kwestionariusz osob. kandydata CR”, „Kwestionariusz osobowy pracownika”, „Kwestionariusz osob. pracownika CR”, „Wydruk umowy o pracę”, „Wydruk umowy o pracę CR”, „Wypowiedzenie warunków umowy o pracę”, „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”, „Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym wypowiedz”, „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Na potrzeby ww wydruków dodano kartotekę firmy „Dane Komisji Pojednawczej”.
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie PRESTIŻ (22.03.2019)
Zmiany techniczne
 • Zmieniono warunek kontrolujący czy użytkownik jest już zalogowany do bazy programu, w celu uniknięcia przypadku blokowania programu przez inne procesy uruchomione na SQL serwerze.
Zmiany merytoryczne
 • W raporcie dotyczącym okresu przechowywania akt osobowych „Informacja o okresie przechowywania akt” poprawiono wyznaczanie końca okresu przechowywania akt przez pracodawcę.
 • W miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS DRA II wprowadzono kontrolę podstawy wymiaru składek liczonej od kwoty przychodu. Obliczona podstawa musi się zawierać między kwotą 30% minimalnego wynagrodzenia, a 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W przypadku, gdy podstawa jest za niska przyjmowana jest kwota 30% minimalnego wynagrodzenia. Za wysoka postawa przerywa proces tworzenia ZUS DRA II lub przyjmuje kwotę 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w przypadku ZUS DRA.
 • Zmieniono sposób zaokrąglenia w procesie obliczeń podstawy składek na ubezpieczenie społeczne liczonej od kwoty przychodu w miesięcznej deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS DRA II.
 • Do pozycji menu „Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne” dodano opcję „Imienny raport miesięczny RCA II” uruchamiającą tworzenie deklaracji ZUS RCA cz. II przeznaczoną dla osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę tzw „Mały ZUS” i rozliczających się z innymi ubezpieczonymi na jednej deklaracji miesięcznej.
 • Kartotekę umów cywilno-prawnych rozbudowano o pozycje „Należna za”, w którą wprowadza się rok za który dana umowa jest należna. Informacja ta służy do klasyfikowania kwot umów na potrzeby raportu ZUS RPA.
 • W konfiguracje składników płacowych dodano dwie nowe pozycje „Wynagrodzenie za rok ubiegły wypłacone w styczniu br.” i „Wynagrodzenie za rok ubiegły wypłacone w lutym br.” Za ich pomocą można wskazać składniki wypłacone w styczniu lub lutym bieżącego roku, które maja zostać wykazane w raporcie ZUS RPA.
 • W mechanizmie tworzenia ZUS RPA uwzględniono wypłaty z list umów okresowych i projektów oraz umowy zarejestrowanie w kartotece umów cywilno-prawnych. Wyłączono z obliczeń wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą. Wyłączono wykazywanie kwot w sekcji III.C w przypadku, gdy są równe kwotom z sekcji III.B.
 • W kartotece „Wyrejestrowanie ubezpieczonego” zmieniono sposób weryfikacji danych z sekcji V ZUS ZWUA. Obecnie dotyczą tylko wyrejestrowania dotyczącego kodu tytułu ubezpieczenia rozpoczynającego się od „01”.
 • W wydrukach „Informacja dla pracownika”, „Informacja dla pracownika grupowa” i „Informacja dla pracownika CR” zmieniono treść informacji w zakresie dotyczącym terminu wypłaty wynagrodzenia. Obecnie domyślna treść jest następująca „Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, przelewem na podany nr rachunku bankowego lub po złożeniu przez Pana oświadczenia na piśmie - gotówką w siedzibie firmy.”. W kartotece „Informacje regulaminowe firmy„ w sekcji dotyczącej wynagrodzenia dodano dodatkowe pole w celu obsługi zmiany treści informacji dla pracownika. Zmieniono również domyślną treść zapisu w tej kartotece.
 • W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej wprowadzono nowy wzór miesięcznej ewidencji czasu pracy zawierający godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wzór ten jest wykorzystywany dla okresów od stycznia 2019 roku. Dla okresów wcześniejszych wykorzystywany jest poprzedni wzór.
 • Na potrzeby nowego wzoru miesięcznej ewidencji czasu pracy rozbudowano kartotekę „Godziny nadliczbowe i nocne” o pozycje dotyczące godziny rozpoczęcia i z zakończenia pracy. Informacje te służą głównie do określenia godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w dni, które według grafika są dla pracownika dniami wolnymi od pracy. Mogą być również z wykorzystywane w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych oraz do rejestracji odstępstw od godzin rozpoczęcia lub zakończenia pracy wynikających z grafika.
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie PRESTIŻ (29.01.2018)
Zmiany techniczne
 • Uruchomiono wywołanie opcji „Czynności automatycznych” z menu „Inne” w przypadku ustawienia parametru „Wygląd menu aplikacji” na wartość „Pasek ikon”.
Zmiany merytoryczne
 • W deklaracji PIT-11 dodano obsługę pola 74 – wynagrodzenia z tytułu umowy o pomoc przy zbiorach. Kwotę wynagrodzenia można wprowadzić na trzecim oknie PIT-11 wyświetlanym przy ustawieniu parametru konfiguracyjnego „Sposób drukowania PIT-ów” na wartość „każdy pracownik osobno z zapytaniem”.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz 2495). Zmieniono ZUS ZWUA, w deklaracji miesięcznej ZUS DRA dodano raport imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA, dodano deklarację rozliczeniową ZUS DRA cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie.
 • Na potrzeby nowego ZUS ZWUA rozbudowano kartotekę „Wyrejestrowanie ubezpieczonego” o pola związane z sekcją V ZUS ZWUA.
 • W celu obsługi pola sekcji III.D. i III.E. raportu imiennego ZUS RPA w kategorii „Wyróżniki konfiguracji list.pł” dodano wyróżnik „Kwota przychodu IIIDRPA”. Wyróżnik ten został powiązany ze składankami listy podstawowej: „Ubezpieczenie z f.pracodawcy ze składkami na ubezpieczenie” i „Dodatek funkcyjny za okres choroby” na plus oraz „Ubezpieczenie z f.pracodawcy podstawa składek” na minus.
 • Na potrzeby ZUS DRA i ZUS DRA cz. II dodano kartotekę systemu „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ”, która przeznaczona jest do przechowywania kwoty współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne publikowanego przez ZUS na dany rok. Zmodyfikowano kartotekę „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” dodając klawisz „Mały ZUS” udostepniający kartotekę o tej samej nazwie służąca do przechowywania kwoty przychodu i liczby dni prowadzenia działalności w roku ubiegłym niezbędne do wyznaczenia najniższej podstawy wymiaru składek.
 • Do mechanizmu aktualizacji danych karotek systemowych dodano obsługę kartoteki systemu „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ”.
 • Proces aktualizacji karotek systemowych podczas zmiany wersji rozbudowano o uzupełnienie danych kartotek „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ” i „Kwota wolna od potrąceń dla świadczeń”.
 • Do mechanizmu tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano obsługę osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne tzw. „mały ZUS”. Obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS włączają się, gdy kod tytułu ubezpieczenia zarejestrowany w kartotece „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” rozpoczyna się od „059”. Poprawne wyznaczenie podstawy małego ZUS wymaga wprowadzenia danych do dwóch kartotek. Kartoteki systemu „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ”, której wprowadza się współczynnik publikowany przez ZUS na dany rok. Kartoteki „Mały ZUS”, do której wprowadza się kwotę przychodu i liczby dni prowadzenia działalności w roku ubiegłym. Dostęp do kartoteki „Mały ZUS” jest możliwy poprzez kartotekę „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli”.
 • Do pozycji menu „Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne” dodano opcję „Miesięczna deklaracja rozliczeniowa II” uruchamiającą tworzenie deklaracji ZUS DRA cz. II przeznaczoną dla osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę tzw „Mały ZUS”.
 • Do systemu dodano wydruk „Informacja o okresie przechowywania akt”. Służy on jako załącznik do świadectwa pracy informujący zwalnianego pracownika o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej i możliwości jej odebrania. Daty i okresy przechowywania obliczone w trakcie generowania wydruku są rejestrowane w „Danych podstawowych” osoby w pozycji „Przechowywanie akt”.
 • Do menu operacji dodano opcje „Sprawdź raporty ZUS e-Zwolnień” pozwalającą otworzyć okno pobranych raportów ze zwolnieniami i dokonać ich importu do ewidencji.
 • W kategorii „Ogólne” ustawień i parametrów firmy dodano parametr „Sprawdzać raporty eZwolnień” pozwala on włączyć kontrolę odebrania nowych raportów e-Zwolnień z ZUS przy wejściu do programu i zmianie firmy, która umożliwia jednocześnie przejście do procedury przeniesienia zwolnień do ewidencji nieobecności.
 • Wymieniono uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji ORD-ZU na wersję 3. W deklaracjach elektronicznych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R również wprowadzono ORD-ZU w wersji 3.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie PRESTIŻ (04.01.2019)
Zmiany techniczne
 • Do systemu dodano możliwość korzystania z modułu „WAPRO Czynności automatyczne”. Moduł ten działa niezależnie od programu „WAPRO Gang” wykonując zlecone zadania według wprowadzonych harmonogramów. Za pomocą programu „WAPRO Gang” modułowi „WAPRO Czynności automatyczne” można zlecić:
  • Pobieranie danych z ZUS – odbiór zamówionych w PUE ZUS raportów zawierających e-ZLA, w celu importu danych do ewidencji nieobecności.
  • Poczta e-mail – wysyłanie pasków e-mail jako załączniki PDF za pomocą modułu e-Poczty.

  Korzystanie z modułu „WAPRO Czynności automatyczne” przez program WAPRO Gang jest możliwe po ustawieniu na „Tak” parametru konfiguracyjnego „Obsługa modułu WAPRO Czynności automatyczne” z kategorii „Usługi subskrypcyjne”. Włączenie usług automatycznych udostępnia w programie WAPRO Gang następujące opcje:

  • w menu „Inne” - Czynności automatyczne – służące do tworzenia harmonogramów zadań, przeglądania ich wykonania i konfiguracji powiadomień oraz włączenia usług automatycznych na serwerze SQL, jeżeli nie są uruchomione.
  • w menu „Konfiguracja” – Konfiguracja pobierania zwolnień elektronicznych – służące do ustawienia parametrów pozwalających odebrać z PUE ZUS raporty.
 • Do systemu dodano możliwość importu e-ZLA pobranych z PUE ZUS.

  Za pomocą opcji „Konfiguracja pobierania zwolnień elektronicznych” z menu „Konfiguracja” ustawia się parametry potrzebne do odebrania raportów z PUE ZUS:

  • Login do usługi webservice – ustawiony w opcji „Ustaw adres e-mail i hasło” PUE ZUS adres e-mail identyfikujący użytkownika pobierającego raporty za pomocą tej usługi.
  • Hasło do usługi webservice - ustawione w opcji „Ustaw adres e-mail i hasło” PUE ZUS hasło autoryzujące użytkownika pobierającego raporty za pomocą tej usługi.
  • Hasło do zaszyfrowanych plików –ustawione podczas zamawiania w PUE ZUS raportu hasło do pliku zip zawierającego raport.
  • Za pomocą opcji „Czynności automatyczne” z menu „Inne” konfigurujemy harmonogramy odbioru raportów. Po wybraniu rodzaju czynności „Pobieranie danych z ZUS za pomocą opcji „Lista harmonogramów” dodajemy nowy harmonogram „Dodaj”.
  • Informacje jakie należy podać definiując harmonogram to:
  • Nazwa – dowolna nazwa opisująca harmonogram,
  • Operacja – wybrane z listy „Pobieranie zwolnień lekarskich”,
  • Wykonaj jednorazowo – zaznaczenie tworzy harmonogram, który wykona się raz według parametrów „Jednorazowe wykonanie”;
  • brak zaznaczenia tworzy harmonogram, który będzie się wykonywał cyklicznie według parametrów „Częstotliwość” i „Okres trwania”,
  • Opis – dowolne informacje użytkownika.
 • W oknie „Ewidencji nieobecności” dodano opcję „e-Zwolnienia” za pomocą której można przeglądać pobrane z PUE ZUS raporty oraz importować poszczególne e-ZLA do . Ewidencji nieobecności”. Opcja importu jest dostępna po naciśnięciu klawisza „Pozycje” na wskazanym raporcie.
 • Do języka programowania dodano funkcje „CZY_SA_EZWOLNIENIA”, której zadaniem jest sprawdzenie, czy pojawił się nowy raport pobrany przez moduł czynności automatycznych. W przypadku gdy taki istnieje wyświetlany jest stosowny komunikat wraz z możliwością przejścia do importu e-ZLA.
 • Do systemu dodano możliwość eksportu pasków e-mail za pomocą modułu czynności automatycznych. W oknie „Osoby na liście płac” w menu pod prawym klawiszem myszy dodano szereg opcji pozwalających na zlecanie zadań i konfigurację wysyłki pasków poprzez moduł czynności automatycznych.

  Konfiguracja wiadomości e-mail – ustala parametry wysyłanych wiadomości:

  • Temat – temat wysyłanych wiadomości
  • Raport – wskazuje na szablon raportu pasków, który będzie dołączane do wiadomości jako załącznik. W wyświetlonej liście są do wyboru wszystkie szablony graficzne stworzone w Administratorze i posiadające zaznaczenie „Rodzaj raportu” – E-mail;
  • Utwórz harmonogram jednorazowy i wyślij raporty do pracowników. – otwiera okno konfiguracji harmonogramu (odpowiednik opcji „Czynności automatyczne -> Lista harmonogramów -> Dodaj”) i pozwala utworzyć zadanie jednorazowego wysłania pasków e-mail dla wskazanych osób na liście.
  • Wyślij raporty do pracowników z harmonogramem cyklicznym – umożliwia podłączenie zadania wysłania pasków e-mail dla wskazanych osób na liście do istniejącego, zdefiniowanego w opcji „Czynności automatyczne -> Lista harmonogramów -> Dodaj” harmonogramu cyklicznego.
  • Lista harmonogramów – otwiera okno „Lista harmonogramów” i pozwala definiować nowe harmonogramy. Odpowiednik opcji Czynności automatyczne -> Lista harmonogramów.
  • Lista zaplanowanych wiadomości - otwiera okno „Lista zaplanowanych zadań” i umożliwia przeglądanie zadań, które czekają na wykonanie. Odpowiednik opcji Czynności automatyczne -> Zaplanowane zadania.
  • Historia wiadomości - otwiera okno „Historię zdarzeń” i pozwala na przeglądanie wyników zaplanowanych zadań, datę wykonania, status oraz ewentualne błędy. Odpowiednik opcji Czynności automatyczne -> Historia.
 • W oknie „Osoby na liście płac” dodano kolumnę „e-mali”, która sygnalizuje fakt zlecenia zadania wysłania paska danej osobie – symbol zegara lub sygnalizuje wykonanie zadania za pomocą zielonego znaczka.
 • W oknie „Edycja danych osoby” podczas określania początku numeru PESEL na podstawie daty urodzenia uwzględniono osoby urodzone po 1999r.
 • Wyłączono możliwość dodawania pozycji do słowników programu, które mają w Administratorze zaznaczoną opcję „Dane słownika modyfikuje tylko administrator” przez użytkowników nie posiadających w uprawnieniach statusu administratora.
 • W imporcie zwolnień lekarskich z pliku csv uruchomiono import kodu literowego choroby z kolumny S.
Zmiany merytoryczne
 • W kartotece „Umowy cywilno_prawne” wprowadzono kontrolę kodu tytułu ubezpieczenia. Jeżeli kod został wprowadzony sprawdzane jest czy składa się z 6 znaków.
 • Dodano graficzny szablon raportu „Lista osób z wyłączonym naliczaniem składek na FP i FGŚP”.
 • W raporcie „Lista osób z wyłączonym naliczaniem składek na FP i FGŚP” zmieniono sposób określania dat w przypadkach powrotu z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego. Obecnie odpowiadają one początkowi i końcowi okresu zwolnienia z opłacania składek.
 • W deklaracji IFT-1/IFT1-R poprawiono klasyfikację kwot na poszczególne wiersze z wykorzystaniem parametru „Zastosuj umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Obecnie działa zgodnie z opisem.
 • Uaktualniono treść wydruków: „Skierowanie na badania lekarskie” i „Skierowanie na badania lekarskie – czyste”.
 • W kontroli wykorzystania opieki nad dzieckiem z art. 188 KP w przypadku korzystania z uprawnienia w godzinach uwzględniono przypadki innego niż 8 godzin wymiaru pełnego etatu.
 • W wydrukach „Umowa zlecenie umowa” (Umowa zlecenia - umowy okresowe) i „Umowa o dzieło umowa” (Umowa o dzieło - umowy okresowe) ujednolicono wyrażenia opisujące wynagrodzenia na „brutto miesięcznie” lub „brutto za godzinę” zależnie od sposobu wynagradzania.
 • W obliczeniach deklaracji pomocniczej PIT-4R wyodrębniono zaliczkę na podatek od wynagrodzenia za staż absolwencki z ogólnej zaliczki z wynagrodzeń. Zaliczka z wynagrodzenia za staż absolwencki jest zapamiętywana w kartotece „Zaliczki na podatek dochodowy” w pozycji „Zaliczki na podatek obliczone przez płatników …art. 33-35 ustawy.
 • Deklarację PIT-4R dostosowano do wyodrębnienia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za staż absolwencki.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-2(5), PIT-2A(5) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237).
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R(8), PIT-11(24), PIT-8AR(7) i IFT-1/IFT-1R(14) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów i strat uzyskanych/poniesionych od 1.01.2018r. Na potrzeby tych deklaracji dodano nowy parametr konfiguracyjny „Stanowisko osoby wystawiającej PIT-y” w kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji”.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2018/12/06/6329/), PIT-11 (wzór schematu 2018/12/06/6319/), PIT-8AR (wzór schematu 2018/12/06/6327/), IFT-1 (wzór schematu 2018/12/10/6354/) i IFT-1R (wzór schematu 2018/12/10/6353/) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2018.
 • W związku ze zmianami w deklaracji PIT-8AR rozbudowano kartotekę „Zaliczki na ryczałtowy podatek dochodowy” o dodatkowe pozycje.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2018)
Zmiany techniczne
 • Wprowadzono mechanizm globalnej konfiguracji systemu haseł. Globalne zasady jakie muszą być spełnione dla haseł użytkowników systemu są określane za pomocą programu „Administrator” w zakładce „Zaawansowane -> Administracja bazami danych -> Konta użytkowników programu -> Zasady hasła”. Do rejestru systemu dodano parametr „Konfiguracja systemu haseł”, który pozwala przełączyć działanie mechanizmu konfiguracji haseł na dotychczasowa wersję. W tym celu wartość tego parametru należy ustawić na wartość „Lokalna”.
 • Do systemu dodano „Kreator kopiowania danych”. Za pomocą tego kreatora można stworzyć dwa rodzaje szablonów:
  • Zaznaczeni pracownicy – pozwalających zdefiniować, które z danych pracownika mają być kopiowane. Do wyboru są wszystkie kartoteki pracownika w tym nieobecności i obecności, pola dodatkowe i listy płac.
  • Wybrane kartoteki firm wraz z pracownikami – oprócz danych pracownika mogą być kopiowane kartoteki firmy oraz struktura organizacyjna.
 • Dodano trzy szablony stworzone za pomocą kreatora kopiowania danych.
 • Kopia firmy wraz z pracownikami i ich danymi – pozwalającą stworzyć duplikat firmy z wszystkimi jej danymi i jej pracowników i zleceniobiorców. Szablon ten uruchamia się w za pomocą klawisza „Kopiuj” w oknie „Lista firm” (System -> Wybierz/Dodaj firmę).
 • Przejęcie pracownika art 23(1) – pozwala skopiować wszystkie dane wybranych osób łącznie z ich listami płac do wskazanej firmy. Szablon ten uruchamia się w za pomocą opcji „Eksport pracownika do wskazanej firmy” w oknie „Kartoteka osobowa” (pierwsza mała ikona z prawej).
 • Zatrudnienie w innej firmie - pozwala skopiować wybrane dane wskazanych osób. Szablon nie obejmuje danych związanych z zatrudnieniem w firmie źródłowej. Szablon ten uruchamia się w za pomocą opcji „Eksport pracownika do wskazanej firmy” w oknie „Kartoteka osobowa”.
Zmiany merytoryczne
 • W obliczeniach składki zdrowotnej w przypadku zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne uwzględniono przypadek, gdy zwracane składki są mniejsze lub równe kosztom uzyskania przychodów.
 • W przypadku przeszeregowania w takcie miesiąca, w którym pracownik przebywał na urlopie rehabilitacyjnym usunięto przyczynę obliczenia składnika „Wynagrodzenie za okres zwolnienia ze św. pracy”.
 • W informacji dla osoby ubezpieczonej RMUA uwzględniono przypadek wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia w tym samym miesiącu, co zatrudnienie pracownika na umowę o pracę. Zmiana dotyczy przypadku, gdy wypłata wynagrodzenia nastąpiła przed datą zatrudnienia.
 • Usunięto przyczynę proporcjonalnego pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku udzielenia urlopu bezpłatnego w przypadku, gdy urlop ten jest udzielony na przełomie roku.
 • Wprowadzono nowe wzory pełnomocnictwa dotyczącego podpisywania eDekalracji UPL-1(6) i OPL-1 (5).
 • Wprowadzono zmiany w wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076). Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłków) są określone kwotowo. Do systemu dodano kartotekę systemu, która służy do wprowadzenia kwot wolnych od potraceń alimentacyjnych, potrąceń niealimentacyjnych i pozostałych potrąceń.
 • Zmieniono szatę graficzną oraz dodano mechanizm numeracji stron w wydrukach „Wydruk przeszeregowań w okresie”, „Bilans czasu pracy”, „Błędy rejestratora”, „Historia rejestracji”, „Wydruk analityki księgowania”, „Wydruk schematów księgowania”, „Wydruk schematów księgowania – szczegóły”, „Lista pracowników z ich Urzędami Skarbowymi”, „Wydruki budżetów projektów”, „Wydruki wykorzystania środków na projekty”, „Wydruk kartoteki stan rodzinny”, „Pracownicy czasowo skreśleni z ewidencji-na dzień”, „Wydruk prac. posiadających um. pracę wg grup zawod”, „Wydruk pracowników posiadających umowę pracę”, „Wydruk pracowników posiadających umowy w okresie”, „Wydruk prac. zwolnionych w okresie wg grup zawod”, „Wydruk pracowników zatrudnionych w okresie)” „Wydruk pracowników zwolnionych w okresie”, „Zestawienie okresów wypowiedzenia i wymiaru urlopu”, „Zestawienie nieobecności wg pracowników”, „Zestawienie nieob. wg.rodzaju - z wyborem kodu”, „Zestawienie nieobecności wg rodzaju”.
 • Zmieniono szatę graficzną w wydrukach „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2”, „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2”, „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)”, „Wydruk umowy o pracę”, „Badanie popytu na prace Z-05”, „Wydruk wyróżnika”,
 • W raportach związanych z „Listą obecności” zmieniono sposób pobierania danych o wyjątkach kalendarza, w celu prawidłowego oznaczenia dni wolnych i świątecznych.
 • Dodano szablon graficzny wydruku „Zestawienie godzin nadliczbowych i nocnych”
 • W wydrukach kontrolnych dodano nowy raport „Kalendarze pracowników” prezentujący nazwę kalendarza przypisanego wybranym pracownikom w danym dniu.
 • W graficznych raportach „Zestawienie składek osób współpracujących”, „Zestawienie składek wg ubezpieczonych” i „Zestawienie składek właścicieli” dodano sumowanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • W kartotece „Warunki szkodliwe na stanowisku pracy” zwiększono do 500 znaków długość zmiennych służących do opisania poszczególnych warunków szkodliwych.
 • W raportach „Zestawienie składek”, „Zestawienie składek v.2”, „Wydruk rocznego zestawienia składek”, „Wydruk rocznego zestawienia składek II”, „Karta zarobkowa (składki)”, „Zestawienie składek wg ubezpieczonych” uwzględniono brak składki zdrowotnej odliczanej od podatku w przypadku umów opodatkowanych podatkiem ryczałtowym
 • Formatkę „Inne dane do PIT” rozbudowano o pozycję „Zastosuj umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Za pomocą tej opcji można zmieniać pozycję, w których pojawią się kwoty na deklaracjach IFT-1/IFT-1R. Przy niezaznaczonej opcji system domyślnie umieści kwoty w wierszu D10 deklaracji - Przychód określony zgodnie z art.29-30a ustawy. Przy zaznaczonej opcji system umieści kwoty zależnie od pozycji PIT-8A:
  • 8 - dywidendy i inne przychody – D.2 Dywidendy
  • 5 – należności wypacane osobą zagranicznym – D.6 Wynagrodzenia dyrektorów
  • inne – D.9 Inne dochody
 • Do mechanizmu obliczenia wynagrodzenia dla pracowników delegowanych do pracy za granicą, dodano kontrolę minimalnej stawki wynagrodzenia obowiązującej w kraju
Zmiany w wersji 8.51.2 w wariancie BIURO (17.07.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W kartotece „Rachunki firmy” dodano automatyczne wypełnianie „Nazwy banku” w przypadku, gdy bank jest wprowadzony do słownika „Lista banków”.
 • W oknie „Edycja danych osoby” dodano dodatkową kontrolę zgodności daty urodzenia i numeru PESEL podczas zapisywania danych.
 • W module PPK struktury plików eksportowych do Instytucji Finansowych dostosowano do wersji 1.02 dokumentacji grupy projektowej PPK. W związku z czym zmieniło się oznaczenie wersji w plikach eksportowych do wszystkich instytucji finansowych.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W typie listy „Lista ZFŚS” zwiększono kwoty zwolnione od opodatkowania świadczeń pieniężnych i rzeczowych do 2000 w latach 2020 i 2021. Zmianę wprowadzono w związku z Art. 4 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568)
 • Transfer do SODiR dostosowano do współpracy z programem SODiR w wersji 11.2 (specyfikacja 7.1.3).
 • W obliczeniach składnika „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego” uwzględniono przypadki łączenia przestoju z obniżeniem wymiaru etatu. Obecnie wynagrodzenie przestojowe jest liczone z uwzględnieniem kwoty ostatniego angażu i wymiaru etatu, które nie zostały obniżone w związku z COVID-19.
 • W obliczeniach składników „Ilość godzin przestoju ekonomicznego” i „Ilość godzin przepracowanych” uwzględniono przypadek przeszeregowania w trakcie miesiąca, w którym wystąpił przestój ekonomiczny. W takich przypadkach obliczenia godzin przestoju uwzględniają wymiar etatu oddzielnie odpowiednio przed i po przeszeregowaniu.
 • W mechanizmie obliczeń kwot wynagrodzeń w przypadkach przeszeregowania w trakcie miesiąca uwzględniono okres przestoju ekonomicznego, pomniejszającego wynagrodzenie odpowiednio wg parametrów przed i po zmianie wymiaru etatu.
 • Zmieniono mechanizm obliczeń podstawy do zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca. Uruchomiono drugi zestaw składników podstawy do zasiłku w celu jednoczesnego obliczenia dwóch podstaw zasiłkowych w miesiącu zmiany wymiaru etatu. Jedną dla nieobecności przed zmiana wymiaru, drugą po zmianie i dla miesięcy następnych. Wprowadzono kontrolę początku nieobecności na potrzeby kontynuowania obliczeń według podstawy przed zmianą wymiaru jeżeli nieobecność rozpoczęła się przed miesiącem zmiany wymiaru i jest kontynuowana bez dnia przerwy.
 • Wprowadzono podział okresu nieobecności związanych z chorobą, urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, opieką, świadczeniem rehabilitacyjnym, jeżeli w trakcie nieobecności nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy. Dotyczy to również nieobecności z poprzedniego miesiąca rozliczanych w miesiącu bieżącym. W przypadku, gdy nieobecność rozpoczęła się przed miesiącem zmiany wymiaru, przypadek kontynuacji podstawy, do podziału nieobecności nie dochodzi.
 • W typach list: „Lista dodatkowa”, „Premie kw. i premie roczne” i „Lista ZFŚS” uruchomiono opcję rezygnacji ze zwolnienia z podatku dochodu osób do 26 roku życia. W przypadku zaznaczenia w kartotece „Podstawowe dane podatkowe” odpowiedniej opcji, podatek jest naliczany.
 • W funkcjach liczących staż na potrzeby określenia daty przystąpienia do programu PPK wprowadzono dodatkowe warunki kontrolujące schemat ubezpieczeń społecznych. Do obliczeń wliczane są tylko okresy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Rozwiązano w ten sposób problemy ze studentami zatrudnianymi na umowy zlecenia, a następnie na umowy o pracę.
 • Zablokowano zmianę daty przystąpienia uczestnika i daty rozpoczęcia płacenia składek podczas ponownego importu pracowników lub importu składek na PPK, obecnie daty te można zmienić tylko ręcznie. Zmieniono sposób wyznaczenia daty przystąpienia dla osób ze stażem pracy – obecnie staż jest liczony od daty zatrudnienia pracownika, a nie daty przystąpienia firmy do PPK.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 81 z 2020r.). W raportach imiennych ZUS RCA dodano pole 28 „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”. Dodatkowo dodano wyróżnik „Składka PPE” i uwzględniono go w obliczeniach pola 27 miesięcznego raportu ZUS RCA.
 • Wydruki „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA” i „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2” dostosowano do wzoru opublikowanego w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 81 z 2020r.). Dodano pole 29 „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”. Ponadto wyróżnik „Składka PPE” uwzględniono w obliczeniach pola 28.
 • Do systemu dodano mechanizm zawieszania wpłat na PPK w związku z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK. Dodano kartotekę firmy „Okres zawieszenia składek PPK pracodawcy”. Na podstawie wprowadzonej do tej kartoteki informacji o okresie zawieszenia wyłączane są składki na PPK dla wszystkich list wypłaconych w danym okresie. Dla uczestników PPK, którzy zdecydują się na opłacanie swoich składek na PPK w okresie zawieszenia, dodano pole dodatkowe „Czy naliczać składki PPK podczas zawieszenia” w innych danych do listy płac. Zaznaczenie tej opcji włącza naliczenia składek uczestnika, mimo zawieszenia składek pracodawcy.
 • W związku w wprowadzeniem mechanizmu zawieszenia składek PPK zmieniono konfigurację wyróżnika „Podstawa składek na PPK”. Włączono do podstawy PPK „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”, a usunięto pomniejszanie podstawy o „Wynagrodzenie za okres obniżonego wymiaru”.
 • Do systemu wprowadzona dodatkowy mechanizm zwrotu składek na PPK. Działa on w przypadku naliczenia składek na PPK na listach płac, a następnie wprowadzenie okresu zawieszania składek obejmującego datę wypłaty tych list. Na listach płac, odpowiednio „Lista podstawowa”, „Projekty”, „Rady”, wypłaconej w następnym miesiącu następuje zwrot składek. Modyfikacje obejmują również opcję „Transfer składek na PPK z miesiąca”. Składki, które w następnym miesiącu będą zwracane nie są wysyłane do modułu PPK.
 • Do systemu dodano możliwość rejestracji przestoju wynikającego z art 81 Kodeksu Pracy. Dodano kod nieobecności Ł - Przestój z Art. 81 KP oraz zestaw składników listy podstawowej „Wynagrodzenie za okres przestoju z art. 81 KP” liczący kwotę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przypadającą na okres przestoju i „Ilość dni przestoju” wykazujący ilość dni roboczych przestoju. Zmieniono pozycję i działanie składnika „Ilość godzin przestojowych”, który obecnie oblicza ilość godzin przestoju na podstawie ewidencji nieobecności. W składnikach ,,Dodatek stażowy”, i „Premia z angażu” wprowadzono mechanizm pomniejszania kwoty składnika za okres przestoju.
 • W wydrukach „Wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy”, „Wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy Grupowo”, „Wydruk rocznej ewidencji czasu pracy”, „Wydruk rocznej ewidencji czasu pracy Grupowo” wprowadzono zmiany uwzględniające wprowadzenia mechanizmów przestoju ekonomicznego oraz przestoju z art. 81 KP. Zmieniono również mechanizm wyznaczania godzin pracy od do dla niepełnego wymiaru czasu pracy. oraz wprowadzono rozróżnienie nieobecności o kodzie E z dodanym opisem COVID-19 – wykorzystywanym do rejestracji zasiłku opiekuńczego wynikającego ze spec ustawy COVID-19, od nieobecności bez opisu - wykorzystywanego do rejestracji zasiłku opiekuńczego z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIURO (23.04.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W module WAPRO PPK zoptymalizowano procedury importu i aktualizacji danych oraz składek uczestników programu. Zmodyfikowano funkcje wyznaczające datę zatrudnienia i zwolnienia, co wyeliminowało komunikat o przekroczeniu limitu czasu.
 • Zintegrowano dotychczasową kartotekę programu przechowującą rachunki bankowe firmy z kartoteką wspólna wszystkich aplikacji WAPRO ERP służącą do tej pory jako miejsce wprowadzenia mikrorachunku podatkowego. W menu bocznym okna edycja danych firmy zamieniano miejscami pozycję „Rachunki bankowe firmy” i „Mikrorachunek podatkowy firmy”. Zmieniono nazwę tej kartoteki na „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy”.Skopiowano numery rachunków z kartoteki „Rachunki bankowe firmy” do kartoteki „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy”. Operacji kopiowania podlegają tylko rachunki w formacie NRB.
 • W oknie Lista banków uruchomiono opcję „Pobierz z NBP” za pomocą której można pobrać dane o oddziałach banków działających w Polsce z NBP.
 • Zweryfikowano działanie programu na SQL Server 2019.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W module PPK, poprawiono mechanizm kontroli ciągłości umów i wyznaczania daty zatrudnienia w sytuacji, w której zleceniobiorca zawiera oddzielne umowy zlecenia na kolejne miesiące za pomocą opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych” wypłacane w miesiącach następnych.
 • Zmieniono zasady określania statusu uczestnika PPK na potrzeby obliczeń składek na listach płac i w umowach zlecenia. Obecnie, aby składki były naliczane rejestracja uczestnika w module PPK musi być oznaczona jako wysłana – status „Zarejestrowany”. Status „Zarejestrowany – rejestracja nie wysłana” nie włącza naliczania składek.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie PPK również zmieniono zasady określania statusu uczestnika na potrzeby obliczeń składek. Uzależniono wyłączenie naliczenia składek od daty deklaracji rezygnacji. Listy wypłacone przed datą rezygnacji mają naliczane składki. Listy wypłacone po dacie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat, nie maja naliczanych składek.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy” dla „Informacji o numerach rachunków bankowych płatnika składek” ZUS ZBA xml, „Zgłoszenia /zmiany danych płatnika składek - osoby fizycznej” ZUS ZFA xml i „Zgłoszenia /zmiany danych płatnika składek - osoby prawnej” ZUS ZPA xml.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy” dla elektronicznych przelewów do banków: „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”„Przelew wynagrodzeń z list płac (elektroniczny)”, „BIG BG - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „BIG BG - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BOŚ - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BOŚ - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BPH - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BPH - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BRE - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BRE - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BZ WBK- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „BZ WBK- Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „CitiBank - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „CitiBank - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „HBC - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „HBC - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „KredytBank - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „KredytBank - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „Pekao BP - Wynagr. z umów cywilno-prawnych”, „Pekao BP - Wynagrodzenia z list plac”, „Pekao S.A.- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt”, „Pekao S.A.- Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (s) (elekt”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (w) (elekt”, „Przelew wynagrodzeń z list płac (s) (elektroniczny”, „SOFTBANK S.A. - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (e”, „Termit - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „Termit - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „Transfer BRE z umów cywilno prawnych”, „Transfer BRE z listy płac”, „Videotel - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.), „Videotel - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „VideoTel2- Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „Videotel2- Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „WBK - Wynagr. z umów cywilno-prawnych .(elektr.)” i „WBK - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”.
 • W transferach przelewów elektronicznych z umów zleceń dodano pobieranie danych z typów list „Umowy”, „Rady” i „Projekty”. Zmiany obejmują „BIG BG - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „BOŚ - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BPH - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BRE - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BZ WBK- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „CitiBank - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „HBC - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „KredytBank - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „Pekao BP - Wynagr. z umów cywilno-prawnych”, „Pekao S.A.- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (s) (elekt”, „SOFTBANK S.A. - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (e”, „Termit - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „Transfer BRE z umów cywilno prawnych”, „Videotel - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „VideoTel2- Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)” i „WBK - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy” dla opcji drukowania przelewów: „Przelew dla kontrahenta”, „Przelew z listy premii kwartalnych i nagród”, „Przelew z listy projektów”, „Przelew z listy rad nadzorczych”, „Przelew z listy umów okresowych”, „Przelew z listy ZFSS”, „Przelew wynagrodzeń z listy dodatkowej”, „Przelew wynagrodzeń z list płac (indywidualne)”, „Przelew wynagrodzeń z listy płac”, „Przelew wynagrodzenia z danej umowy”, „Przelew wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych”, „Zbiorczy przelew wyn. z um. cywilno-prawnych”, „Zbiorczy przelew wynagrodzeń z list płac”.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy dla „Transfer INFD”, gdzie rachunek bankowy firmy jest wykazywany na wniosku WN-D w przypadku zgłoszenia lub korekty zgłoszenia. Zmieniono źródło również dla „Stwórz przelew podatku z wynagrodzeń” i „Stwórz przelew podatku z PIT 8A”, które są wykorzystywane w deklaracjach pomocniczych PIT4R i PIT8AR.
 • W typach list płac i w opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych” dodano mechanizm obliczenia podatku od kwoty przychodu przekraczający w danym miesiącu limit zwolnienia, o którym mówi art. 21 ust 1pkt 148 ustawy o PDOF. Czyli limit przychodów zwolnionych od podatku dla osób do 26 lat. Mechanizm obejmuje również ograniczenie kosztów uzyskania do kwoty przychodu podlegającemu opodatkowaniu.
 • Do kartotek „Ewidencja nieobecności dla umów” i „Ewidencja nieobecności do projektów” dodano pole „Opis” celem umożliwienia wprowadzenia między innymi informacji o COVID-19.
 • W mechanizmie naliczenia zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego uwzględniono przypadek korzystania przez podatnika możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem. W takim przypadku zaliczka na podatek jest liczona tylko według niższej stopy procentowej.
 • W związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów informacją zmieniono mechanizm obliczenia dochodu na potrzeby kontroli przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego. Z informacji wynika że w pojęciu dochodu, o którym mowa w art. 32 ustawy PIT, nie mieszczą się przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. W konsekwencji, w przypadku pracownika do 26. roku życia, dochód ten obejmuje wyłącznie nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku. Zmiana w programie polega na wyłączeniu miesięcy, w których przychód jest w całości zwolniony z podatku. W miesiącach, w których nastąpiło przekroczeniu limitu przychodu zwolnionego, do dochodu wliczana jest tylko ta cześć, która podlegała opodatkowaniu.
 • W mechanizmie obliczenia dochodu na potrzeby kontroli przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego uwzględniono składki pracodawcy na PPK. W zależności od ustawienia parametru „Składki na PPK wpłacane” składki są doliczane dochodu bieżącego lub z następnego miesiąca.
 • W obliczeniach „Deklaracja pomocnicza PIT-4R” i „Deklaracja pomocnicza PIT-8AR” uwzględniono zwrot podatku od składek pracodawcy z powodu rezygnacji uczestnika z PPK. Zwrot podatku ma miejsce w przypadku, gdy podatek został naliczony w miesiącu naliczenia listy w wyniku ustawienia parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • Wydruki świadectw pracy dostosowano do naszego zalecenia, aby dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynikający z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rejestrować w programie z kodem „E - Opieka nad dzieckiem art.32a” oraz opisem „COVID-19”. W wydrukach świadectw pracy fakt skorzystania z uprawnienia, oprócz wykazania okresu zasiłku w punkcie 6.13 okresy nieskładkowe, jest wykazywany w punkcie 6.12 dodatkowy urlop lub inne uprawnienia. Zmiany obejmują „Świadectwo pracy”, „Świadectwo pracy – zbiorcze” i „Świadectwo pracy CR”.
 • W obliczeniach „Deklaracji pomocniczej PIT-4R” zmieniono kryterium wyznaczania liczby podatników. Dodatkowo oprócz przychodu użyto zaliczki na podatek. W ten sposób pomijane będą m.in. osoby do 26 lat w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku
 • W mechanizmie kontroli statusu uczestnika PPK na listach płac i w umowach cywilno prawnych wprowadzano dodatkowy warunek sprawdzający czy uczestnik w momencie wypłaty listy podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym obowiązkowo. Uczestnicy nieubezpieczeni oraz ubezpieczeni dobrowolnie nie mają naliczonych składek na PPK. W ten sposób rozwiązany został problem naliczeniem składek na PPK uczestników, którzy zmienili schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • Kartotekę angaży rozbudowano o możliwość zaznaczenia okresu obniżonego wymiaru etatu w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla angaży ze znacznikiem zwanym COVID przeprowadzona jest kontrola obniżenia wymiaru zgodnie z zapisami ustawy. Obniżenie może wynosić maksymalnie 20% , a wymiar etatu po obniżeniu nie może być niższy niż ½ etatu.
 • Opcję „Przeszeregowania” i operację „Grupowe wprowadzenie przeszeregowań” rozbudowano o możliwość wprowadzenia przeszeregowania polegającego na obniżeniu wymiaru etatu w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla przeszeregowania ze znacznikiem zwanym COVID przeprowadzona jest kontrola obniżenia wymiaru zgodnie z zapisami ustawy. Dodatkowo opcję „Przeszeregowania” rozbudowano o możliwość zaznaczenia opcji „Jedyne źródło utrzymania„ i „Praca w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego”. Opcję zmiany wymiary etatu w „Grupowym wprowadzeniu przeszeregowań” może być wykorzystywane w późniejszym okresie nie tylko w związku z realizacją COVID.
 • Wprowadzano modyfikacje programu wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568 z 2020r.). Dodano kartotekę „Okresy przestoju ekonomicznego”. Za jej pomocą rejestruje się okres obniżonego wynagrodzenia, o którym mówi art. 15g ust 6 ustawy. Okres ten jest traktowany przez algorytmy obliczeniowe listy podstawowej jako nieobecność niepłatna. Wynagrodzenie obniżone o współczynnik podany w kartotece jest obliczane w nowym składniku płacowym „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”. W obniżonym wynagrodzeniu za okres przestoju ekonomicznego uwzględniana jest płaca miesięczna, płaca godzinowa, premia z angażu, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy. Podstawą obniżonego wynagrodzenia są ostatnie wartości z kartoteki angaży, które nie posiadają znacznika zwanego COVID.
 • Kartotekę „Umowy okresowe” rozbudowano o możliwość zaznaczenia okresu obniżonego wynagrodzenia w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • W typie listy „Umowy” dodano mechanizm obliczenia obniżonego wynagrodzenia za okres o którym mówi art. 15g ust 6 ustawy. Okres ten jest traktowany przez algorytmy obliczeniowe listy umowy jako nieobecność niepłatna. Wynagrodzenie obniżone o współczynnik podany w kartotece jest obliczane w nowym składniku płacowym „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”. W obniżonym wynagrodzeniu za okres przestoju ekonomicznego uwzględniana jest kwota miesięczna umowy, która nie posiadają znacznika zwanego COVID.
 • Do typu listy podstawowa i umowy dodano szereg składników technicznych ułatwiających obliczenie ewentualnych dofinasowań wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 z FGŚP (Art. 15g ustawy) i od Starosty (Art. 15zzb ustawy). Na liście podstawowej dodano składnik „Wynagrodzenie za okres obniżonego wymiaru” informujący jaka część wynagrodzenia z miesiąca przypada na okres, o którym mówi art. 15g ust 8 ustawy COVID. Składki na ubezpieczenie społeczne od obniżonego wynagrodzenia w związku z przestojem ekonomicznym oraz za okres obniżonego wymiaru wykazywane są w składnikach „Składki społeczne pracownik COVID” i „Składki społeczne pracodawca COVID”.
Zmiany w wersji 8.50.8 w wariancie BIURO (05.03.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W oknie konfiguracji pobierania zwolnień elektronicznych uruchomiono opcję „Harmonogram pobierania danych”.
 • W kreatorze wydruków udoskonalono działanie lokatora w wyborze składników płacowych przy włączonej opcji wyświetlenia składników ze wszystkich typów list. Obecnie można wyszukać składniki po nazwie od razu po zaznaczeniu ww. opcji.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Rozwiązano problem z wyrównaniem do najniższego wynagrodzenia dla osób wynagradzanych stałą miesięczna kwota w przypadku braku zmiany wynagrodzenia oraz skorzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w tym miesiącu.
 • Usunięto przyczynę wykazywania dochodu za okres od 1.08.2019 osoby delegowanej, która nie ukończyła 26 lat w polu 57 zamiast 39 deklaracji PIT-11.
 • W obliczeniach od dochodu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą korzystających z tzw. „Małego ZUS” (kod tytułu 0590) wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2550 z 2019r.). Rozbudowano kartotekę firmy „Mały ZUS” o pozycje przychodu z tytułu opodatkowania prowadzonej działalności w formie „Karty podatkowej” lub „Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” oraz pozycje przychodu i dochodu w przypadku opodatkowania prowadzonej działalności na zasadach ogólnych.
 • W obliczeniach miesięcznej deklaracji ZUS DRA począwszy od 2/2020 zmieniono sposób wyznaczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na zasady tzw. „Małego ZUS plus”. Na podstawie danych o przychodach i dochodach z kartoteki firmy „Mały ZUS” wyznaczany jest przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz podstaw wymiaru składek z uwzględnieniem współczynnika 0.5.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji ZUS DRA II ZUS RCA II zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 102 z 2020r.). Nowe wzory obowiązują od 2/2020 i wymagają podania numeru deklaracji 40 lub większego.
 • W związku z opublikowaniem przez ZUS informacji na temat wykazywania w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający zmieniono w miesięcznej deklaracji ZUS DRA mechanizm wypełnienia na ZUS RCA pola 27 „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek” na analogiczny do zasad wliczania składki PPK pracodawcy do przychodu uczestnika. Mechanizm ten można przełączyć za pomocą parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” z kategorii „Obliczenia list płac” ustawiając go na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • W elektronicznych deklaracjach PIT-4R i PIT-8AR rozwiązano problem z wypełnianiem pola 7 „Rodzaj korekty”.
 • W elektronicznej deklaracji PIT-11 wymuszono transfer zerowych pól przychodów 29 i 36 umożliwiając tym samym przygotowanie i poprawną weryfikację deklaracji, w której jedynymi niezerowymi wartościami są pola dochodu zwolnionego od podatku 32 i 39.
 • Rozwiązano problem z wykazywaniem składek zdrowotnych dla osób do 26 lat zwolnionych z podatku, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Zgodnie z interpretacją ministerstwa finansów, że procentowe koszty uzyskania przychodów należy liczyć od łącznej kwoty przychodu zleceniobiorcy w tym również składki na PPK płacone przez zleceniodawcę w typach list płac „Umowy” i „Projekty” oraz w „Zawieraniu umów cywilno-prawnych” wprowadzono mechanizm doliczania do podstawy kosztów składek PPK pracodawcy analogiczny jak w przypadku przychodu. Mechanizm ten można przełączyć za pomocą parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” z kategorii „Obliczenia list płac” ustawiając go na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 od umów cywilnoprawnych dla osób będących uczestnikami PPK poprawiono wyznaczenie dochodu w przypadku doliczania do przychodu składki PPK pracodawcy.
Zmiany w wersji 8.50.6 w wariancie BIURO (28.01.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W kreatorze wydruków w wyborze składników płacowych zmieniono domyślne sortowanie składników na według nazwy, zmieniono działanie lokatora na sposób intuicyjny. Dla kreatora zbiorówek dodatkowo dodano możliwość wyświetlenia składników ze wszystkich typów list. W związku z ostatnią zmianą dodano kolumnę typ listy w celu rozróżnienia składników.
 • W danych podstawowych firmy dodano pozycję menu pozwalającą zarejestrować mikrorachunek firmy do celów podatkowych. Okno rachunków posiada opcję generowania mikrorachunku na podstawie NIPu firmy lub PESEL z kartoteki Dane płatnika osoby fizycznej.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany i poprawki w szablonach deklaracji PIT-11 i elektronicznych deklaracjach PIT-R4, PIT-8AR i PIT-11 dotyczące drukowania kwot, wykazywania znacznika kosztów uzyskania.
 • Wprowadzono zmiany w obliczeniach deklaracji PIT-11 dotyczące osób do 26 roku życia, klasyfikacji umów o dzieło, wliczania składek PPK do dochodu.
 • Przy ustawieniu parametru konfiguracyjnego „Sposób drukowania PIT-ów” na wartość „każdy pracownik osobno z zapytaniem” dodano mechanizm generowania załącznika PIT-R w przypadku, gdy z obliczeń PIT-11 przychody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych są większe od zera. Dodano możliwość weryfikacji i zmiany kwot załącznika PIT-R, wydrukowania obu stron załącznika oraz w przypadku zaznaczenia opcji „Utwórz deklarację elektroniczną” dodanie elektronicznej wersji załącznika do elektronicznej deklaracji PIT-11.
 • W obliczeniach list płac włączono naliczenie zaliczki na podatek dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na umowę o staż absolwencki.
 • W raporcie „Kalendarze pracowników” poprawiono mechanizm określania kalendarza pracownika w przypadku, gdy w historii zmian grafika jest wiele zapisów.
 • Funkcje „Stwórz przelew podatku z PIT 8A” i „Stwórz przelew podatku z wynagrodzeń” dostosowano do korzystania z Mikrorachunku do celów podatkowych dla przelewów wykonywanych począwszy od 1.1.2020r.
 • Zgodnie z publikacją na stronach ministerstwa finansów informacji o sporządzaniu deklaracji PIT-11 zawartą w dokumencie „PIT-11_wersja_25_-_ulga_dla_młodych_-_15012020_r.docx” zmieniono sposób klasyfikacji przypisana zaliczek na podatek do poszczególnych pól z miesięcznej na roczną. Oznacza to, że w przypadku, gdy w wierszu E.8 występują przychody z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego zaliczka na podatek z całego roku jest wykazywania w polu 33 dla podatników powyżej 26 roku życia i w polu 68 dla podatników poniżej 26 roku życia.
Zmiany w wersji 8.50.4 w wariancie BIURO (08.01.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • Kreator składników płacowych rozbudowano o możliwość zaznaczenia nowo tworzonego składnika jako „Wchodzącego do podstawy składki na PPK”.
 • W module importu e-ZLA z PUE rozwiązano problem poprawnej klasyfikacji pobytu w szpitalu z powodu opieki nad chorym dzieckiem oraz pobytu w szpitalu kobiety w ciąży. Obecnie w pierwszym przypadku nieobecność jest klasyfikowana jako D-opieka nad dzieckiem. W drugim jako C-choroba w trakcie ciąży.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” uwzględniono w kwocie do wypłaty składki na PPK uczestnika.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-2(6), PIT-2A(6),PIT-4R(9), PIT-11(25), PIT-8AR(8) i IFT-1/IFT-1R(15) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2397). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów i strat uzyskanych/poniesionych od 1.01.2019r. Na potrzeby deklaracji PIT-11 okno dialogowe rozbudowano o możliwość wprowadzenia numeru informacji, a na potrzeby PIT-4R i PIT-8AR okno dialogowe rozbudowano o możliwość wprowadzenia rodzaju korekty.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2019/12/19/8975), PIT-11 (wzór schematu 2019/12/19/8981/), PIT-8AR (wzór schematu 2019/12/19/8980), IFT-1 (wzór schematu 2019/12/19/8977) i IFT-1R (wzór schematu 2019/12/19/8976/) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2019.
 • W obliczeniach kwoty wolnej od potrąceń sądowych i komorniczych uwzględniono mechanizm przesunięcia przychodu uczestnika z tytułu składek PPK pracodawcy na kolejny miesiąc.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZ. U. z 2019r. poz. 1564). W obliczeniach minimalnego wynagrodzenia pominięto dodatek stażowy.
 • W mechanizmie przesunięcia przychodu uczestnika z tytułu składek PPK pracodawcy uwzględniono przypadek rezygnacji z PPK przed wysłaniem składek do instytucji finansowej. W takich przypadkach składka pracodawcy na PPK nie jest doliczana do przychodu pracownika w miesiącu następnym.
 • W wydruku „Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR” zwiększono szerokość kolumny „Przelew na ROR” aby umożliwić wyświetlanie większych kwot.
 • W wydruku „Umowa o dzieło - wydruk z rachunkiem” dodano składki na PPK płacone przez uczestnika oraz składki na PPK pracodawcy zwiększające przychód do opodatkowania.
 • W wydrukach „Umowy zlecenia - wydruk z rachunkiem” oraz „Umowa o dzieło - wydruk z rachunkiem” w potrąceniach razem uwzględniono składki PPK uczestnika.
 • W raportach „Zestawienie składek wg ubezpieczonych”, „Zestawienie składek v.2”, „Zestawienie składek”, „Lista wypłat z tytułu umów (szczegółowa) v.2”, „Lista wypłat z tytułu umów (szczegółowa)”, „Lista wypłat z tytułu umów zleceń / o dzieło v.2”, „Zestawienie umów cyw.prawn. ze składkami v.2”, „Zestawienie umów cyw.prawn. ze składkami” i „Lista wypłat z tytułu umów zleceń / o dzieło” dodano składki na PPK.
 • Zmieniono treść oświadczenia dla osób do 26 roku życia „Oświadczenie dla osób do 26 roku życia”. Obecnie oświadczenie służy do poinformowania płatnika o niekorzystaniu ze zwolnienia z podatku wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PDOF.
 • Usunięto przyczynę nie naliczania kosztów uzyskania i podatku z tytułu umów o dzieło dla osób do 26 roku życia.
 • W typach list „Lista podstawowa”, „Lista dodatkowa”, „Premie kw. i premie roczne”, „Lista ZFSS” zmieniono mechanizm naliczenia zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia progu podatkowego. Na postawie ustawy z o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1835) w miesiącu przekroczenia zaliczka na podatek jest liczona według dwóch stawek - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła kwoty stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali i 32% od nadwyżki ponad tej kwoty. Dla poprawnego działania tego mechanizmu wymagane jest zamknięcie poprzednio naliczonych list płac.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie BIURO (05.12.2019)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W procesie aktualizacji systemu i kompilacji całości systemu wprowadzono nowy tryb wyświetlania informacji o postępach operacji. Zamiast wyświetlania nazwy obiektu, którego dotyczy operacja aktualizacji lub kompilacji, co mniej więcej 5 minut wyświetlany jest procentowy stopień zawansowania operacji. Nowy tryb jest włączany za pomocą polecenia ONLINE_MODE = 1 wpisanego w plik „Defs_init.ini”.
 • Podczas aktualizacji systemu dodano wyświetlanie informacji o serwerze, bazie danych oraz użytkowniku. Informacje wyświetlane są na dolnej listwie głównego okna programu.
 • W mechanizmie importu do „Ewidencji nieobecności” pobranych z PUE eZLA poprawiono klasyfikację niezdolności do pracy w przypadku występowania na eZLA więcej niż jednego kodu literowego. W przypadku eZLA z kodem A i B niezdolność do pracy jest klasyfikowana jako choroba w trakcie ciąży – powód nieobecności C.
 • W procesie obliczania listy płac wprowadzono nowy tryb wyświetlania informacji o postępach operacji. Zamiast wyświetlania imienia i nazwiska osoby oraz nazwy aktualnie obliczanego składnika obiektu, co mniej więcej 5 minut wyświetlany jest procentowy stopień zawansowania operacji. Nowy tryb jest włączany za pomocą polecenia ONLINE_MODE = 1 wpisanego w plik „Defs_init.ini”. Ponadto dodano parametr użytkownika „Minimalna ilość osób listy” pozwalający określić po przekroczeniu ilu osób na liście włącza się nowy tryb.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.50.2. w którym dodano szereg dodatkowych opcji i zmieniono procedury importu danych. Opis zmian jest zawarty w pliku pomocy modułu.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Usunięto przyczynę nie naliczania kosztów autorskich na kolejnej liście podstawowej wypłacanej w tym samym miesiącu.
 • W obliczeniach składek PPK na listach płac i w umowach zlecenia wprowadzono mechanizm przesunięcia przychodu uczestnika z tytułu składek pracodawcy na kolejny miesiąc realizując tym samym interpretację Ministerstwa Finansów art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do składek PPK: „Przychód pracownika powstaje w momencie otrzymania lub pozostawienia w dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym podatek od otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w związku z uczestnictwem pracownika w PPK powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat na rachunek pracownika w PPK”. Pracodawcy, którzy mają zamiar przesyłać składki na PPK w miesiącu wypłaty mogą wyłączyć ten mechanizm za pomocą parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” z kategorii „Obliczenia list płac” ustawiając go na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • Mechanizm przesuniętego przychodu uwzględniono również w obliczeniach przychodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust 1pkt 148 ustawy dla osób do 26 roku życia.
 • Wprowadzono zmiany w wydruku „Karta zarobkowa (podatek)”. Dodano kolumnę odpowiedzialną za składki pracodawcy na PPK, zmieniono nazwę kolumny „Składnik zwolniony z podatku” na „Przychód zwolniony z podatku” i uwzględniono w niej przychód osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia z podatku.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych” zmieniono procedury przeliczające kwotę netto umowy na kwotę brutto z uwzględnieniem wyłączenia naliczenia zaliczki na podatek dla osób do 26 roku życia oraz składek uczestnika i pracodawcy na PPK.
 • „Transfer składek na PPK z miesiąca” rozbudowano o eksport zerowych składek w przypadku, gdy ze statusu uczestnika wynika, że podlega on PPK, a z różnych przyczyn jego składki na PPK nie zostały policzone.
 • W „Transferze składek na PPK z miesiąca” dodano mechanizm rejestracji składek na PPK uczestnika oraz podatku od składek pracodawcy, w sytuacji wpłaty składek do instytucji w miesiącu wypłaty, w przypadku gdy uczestnik złożył rezygnacje po naliczeniu listy, a przed eksportem składek do modułu PPK. Rejestracja zwrotu składek wyłącza ich eksport do modułu PPK.
 • Typy list płac rozbudowano o składniki pozwalające zwrócić potrąconą składkę uczestnika na PPK oraz podatku od składek pracodawcy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zarejestrowane podczas transferu składek do modułu PPK. Zwracane są kwoty zarejestrowane w kartotece „Zwrot składek PPK” dotyczące poprzedniego miesiąca w stosunku do daty wypłaty listy.
 • Na wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło”, „Umowa o dzieło - wydruk z rachunkiem”, „Umowy zlecenia - wydruk z rachunkiem”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)”i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” dodano składki na PPK płacone przez uczestnika oraz składki na PPK pracodawcy zwiększające przychód do opodatkowania.
 • Kartotekę „Szkolenia BHP” rozbudowano o możliwość wyłączenia kontroli szkoleń okresowych zgodnie z art. Art. 2373 par 22 Kodeksu Pracy: „Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • W zdarzeniach kadrowych BHP oraz raportach „Wydruk osób posiadających szkolenia BHP”, „Wydruk osób nie posiadających ważnych szkoleń BHP” dodano mechanizm realizujący zapis art. 15 ust 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, który mówi: „4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-6 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.”. W związku z tym pierwszy instruktaż zarejestrowany w kartotece „Szkolenia BHP” jest traktowany jako ważne szkolenie okresowe w przeciągu odpowiednio 6 i 12 miesięcy od daty zatrudnienia.
 • W zdarzeniu kadrowym badania lekarskie poprawiono działanie mechanizmu dla przypadku wielu kolejno po sobie następujących umów o prace i ważnych badań okresowych wykonanych w czasie obowiązywania jednej z poprzednich umów.
 • Zdarzenia kadrowe uczestnik PPK rozbudowano o informację o osobach o statusie „oczekujący na rejestrację”, które powinny być zarejestrowane w module PPK oraz o informacje o osobach, które zrezygnowały z programu, a które zostaną zarejestrowanie po 4 latach od rezygnacji.
 • Proces generowania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA rozbudowano o mechanizm tworzenia w ZUS RPA okresów pracy nauczycielskiej. W opcji „Inne dane do ubezpieczeń dodano możliwość zaznaczenia, że osoba jest nauczycielem. Dla tej osoby na podstawie kartoteki angaży i ewidencji nieobecności tworzone są zapisy w sekcji III.F ZUS RPA.
 • Raporty „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA”, „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2” rozbudowano o mechanizm tworzenia okresów pracy nauczycielskiej analogiczny do ZUS RPA.
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 (24) uwzględniono przesunięcie przychodu uczestnika PPK z tytułu składek pracodawcy oraz zwrot zaliczki na podatek od tych składek w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed wysłaniem składek do instytucji finansowej.
 • W „Karta zarobkowa (podatek)” uwzględniono zwrot zaliczki na podatek od składek pracodawcy na PPK w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed wysłaniem składek do instytucji finansowej.
 • Zmieniono domyślne ustawienie parametru „Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia” na wartość „uwzględnienie chorób – dniówkowo”.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIURO (01.10.2019)
ZMIANY TECHNICZNE
 • Do zakładki pomoc dodano opcję „Moje konto WAPRO ERP”, za pomocą której użytkownik może zamawiać nowe wersje programu, kupować nowe produkty i usługi oraz zarządzać swoimi licencjami.
 • Zmieniono moduł e-Dokumenty obsługujący deklaracje PIT w wersji elektronicznej na wersję 8.50.0.1
 • Wymieniono moduł e-Poczta na wersję 8.50.0.
 • Zmieniono moduł WAPRO RODO na wersję 8.50.0.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.50.0.
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1835). Dla list płac oraz umów zleceń wypłacanych w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2019r. zmieniono procent podatku dla pierwszego progu podatkowego z 18% na 17%, kwotę kosztów uzyskania z 111.25 na 250, a kwotę 139.06 na 300, zmieniono również kwotę ulgi podatkowej z 46.33 na 43.76. Wprowadzone zmiany zapewniają poprawność obliczeń list płac i umów zleceń bez konieczności zmian danych w kartotekach systemu na rok 2019.
 • W kartotece „Podstawowe dane podatkowe” dodano możliwość zaznaczenia naliczenia zaliczki na podatek według stawki 17,75%. Znacznik można zaznaczyć tylko w okresie 1.10.2019r.-31.12.2019r.
 • W wydrukach list obecności „Lista obecności – pozioma” i Lista obecności – pionowa” wprowadzono mechanizm zmiany koloru dnia jeśli wszyscy pracownicy z wiersza w kalendarzu mają ten sam typ dnia (roboczy lub wolny).
 • W wydrukach list obecności „Lista obecności – biała pozioma” i Lista obecności – biała pionowa” wprowadzono mechanizm zaznaczania symbolami XXXX dnia wolnego dla każdego pracownika indywidualnie, niezależnie od statusu dnia dla innych pracowników w wierszu.
 • W związku z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 33414 w sprawie stosowania zwolnienia z opodatkowania przychodów osiągniętych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia zmieniono mechanizm obliczenia list płac i zawierania umów zleceń tak, aby zwolnienie obejmowało dzień 26 urodzin.
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie BIURO (02.07.2019)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Do systemu dodano moduł WAPRO PPK w wersji 8.41.0. Jego zadaniem jest realizacja wymogów opisanych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). Moduł ten umożliwia rejestrację umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w ustawie, rejestrację uczestników wraz z parametrami pozwalającymi na obliczenie ich składek do PPK, rejestracje deklaracji uczestników dotyczących wysokości składek, rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat. Moduł ten jest wyposażony w opcje importu danych firm i uczestników oraz obliczonych składek na PPK z programu WAPRO Gang jak również opcje przygotowania plików dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK.
 • W konfiguracji uprawnień do podstawowych operacji systemu dodano uprawnienie do uruchomienia modułu PPK.
 • Słownik "Kraje" rozbudowano o kod w celu przechowywania kodu kraju na potrzeby innych opcji programu. Formatki wprowadzania danych dla kartotek "Stawki diet" i "Delegowanie pracownika" dostosowano do zmiany słownika.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W kontroli wymiaru godzinowej opieki nad dzieckiem pracownika z obniżoną normą czasu pracy (pracownik medyczny, osoba niepełnosprawna) zmieniono sposób wyznaczania ilości godzin dla pełnego etatu z danych zapisanych w kartotece angaży (Wymiar godzony pełnego etatu) na domyślne 8 godzin. Co skutkuje, że osobie przysługuje 16 godzin opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 KP w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • W mechanizmie drukowania deklaracji podatkowej IFT-1/IFT-1R dodano podpowiadanie kodu kraju na podstawie kraju zamieszkania podatnika.
 • W związku w przystosowaniem programu do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) wszystkie typy list płac rozbudowano o składniki przechowujące procenty składek pracodawcy i uczestnika oraz obliczone na ich podstawie składki na PPK. Składki pracodawcy zostały skonfigurowane tak, aby powiększać przychód uczestnika.
 • Zmodyfikowano algorytmy potrąceń urzędowych (alimentacyjnych, sądowych, komorniczych) w związku z wprowadzeniem składek PPK.
 • W pozycji menu "Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne" dodano opcje "Transfer składek na PPK z miesiąca", za pomocą której wysyła się obliczone prze program składki na PPK do modułu PPK.
 • Zdarzenia kadrowe rozbudowano o kontrolę przystąpienia do PPK osób spełniających warunki opisane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) w firmach, które przystąpiły do programu.
 • W pozycji menu "Raporty -> Pozostałe wydruki -> Wydruki kontrolne" dodano "Zestawienie osób na potrzeby PPK", w którym zawarto informacje o statusie danych osób w programie PPK z uwzględnieniem zasad opisanych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.
 • Szablony dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy dostosowano do wzorów obowiązujących od 4 maja 2019 opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy
 • Zmiany obejmują: "Kwestionariusz czysty kandydat" "Kwestionariusz osob. kand. - czysty CR", "Kwestionariusz czysty pracownik", "Kwestinariusz osob. prac. - czysty CR", "Kwestionariusz osobowy kandydata", "Kwestionariusz osob. kandydata CR", "Kwestionariusz osobowy pracownika", "Kwestionariusz osob. pracownika CR".
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie BIURO (03.06.2019)
Zmiany techniczne
 • Wprowadzono możliwość naliczenia listy płac dla osób zaznaczonych w oknie „Osoby na liście”. W przypadku niezaznaczenia przynajmniej jednej osoby opcja „Naliczaj listę [F5]” uruchamia naliczania dla wszystkich osób listy.
 • W konfiguracji uprawnień dodano nowe pozycje w kategorii ”Podstawowe operacje systemu”. „Kopiowanie danych do wskazanej firmy” udostepniające opcję „Kopiuj” w oknie lista firm, „Eksport danych pracownika do wskazanej firmy” udostepniające opcję o tej samej nazwie w oknie kartoteki osobowej.
 • Zmieniono kryterium sortowania w sekcji pracownik związanych z listami płac. Obecnie osoby listy sortowane są nie tylko po nazwisku ale i po imieniu.
Zmiany merytoryczne
 • Do menu „Ubezpieczenia -> Druki zgłoszeń i wyrejestrowań” dodano opcje „Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych” pozwalającą na utworzenie raportu ZUS OSW, którego wzór opublikowano w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU. z 2018r. poz 2495). Na potrzeby tego oświadczenia w danych firmy dodano pozycję „Dane do oświadczenia o zamiarze przekazania danych” pozwalające zaznaczyć zamiar przekazania raportów informacyjnych oraz odwołanie zamiaru przekazania raportów.
 • Do menu „Ubezpieczenia -> Pozostałe raporty” dodano opcje „Raport informacyjny ZUS RIA” pozwalającą na utworzenie raportów informacyjnych ZUS RIA dla wybranych osób. Wzór raportu opublikowano w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU. z 2018r. poz 2495). Na potrzeby pola 01 sekcji X raportu ZUS RIA w kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji” dodano parametr „Pracodawca posiada status podmiotu prywatnego”. W pozycji „Inne dane -> DANE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZN.” dodano kartotekę „Dodatkowe dane do raportu RIA” służącą do uzupełnienia kwot na potrzeby sekcji V,VI i VII raportu imiennego ZUS RIA za okres 1999-2018, które nie zostały zarejestrowanie w programie na listach płac i za pomocą opcji zawierania umów cywilno-prawnych.
 • W opcji „Operacje -> Transfery przelewów do banków” w pozycji „Transfer przelewów MultiCash/Eliksir-O” dodano „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (w) (elekt” za jego pomocą można przygotować plik transferowy dla wybranego zleceniobiorcy z jednej umowy cywilno-prawnej wprowadzonej w opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych”.
 • „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA”, „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2” dostosowano do wzoru opublikowanego w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU. z 2018r. poz 2495).
 • Szablony dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy dostosowano do wzorów opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stroniehttps://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy
 • Zmiany obejmują: „Kwestionariusz czysty kandydat” „Kwestionariusz osob. kand. - czysty CR”, „Kwestionariusz czysty pracownik”, „Kwestinariusz osob. prac. - czysty CR”, „Kwestionariusz osobowy kandydata”, „Kwestionariusz osob. kandydata CR”, „Kwestionariusz osobowy pracownika”, „Kwestionariusz osob. pracownika CR”, „Wydruk umowy o pracę”, „Wydruk umowy o pracę CR”, „Wypowiedzenie warunków umowy o pracę”, „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”, „Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym wypowiedz”, „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Na potrzeby ww wydruków dodano kartotekę firmy „Dane Komisji Pojednawczej”.
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie BIURO (22.03.2019)
Zmiany techniczne
 • Zmieniono warunek kontrolujący czy użytkownik jest już zalogowany do bazy programu, w celu uniknięcia przypadku blokowania programu przez inne procesy uruchomione na SQL serwerze.
Zmiany merytoryczne
 • W raporcie dotyczącym okresu przechowywania akt osobowych „Informacja o okresie przechowywania akt” poprawiono wyznaczanie końca okresu przechowywania akt przez pracodawcę.
 • W miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS DRA II wprowadzono kontrolę podstawy wymiaru składek liczonej od kwoty przychodu. Obliczona podstawa musi się zawierać między kwotą 30% minimalnego wynagrodzenia, a 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W przypadku, gdy podstawa jest za niska przyjmowana jest kwota 30% minimalnego wynagrodzenia. Za wysoka postawa przerywa proces tworzenia ZUS DRA II lub przyjmuje kwotę 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w przypadku ZUS DRA.
 • Zmieniono sposób zaokrąglenia w procesie obliczeń podstawy składek na ubezpieczenie społeczne liczonej od kwoty przychodu w miesięcznej deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS DRA II.
 • Do pozycji menu „Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne” dodano opcję „Imienny raport miesięczny RCA II” uruchamiającą tworzenie deklaracji ZUS RCA cz. II przeznaczoną dla osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę tzw „Mały ZUS” i rozliczających się z innymi ubezpieczonymi na jednej deklaracji miesięcznej.
 • Kartotekę umów cywilno-prawnych rozbudowano o pozycje „Należna za”, w którą wprowadza się rok za który dana umowa jest należna. Informacja ta służy do klasyfikowania kwot umów na potrzeby raportu ZUS RPA.
 • W konfiguracje składników płacowych dodano dwie nowe pozycje „Wynagrodzenie za rok ubiegły wypłacone w styczniu br.” i „Wynagrodzenie za rok ubiegły wypłacone w lutym br.” Za ich pomocą można wskazać składniki wypłacone w styczniu lub lutym bieżącego roku, które maja zostać wykazane w raporcie ZUS RPA.
 • W mechanizmie tworzenia ZUS RPA uwzględniono wypłaty z list umów okresowych i projektów oraz umowy zarejestrowanie w kartotece umów cywilno-prawnych. Wyłączono z obliczeń wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą. Wyłączono wykazywanie kwot w sekcji III.C w przypadku, gdy są równe kwotom z sekcji III.B.
 • W kartotece „Wyrejestrowanie ubezpieczonego” zmieniono sposób weryfikacji danych z sekcji V ZUS ZWUA. Obecnie dotyczą tylko wyrejestrowania dotyczącego kodu tytułu ubezpieczenia rozpoczynającego się od „01”.
 • W wydrukach „Informacja dla pracownika”, „Informacja dla pracownika grupowa” i „Informacja dla pracownika CR” zmieniono treść informacji w zakresie dotyczącym terminu wypłaty wynagrodzenia. Obecnie domyślna treść jest następująca „Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, przelewem na podany nr rachunku bankowego lub po złożeniu przez Pana oświadczenia na piśmie - gotówką w siedzibie firmy.”. W kartotece „Informacje regulaminowe firmy„ w sekcji dotyczącej wynagrodzenia dodano dodatkowe pole w celu obsługi zmiany treści informacji dla pracownika. Zmieniono również domyślną treść zapisu w tej kartotece.
 • W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej wprowadzono nowy wzór miesięcznej ewidencji czasu pracy zawierający godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wzór ten jest wykorzystywany dla okresów od stycznia 2019 roku. Dla okresów wcześniejszych wykorzystywany jest poprzedni wzór.
 • Na potrzeby nowego wzoru miesięcznej ewidencji czasu pracy rozbudowano kartotekę „Godziny nadliczbowe i nocne” o pozycje dotyczące godziny rozpoczęcia i z zakończenia pracy. Informacje te służą głównie do określenia godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w dni, które według grafika są dla pracownika dniami wolnymi od pracy. Mogą być również z wykorzystywane w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych oraz do rejestracji odstępstw od godzin rozpoczęcia lub zakończenia pracy wynikających z grafika.
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie BIURO (29.01.2018)
Zmiany techniczne
 • Uruchomiono wywołanie opcji „Czynności automatycznych” z menu „Inne” w przypadku ustawienia parametru „Wygląd menu aplikacji” na wartość „Pasek ikon”.
Zmiany merytoryczne
 • W deklaracji PIT-11 dodano obsługę pola 74 – wynagrodzenia z tytułu umowy o pomoc przy zbiorach. Kwotę wynagrodzenia można wprowadzić na trzecim oknie PIT-11 wyświetlanym przy ustawieniu parametru konfiguracyjnego „Sposób drukowania PIT-ów” na wartość „każdy pracownik osobno z zapytaniem”.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz 2495). Zmieniono ZUS ZWUA, w deklaracji miesięcznej ZUS DRA dodano raport imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA, dodano deklarację rozliczeniową ZUS DRA cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie.
 • Na potrzeby nowego ZUS ZWUA rozbudowano kartotekę „Wyrejestrowanie ubezpieczonego” o pola związane z sekcją V ZUS ZWUA.
 • W celu obsługi pola sekcji III.D. i III.E. raportu imiennego ZUS RPA w kategorii „Wyróżniki konfiguracji list.pł” dodano wyróżnik „Kwota przychodu IIIDRPA”. Wyróżnik ten został powiązany ze składankami listy podstawowej: „Ubezpieczenie z f.pracodawcy ze składkami na ubezpieczenie” i „Dodatek funkcyjny za okres choroby” na plus oraz „Ubezpieczenie z f.pracodawcy podstawa składek” na minus.
 • Na potrzeby ZUS DRA i ZUS DRA cz. II dodano kartotekę systemu „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ”, która przeznaczona jest do przechowywania kwoty współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne publikowanego przez ZUS na dany rok. Zmodyfikowano kartotekę „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” dodając klawisz „Mały ZUS” udostepniający kartotekę o tej samej nazwie służąca do przechowywania kwoty przychodu i liczby dni prowadzenia działalności w roku ubiegłym niezbędne do wyznaczenia najniższej podstawy wymiaru składek.
 • Do mechanizmu aktualizacji danych karotek systemowych dodano obsługę kartoteki systemu „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ”.
 • Proces aktualizacji karotek systemowych podczas zmiany wersji rozbudowano o uzupełnienie danych kartotek „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ” i „Kwota wolna od potrąceń dla świadczeń”.
 • Do mechanizmu tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano obsługę osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne tzw. „mały ZUS”. Obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS włączają się, gdy kod tytułu ubezpieczenia zarejestrowany w kartotece „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” rozpoczyna się od „059”. Poprawne wyznaczenie podstawy małego ZUS wymaga wprowadzenia danych do dwóch kartotek. Kartoteki systemu „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ”, której wprowadza się współczynnik publikowany przez ZUS na dany rok. Kartoteki „Mały ZUS”, do której wprowadza się kwotę przychodu i liczby dni prowadzenia działalności w roku ubiegłym. Dostęp do kartoteki „Mały ZUS” jest możliwy poprzez kartotekę „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli”.
 • Do pozycji menu „Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne” dodano opcję „Miesięczna deklaracja rozliczeniowa II” uruchamiającą tworzenie deklaracji ZUS DRA cz. II przeznaczoną dla osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę tzw „Mały ZUS”.
 • Do systemu dodano wydruk „Informacja o okresie przechowywania akt”. Służy on jako załącznik do świadectwa pracy informujący zwalnianego pracownika o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej i możliwości jej odebrania. Daty i okresy przechowywania obliczone w trakcie generowania wydruku są rejestrowane w „Danych podstawowych” osoby w pozycji „Przechowywanie akt”.
 • Do menu operacji dodano opcje „Sprawdź raporty ZUS e-Zwolnień” pozwalającą otworzyć okno pobranych raportów ze zwolnieniami i dokonać ich importu do ewidencji.
 • W kategorii „Ogólne” ustawień i parametrów firmy dodano parametr „Sprawdzać raporty eZwolnień” pozwala on włączyć kontrolę odebrania nowych raportów e-Zwolnień z ZUS przy wejściu do programu i zmianie firmy, która umożliwia jednocześnie przejście do procedury przeniesienia zwolnień do ewidencji nieobecności.
 • Wymieniono uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji ORD-ZU na wersję 3. W deklaracjach elektronicznych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R również wprowadzono ORD-ZU w wersji 3.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIURO (04.01.2019)
Zmiany techniczne
 • Do systemu dodano możliwość korzystania z modułu „WAPRO Czynności automatyczne”. Moduł ten działa niezależnie od programu „WAPRO Gang” wykonując zlecone zadania według wprowadzonych harmonogramów. Za pomocą programu „WAPRO Gang” modułowi „WAPRO Czynności automatyczne” można zlecić:
  • Pobieranie danych z ZUS – odbiór zamówionych w PUE ZUS raportów zawierających e-ZLA, w celu importu danych do ewidencji nieobecności.
  • Poczta e-mail – wysyłanie pasków e-mail jako załączniki PDF za pomocą modułu e-Poczty.

  Korzystanie z modułu „WAPRO Czynności automatyczne” przez program WAPRO Gang jest możliwe po ustawieniu na „Tak” parametru konfiguracyjnego „Obsługa modułu WAPRO Czynności automatyczne” z kategorii „Usługi subskrypcyjne”. Włączenie usług automatycznych udostępnia w programie WAPRO Gang następujące opcje:

  • w menu „Inne” - Czynności automatyczne – służące do tworzenia harmonogramów zadań, przeglądania ich wykonania i konfiguracji powiadomień oraz włączenia usług automatycznych na serwerze SQL, jeżeli nie są uruchomione.
  • w menu „Konfiguracja” – Konfiguracja pobierania zwolnień elektronicznych – służące do ustawienia parametrów pozwalających odebrać z PUE ZUS raporty.
 • Do systemu dodano możliwość importu e-ZLA pobranych z PUE ZUS.

  Za pomocą opcji „Konfiguracja pobierania zwolnień elektronicznych” z menu „Konfiguracja” ustawia się parametry potrzebne do odebrania raportów z PUE ZUS:

  • Login do usługi webservice – ustawiony w opcji „Ustaw adres e-mail i hasło” PUE ZUS adres e-mail identyfikujący użytkownika pobierającego raporty za pomocą tej usługi.
  • Hasło do usługi webservice - ustawione w opcji „Ustaw adres e-mail i hasło” PUE ZUS hasło autoryzujące użytkownika pobierającego raporty za pomocą tej usługi.
  • Hasło do zaszyfrowanych plików –ustawione podczas zamawiania w PUE ZUS raportu hasło do pliku zip zawierającego raport.
  • Za pomocą opcji „Czynności automatyczne” z menu „Inne” konfigurujemy harmonogramy odbioru raportów. Po wybraniu rodzaju czynności „Pobieranie danych z ZUS za pomocą opcji „Lista harmonogramów” dodajemy nowy harmonogram „Dodaj”.
  • Informacje jakie należy podać definiując harmonogram to:
  • Nazwa – dowolna nazwa opisująca harmonogram,
  • Operacja – wybrane z listy „Pobieranie zwolnień lekarskich”,
  • Wykonaj jednorazowo – zaznaczenie tworzy harmonogram, który wykona się raz według parametrów „Jednorazowe wykonanie”;
  • brak zaznaczenia tworzy harmonogram, który będzie się wykonywał cyklicznie według parametrów „Częstotliwość” i „Okres trwania”,
  • Opis – dowolne informacje użytkownika.
 • W oknie „Ewidencji nieobecności” dodano opcję „e-Zwolnienia” za pomocą której można przeglądać pobrane z PUE ZUS raporty oraz importować poszczególne e-ZLA do . Ewidencji nieobecności”. Opcja importu jest dostępna po naciśnięciu klawisza „Pozycje” na wskazanym raporcie.
 • Do języka programowania dodano funkcje „CZY_SA_EZWOLNIENIA”, której zadaniem jest sprawdzenie, czy pojawił się nowy raport pobrany przez moduł czynności automatycznych. W przypadku gdy taki istnieje wyświetlany jest stosowny komunikat wraz z możliwością przejścia do importu e-ZLA.
 • Do systemu dodano możliwość eksportu pasków e-mail za pomocą modułu czynności automatycznych. W oknie „Osoby na liście płac” w menu pod prawym klawiszem myszy dodano szereg opcji pozwalających na zlecanie zadań i konfigurację wysyłki pasków poprzez moduł czynności automatycznych.

  Konfiguracja wiadomości e-mail – ustala parametry wysyłanych wiadomości:

  • Temat – temat wysyłanych wiadomości
  • Raport – wskazuje na szablon raportu pasków, który będzie dołączane do wiadomości jako załącznik. W wyświetlonej liście są do wyboru wszystkie szablony graficzne stworzone w Administratorze i posiadające zaznaczenie „Rodzaj raportu” – E-mail;
  • Utwórz harmonogram jednorazowy i wyślij raporty do pracowników. – otwiera okno konfiguracji harmonogramu (odpowiednik opcji „Czynności automatyczne -> Lista harmonogramów -> Dodaj”) i pozwala utworzyć zadanie jednorazowego wysłania pasków e-mail dla wskazanych osób na liście.
  • Wyślij raporty do pracowników z harmonogramem cyklicznym – umożliwia podłączenie zadania wysłania pasków e-mail dla wskazanych osób na liście do istniejącego, zdefiniowanego w opcji „Czynności automatyczne -> Lista harmonogramów -> Dodaj” harmonogramu cyklicznego.
  • Lista harmonogramów – otwiera okno „Lista harmonogramów” i pozwala definiować nowe harmonogramy. Odpowiednik opcji Czynności automatyczne -> Lista harmonogramów.
  • Lista zaplanowanych wiadomości - otwiera okno „Lista zaplanowanych zadań” i umożliwia przeglądanie zadań, które czekają na wykonanie. Odpowiednik opcji Czynności automatyczne -> Zaplanowane zadania.
  • Historia wiadomości - otwiera okno „Historię zdarzeń” i pozwala na przeglądanie wyników zaplanowanych zadań, datę wykonania, status oraz ewentualne błędy. Odpowiednik opcji Czynności automatyczne -> Historia.
 • W oknie „Osoby na liście płac” dodano kolumnę „e-mali”, która sygnalizuje fakt zlecenia zadania wysłania paska danej osobie – symbol zegara lub sygnalizuje wykonanie zadania za pomocą zielonego znaczka.
 • W oknie „Edycja danych osoby” podczas określania początku numeru PESEL na podstawie daty urodzenia uwzględniono osoby urodzone po 1999r.
 • Wyłączono możliwość dodawania pozycji do słowników programu, które mają w Administratorze zaznaczoną opcję „Dane słownika modyfikuje tylko administrator” przez użytkowników nie posiadających w uprawnieniach statusu administratora.
 • W imporcie zwolnień lekarskich z pliku csv uruchomiono import kodu literowego choroby z kolumny S.
Zmiany merytoryczne
 • W kartotece „Umowy cywilno_prawne” wprowadzono kontrolę kodu tytułu ubezpieczenia. Jeżeli kod został wprowadzony sprawdzane jest czy składa się z 6 znaków.
 • Dodano graficzny szablon raportu „Lista osób z wyłączonym naliczaniem składek na FP i FGŚP”.
 • W raporcie „Lista osób z wyłączonym naliczaniem składek na FP i FGŚP” zmieniono sposób określania dat w przypadkach powrotu z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego. Obecnie odpowiadają one początkowi i końcowi okresu zwolnienia z opłacania składek.
 • W deklaracji IFT-1/IFT1-R poprawiono klasyfikację kwot na poszczególne wiersze z wykorzystaniem parametru „Zastosuj umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Obecnie działa zgodnie z opisem.
 • Uaktualniono treść wydruków: „Skierowanie na badania lekarskie” i „Skierowanie na badania lekarskie – czyste”.
 • W kontroli wykorzystania opieki nad dzieckiem z art. 188 KP w przypadku korzystania z uprawnienia w godzinach uwzględniono przypadki innego niż 8 godzin wymiaru pełnego etatu.
 • W wydrukach „Umowa zlecenie umowa” (Umowa zlecenia - umowy okresowe) i „Umowa o dzieło umowa” (Umowa o dzieło - umowy okresowe) ujednolicono wyrażenia opisujące wynagrodzenia na „brutto miesięcznie” lub „brutto za godzinę” zależnie od sposobu wynagradzania.
 • W obliczeniach deklaracji pomocniczej PIT-4R wyodrębniono zaliczkę na podatek od wynagrodzenia za staż absolwencki z ogólnej zaliczki z wynagrodzeń. Zaliczka z wynagrodzenia za staż absolwencki jest zapamiętywana w kartotece „Zaliczki na podatek dochodowy” w pozycji „Zaliczki na podatek obliczone przez płatników …art. 33-35 ustawy.
 • Deklarację PIT-4R dostosowano do wyodrębnienia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za staż absolwencki.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-2(5), PIT-2A(5) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237).
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R(8), PIT-11(24), PIT-8AR(7) i IFT-1/IFT-1R(14) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów i strat uzyskanych/poniesionych od 1.01.2018r. Na potrzeby tych deklaracji dodano nowy parametr konfiguracyjny „Stanowisko osoby wystawiającej PIT-y” w kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji”.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2018/12/06/6329/), PIT-11 (wzór schematu 2018/12/06/6319/), PIT-8AR (wzór schematu 2018/12/06/6327/), IFT-1 (wzór schematu 2018/12/10/6354/) i IFT-1R (wzór schematu 2018/12/10/6353/) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2018.
 • W związku ze zmianami w deklaracji PIT-8AR rozbudowano kartotekę „Zaliczki na ryczałtowy podatek dochodowy” o dodatkowe pozycje.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIURO (01.10.2019)
Zmiany techniczne
 • Wprowadzono mechanizm globalnej konfiguracji systemu haseł. Globalne zasady jakie muszą być spełnione dla haseł użytkowników systemu są określane za pomocą programu „Administrator” w zakładce „Zaawansowane -> Administracja bazami danych -> Konta użytkowników programu -> Zasady hasła”. Do rejestru systemu dodano parametr „Konfiguracja systemu haseł”, który pozwala przełączyć działanie mechanizmu konfiguracji haseł na dotychczasowa wersję. W tym celu wartość tego parametru należy ustawić na wartość „Lokalna”.
 • Do systemu dodano „Kreator kopiowania danych”. Za pomocą tego kreatora można stworzyć dwa rodzaje szablonów:
  • Zaznaczeni pracownicy – pozwalających zdefiniować, które z danych pracownika mają być kopiowane. Do wyboru są wszystkie kartoteki pracownika w tym nieobecności i obecności, pola dodatkowe i listy płac.
  • Wybrane kartoteki firm wraz z pracownikami – oprócz danych pracownika mogą być kopiowane kartoteki firmy oraz struktura organizacyjna.
 • Dodano trzy szablony stworzone za pomocą kreatora kopiowania danych.
 • Kopia firmy wraz z pracownikami i ich danymi – pozwalającą stworzyć duplikat firmy z wszystkimi jej danymi i jej pracowników i zleceniobiorców. Szablon ten uruchamia się w za pomocą klawisza „Kopiuj” w oknie „Lista firm” (System -> Wybierz/Dodaj firmę).
 • Przejęcie pracownika art 23(1) – pozwala skopiować wszystkie dane wybranych osób łącznie z ich listami płac do wskazanej firmy. Szablon ten uruchamia się w za pomocą opcji „Eksport pracownika do wskazanej firmy” w oknie „Kartoteka osobowa” (pierwsza mała ikona z prawej).
 • Zatrudnienie w innej firmie - pozwala skopiować wybrane dane wskazanych osób. Szablon nie obejmuje danych związanych z zatrudnieniem w firmie źródłowej. Szablon ten uruchamia się w za pomocą opcji „Eksport pracownika do wskazanej firmy” w oknie „Kartoteka osobowa”.
Zmiany merytoryczne
 • W obliczeniach składki zdrowotnej w przypadku zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne uwzględniono przypadek, gdy zwracane składki są mniejsze lub równe kosztom uzyskania przychodów.
 • W przypadku przeszeregowania w takcie miesiąca, w którym pracownik przebywał na urlopie rehabilitacyjnym usunięto przyczynę obliczenia składnika „Wynagrodzenie za okres zwolnienia ze św. pracy”.
 • W informacji dla osoby ubezpieczonej RMUA uwzględniono przypadek wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia w tym samym miesiącu, co zatrudnienie pracownika na umowę o pracę. Zmiana dotyczy przypadku, gdy wypłata wynagrodzenia nastąpiła przed datą zatrudnienia.
 • Usunięto przyczynę proporcjonalnego pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku udzielenia urlopu bezpłatnego w przypadku, gdy urlop ten jest udzielony na przełomie roku.
 • Wprowadzono nowe wzory pełnomocnictwa dotyczącego podpisywania eDekalracji UPL-1(6) i OPL-1 (5).
 • Wprowadzono zmiany w wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076). Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłków) są określone kwotowo. Do systemu dodano kartotekę systemu, która służy do wprowadzenia kwot wolnych od potraceń alimentacyjnych, potrąceń niealimentacyjnych i pozostałych potrąceń.
 • Zmieniono szatę graficzną oraz dodano mechanizm numeracji stron w wydrukach „Wydruk przeszeregowań w okresie”, „Bilans czasu pracy”, „Błędy rejestratora”, „Historia rejestracji”, „Wydruk analityki księgowania”, „Wydruk schematów księgowania”, „Wydruk schematów księgowania – szczegóły”, „Lista pracowników z ich Urzędami Skarbowymi”, „Wydruki budżetów projektów”, „Wydruki wykorzystania środków na projekty”, „Wydruk kartoteki stan rodzinny”, „Pracownicy czasowo skreśleni z ewidencji-na dzień”, „Wydruk prac. posiadających um. pracę wg grup zawod”, „Wydruk pracowników posiadających umowę pracę”, „Wydruk pracowników posiadających umowy w okresie”, „Wydruk prac. zwolnionych w okresie wg grup zawod”, „Wydruk pracowników zatrudnionych w okresie)” „Wydruk pracowników zwolnionych w okresie”, „Zestawienie okresów wypowiedzenia i wymiaru urlopu”, „Zestawienie nieobecności wg pracowników”, „Zestawienie nieob. wg.rodzaju - z wyborem kodu”, „Zestawienie nieobecności wg rodzaju”.
 • Zmieniono szatę graficzną w wydrukach „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2”, „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2”, „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)”, „Wydruk umowy o pracę”, „Badanie popytu na prace Z-05”, „Wydruk wyróżnika”,
 • W raportach związanych z „Listą obecności” zmieniono sposób pobierania danych o wyjątkach kalendarza, w celu prawidłowego oznaczenia dni wolnych i świątecznych.
 • Dodano szablon graficzny wydruku „Zestawienie godzin nadliczbowych i nocnych”
 • W wydrukach kontrolnych dodano nowy raport „Kalendarze pracowników” prezentujący nazwę kalendarza przypisanego wybranym pracownikom w danym dniu.
 • W graficznych raportach „Zestawienie składek osób współpracujących”, „Zestawienie składek wg ubezpieczonych” i „Zestawienie składek właścicieli” dodano sumowanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • W kartotece „Warunki szkodliwe na stanowisku pracy” zwiększono do 500 znaków długość zmiennych służących do opisania poszczególnych warunków szkodliwych.
 • W raportach „Zestawienie składek”, „Zestawienie składek v.2”, „Wydruk rocznego zestawienia składek”, „Wydruk rocznego zestawienia składek II”, „Karta zarobkowa (składki)”, „Zestawienie składek wg ubezpieczonych” uwzględniono brak składki zdrowotnej odliczanej od podatku w przypadku umów opodatkowanych podatkiem ryczałtowym
 • Formatkę „Inne dane do PIT” rozbudowano o pozycję „Zastosuj umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Za pomocą tej opcji można zmieniać pozycję, w których pojawią się kwoty na deklaracjach IFT-1/IFT-1R. Przy niezaznaczonej opcji system domyślnie umieści kwoty w wierszu D10 deklaracji - Przychód określony zgodnie z art.29-30a ustawy. Przy zaznaczonej opcji system umieści kwoty zależnie od pozycji PIT-8A:
  • 8 - dywidendy i inne przychody – D.2 Dywidendy
  • 5 – należności wypacane osobą zagranicznym – D.6 Wynagrodzenia dyrektorów
  • inne – D.9 Inne dochody
 • Do mechanizmu obliczenia wynagrodzenia dla pracowników delegowanych do pracy za granicą, dodano kontrolę minimalnej stawki wynagrodzenia obowiązującej w kraju
Zmiany w wersji 8.51.2 w wariancie BIZNES (17.07.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W kartotece „Rachunki firmy” dodano automatyczne wypełnianie „Nazwy banku” w przypadku, gdy bank jest wprowadzony do słownika „Lista banków”.
 • W oknie „Edycja danych osoby” dodano dodatkową kontrolę zgodności daty urodzenia i numeru PESEL podczas zapisywania danych.
 • W module PPK struktury plików eksportowych do Instytucji Finansowych dostosowano do wersji 1.02 dokumentacji grupy projektowej PPK. W związku z czym zmieniło się oznaczenie wersji w plikach eksportowych do wszystkich instytucji finansowych.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W typie listy „Lista ZFŚS” zwiększono kwoty zwolnione od opodatkowania świadczeń pieniężnych i rzeczowych do 2000 w latach 2020 i 2021. Zmianę wprowadzono w związku z Art. 4 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568)
 • Transfer do SODiR dostosowano do współpracy z programem SODiR w wersji 11.2 (specyfikacja 7.1.3).
 • W obliczeniach składnika „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego” uwzględniono przypadki łączenia przestoju z obniżeniem wymiaru etatu. Obecnie wynagrodzenie przestojowe jest liczone z uwzględnieniem kwoty ostatniego angażu i wymiaru etatu, które nie zostały obniżone w związku z COVID-19.
 • W obliczeniach składników „Ilość godzin przestoju ekonomicznego” i „Ilość godzin przepracowanych” uwzględniono przypadek przeszeregowania w trakcie miesiąca, w którym wystąpił przestój ekonomiczny. W takich przypadkach obliczenia godzin przestoju uwzględniają wymiar etatu oddzielnie odpowiednio przed i po przeszeregowaniu.
 • W mechanizmie obliczeń kwot wynagrodzeń w przypadkach przeszeregowania w trakcie miesiąca uwzględniono okres przestoju ekonomicznego, pomniejszającego wynagrodzenie odpowiednio wg parametrów przed i po zmianie wymiaru etatu.
 • Zmieniono mechanizm obliczeń podstawy do zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca. Uruchomiono drugi zestaw składników podstawy do zasiłku w celu jednoczesnego obliczenia dwóch podstaw zasiłkowych w miesiącu zmiany wymiaru etatu. Jedną dla nieobecności przed zmiana wymiaru, drugą po zmianie i dla miesięcy następnych. Wprowadzono kontrolę początku nieobecności na potrzeby kontynuowania obliczeń według podstawy przed zmianą wymiaru jeżeli nieobecność rozpoczęła się przed miesiącem zmiany wymiaru i jest kontynuowana bez dnia przerwy.
 • Wprowadzono podział okresu nieobecności związanych z chorobą, urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, opieką, świadczeniem rehabilitacyjnym, jeżeli w trakcie nieobecności nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy. Dotyczy to również nieobecności z poprzedniego miesiąca rozliczanych w miesiącu bieżącym. W przypadku, gdy nieobecność rozpoczęła się przed miesiącem zmiany wymiaru, przypadek kontynuacji podstawy, do podziału nieobecności nie dochodzi.
 • W typach list: „Lista dodatkowa”, „Premie kw. i premie roczne” i „Lista ZFŚS” uruchomiono opcję rezygnacji ze zwolnienia z podatku dochodu osób do 26 roku życia. W przypadku zaznaczenia w kartotece „Podstawowe dane podatkowe” odpowiedniej opcji, podatek jest naliczany.
 • W funkcjach liczących staż na potrzeby określenia daty przystąpienia do programu PPK wprowadzono dodatkowe warunki kontrolujące schemat ubezpieczeń społecznych. Do obliczeń wliczane są tylko okresy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Rozwiązano w ten sposób problemy ze studentami zatrudnianymi na umowy zlecenia, a następnie na umowy o pracę.
 • Zablokowano zmianę daty przystąpienia uczestnika i daty rozpoczęcia płacenia składek podczas ponownego importu pracowników lub importu składek na PPK, obecnie daty te można zmienić tylko ręcznie. Zmieniono sposób wyznaczenia daty przystąpienia dla osób ze stażem pracy – obecnie staż jest liczony od daty zatrudnienia pracownika, a nie daty przystąpienia firmy do PPK.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 81 z 2020r.). W raportach imiennych ZUS RCA dodano pole 28 „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”. Dodatkowo dodano wyróżnik „Składka PPE” i uwzględniono go w obliczeniach pola 27 miesięcznego raportu ZUS RCA.
 • Wydruki „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA” i „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2” dostosowano do wzoru opublikowanego w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 81 z 2020r.). Dodano pole 29 „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”. Ponadto wyróżnik „Składka PPE” uwzględniono w obliczeniach pola 28.
 • Do systemu dodano mechanizm zawieszania wpłat na PPK w związku z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK. Dodano kartotekę firmy „Okres zawieszenia składek PPK pracodawcy”. Na podstawie wprowadzonej do tej kartoteki informacji o okresie zawieszenia wyłączane są składki na PPK dla wszystkich list wypłaconych w danym okresie. Dla uczestników PPK, którzy zdecydują się na opłacanie swoich składek na PPK w okresie zawieszenia, dodano pole dodatkowe „Czy naliczać składki PPK podczas zawieszenia” w innych danych do listy płac. Zaznaczenie tej opcji włącza naliczenia składek uczestnika, mimo zawieszenia składek pracodawcy.
 • W związku w wprowadzeniem mechanizmu zawieszenia składek PPK zmieniono konfigurację wyróżnika „Podstawa składek na PPK”. Włączono do podstawy PPK „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”, a usunięto pomniejszanie podstawy o „Wynagrodzenie za okres obniżonego wymiaru”.
 • Do systemu wprowadzona dodatkowy mechanizm zwrotu składek na PPK. Działa on w przypadku naliczenia składek na PPK na listach płac, a następnie wprowadzenie okresu zawieszania składek obejmującego datę wypłaty tych list. Na listach płac, odpowiednio „Lista podstawowa”, „Projekty”, „Rady”, wypłaconej w następnym miesiącu następuje zwrot składek. Modyfikacje obejmują również opcję „Transfer składek na PPK z miesiąca”. Składki, które w następnym miesiącu będą zwracane nie są wysyłane do modułu PPK.
 • Do systemu dodano możliwość rejestracji przestoju wynikającego z art 81 Kodeksu Pracy. Dodano kod nieobecności Ł - Przestój z Art. 81 KP oraz zestaw składników listy podstawowej „Wynagrodzenie za okres przestoju z art. 81 KP” liczący kwotę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przypadającą na okres przestoju i „Ilość dni przestoju” wykazujący ilość dni roboczych przestoju. Zmieniono pozycję i działanie składnika „Ilość godzin przestojowych”, który obecnie oblicza ilość godzin przestoju na podstawie ewidencji nieobecności. W składnikach ,,Dodatek stażowy”, i „Premia z angażu” wprowadzono mechanizm pomniejszania kwoty składnika za okres przestoju.
 • W wydrukach „Wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy”, „Wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy Grupowo”, „Wydruk rocznej ewidencji czasu pracy”, „Wydruk rocznej ewidencji czasu pracy Grupowo” wprowadzono zmiany uwzględniające wprowadzenia mechanizmów przestoju ekonomicznego oraz przestoju z art. 81 KP. Zmieniono również mechanizm wyznaczania godzin pracy od do dla niepełnego wymiaru czasu pracy. oraz wprowadzono rozróżnienie nieobecności o kodzie E z dodanym opisem COVID-19 – wykorzystywanym do rejestracji zasiłku opiekuńczego wynikającego ze spec ustawy COVID-19, od nieobecności bez opisu - wykorzystywanego do rejestracji zasiłku opiekuńczego z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIZNES (23.04.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W module WAPRO PPK zoptymalizowano procedury importu i aktualizacji danych oraz składek uczestników programu. Zmodyfikowano funkcje wyznaczające datę zatrudnienia i zwolnienia, co wyeliminowało komunikat o przekroczeniu limitu czasu.
 • Zintegrowano dotychczasową kartotekę programu przechowującą rachunki bankowe firmy z kartoteką wspólna wszystkich aplikacji WAPRO ERP służącą do tej pory jako miejsce wprowadzenia mikrorachunku podatkowego. W menu bocznym okna edycja danych firmy zamieniano miejscami pozycję „Rachunki bankowe firmy” i „Mikrorachunek podatkowy firmy”. Zmieniono nazwę tej kartoteki na „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy”.Skopiowano numery rachunków z kartoteki „Rachunki bankowe firmy” do kartoteki „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy”. Operacji kopiowania podlegają tylko rachunki w formacie NRB.
 • W oknie Lista banków uruchomiono opcję „Pobierz z NBP” za pomocą której można pobrać dane o oddziałach banków działających w Polsce z NBP.
 • Zweryfikowano działanie programu na SQL Server 2019.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W module PPK, poprawiono mechanizm kontroli ciągłości umów i wyznaczania daty zatrudnienia w sytuacji, w której zleceniobiorca zawiera oddzielne umowy zlecenia na kolejne miesiące za pomocą opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych” wypłacane w miesiącach następnych.
 • Zmieniono zasady określania statusu uczestnika PPK na potrzeby obliczeń składek na listach płac i w umowach zlecenia. Obecnie, aby składki były naliczane rejestracja uczestnika w module PPK musi być oznaczona jako wysłana – status „Zarejestrowany”. Status „Zarejestrowany – rejestracja nie wysłana” nie włącza naliczania składek.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie PPK również zmieniono zasady określania statusu uczestnika na potrzeby obliczeń składek. Uzależniono wyłączenie naliczenia składek od daty deklaracji rezygnacji. Listy wypłacone przed datą rezygnacji mają naliczane składki. Listy wypłacone po dacie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat, nie maja naliczanych składek.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy” dla „Informacji o numerach rachunków bankowych płatnika składek” ZUS ZBA xml, „Zgłoszenia /zmiany danych płatnika składek - osoby fizycznej” ZUS ZFA xml i „Zgłoszenia /zmiany danych płatnika składek - osoby prawnej” ZUS ZPA xml.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy” dla elektronicznych przelewów do banków: „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”„Przelew wynagrodzeń z list płac (elektroniczny)”, „BIG BG - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „BIG BG - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BOŚ - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BOŚ - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BPH - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BPH - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BRE - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BRE - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „BZ WBK- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „BZ WBK- Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „CitiBank - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „CitiBank - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „HBC - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „HBC - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „KredytBank - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „KredytBank - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „Pekao BP - Wynagr. z umów cywilno-prawnych”, „Pekao BP - Wynagrodzenia z list plac”, „Pekao S.A.- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt”, „Pekao S.A.- Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (s) (elekt”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (w) (elekt”, „Przelew wynagrodzeń z list płac (s) (elektroniczny”, „SOFTBANK S.A. - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (e”, „Termit - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „Termit - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „Transfer BRE z umów cywilno prawnych”, „Transfer BRE z listy płac”, „Videotel - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.), „Videotel - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „VideoTel2- Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „Videotel2- Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”, „WBK - Wynagr. z umów cywilno-prawnych .(elektr.)” i „WBK - Wynagrodzenia z list płac (elektr.)”.
 • W transferach przelewów elektronicznych z umów zleceń dodano pobieranie danych z typów list „Umowy”, „Rady” i „Projekty”. Zmiany obejmują „BIG BG - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „BOŚ - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BPH - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BRE - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „BZ WBK- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „CitiBank - Wynagr.z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „HBC - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „KredytBank - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „Pekao BP - Wynagr. z umów cywilno-prawnych”, „Pekao S.A.- Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (elekt.)”, „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (s) (elekt”, „SOFTBANK S.A. - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (e”, „Termit - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”, „Transfer BRE z umów cywilno prawnych”, „Videotel - Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)”, „VideoTel2- Wynagr.z umów cywilno-prawn. (elekt.)” i „WBK - Wynagr. z umów cywilno-prawnych (elektr.)”.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy” dla opcji drukowania przelewów: „Przelew dla kontrahenta”, „Przelew z listy premii kwartalnych i nagród”, „Przelew z listy projektów”, „Przelew z listy rad nadzorczych”, „Przelew z listy umów okresowych”, „Przelew z listy ZFSS”, „Przelew wynagrodzeń z listy dodatkowej”, „Przelew wynagrodzeń z list płac (indywidualne)”, „Przelew wynagrodzeń z listy płac”, „Przelew wynagrodzenia z danej umowy”, „Przelew wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych”, „Zbiorczy przelew wyn. z um. cywilno-prawnych”, „Zbiorczy przelew wynagrodzeń z list płac”.
 • W związku z integracją kartotek rachunków bankowych zmieniono źródło pobierania danych na kartotekę „Rachunki bankowe i Mikrorachunek firmy dla „Transfer INFD”, gdzie rachunek bankowy firmy jest wykazywany na wniosku WN-D w przypadku zgłoszenia lub korekty zgłoszenia. Zmieniono źródło również dla „Stwórz przelew podatku z wynagrodzeń” i „Stwórz przelew podatku z PIT 8A”, które są wykorzystywane w deklaracjach pomocniczych PIT4R i PIT8AR.
 • W typach list płac i w opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych” dodano mechanizm obliczenia podatku od kwoty przychodu przekraczający w danym miesiącu limit zwolnienia, o którym mówi art. 21 ust 1pkt 148 ustawy o PDOF. Czyli limit przychodów zwolnionych od podatku dla osób do 26 lat. Mechanizm obejmuje również ograniczenie kosztów uzyskania do kwoty przychodu podlegającemu opodatkowaniu.
 • Do kartotek „Ewidencja nieobecności dla umów” i „Ewidencja nieobecności do projektów” dodano pole „Opis” celem umożliwienia wprowadzenia między innymi informacji o COVID-19.
 • W mechanizmie naliczenia zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego uwzględniono przypadek korzystania przez podatnika możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem. W takim przypadku zaliczka na podatek jest liczona tylko według niższej stopy procentowej.
 • W związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów informacją zmieniono mechanizm obliczenia dochodu na potrzeby kontroli przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego. Z informacji wynika że w pojęciu dochodu, o którym mowa w art. 32 ustawy PIT, nie mieszczą się przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. W konsekwencji, w przypadku pracownika do 26. roku życia, dochód ten obejmuje wyłącznie nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku. Zmiana w programie polega na wyłączeniu miesięcy, w których przychód jest w całości zwolniony z podatku. W miesiącach, w których nastąpiło przekroczeniu limitu przychodu zwolnionego, do dochodu wliczana jest tylko ta cześć, która podlegała opodatkowaniu.
 • W mechanizmie obliczenia dochodu na potrzeby kontroli przekroczenia przez dochód kwoty pierwszego progu podatkowego uwzględniono składki pracodawcy na PPK. W zależności od ustawienia parametru „Składki na PPK wpłacane” składki są doliczane dochodu bieżącego lub z następnego miesiąca.
 • W obliczeniach „Deklaracja pomocnicza PIT-4R” i „Deklaracja pomocnicza PIT-8AR” uwzględniono zwrot podatku od składek pracodawcy z powodu rezygnacji uczestnika z PPK. Zwrot podatku ma miejsce w przypadku, gdy podatek został naliczony w miesiącu naliczenia listy w wyniku ustawienia parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • Wydruki świadectw pracy dostosowano do naszego zalecenia, aby dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynikający z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rejestrować w programie z kodem „E - Opieka nad dzieckiem art.32a” oraz opisem „COVID-19”. W wydrukach świadectw pracy fakt skorzystania z uprawnienia, oprócz wykazania okresu zasiłku w punkcie 6.13 okresy nieskładkowe, jest wykazywany w punkcie 6.12 dodatkowy urlop lub inne uprawnienia. Zmiany obejmują „Świadectwo pracy”, „Świadectwo pracy – zbiorcze” i „Świadectwo pracy CR”.
 • W obliczeniach „Deklaracji pomocniczej PIT-4R” zmieniono kryterium wyznaczania liczby podatników. Dodatkowo oprócz przychodu użyto zaliczki na podatek. W ten sposób pomijane będą m.in. osoby do 26 lat w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku
 • W mechanizmie kontroli statusu uczestnika PPK na listach płac i w umowach cywilno prawnych wprowadzano dodatkowy warunek sprawdzający czy uczestnik w momencie wypłaty listy podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym obowiązkowo. Uczestnicy nieubezpieczeni oraz ubezpieczeni dobrowolnie nie mają naliczonych składek na PPK. W ten sposób rozwiązany został problem naliczeniem składek na PPK uczestników, którzy zmienili schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • Kartotekę angaży rozbudowano o możliwość zaznaczenia okresu obniżonego wymiaru etatu w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla angaży ze znacznikiem zwanym COVID przeprowadzona jest kontrola obniżenia wymiaru zgodnie z zapisami ustawy. Obniżenie może wynosić maksymalnie 20% , a wymiar etatu po obniżeniu nie może być niższy niż ½ etatu.
 • Opcję „Przeszeregowania” i operację „Grupowe wprowadzenie przeszeregowań” rozbudowano o możliwość wprowadzenia przeszeregowania polegającego na obniżeniu wymiaru etatu w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla przeszeregowania ze znacznikiem zwanym COVID przeprowadzona jest kontrola obniżenia wymiaru zgodnie z zapisami ustawy. Dodatkowo opcję „Przeszeregowania” rozbudowano o możliwość zaznaczenia opcji „Jedyne źródło utrzymania„ i „Praca w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego”. Opcję zmiany wymiary etatu w „Grupowym wprowadzeniu przeszeregowań” może być wykorzystywane w późniejszym okresie nie tylko w związku z realizacją COVID.
 • Wprowadzano modyfikacje programu wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568 z 2020r.). Dodano kartotekę „Okresy przestoju ekonomicznego”. Za jej pomocą rejestruje się okres obniżonego wynagrodzenia, o którym mówi art. 15g ust 6 ustawy. Okres ten jest traktowany przez algorytmy obliczeniowe listy podstawowej jako nieobecność niepłatna. Wynagrodzenie obniżone o współczynnik podany w kartotece jest obliczane w nowym składniku płacowym „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”. W obniżonym wynagrodzeniu za okres przestoju ekonomicznego uwzględniana jest płaca miesięczna, płaca godzinowa, premia z angażu, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy. Podstawą obniżonego wynagrodzenia są ostatnie wartości z kartoteki angaży, które nie posiadają znacznika zwanego COVID.
 • Kartotekę „Umowy okresowe” rozbudowano o możliwość zaznaczenia okresu obniżonego wynagrodzenia w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • W typie listy „Umowy” dodano mechanizm obliczenia obniżonego wynagrodzenia za okres o którym mówi art. 15g ust 6 ustawy. Okres ten jest traktowany przez algorytmy obliczeniowe listy umowy jako nieobecność niepłatna. Wynagrodzenie obniżone o współczynnik podany w kartotece jest obliczane w nowym składniku płacowym „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”. W obniżonym wynagrodzeniu za okres przestoju ekonomicznego uwzględniana jest kwota miesięczna umowy, która nie posiadają znacznika zwanego COVID.
 • Do typu listy podstawowa i umowy dodano szereg składników technicznych ułatwiających obliczenie ewentualnych dofinasowań wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 z FGŚP (Art. 15g ustawy) i od Starosty (Art. 15zzb ustawy). Na liście podstawowej dodano składnik „Wynagrodzenie za okres obniżonego wymiaru” informujący jaka część wynagrodzenia z miesiąca przypada na okres, o którym mówi art. 15g ust 8 ustawy COVID. Składki na ubezpieczenie społeczne od obniżonego wynagrodzenia w związku z przestojem ekonomicznym oraz za okres obniżonego wymiaru wykazywane są w składnikach „Składki społeczne pracownik COVID” i „Składki społeczne pracodawca COVID”.
Zmiany w wersji 8.50.8 w wariancie BIZNES (05.03.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W oknie konfiguracji pobierania zwolnień elektronicznych uruchomiono opcję „Harmonogram pobierania danych”.
 • W kreatorze wydruków udoskonalono działanie lokatora w wyborze składników płacowych przy włączonej opcji wyświetlenia składników ze wszystkich typów list. Obecnie można wyszukać składniki po nazwie od razu po zaznaczeniu ww. opcji.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Rozwiązano problem z wyrównaniem do najniższego wynagrodzenia dla osób wynagradzanych stałą miesięczna kwota w przypadku braku zmiany wynagrodzenia oraz skorzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w tym miesiącu.
 • Usunięto przyczynę wykazywania dochodu za okres od 1.08.2019 osoby delegowanej, która nie ukończyła 26 lat w polu 57 zamiast 39 deklaracji PIT-11.
 • W obliczeniach od dochodu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą korzystających z tzw. „Małego ZUS” (kod tytułu 0590) wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2550 z 2019r.). Rozbudowano kartotekę firmy „Mały ZUS” o pozycje przychodu z tytułu opodatkowania prowadzonej działalności w formie „Karty podatkowej” lub „Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” oraz pozycje przychodu i dochodu w przypadku opodatkowania prowadzonej działalności na zasadach ogólnych.
 • W obliczeniach miesięcznej deklaracji ZUS DRA począwszy od 2/2020 zmieniono sposób wyznaczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na zasady tzw. „Małego ZUS plus”. Na podstawie danych o przychodach i dochodach z kartoteki firmy „Mały ZUS” wyznaczany jest przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz podstaw wymiaru składek z uwzględnieniem współczynnika 0.5.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji ZUS DRA II ZUS RCA II zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 102 z 2020r.). Nowe wzory obowiązują od 2/2020 i wymagają podania numeru deklaracji 40 lub większego.
 • W związku z opublikowaniem przez ZUS informacji na temat wykazywania w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający zmieniono w miesięcznej deklaracji ZUS DRA mechanizm wypełnienia na ZUS RCA pola 27 „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek” na analogiczny do zasad wliczania składki PPK pracodawcy do przychodu uczestnika. Mechanizm ten można przełączyć za pomocą parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” z kategorii „Obliczenia list płac” ustawiając go na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • W elektronicznych deklaracjach PIT-4R i PIT-8AR rozwiązano problem z wypełnianiem pola 7 „Rodzaj korekty”.
 • W elektronicznej deklaracji PIT-11 wymuszono transfer zerowych pól przychodów 29 i 36 umożliwiając tym samym przygotowanie i poprawną weryfikację deklaracji, w której jedynymi niezerowymi wartościami są pola dochodu zwolnionego od podatku 32 i 39.
 • Rozwiązano problem z wykazywaniem składek zdrowotnych dla osób do 26 lat zwolnionych z podatku, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Zgodnie z interpretacją ministerstwa finansów, że procentowe koszty uzyskania przychodów należy liczyć od łącznej kwoty przychodu zleceniobiorcy w tym również składki na PPK płacone przez zleceniodawcę w typach list płac „Umowy” i „Projekty” oraz w „Zawieraniu umów cywilno-prawnych” wprowadzono mechanizm doliczania do podstawy kosztów składek PPK pracodawcy analogiczny jak w przypadku przychodu. Mechanizm ten można przełączyć za pomocą parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” z kategorii „Obliczenia list płac” ustawiając go na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 od umów cywilnoprawnych dla osób będących uczestnikami PPK poprawiono wyznaczenie dochodu w przypadku doliczania do przychodu składki PPK pracodawcy.
Zmiany w wersji 8.50.6 w wariancie BIZNES (28.01.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W kreatorze wydruków w wyborze składników płacowych zmieniono domyślne sortowanie składników na według nazwy, zmieniono działanie lokatora na sposób intuicyjny. Dla kreatora zbiorówek dodatkowo dodano możliwość wyświetlenia składników ze wszystkich typów list. W związku z ostatnią zmianą dodano kolumnę typ listy w celu rozróżnienia składników.
 • W danych podstawowych firmy dodano pozycję menu pozwalającą zarejestrować mikrorachunek firmy do celów podatkowych. Okno rachunków posiada opcję generowania mikrorachunku na podstawie NIPu firmy lub PESEL z kartoteki Dane płatnika osoby fizycznej.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany i poprawki w szablonach deklaracji PIT-11 i elektronicznych deklaracjach PIT-R4, PIT-8AR i PIT-11 dotyczące drukowania kwot, wykazywania znacznika kosztów uzyskania.
 • Wprowadzono zmiany w obliczeniach deklaracji PIT-11 dotyczące osób do 26 roku życia, klasyfikacji umów o dzieło, wliczania składek PPK do dochodu.
 • Przy ustawieniu parametru konfiguracyjnego „Sposób drukowania PIT-ów” na wartość „każdy pracownik osobno z zapytaniem” dodano mechanizm generowania załącznika PIT-R w przypadku, gdy z obliczeń PIT-11 przychody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych są większe od zera. Dodano możliwość weryfikacji i zmiany kwot załącznika PIT-R, wydrukowania obu stron załącznika oraz w przypadku zaznaczenia opcji „Utwórz deklarację elektroniczną” dodanie elektronicznej wersji załącznika do elektronicznej deklaracji PIT-11.
 • W obliczeniach list płac włączono naliczenie zaliczki na podatek dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na umowę o staż absolwencki.
 • W raporcie „Kalendarze pracowników” poprawiono mechanizm określania kalendarza pracownika w przypadku, gdy w historii zmian grafika jest wiele zapisów.
 • Funkcje „Stwórz przelew podatku z PIT 8A” i „Stwórz przelew podatku z wynagrodzeń” dostosowano do korzystania z Mikrorachunku do celów podatkowych dla przelewów wykonywanych począwszy od 1.1.2020r.
 • Zgodnie z publikacją na stronach ministerstwa finansów informacji o sporządzaniu deklaracji PIT-11 zawartą w dokumencie „PIT-11_wersja_25_-_ulga_dla_młodych_-_15012020_r.docx” zmieniono sposób klasyfikacji przypisana zaliczek na podatek do poszczególnych pól z miesięcznej na roczną. Oznacza to, że w przypadku, gdy w wierszu E.8 występują przychody z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego zaliczka na podatek z całego roku jest wykazywania w polu 33 dla podatników powyżej 26 roku życia i w polu 68 dla podatników poniżej 26 roku życia.
Zmiany w wersji 8.50.4 w wariancie BIZNES (08.01.2020)
ZMIANY TECHNICZNE
 • Kreator składników płacowych rozbudowano o możliwość zaznaczenia nowo tworzonego składnika jako „Wchodzącego do podstawy składki na PPK”.
 • W module importu e-ZLA z PUE rozwiązano problem poprawnej klasyfikacji pobytu w szpitalu z powodu opieki nad chorym dzieckiem oraz pobytu w szpitalu kobiety w ciąży. Obecnie w pierwszym przypadku nieobecność jest klasyfikowana jako D-opieka nad dzieckiem. W drugim jako C-choroba w trakcie ciąży.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” uwzględniono w kwocie do wypłaty składki na PPK uczestnika.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-2(6), PIT-2A(6),PIT-4R(9), PIT-11(25), PIT-8AR(8) i IFT-1/IFT-1R(15) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2397). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów i strat uzyskanych/poniesionych od 1.01.2019r. Na potrzeby deklaracji PIT-11 okno dialogowe rozbudowano o możliwość wprowadzenia numeru informacji, a na potrzeby PIT-4R i PIT-8AR okno dialogowe rozbudowano o możliwość wprowadzenia rodzaju korekty.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2019/12/19/8975), PIT-11 (wzór schematu 2019/12/19/8981/), PIT-8AR (wzór schematu 2019/12/19/8980), IFT-1 (wzór schematu 2019/12/19/8977) i IFT-1R (wzór schematu 2019/12/19/8976/) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2019.
 • W obliczeniach kwoty wolnej od potrąceń sądowych i komorniczych uwzględniono mechanizm przesunięcia przychodu uczestnika z tytułu składek PPK pracodawcy na kolejny miesiąc.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZ. U. z 2019r. poz. 1564). W obliczeniach minimalnego wynagrodzenia pominięto dodatek stażowy.
 • W mechanizmie przesunięcia przychodu uczestnika z tytułu składek PPK pracodawcy uwzględniono przypadek rezygnacji z PPK przed wysłaniem składek do instytucji finansowej. W takich przypadkach składka pracodawcy na PPK nie jest doliczana do przychodu pracownika w miesiącu następnym.
 • W wydruku „Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR” zwiększono szerokość kolumny „Przelew na ROR” aby umożliwić wyświetlanie większych kwot.
 • W wydruku „Umowa o dzieło - wydruk z rachunkiem” dodano składki na PPK płacone przez uczestnika oraz składki na PPK pracodawcy zwiększające przychód do opodatkowania.
 • W wydrukach „Umowy zlecenia - wydruk z rachunkiem” oraz „Umowa o dzieło - wydruk z rachunkiem” w potrąceniach razem uwzględniono składki PPK uczestnika.
 • W raportach „Zestawienie składek wg ubezpieczonych”, „Zestawienie składek v.2”, „Zestawienie składek”, „Lista wypłat z tytułu umów (szczegółowa) v.2”, „Lista wypłat z tytułu umów (szczegółowa)”, „Lista wypłat z tytułu umów zleceń / o dzieło v.2”, „Zestawienie umów cyw.prawn. ze składkami v.2”, „Zestawienie umów cyw.prawn. ze składkami” i „Lista wypłat z tytułu umów zleceń / o dzieło” dodano składki na PPK.
 • Zmieniono treść oświadczenia dla osób do 26 roku życia „Oświadczenie dla osób do 26 roku życia”. Obecnie oświadczenie służy do poinformowania płatnika o niekorzystaniu ze zwolnienia z podatku wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PDOF.
 • Usunięto przyczynę nie naliczania kosztów uzyskania i podatku z tytułu umów o dzieło dla osób do 26 roku życia.
 • W typach list „Lista podstawowa”, „Lista dodatkowa”, „Premie kw. i premie roczne”, „Lista ZFSS” zmieniono mechanizm naliczenia zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia progu podatkowego. Na postawie ustawy z o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1835) w miesiącu przekroczenia zaliczka na podatek jest liczona według dwóch stawek - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła kwoty stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali i 32% od nadwyżki ponad tej kwoty. Dla poprawnego działania tego mechanizmu wymagane jest zamknięcie poprzednio naliczonych list płac.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie BIZNES (05.12.2019)
ZMIANY TECHNICZNE
 • W procesie aktualizacji systemu i kompilacji całości systemu wprowadzono nowy tryb wyświetlania informacji o postępach operacji. Zamiast wyświetlania nazwy obiektu, którego dotyczy operacja aktualizacji lub kompilacji, co mniej więcej 5 minut wyświetlany jest procentowy stopień zawansowania operacji. Nowy tryb jest włączany za pomocą polecenia ONLINE_MODE = 1 wpisanego w plik „Defs_init.ini”.
 • Podczas aktualizacji systemu dodano wyświetlanie informacji o serwerze, bazie danych oraz użytkowniku. Informacje wyświetlane są na dolnej listwie głównego okna programu.
 • W mechanizmie importu do „Ewidencji nieobecności” pobranych z PUE eZLA poprawiono klasyfikację niezdolności do pracy w przypadku występowania na eZLA więcej niż jednego kodu literowego. W przypadku eZLA z kodem A i B niezdolność do pracy jest klasyfikowana jako choroba w trakcie ciąży – powód nieobecności C.
 • W procesie obliczania listy płac wprowadzono nowy tryb wyświetlania informacji o postępach operacji. Zamiast wyświetlania imienia i nazwiska osoby oraz nazwy aktualnie obliczanego składnika obiektu, co mniej więcej 5 minut wyświetlany jest procentowy stopień zawansowania operacji. Nowy tryb jest włączany za pomocą polecenia ONLINE_MODE = 1 wpisanego w plik „Defs_init.ini”. Ponadto dodano parametr użytkownika „Minimalna ilość osób listy” pozwalający określić po przekroczeniu ilu osób na liście włącza się nowy tryb.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.50.2. w którym dodano szereg dodatkowych opcji i zmieniono procedury importu danych. Opis zmian jest zawarty w pliku pomocy modułu.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Usunięto przyczynę nie naliczania kosztów autorskich na kolejnej liście podstawowej wypłacanej w tym samym miesiącu.
 • W obliczeniach składek PPK na listach płac i w umowach zlecenia wprowadzono mechanizm przesunięcia przychodu uczestnika z tytułu składek pracodawcy na kolejny miesiąc realizując tym samym interpretację Ministerstwa Finansów art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do składek PPK: „Przychód pracownika powstaje w momencie otrzymania lub pozostawienia w dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym podatek od otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w związku z uczestnictwem pracownika w PPK powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat na rachunek pracownika w PPK”. Pracodawcy, którzy mają zamiar przesyłać składki na PPK w miesiącu wypłaty mogą wyłączyć ten mechanizm za pomocą parametru konfiguracyjnego „Składki na PPK wpłacane” z kategorii „Obliczenia list płac” ustawiając go na wartość „w miesiącu wypłaty”.
 • Mechanizm przesuniętego przychodu uwzględniono również w obliczeniach przychodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust 1pkt 148 ustawy dla osób do 26 roku życia.
 • Wprowadzono zmiany w wydruku „Karta zarobkowa (podatek)”. Dodano kolumnę odpowiedzialną za składki pracodawcy na PPK, zmieniono nazwę kolumny „Składnik zwolniony z podatku” na „Przychód zwolniony z podatku” i uwzględniono w niej przychód osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia z podatku.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych” zmieniono procedury przeliczające kwotę netto umowy na kwotę brutto z uwzględnieniem wyłączenia naliczenia zaliczki na podatek dla osób do 26 roku życia oraz składek uczestnika i pracodawcy na PPK.
 • „Transfer składek na PPK z miesiąca” rozbudowano o eksport zerowych składek w przypadku, gdy ze statusu uczestnika wynika, że podlega on PPK, a z różnych przyczyn jego składki na PPK nie zostały policzone.
 • W „Transferze składek na PPK z miesiąca” dodano mechanizm rejestracji składek na PPK uczestnika oraz podatku od składek pracodawcy, w sytuacji wpłaty składek do instytucji w miesiącu wypłaty, w przypadku gdy uczestnik złożył rezygnacje po naliczeniu listy, a przed eksportem składek do modułu PPK. Rejestracja zwrotu składek wyłącza ich eksport do modułu PPK.
 • Typy list płac rozbudowano o składniki pozwalające zwrócić potrąconą składkę uczestnika na PPK oraz podatku od składek pracodawcy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zarejestrowane podczas transferu składek do modułu PPK. Zwracane są kwoty zarejestrowane w kartotece „Zwrot składek PPK” dotyczące poprzedniego miesiąca w stosunku do daty wypłaty listy.
 • Na wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło”, „Umowa o dzieło - wydruk z rachunkiem”, „Umowy zlecenia - wydruk z rachunkiem”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)”i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” dodano składki na PPK płacone przez uczestnika oraz składki na PPK pracodawcy zwiększające przychód do opodatkowania.
 • Kartotekę „Szkolenia BHP” rozbudowano o możliwość wyłączenia kontroli szkoleń okresowych zgodnie z art. Art. 2373 par 22 Kodeksu Pracy: „Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • W zdarzeniach kadrowych BHP oraz raportach „Wydruk osób posiadających szkolenia BHP”, „Wydruk osób nie posiadających ważnych szkoleń BHP” dodano mechanizm realizujący zapis art. 15 ust 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, który mówi: „4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-6 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.”. W związku z tym pierwszy instruktaż zarejestrowany w kartotece „Szkolenia BHP” jest traktowany jako ważne szkolenie okresowe w przeciągu odpowiednio 6 i 12 miesięcy od daty zatrudnienia.
 • W zdarzeniu kadrowym badania lekarskie poprawiono działanie mechanizmu dla przypadku wielu kolejno po sobie następujących umów o prace i ważnych badań okresowych wykonanych w czasie obowiązywania jednej z poprzednich umów.
 • Zdarzenia kadrowe uczestnik PPK rozbudowano o informację o osobach o statusie „oczekujący na rejestrację”, które powinny być zarejestrowane w module PPK oraz o informacje o osobach, które zrezygnowały z programu, a które zostaną zarejestrowanie po 4 latach od rezygnacji.
 • Proces generowania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA rozbudowano o mechanizm tworzenia w ZUS RPA okresów pracy nauczycielskiej. W opcji „Inne dane do ubezpieczeń dodano możliwość zaznaczenia, że osoba jest nauczycielem. Dla tej osoby na podstawie kartoteki angaży i ewidencji nieobecności tworzone są zapisy w sekcji III.F ZUS RPA.
 • Raporty „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA”, „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2” rozbudowano o mechanizm tworzenia okresów pracy nauczycielskiej analogiczny do ZUS RPA.
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 (24) uwzględniono przesunięcie przychodu uczestnika PPK z tytułu składek pracodawcy oraz zwrot zaliczki na podatek od tych składek w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed wysłaniem składek do instytucji finansowej.
 • W „Karta zarobkowa (podatek)” uwzględniono zwrot zaliczki na podatek od składek pracodawcy na PPK w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed wysłaniem składek do instytucji finansowej.
 • Zmieniono domyślne ustawienie parametru „Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia” na wartość „uwzględnienie chorób – dniówkowo”.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
ZMIANY TECHNICZNE
 • Do zakładki pomoc dodano opcję „Moje konto WAPRO ERP”, za pomocą której użytkownik może zamawiać nowe wersje programu, kupować nowe produkty i usługi oraz zarządzać swoimi licencjami.
 • Zmieniono moduł e-Dokumenty obsługujący deklaracje PIT w wersji elektronicznej na wersję 8.50.0.1
 • Wymieniono moduł e-Poczta na wersję 8.50.0.
 • Zmieniono moduł WAPRO RODO na wersję 8.50.0.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.50.0.
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1835). Dla list płac oraz umów zleceń wypłacanych w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2019r. zmieniono procent podatku dla pierwszego progu podatkowego z 18% na 17%, kwotę kosztów uzyskania z 111.25 na 250, a kwotę 139.06 na 300, zmieniono również kwotę ulgi podatkowej z 46.33 na 43.76. Wprowadzone zmiany zapewniają poprawność obliczeń list płac i umów zleceń bez konieczności zmian danych w kartotekach systemu na rok 2019.
 • W kartotece „Podstawowe dane podatkowe” dodano możliwość zaznaczenia naliczenia zaliczki na podatek według stawki 17,75%. Znacznik można zaznaczyć tylko w okresie 1.10.2019r.-31.12.2019r.
 • W wydrukach list obecności „Lista obecności – pozioma” i Lista obecności – pionowa” wprowadzono mechanizm zmiany koloru dnia jeśli wszyscy pracownicy z wiersza w kalendarzu mają ten sam typ dnia (roboczy lub wolny).
 • W wydrukach list obecności „Lista obecności – biała pozioma” i Lista obecności – biała pionowa” wprowadzono mechanizm zaznaczania symbolami XXXX dnia wolnego dla każdego pracownika indywidualnie, niezależnie od statusu dnia dla innych pracowników w wierszu.
 • W związku z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 33414 w sprawie stosowania zwolnienia z opodatkowania przychodów osiągniętych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia zmieniono mechanizm obliczenia list płac i zawierania umów zleceń tak, aby zwolnienie obejmowało dzień 26 urodzin.
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie BIZNES (02.07.2019)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Do systemu dodano moduł WAPRO PPK w wersji 8.41.0. Jego zadaniem jest realizacja wymogów opisanych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). Moduł ten umożliwia rejestrację umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w ustawie, rejestrację uczestników wraz z parametrami pozwalającymi na obliczenie ich składek do PPK, rejestracje deklaracji uczestników dotyczących wysokości składek, rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat. Moduł ten jest wyposażony w opcje importu danych firm i uczestników oraz obliczonych składek na PPK z programu WAPRO Gang jak również opcje przygotowania plików dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK.
 • W konfiguracji uprawnień do podstawowych operacji systemu dodano uprawnienie do uruchomienia modułu PPK.
 • Słownik "Kraje" rozbudowano o kod w celu przechowywania kodu kraju na potrzeby innych opcji programu. Formatki wprowadzania danych dla kartotek "Stawki diet" i "Delegowanie pracownika" dostosowano do zmiany słownika.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W kontroli wymiaru godzinowej opieki nad dzieckiem pracownika z obniżoną normą czasu pracy (pracownik medyczny, osoba niepełnosprawna) zmieniono sposób wyznaczania ilości godzin dla pełnego etatu z danych zapisanych w kartotece angaży (Wymiar godzony pełnego etatu) na domyślne 8 godzin. Co skutkuje, że osobie przysługuje 16 godzin opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 KP w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • W mechanizmie drukowania deklaracji podatkowej IFT-1/IFT-1R dodano podpowiadanie kodu kraju na podstawie kraju zamieszkania podatnika.
 • W związku w przystosowaniem programu do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) wszystkie typy list płac rozbudowano o składniki przechowujące procenty składek pracodawcy i uczestnika oraz obliczone na ich podstawie składki na PPK. Składki pracodawcy zostały skonfigurowane tak, aby powiększać przychód uczestnika.
 • Zmodyfikowano algorytmy potrąceń urzędowych (alimentacyjnych, sądowych, komorniczych) w związku z wprowadzeniem składek PPK.
 • W pozycji menu "Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne" dodano opcje "Transfer składek na PPK z miesiąca", za pomocą której wysyła się obliczone prze program składki na PPK do modułu PPK.
 • Zdarzenia kadrowe rozbudowano o kontrolę przystąpienia do PPK osób spełniających warunki opisane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) w firmach, które przystąpiły do programu.
 • W pozycji menu "Raporty -> Pozostałe wydruki -> Wydruki kontrolne" dodano "Zestawienie osób na potrzeby PPK", w którym zawarto informacje o statusie danych osób w programie PPK z uwzględnieniem zasad opisanych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.
 • Szablony dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy dostosowano do wzorów obowiązujących od 4 maja 2019 opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy
 • Zmiany obejmują: "Kwestionariusz czysty kandydat" "Kwestionariusz osob. kand. - czysty CR", "Kwestionariusz czysty pracownik", "Kwestinariusz osob. prac. - czysty CR", "Kwestionariusz osobowy kandydata", "Kwestionariusz osob. kandydata CR", "Kwestionariusz osobowy pracownika", "Kwestionariusz osob. pracownika CR".
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie BIZNES (03.06.2019)
Zmiany techniczne
 • Wprowadzono możliwość naliczenia listy płac dla osób zaznaczonych w oknie „Osoby na liście”. W przypadku niezaznaczenia przynajmniej jednej osoby opcja „Naliczaj listę [F5]” uruchamia naliczania dla wszystkich osób listy.
 • W konfiguracji uprawnień dodano nowe pozycje w kategorii ”Podstawowe operacje systemu”. „Kopiowanie danych do wskazanej firmy” udostepniające opcję „Kopiuj” w oknie lista firm, „Eksport danych pracownika do wskazanej firmy” udostepniające opcję o tej samej nazwie w oknie kartoteki osobowej.
 • Zmieniono kryterium sortowania w sekcji pracownik związanych z listami płac. Obecnie osoby listy sortowane są nie tylko po nazwisku ale i po imieniu.
Zmiany merytoryczne
 • Do menu „Ubezpieczenia -> Druki zgłoszeń i wyrejestrowań” dodano opcje „Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych” pozwalającą na utworzenie raportu ZUS OSW, którego wzór opublikowano w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU. z 2018r. poz 2495). Na potrzeby tego oświadczenia w danych firmy dodano pozycję „Dane do oświadczenia o zamiarze przekazania danych” pozwalające zaznaczyć zamiar przekazania raportów informacyjnych oraz odwołanie zamiaru przekazania raportów.
 • Do menu „Ubezpieczenia -> Pozostałe raporty” dodano opcje „Raport informacyjny ZUS RIA” pozwalającą na utworzenie raportów informacyjnych ZUS RIA dla wybranych osób. Wzór raportu opublikowano w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU. z 2018r. poz 2495). Na potrzeby pola 01 sekcji X raportu ZUS RIA w kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji” dodano parametr „Pracodawca posiada status podmiotu prywatnego”. W pozycji „Inne dane -> DANE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZN.” dodano kartotekę „Dodatkowe dane do raportu RIA” służącą do uzupełnienia kwot na potrzeby sekcji V,VI i VII raportu imiennego ZUS RIA za okres 1999-2018, które nie zostały zarejestrowanie w programie na listach płac i za pomocą opcji zawierania umów cywilno-prawnych.
 • W opcji „Operacje -> Transfery przelewów do banków” w pozycji „Transfer przelewów MultiCash/Eliksir-O” dodano „Przelew wynagr. z umów cywilno-prawnych (w) (elekt” za jego pomocą można przygotować plik transferowy dla wybranego zleceniobiorcy z jednej umowy cywilno-prawnej wprowadzonej w opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych”.
 • „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA”, „Informacje dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2” dostosowano do wzoru opublikowanego w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU. z 2018r. poz 2495).
 • Szablony dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy dostosowano do wzorów opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stroniehttps://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy
 • Zmiany obejmują: „Kwestionariusz czysty kandydat” „Kwestionariusz osob. kand. - czysty CR”, „Kwestionariusz czysty pracownik”, „Kwestinariusz osob. prac. - czysty CR”, „Kwestionariusz osobowy kandydata”, „Kwestionariusz osob. kandydata CR”, „Kwestionariusz osobowy pracownika”, „Kwestionariusz osob. pracownika CR”, „Wydruk umowy o pracę”, „Wydruk umowy o pracę CR”, „Wypowiedzenie warunków umowy o pracę”, „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”, „Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym wypowiedz”, „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Na potrzeby ww wydruków dodano kartotekę firmy „Dane Komisji Pojednawczej”.
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie BIZNES (22.03.2019)
Zmiany techniczne
 • Zmieniono warunek kontrolujący czy użytkownik jest już zalogowany do bazy programu, w celu uniknięcia przypadku blokowania programu przez inne procesy uruchomione na SQL serwerze.
Zmiany merytoryczne
 • W raporcie dotyczącym okresu przechowywania akt osobowych „Informacja o okresie przechowywania akt” poprawiono wyznaczanie końca okresu przechowywania akt przez pracodawcę.
 • W miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS DRA II wprowadzono kontrolę podstawy wymiaru składek liczonej od kwoty przychodu. Obliczona podstawa musi się zawierać między kwotą 30% minimalnego wynagrodzenia, a 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W przypadku, gdy podstawa jest za niska przyjmowana jest kwota 30% minimalnego wynagrodzenia. Za wysoka postawa przerywa proces tworzenia ZUS DRA II lub przyjmuje kwotę 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w przypadku ZUS DRA.
 • Zmieniono sposób zaokrąglenia w procesie obliczeń podstawy składek na ubezpieczenie społeczne liczonej od kwoty przychodu w miesięcznej deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS DRA II.
 • Do pozycji menu „Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne” dodano opcję „Imienny raport miesięczny RCA II” uruchamiającą tworzenie deklaracji ZUS RCA cz. II przeznaczoną dla osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę tzw „Mały ZUS” i rozliczających się z innymi ubezpieczonymi na jednej deklaracji miesięcznej.
 • Kartotekę umów cywilno-prawnych rozbudowano o pozycje „Należna za”, w którą wprowadza się rok za który dana umowa jest należna. Informacja ta służy do klasyfikowania kwot umów na potrzeby raportu ZUS RPA.
 • W konfiguracje składników płacowych dodano dwie nowe pozycje „Wynagrodzenie za rok ubiegły wypłacone w styczniu br.” i „Wynagrodzenie za rok ubiegły wypłacone w lutym br.” Za ich pomocą można wskazać składniki wypłacone w styczniu lub lutym bieżącego roku, które maja zostać wykazane w raporcie ZUS RPA.
 • W mechanizmie tworzenia ZUS RPA uwzględniono wypłaty z list umów okresowych i projektów oraz umowy zarejestrowanie w kartotece umów cywilno-prawnych. Wyłączono z obliczeń wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą. Wyłączono wykazywanie kwot w sekcji III.C w przypadku, gdy są równe kwotom z sekcji III.B.
 • W kartotece „Wyrejestrowanie ubezpieczonego” zmieniono sposób weryfikacji danych z sekcji V ZUS ZWUA. Obecnie dotyczą tylko wyrejestrowania dotyczącego kodu tytułu ubezpieczenia rozpoczynającego się od „01”.
 • W wydrukach „Informacja dla pracownika”, „Informacja dla pracownika grupowa” i „Informacja dla pracownika CR” zmieniono treść informacji w zakresie dotyczącym terminu wypłaty wynagrodzenia. Obecnie domyślna treść jest następująca „Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, przelewem na podany nr rachunku bankowego lub po złożeniu przez Pana oświadczenia na piśmie - gotówką w siedzibie firmy.”. W kartotece „Informacje regulaminowe firmy„ w sekcji dotyczącej wynagrodzenia dodano dodatkowe pole w celu obsługi zmiany treści informacji dla pracownika. Zmieniono również domyślną treść zapisu w tej kartotece.
 • W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej wprowadzono nowy wzór miesięcznej ewidencji czasu pracy zawierający godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wzór ten jest wykorzystywany dla okresów od stycznia 2019 roku. Dla okresów wcześniejszych wykorzystywany jest poprzedni wzór.
 • Na potrzeby nowego wzoru miesięcznej ewidencji czasu pracy rozbudowano kartotekę „Godziny nadliczbowe i nocne” o pozycje dotyczące godziny rozpoczęcia i z zakończenia pracy. Informacje te służą głównie do określenia godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w dni, które według grafika są dla pracownika dniami wolnymi od pracy. Mogą być również z wykorzystywane w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych oraz do rejestracji odstępstw od godzin rozpoczęcia lub zakończenia pracy wynikających z grafika.
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie BIZNES (29.01.2018)
Zmiany techniczne
 • Uruchomiono wywołanie opcji „Czynności automatycznych” z menu „Inne” w przypadku ustawienia parametru „Wygląd menu aplikacji” na wartość „Pasek ikon”.
Zmiany merytoryczne
 • W deklaracji PIT-11 dodano obsługę pola 74 – wynagrodzenia z tytułu umowy o pomoc przy zbiorach. Kwotę wynagrodzenia można wprowadzić na trzecim oknie PIT-11 wyświetlanym przy ustawieniu parametru konfiguracyjnego „Sposób drukowania PIT-ów” na wartość „każdy pracownik osobno z zapytaniem”.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz 2495). Zmieniono ZUS ZWUA, w deklaracji miesięcznej ZUS DRA dodano raport imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA, dodano deklarację rozliczeniową ZUS DRA cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie.
 • Na potrzeby nowego ZUS ZWUA rozbudowano kartotekę „Wyrejestrowanie ubezpieczonego” o pola związane z sekcją V ZUS ZWUA.
 • W celu obsługi pola sekcji III.D. i III.E. raportu imiennego ZUS RPA w kategorii „Wyróżniki konfiguracji list.pł” dodano wyróżnik „Kwota przychodu IIIDRPA”. Wyróżnik ten został powiązany ze składankami listy podstawowej: „Ubezpieczenie z f.pracodawcy ze składkami na ubezpieczenie” i „Dodatek funkcyjny za okres choroby” na plus oraz „Ubezpieczenie z f.pracodawcy podstawa składek” na minus.
 • Na potrzeby ZUS DRA i ZUS DRA cz. II dodano kartotekę systemu „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ”, która przeznaczona jest do przechowywania kwoty współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne publikowanego przez ZUS na dany rok. Zmodyfikowano kartotekę „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” dodając klawisz „Mały ZUS” udostepniający kartotekę o tej samej nazwie służąca do przechowywania kwoty przychodu i liczby dni prowadzenia działalności w roku ubiegłym niezbędne do wyznaczenia najniższej podstawy wymiaru składek.
 • Do mechanizmu aktualizacji danych karotek systemowych dodano obsługę kartoteki systemu „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ”.
 • Proces aktualizacji karotek systemowych podczas zmiany wersji rozbudowano o uzupełnienie danych kartotek „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ” i „Kwota wolna od potrąceń dla świadczeń”.
 • Do mechanizmu tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano obsługę osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne tzw. „mały ZUS”. Obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS włączają się, gdy kod tytułu ubezpieczenia zarejestrowany w kartotece „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” rozpoczyna się od „059”. Poprawne wyznaczenie podstawy małego ZUS wymaga wprowadzenia danych do dwóch kartotek. Kartoteki systemu „Współczynnik do najniższej pod składek na ub społ”, której wprowadza się współczynnik publikowany przez ZUS na dany rok. Kartoteki „Mały ZUS”, do której wprowadza się kwotę przychodu i liczby dni prowadzenia działalności w roku ubiegłym. Dostęp do kartoteki „Mały ZUS” jest możliwy poprzez kartotekę „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli”.
 • Do pozycji menu „Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne” dodano opcję „Miesięczna deklaracja rozliczeniowa II” uruchamiającą tworzenie deklaracji ZUS DRA cz. II przeznaczoną dla osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę tzw „Mały ZUS”.
 • Do systemu dodano wydruk „Informacja o okresie przechowywania akt”. Służy on jako załącznik do świadectwa pracy informujący zwalnianego pracownika o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej i możliwości jej odebrania. Daty i okresy przechowywania obliczone w trakcie generowania wydruku są rejestrowane w „Danych podstawowych” osoby w pozycji „Przechowywanie akt”.
 • Do menu operacji dodano opcje „Sprawdź raporty ZUS e-Zwolnień” pozwalającą otworzyć okno pobranych raportów ze zwolnieniami i dokonać ich importu do ewidencji.
 • W kategorii „Ogólne” ustawień i parametrów firmy dodano parametr „Sprawdzać raporty eZwolnień” pozwala on włączyć kontrolę odebrania nowych raportów e-Zwolnień z ZUS przy wejściu do programu i zmianie firmy, która umożliwia jednocześnie przejście do procedury przeniesienia zwolnień do ewidencji nieobecności.
 • Wymieniono uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji ORD-ZU na wersję 3. W deklaracjach elektronicznych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R również wprowadzono ORD-ZU w wersji 3.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIZNES (04.01.2019)
Zmiany techniczne
 • Do systemu dodano możliwość korzystania z modułu „WAPRO Czynności automatyczne”. Moduł ten działa niezależnie od programu „WAPRO Gang” wykonując zlecone zadania według wprowadzonych harmonogramów. Za pomocą programu „WAPRO Gang” modułowi „WAPRO Czynności automatyczne” można zlecić:
  • Pobieranie danych z ZUS – odbiór zamówionych w PUE ZUS raportów zawierających e-ZLA, w celu importu danych do ewidencji nieobecności.
  • Poczta e-mail – wysyłanie pasków e-mail jako załączniki PDF za pomocą modułu e-Poczty.

  Korzystanie z modułu „WAPRO Czynności automatyczne” przez program WAPRO Gang jest możliwe po ustawieniu na „Tak” parametru konfiguracyjnego „Obsługa modułu WAPRO Czynności automatyczne” z kategorii „Usługi subskrypcyjne”. Włączenie usług automatycznych udostępnia w programie WAPRO Gang następujące opcje:

  • w menu „Inne” - Czynności automatyczne – służące do tworzenia harmonogramów zadań, przeglądania ich wykonania i konfiguracji powiadomień oraz włączenia usług automatycznych na serwerze SQL, jeżeli nie są uruchomione.
  • w menu „Konfiguracja” – Konfiguracja pobierania zwolnień elektronicznych – służące do ustawienia parametrów pozwalających odebrać z PUE ZUS raporty.
 • Do systemu dodano możliwość importu e-ZLA pobranych z PUE ZUS.

  Za pomocą opcji „Konfiguracja pobierania zwolnień elektronicznych” z menu „Konfiguracja” ustawia się parametry potrzebne do odebrania raportów z PUE ZUS:

  • Login do usługi webservice – ustawiony w opcji „Ustaw adres e-mail i hasło” PUE ZUS adres e-mail identyfikujący użytkownika pobierającego raporty za pomocą tej usługi.
  • Hasło do usługi webservice - ustawione w opcji „Ustaw adres e-mail i hasło” PUE ZUS hasło autoryzujące użytkownika pobierającego raporty za pomocą tej usługi.
  • Hasło do zaszyfrowanych plików –ustawione podczas zamawiania w PUE ZUS raportu hasło do pliku zip zawierającego raport.
  • Za pomocą opcji „Czynności automatyczne” z menu „Inne” konfigurujemy harmonogramy odbioru raportów. Po wybraniu rodzaju czynności „Pobieranie danych z ZUS za pomocą opcji „Lista harmonogramów” dodajemy nowy harmonogram „Dodaj”.
  • Informacje jakie należy podać definiując harmonogram to:
  • Nazwa – dowolna nazwa opisująca harmonogram,
  • Operacja – wybrane z listy „Pobieranie zwolnień lekarskich”,
  • Wykonaj jednorazowo – zaznaczenie tworzy harmonogram, który wykona się raz według parametrów „Jednorazowe wykonanie”;
  • brak zaznaczenia tworzy harmonogram, który będzie się wykonywał cyklicznie według parametrów „Częstotliwość” i „Okres trwania”,
  • Opis – dowolne informacje użytkownika.
 • W oknie „Ewidencji nieobecności” dodano opcję „e-Zwolnienia” za pomocą której można przeglądać pobrane z PUE ZUS raporty oraz importować poszczególne e-ZLA do . Ewidencji nieobecności”. Opcja importu jest dostępna po naciśnięciu klawisza „Pozycje” na wskazanym raporcie.
 • Do języka programowania dodano funkcje „CZY_SA_EZWOLNIENIA”, której zadaniem jest sprawdzenie, czy pojawił się nowy raport pobrany przez moduł czynności automatycznych. W przypadku gdy taki istnieje wyświetlany jest stosowny komunikat wraz z możliwością przejścia do importu e-ZLA.
 • Do systemu dodano możliwość eksportu pasków e-mail za pomocą modułu czynności automatycznych. W oknie „Osoby na liście płac” w menu pod prawym klawiszem myszy dodano szereg opcji pozwalających na zlecanie zadań i konfigurację wysyłki pasków poprzez moduł czynności automatycznych.

  Konfiguracja wiadomości e-mail – ustala parametry wysyłanych wiadomości:

  • Temat – temat wysyłanych wiadomości
  • Raport – wskazuje na szablon raportu pasków, który będzie dołączane do wiadomości jako załącznik. W wyświetlonej liście są do wyboru wszystkie szablony graficzne stworzone w Administratorze i posiadające zaznaczenie „Rodzaj raportu” – E-mail;
  • Utwórz harmonogram jednorazowy i wyślij raporty do pracowników. – otwiera okno konfiguracji harmonogramu (odpowiednik opcji „Czynności automatyczne -> Lista harmonogramów -> Dodaj”) i pozwala utworzyć zadanie jednorazowego wysłania pasków e-mail dla wskazanych osób na liście.
  • Wyślij raporty do pracowników z harmonogramem cyklicznym – umożliwia podłączenie zadania wysłania pasków e-mail dla wskazanych osób na liście do istniejącego, zdefiniowanego w opcji „Czynności automatyczne -> Lista harmonogramów -> Dodaj” harmonogramu cyklicznego.
  • Lista harmonogramów – otwiera okno „Lista harmonogramów” i pozwala definiować nowe harmonogramy. Odpowiednik opcji Czynności automatyczne -> Lista harmonogramów.
  • Lista zaplanowanych wiadomości - otwiera okno „Lista zaplanowanych zadań” i umożliwia przeglądanie zadań, które czekają na wykonanie. Odpowiednik opcji Czynności automatyczne -> Zaplanowane zadania.
  • Historia wiadomości - otwiera okno „Historię zdarzeń” i pozwala na przeglądanie wyników zaplanowanych zadań, datę wykonania, status oraz ewentualne błędy. Odpowiednik opcji Czynności automatyczne -> Historia.
 • W oknie „Osoby na liście płac” dodano kolumnę „e-mali”, która sygnalizuje fakt zlecenia zadania wysłania paska danej osobie – symbol zegara lub sygnalizuje wykonanie zadania za pomocą zielonego znaczka.
 • W oknie „Edycja danych osoby” podczas określania początku numeru PESEL na podstawie daty urodzenia uwzględniono osoby urodzone po 1999r.
 • Wyłączono możliwość dodawania pozycji do słowników programu, które mają w Administratorze zaznaczoną opcję „Dane słownika modyfikuje tylko administrator” przez użytkowników nie posiadających w uprawnieniach statusu administratora.
 • W imporcie zwolnień lekarskich z pliku csv uruchomiono import kodu literowego choroby z kolumny S.
Zmiany merytoryczne
 • W kartotece „Umowy cywilno_prawne” wprowadzono kontrolę kodu tytułu ubezpieczenia. Jeżeli kod został wprowadzony sprawdzane jest czy składa się z 6 znaków.
 • Dodano graficzny szablon raportu „Lista osób z wyłączonym naliczaniem składek na FP i FGŚP”.
 • W raporcie „Lista osób z wyłączonym naliczaniem składek na FP i FGŚP” zmieniono sposób określania dat w przypadkach powrotu z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego. Obecnie odpowiadają one początkowi i końcowi okresu zwolnienia z opłacania składek.
 • W deklaracji IFT-1/IFT1-R poprawiono klasyfikację kwot na poszczególne wiersze z wykorzystaniem parametru „Zastosuj umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Obecnie działa zgodnie z opisem.
 • Uaktualniono treść wydruków: „Skierowanie na badania lekarskie” i „Skierowanie na badania lekarskie – czyste”.
 • W kontroli wykorzystania opieki nad dzieckiem z art. 188 KP w przypadku korzystania z uprawnienia w godzinach uwzględniono przypadki innego niż 8 godzin wymiaru pełnego etatu.
 • W wydrukach „Umowa zlecenie umowa” (Umowa zlecenia - umowy okresowe) i „Umowa o dzieło umowa” (Umowa o dzieło - umowy okresowe) ujednolicono wyrażenia opisujące wynagrodzenia na „brutto miesięcznie” lub „brutto za godzinę” zależnie od sposobu wynagradzania.
 • W obliczeniach deklaracji pomocniczej PIT-4R wyodrębniono zaliczkę na podatek od wynagrodzenia za staż absolwencki z ogólnej zaliczki z wynagrodzeń. Zaliczka z wynagrodzenia za staż absolwencki jest zapamiętywana w kartotece „Zaliczki na podatek dochodowy” w pozycji „Zaliczki na podatek obliczone przez płatników …art. 33-35 ustawy.
 • Deklarację PIT-4R dostosowano do wyodrębnienia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za staż absolwencki.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-2(5), PIT-2A(5) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237).
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R(8), PIT-11(24), PIT-8AR(7) i IFT-1/IFT-1R(14) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów i strat uzyskanych/poniesionych od 1.01.2018r. Na potrzeby tych deklaracji dodano nowy parametr konfiguracyjny „Stanowisko osoby wystawiającej PIT-y” w kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji”.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2018/12/06/6329/), PIT-11 (wzór schematu 2018/12/06/6319/), PIT-8AR (wzór schematu 2018/12/06/6327/), IFT-1 (wzór schematu 2018/12/10/6354/) i IFT-1R (wzór schematu 2018/12/10/6353/) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2018.
 • W związku ze zmianami w deklaracji PIT-8AR rozbudowano kartotekę „Zaliczki na ryczałtowy podatek dochodowy” o dodatkowe pozycje.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
Zmiany techniczne
 • Wprowadzono mechanizm globalnej konfiguracji systemu haseł. Globalne zasady jakie muszą być spełnione dla haseł użytkowników systemu są określane za pomocą programu „Administrator” w zakładce „Zaawansowane -> Administracja bazami danych -> Konta użytkowników programu -> Zasady hasła”. Do rejestru systemu dodano parametr „Konfiguracja systemu haseł”, który pozwala przełączyć działanie mechanizmu konfiguracji haseł na dotychczasowa wersję. W tym celu wartość tego parametru należy ustawić na wartość „Lokalna”.
 • Do systemu dodano „Kreator kopiowania danych”. Za pomocą tego kreatora można stworzyć dwa rodzaje szablonów:
  • Zaznaczeni pracownicy – pozwalających zdefiniować, które z danych pracownika mają być kopiowane. Do wyboru są wszystkie kartoteki pracownika w tym nieobecności i obecności, pola dodatkowe i listy płac.
  • Wybrane kartoteki firm wraz z pracownikami – oprócz danych pracownika mogą być kopiowane kartoteki firmy oraz struktura organizacyjna.
 • Dodano trzy szablony stworzone za pomocą kreatora kopiowania danych.
 • Kopia firmy wraz z pracownikami i ich danymi – pozwalającą stworzyć duplikat firmy z wszystkimi jej danymi i jej pracowników i zleceniobiorców. Szablon ten uruchamia się w za pomocą klawisza „Kopiuj” w oknie „Lista firm” (System -> Wybierz/Dodaj firmę).
 • Przejęcie pracownika art 23(1) – pozwala skopiować wszystkie dane wybranych osób łącznie z ich listami płac do wskazanej firmy. Szablon ten uruchamia się w za pomocą opcji „Eksport pracownika do wskazanej firmy” w oknie „Kartoteka osobowa” (pierwsza mała ikona z prawej).
 • Zatrudnienie w innej firmie - pozwala skopiować wybrane dane wskazanych osób. Szablon nie obejmuje danych związanych z zatrudnieniem w firmie źródłowej. Szablon ten uruchamia się w za pomocą opcji „Eksport pracownika do wskazanej firmy” w oknie „Kartoteka osobowa”.
Zmiany merytoryczne
 • W obliczeniach składki zdrowotnej w przypadku zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne uwzględniono przypadek, gdy zwracane składki są mniejsze lub równe kosztom uzyskania przychodów.
 • W przypadku przeszeregowania w takcie miesiąca, w którym pracownik przebywał na urlopie rehabilitacyjnym usunięto przyczynę obliczenia składnika „Wynagrodzenie za okres zwolnienia ze św. pracy”.
 • W informacji dla osoby ubezpieczonej RMUA uwzględniono przypadek wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia w tym samym miesiącu, co zatrudnienie pracownika na umowę o pracę. Zmiana dotyczy przypadku, gdy wypłata wynagrodzenia nastąpiła przed datą zatrudnienia.
 • Usunięto przyczynę proporcjonalnego pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku udzielenia urlopu bezpłatnego w przypadku, gdy urlop ten jest udzielony na przełomie roku.
 • Wprowadzono nowe wzory pełnomocnictwa dotyczącego podpisywania eDekalracji UPL-1(6) i OPL-1 (5).
 • Wprowadzono zmiany w wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076). Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłków) są określone kwotowo. Do systemu dodano kartotekę systemu, która służy do wprowadzenia kwot wolnych od potraceń alimentacyjnych, potrąceń niealimentacyjnych i pozostałych potrąceń.
 • Zmieniono szatę graficzną oraz dodano mechanizm numeracji stron w wydrukach „Wydruk przeszeregowań w okresie”, „Bilans czasu pracy”, „Błędy rejestratora”, „Historia rejestracji”, „Wydruk analityki księgowania”, „Wydruk schematów księgowania”, „Wydruk schematów księgowania – szczegóły”, „Lista pracowników z ich Urzędami Skarbowymi”, „Wydruki budżetów projektów”, „Wydruki wykorzystania środków na projekty”, „Wydruk kartoteki stan rodzinny”, „Pracownicy czasowo skreśleni z ewidencji-na dzień”, „Wydruk prac. posiadających um. pracę wg grup zawod”, „Wydruk pracowników posiadających umowę pracę”, „Wydruk pracowników posiadających umowy w okresie”, „Wydruk prac. zwolnionych w okresie wg grup zawod”, „Wydruk pracowników zatrudnionych w okresie)” „Wydruk pracowników zwolnionych w okresie”, „Zestawienie okresów wypowiedzenia i wymiaru urlopu”, „Zestawienie nieobecności wg pracowników”, „Zestawienie nieob. wg.rodzaju - z wyborem kodu”, „Zestawienie nieobecności wg rodzaju”.
 • Zmieniono szatę graficzną w wydrukach „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2”, „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA v.2”, „Informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)”, „Wydruk umowy o pracę”, „Badanie popytu na prace Z-05”, „Wydruk wyróżnika”,
 • W raportach związanych z „Listą obecności” zmieniono sposób pobierania danych o wyjątkach kalendarza, w celu prawidłowego oznaczenia dni wolnych i świątecznych.
 • Dodano szablon graficzny wydruku „Zestawienie godzin nadliczbowych i nocnych”
 • W wydrukach kontrolnych dodano nowy raport „Kalendarze pracowników” prezentujący nazwę kalendarza przypisanego wybranym pracownikom w danym dniu.
 • W graficznych raportach „Zestawienie składek osób współpracujących”, „Zestawienie składek wg ubezpieczonych” i „Zestawienie składek właścicieli” dodano sumowanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • W kartotece „Warunki szkodliwe na stanowisku pracy” zwiększono do 500 znaków długość zmiennych służących do opisania poszczególnych warunków szkodliwych.
 • W raportach „Zestawienie składek”, „Zestawienie składek v.2”, „Wydruk rocznego zestawienia składek”, „Wydruk rocznego zestawienia składek II”, „Karta zarobkowa (składki)”, „Zestawienie składek wg ubezpieczonych” uwzględniono brak składki zdrowotnej odliczanej od podatku w przypadku umów opodatkowanych podatkiem ryczałtowym
 • Formatkę „Inne dane do PIT” rozbudowano o pozycję „Zastosuj umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Za pomocą tej opcji można zmieniać pozycję, w których pojawią się kwoty na deklaracjach IFT-1/IFT-1R. Przy niezaznaczonej opcji system domyślnie umieści kwoty w wierszu D10 deklaracji - Przychód określony zgodnie z art.29-30a ustawy. Przy zaznaczonej opcji system umieści kwoty zależnie od pozycji PIT-8A:
  • 8 - dywidendy i inne przychody – D.2 Dywidendy
  • 5 – należności wypacane osobą zagranicznym – D.6 Wynagrodzenia dyrektorów
  • inne – D.9 Inne dochody
 • Do mechanizmu obliczenia wynagrodzenia dla pracowników delegowanych do pracy za granicą, dodano kontrolę minimalnej stawki wynagrodzenia obowiązującej w kraju