Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Gang. Wybierz wariant programu.

ZMIANY TECHNICZNE
 • Program przygotowano do pracy z SQL2022. W administratorze Wapro Płace i kadry dodano mechanizm ustawiający compatibility level dla SQL 2022 oraz dodano komunikat ostrzegawczy w przypadku wykrycia SQL 2014, którego wsparcie zakończy się 1.06.2023.
 • W drukowaniu deklaracji PIT-11 z modułu eFormularzy wprowadzono mechanizm wariantowego umieszczania podpisów z parametrów Nazwisko, imię , stanowisko osoby wystawiającej PIT-y. W przypadku gdy sekcja E i G będzie miała przychody równe zero, a w sekcji F pojawią się kwoty to podpis zostanie umieszczony w sekcji I. W przypadku gdy sekcja E i G będzie miała przychody niezerowe to podpis będzie umieszczony w sekcji H. W przypadku ręcznych zmian kwot na formularzu, formularz należy zapisać przed wydrukowaniem, aby uzyskać właściwe umieszczenie podpisów.
 • Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w wariantach BIZNES i PRESTIŻ zaimplementowano mechanizm weryfikacji licencji przy wyborze firmy. Jeżeli system wykryje brak licencji na wykorzystanie programu w danej firmie zostanie wyświetlony komunikat „Brak licencji na używanie programu dla firmy o numerze NIP !Pilnie skontaktuj się z producentem programu!. W przyszłości komunikat zostanie zastąpiony blokadą dostępu do danej firmy.
 • W module PPK wprowadzono zmiany związane z Auto zapisem. Dodano nowe filtry na drzewie uczestników oraz możliwość wydruku „Informacji o auto zapisie do PPK” dla uczestników. Wprowadzono nowy kreator importu pozwalający na przeprowadzenie procedury Auto zapisu dla uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w programie.
 • W module PPK wprowadzono możliwość usunięcia deklaracji wznowienia wynikającej z auto zapisu w przypadku rezygnacji uczestnika przed wysłaniem deklaracji wznowienia do Instytucji Finansowej. Wprowadzono mechanizm wyłączający tworzenie rejestracji dla osób bez kompletu danych. Wyłączono zapamiętywanie filtru w oknie uczestników.
 • Wymieniono moduł e-Formularze na nowszą wersję 8.81.0
 • Wymieniono moduł Wapro PPK na nowszą wersję 8.81.0
 • Uruchomiono wysyłanie mail z paskami pracowników za pomocą czynności automatycznych.
 • Wprowadzono modyfikację do generatora wydruków poprawiające mechanizm stronicowania wydruków.
 • W kreatorze importu danych w module PPK wprowadzono zmiany pozwalające importować dane firm, których NIP rozpoczyna się od kody kraju.
 • W archiwum dokumentów pracownika w oknie „Dokument” dodano możliwość przewijania artykułów dokumentów.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W module PPK rozwiązano problem z wyznaczaniem daty przystąpienia do PPK po przepracowaniu 3 miesięcy oraz wyłączono weryfikacje dokumentu tożsamości obcokrajowców posiadających pesel.
 • Zmieniono zasady kontroli stosunku prawnego łączącego strony na umowach okresowych oraz zasady naliczania wynagrodzenia wypłaconego po okresie trwania umowy Rozwiązano problem z naliczaniem podatku dla osób, które złożyły oświadczenie o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym i posiadają umowę okresową w dniu wypłaty listy "Umowy" lub "Projekty"
 • Wyłączono z deklaracji IFT-1 kwoty wypłaconych zasiłków.
 • W mechanizmie wyznaczania podstawy do zasiłku uwzględniono przypadek, pobierania podstawy z poprzedniego miesiąca dla korekt nieobecności rozliczanych w bieżącym miesiącu, o ile wystąpiła, zamiast wyznaczania jej z poprzednich miesięcy.
 • W deklaracji ZUS DRA dodano mechanizm tworzenia ZUS RSA na podstawie zapisów w kartotece „Ewidencja nieobecności dla umów” dla osób współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, kod tytułu ubezpieczenia 0511xx. Wprowadzenie nieobecności do kartoteki powoduje również proporcjonalne do okresu jej trwania obniżenie podstawy na ubezpieczenie społeczne wykazywane na RCA dla osoby współpracującej.
 • Rozwiązano problem z tworzeniem nadmiarowej deklaracji RCA dla uczestnika PPK po ustaniu zatrudnienia w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym. Obecnie składka na PPK pracodawcy jest wykazywana w polu 28 deklaracji RCA zawierającej składki na ubezpieczenie społeczne.
 • W kartotece „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” umożliwiono wybranie formy opodatkowania „Bez formy opodatkowania”. Dla takich osób podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnej stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Informacje o tej formie opodatkowania są wykazywane w deklaracji ZUS DRA w sekcji XI lub RCA w sekcji III E.
 • Rozwiązano problem z naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne od przychodu zwolnionego przy naliczaniu listy płac pracownika oddelegowanego do pracy za granicą.
 • W wydruku Roczna karta przychodów pracownika v2 uwzględniono składki społeczne od przychodu zwolnionego z podatku wynikające z rozliczenia w pakiecie mobilności oraz rozliczenia na minus ulgi dla klasy średniej w przypadku wypłaty więcej niż jednej listy w miesiącu.
 • Do wydruków „Lista podstawowa tabela PPK CR” i „Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR” dodano informację o składkach pracodawcy na PPK.
 • W raportach „Pracownicy zwolnieni w okresie” i „Pracownicy zwolnieni w okresie - wg grup zawodów” uwzględniono przypadek zwolnienia i ponownego zatrudnienia pracownika w danym okresie.
 • Do menu „Raporty -> Wydruki kadrowe” dodano opcję „Grupowy wydruk umów o pracę” umożliwiający wydrukowanie ostatniej umowy o pracę dla wybranych pracowników.
 • Zmieniono procedurę wyznaczająca kwotę brutto umowy z kwoty netto. Uwzględniono ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty podatku i ulgę podatkową.
 • W raportach „RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły” i „RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły DUPLEX” rozwiązano problem z drukowaniem dodatkowych pustych stron.
 • W wydrukach „Skierowanie na badania lekarskie - czyste” i „Skierowanie na badania lekarskie” zmieniono podstawę prawną.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R (12), PIT-8AR (12), IFT-1\IFT-1R (16).
 • W danych pliku eksportowego sprawozdania GUS Z-12, w czasie nieprzepracowanym ogółem uwzględniono ilość godzin przestojowych z Art. 81 KP (kod nieobecności Ł).
 • Wprowadzono zmiany w algorytmach składników związanych z potrąceniami (Należności z tytułu alimentów, Należności sądowe, Niedopłata podatku za rok ubiegły, Należności komornicze, Potrącenie zaliczek, Składka na ubezpieczenie, Składka K.Z.P., Spłata pożyczki K.Z.P., Pożyczka mieszkaniowa, Składka na Związki Zawodowe, Składka na Organizację) w procedurze kontroli kwoty wolnej od potrąceń od zasiłków. W przypadku wypłaty zasiłku za cały miesiąc kwota wolna nie jest ustalana proporcjonalne do ilości dni zasiłku. Jako kwota wolna przyjmowana jest odpowiednia do potrącenia kwota nominalna z kartoteki „Kwota wolna od potrąceń dla świadczeń”.
 • W prowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 6.02.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 240). W kartotece osobowej w Innych danych dodano pozycję „Praca zdalna” a w niej kartotekę pracownika o tej samej nazwie służącą do rejestracji oświadczeń i zgód pracownika w związku z pracą zdalną wraz z miejscem na adres gdzie praca zdalna będzie wykowywana. W tej samej pozycji menu dodano kartotekę „Ekwiwalent za pracę zdalną” służący do rejestracji kwoty ekwiwalentu o którym mowa w art. 67(24) par 3 ustawy Kodeks Pracy. Do wypłaty ryczałtu o którym mowa w art. 67(24) par 4 ustawy Kodeks Pracy dodano w uprzednio wspominanej pozycji kartotekę „Ryczałt praca zdalna” w której określa się okres i sposób rozliczenia ryczałtu oraz kartotekę firmy „Stawka ryczałtu praca zdalna”, w której podaje się stawki ryczałtu. Do rejestracji pracy zdalnej w Ewidencji nieobecności dodano kody PZ – Praca zdalna, PO - Okazjonalna praca zdalna. Kody te są wykorzystywane przez składniki liczące dni i godziny pracy zdalnej na liście podstawowej oraz pośrednio ryczałt za prace zdalną.
 • W wydrukach związanych ze szkoleniami BHP uwzględniono przypadek ponownego zatrudnienia pracownika
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • W definiowaniu kategorii dokumentów dodano parametr sterujący wysyłaniem powiadomień. W ten sposób umożliwiono wysyłanie powiadomienia do użytkownika o nowym dokumencie umieszczonym dla niego na portalu HR
 • Wprowadzono zmiany w procesie usuwania z portalu HR elementów struktury organizacyjnej.
 • Zmieniono konfigurację składników związanych ze składkami pracodawcy na Zamiast na minus skonfigurowano je na plus.
 • W opcji konfigurowania kodów nieobecności dla portalu rozwiązano problem z ponowną edycją parametrów nieobecności.
 • W procesie synchronizacji wykształcenia uwzględniono wszystkie szkoły wprowadzone do kartoteki „Ukończone szkoły”.
 • Rozwiązano problem z wysłaniem na portal definicji wniosku kadrowego stworzonego przez użytkownika.
 • Zablokowano możliwość dodawania do portalu osób nie posiadających umowy o pracę lub umowy zlecenia w dniu dodawania osoby do portalu. Logi synchronizacji danych rozbudowano o komunikat informujący o osobach, którym skończyła się umowa o pracę lub zlecenie.
 • W procesie synchronizacji danych kalendarza uwzględniono przypadki zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przypadki ułamkowej ilości godzin.
ZMIANY TECHNICZNE
 • Program przygotowano do pracy z SQL2022. W administratorze Wapro Płace i kadry dodano mechanizm ustawiający compatibility level dla SQL 2022 oraz dodano komunikat ostrzegawczy w przypadku wykrycia SQL 2014, którego wsparcie zakończy się 1.06.2023.
 • W drukowaniu deklaracji PIT-11 z modułu eFormularzy wprowadzono mechanizm wariantowego umieszczania podpisów z parametrów Nazwisko, imię , stanowisko osoby wystawiającej PIT-y. W przypadku gdy sekcja E i G będzie miała przychody równe zero, a w sekcji F pojawią się kwoty to podpis zostanie umieszczony w sekcji I. W przypadku gdy sekcja E i G będzie miała przychody niezerowe to podpis będzie umieszczony w sekcji H. W przypadku ręcznych zmian kwot na formularzu, formularz należy zapisać przed wydrukowaniem, aby uzyskać właściwe umieszczenie podpisów.
 • Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w wariantach BIZNES i PRESTIŻ zaimplementowano mechanizm weryfikacji licencji przy wyborze firmy. Jeżeli system wykryje brak licencji na wykorzystanie programu w danej firmie zostanie wyświetlony komunikat „Brak licencji na używanie programu dla firmy o numerze NIP !Pilnie skontaktuj się z producentem programu!. W przyszłości komunikat zostanie zastąpiony blokadą dostępu do danej firmy.
 • W module PPK wprowadzono zmiany związane z Auto zapisem. Dodano nowe filtry na drzewie uczestników oraz możliwość wydruku „Informacji o auto zapisie do PPK” dla uczestników. Wprowadzono nowy kreator importu pozwalający na przeprowadzenie procedury Auto zapisu dla uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w programie.
 • W module PPK wprowadzono możliwość usunięcia deklaracji wznowienia wynikającej z auto zapisu w przypadku rezygnacji uczestnika przed wysłaniem deklaracji wznowienia do Instytucji Finansowej. Wprowadzono mechanizm wyłączający tworzenie rejestracji dla osób bez kompletu danych. Wyłączono zapamiętywanie filtru w oknie uczestników.
 • Wymieniono moduł e-Formularze na nowszą wersję 8.81.0
 • Wymieniono moduł Wapro PPK na nowszą wersję 8.81.0
 • Uruchomiono wysyłanie mail z paskami pracowników za pomocą czynności automatycznych.
 • Wprowadzono modyfikację do generatora wydruków poprawiające mechanizm stronicowania wydruków.
 • W kreatorze importu danych w module PPK wprowadzono zmiany pozwalające importować dane firm, których NIP rozpoczyna się od kody kraju.
 • W archiwum dokumentów pracownika w oknie „Dokument” dodano możliwość przewijania artykułów dokumentów.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W module PPK rozwiązano problem z wyznaczaniem daty przystąpienia do PPK po przepracowaniu 3 miesięcy oraz wyłączono weryfikacje dokumentu tożsamości obcokrajowców posiadających pesel.
 • Zmieniono zasady kontroli stosunku prawnego łączącego strony na umowach okresowych oraz zasady naliczania wynagrodzenia wypłaconego po okresie trwania umowy Rozwiązano problem z naliczaniem podatku dla osób, które złożyły oświadczenie o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym i posiadają umowę okresową w dniu wypłaty listy "Umowy" lub "Projekty"
 • Wyłączono z deklaracji IFT-1 kwoty wypłaconych zasiłków.
 • W mechanizmie wyznaczania podstawy do zasiłku uwzględniono przypadek, pobierania podstawy z poprzedniego miesiąca dla korekt nieobecności rozliczanych w bieżącym miesiącu, o ile wystąpiła, zamiast wyznaczania jej z poprzednich miesięcy.
 • W deklaracji ZUS DRA dodano mechanizm tworzenia ZUS RSA na podstawie zapisów w kartotece „Ewidencja nieobecności dla umów” dla osób współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, kod tytułu ubezpieczenia 0511xx. Wprowadzenie nieobecności do kartoteki powoduje również proporcjonalne do okresu jej trwania obniżenie podstawy na ubezpieczenie społeczne wykazywane na RCA dla osoby współpracującej.
 • Rozwiązano problem z tworzeniem nadmiarowej deklaracji RCA dla uczestnika PPK po ustaniu zatrudnienia w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym. Obecnie składka na PPK pracodawcy jest wykazywana w polu 28 deklaracji RCA zawierającej składki na ubezpieczenie społeczne.
 • W kartotece „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” umożliwiono wybranie formy opodatkowania „Bez formy opodatkowania”. Dla takich osób podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnej stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Informacje o tej formie opodatkowania są wykazywane w deklaracji ZUS DRA w sekcji XI lub RCA w sekcji III E.
 • Rozwiązano problem z naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne od przychodu zwolnionego przy naliczaniu listy płac pracownika oddelegowanego do pracy za granicą.
 • W wydruku Roczna karta przychodów pracownika v2 uwzględniono składki społeczne od przychodu zwolnionego z podatku wynikające z rozliczenia w pakiecie mobilności oraz rozliczenia na minus ulgi dla klasy średniej w przypadku wypłaty więcej niż jednej listy w miesiącu.
 • Do wydruków „Lista podstawowa tabela PPK CR” i „Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR” dodano informację o składkach pracodawcy na PPK.
 • W raportach „Pracownicy zwolnieni w okresie” i „Pracownicy zwolnieni w okresie - wg grup zawodów” uwzględniono przypadek zwolnienia i ponownego zatrudnienia pracownika w danym okresie.
 • Do menu „Raporty -> Wydruki kadrowe” dodano opcję „Grupowy wydruk umów o pracę” umożliwiający wydrukowanie ostatniej umowy o pracę dla wybranych pracowników.
 • Zmieniono procedurę wyznaczająca kwotę brutto umowy z kwoty netto. Uwzględniono ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty podatku i ulgę podatkową.
 • W raportach „RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły” i „RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły DUPLEX” rozwiązano problem z drukowaniem dodatkowych pustych stron.
 • W wydrukach „Skierowanie na badania lekarskie - czyste” i „Skierowanie na badania lekarskie” zmieniono podstawę prawną.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R (12), PIT-8AR (12), IFT-1\IFT-1R (16).
 • W danych pliku eksportowego sprawozdania GUS Z-12, w czasie nieprzepracowanym ogółem uwzględniono ilość godzin przestojowych z Art. 81 KP (kod nieobecności Ł).
 • Wprowadzono zmiany w algorytmach składników związanych z potrąceniami (Należności z tytułu alimentów, Należności sądowe, Niedopłata podatku za rok ubiegły, Należności komornicze, Potrącenie zaliczek, Składka na ubezpieczenie, Składka K.Z.P., Spłata pożyczki K.Z.P., Pożyczka mieszkaniowa, Składka na Związki Zawodowe, Składka na Organizację) w procedurze kontroli kwoty wolnej od potrąceń od zasiłków. W przypadku wypłaty zasiłku za cały miesiąc kwota wolna nie jest ustalana proporcjonalne do ilości dni zasiłku. Jako kwota wolna przyjmowana jest odpowiednia do potrącenia kwota nominalna z kartoteki „Kwota wolna od potrąceń dla świadczeń”.
 • W prowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 6.02.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 240). W kartotece osobowej w Innych danych dodano pozycję „Praca zdalna” a w niej kartotekę pracownika o tej samej nazwie służącą do rejestracji oświadczeń i zgód pracownika w związku z pracą zdalną wraz z miejscem na adres gdzie praca zdalna będzie wykowywana. W tej samej pozycji menu dodano kartotekę „Ekwiwalent za pracę zdalną” służący do rejestracji kwoty ekwiwalentu o którym mowa w art. 67(24) par 3 ustawy Kodeks Pracy. Do wypłaty ryczałtu o którym mowa w art. 67(24) par 4 ustawy Kodeks Pracy dodano w uprzednio wspominanej pozycji kartotekę „Ryczałt praca zdalna” w której określa się okres i sposób rozliczenia ryczałtu oraz kartotekę firmy „Stawka ryczałtu praca zdalna”, w której podaje się stawki ryczałtu. Do rejestracji pracy zdalnej w Ewidencji nieobecności dodano kody PZ – Praca zdalna, PO - Okazjonalna praca zdalna. Kody te są wykorzystywane przez składniki liczące dni i godziny pracy zdalnej na liście podstawowej oraz pośrednio ryczałt za prace zdalną.
 • W wydrukach związanych ze szkoleniami BHP uwzględniono przypadek ponownego zatrudnienia pracownika
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • W definiowaniu kategorii dokumentów dodano parametr sterujący wysyłaniem powiadomień. W ten sposób umożliwiono wysyłanie powiadomienia do użytkownika o nowym dokumencie umieszczonym dla niego na portalu HR
 • Wprowadzono zmiany w procesie usuwania z portalu HR elementów struktury organizacyjnej.
 • Zmieniono konfigurację składników związanych ze składkami pracodawcy na Zamiast na minus skonfigurowano je na plus.
 • W opcji konfigurowania kodów nieobecności dla portalu rozwiązano problem z ponowną edycją parametrów nieobecności.
 • W procesie synchronizacji wykształcenia uwzględniono wszystkie szkoły wprowadzone do kartoteki „Ukończone szkoły”.
 • Rozwiązano problem z wysłaniem na portal definicji wniosku kadrowego stworzonego przez użytkownika.
 • Zablokowano możliwość dodawania do portalu osób nie posiadających umowy o pracę lub umowy zlecenia w dniu dodawania osoby do portalu. Logi synchronizacji danych rozbudowano o komunikat informujący o osobach, którym skończyła się umowa o pracę lub zlecenie.
 • W procesie synchronizacji danych kalendarza uwzględniono przypadki zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przypadki ułamkowej ilości godzin.
ZMIANY TECHNICZNE
 • Program przygotowano do pracy z SQL2022. W administratorze Wapro Płace i kadry dodano mechanizm ustawiający compatibility level dla SQL 2022 oraz dodano komunikat ostrzegawczy w przypadku wykrycia SQL 2014, którego wsparcie zakończy się 1.06.2023.
 • W drukowaniu deklaracji PIT-11 z modułu eFormularzy wprowadzono mechanizm wariantowego umieszczania podpisów z parametrów Nazwisko, imię , stanowisko osoby wystawiającej PIT-y. W przypadku gdy sekcja E i G będzie miała przychody równe zero, a w sekcji F pojawią się kwoty to podpis zostanie umieszczony w sekcji I. W przypadku gdy sekcja E i G będzie miała przychody niezerowe to podpis będzie umieszczony w sekcji H. W przypadku ręcznych zmian kwot na formularzu, formularz należy zapisać przed wydrukowaniem, aby uzyskać właściwe umieszczenie podpisów.
 • Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w wariantach BIZNES i PRESTIŻ zaimplementowano mechanizm weryfikacji licencji przy wyborze firmy. Jeżeli system wykryje brak licencji na wykorzystanie programu w danej firmie zostanie wyświetlony komunikat „Brak licencji na używanie programu dla firmy o numerze NIP !Pilnie skontaktuj się z producentem programu!. W przyszłości komunikat zostanie zastąpiony blokadą dostępu do danej firmy.
 • W module PPK wprowadzono zmiany związane z Auto zapisem. Dodano nowe filtry na drzewie uczestników oraz możliwość wydruku „Informacji o auto zapisie do PPK” dla uczestników. Wprowadzono nowy kreator importu pozwalający na przeprowadzenie procedury Auto zapisu dla uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w programie.
 • W module PPK wprowadzono możliwość usunięcia deklaracji wznowienia wynikającej z auto zapisu w przypadku rezygnacji uczestnika przed wysłaniem deklaracji wznowienia do Instytucji Finansowej. Wprowadzono mechanizm wyłączający tworzenie rejestracji dla osób bez kompletu danych. Wyłączono zapamiętywanie filtru w oknie uczestników.
 • Wymieniono moduł e-Formularze na nowszą wersję 8.81.0
 • Wymieniono moduł Wapro PPK na nowszą wersję 8.81.0
 • Uruchomiono wysyłanie mail z paskami pracowników za pomocą czynności automatycznych.
 • Wprowadzono modyfikację do generatora wydruków poprawiające mechanizm stronicowania wydruków.
 • W kreatorze importu danych w module PPK wprowadzono zmiany pozwalające importować dane firm, których NIP rozpoczyna się od kody kraju.
 • W archiwum dokumentów pracownika w oknie „Dokument” dodano możliwość przewijania artykułów dokumentów.
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W module PPK rozwiązano problem z wyznaczaniem daty przystąpienia do PPK po przepracowaniu 3 miesięcy oraz wyłączono weryfikacje dokumentu tożsamości obcokrajowców posiadających pesel.
 • Zmieniono zasady kontroli stosunku prawnego łączącego strony na umowach okresowych oraz zasady naliczania wynagrodzenia wypłaconego po okresie trwania umowy Rozwiązano problem z naliczaniem podatku dla osób, które złożyły oświadczenie o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym i posiadają umowę okresową w dniu wypłaty listy "Umowy" lub "Projekty"
 • Wyłączono z deklaracji IFT-1 kwoty wypłaconych zasiłków.
 • W mechanizmie wyznaczania podstawy do zasiłku uwzględniono przypadek, pobierania podstawy z poprzedniego miesiąca dla korekt nieobecności rozliczanych w bieżącym miesiącu, o ile wystąpiła, zamiast wyznaczania jej z poprzednich miesięcy.
 • W deklaracji ZUS DRA dodano mechanizm tworzenia ZUS RSA na podstawie zapisów w kartotece „Ewidencja nieobecności dla umów” dla osób współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, kod tytułu ubezpieczenia 0511xx. Wprowadzenie nieobecności do kartoteki powoduje również proporcjonalne do okresu jej trwania obniżenie podstawy na ubezpieczenie społeczne wykazywane na RCA dla osoby współpracującej.
 • Rozwiązano problem z tworzeniem nadmiarowej deklaracji RCA dla uczestnika PPK po ustaniu zatrudnienia w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym. Obecnie składka na PPK pracodawcy jest wykazywana w polu 28 deklaracji RCA zawierającej składki na ubezpieczenie społeczne.
 • W kartotece „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” umożliwiono wybranie formy opodatkowania „Bez formy opodatkowania”. Dla takich osób podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnej stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Informacje o tej formie opodatkowania są wykazywane w deklaracji ZUS DRA w sekcji XI lub RCA w sekcji III E.
 • Rozwiązano problem z naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne od przychodu zwolnionego przy naliczaniu listy płac pracownika oddelegowanego do pracy za granicą.
 • W wydruku Roczna karta przychodów pracownika v2 uwzględniono składki społeczne od przychodu zwolnionego z podatku wynikające z rozliczenia w pakiecie mobilności oraz rozliczenia na minus ulgi dla klasy średniej w przypadku wypłaty więcej niż jednej listy w miesiącu.
 • Do wydruków „Lista podstawowa tabela PPK CR” i „Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR” dodano informację o składkach pracodawcy na PPK.
 • W raportach „Pracownicy zwolnieni w okresie” i „Pracownicy zwolnieni w okresie - wg grup zawodów” uwzględniono przypadek zwolnienia i ponownego zatrudnienia pracownika w danym okresie.
 • Do menu „Raporty -> Wydruki kadrowe” dodano opcję „Grupowy wydruk umów o pracę” umożliwiający wydrukowanie ostatniej umowy o pracę dla wybranych pracowników.
 • Zmieniono procedurę wyznaczająca kwotę brutto umowy z kwoty netto. Uwzględniono ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty podatku i ulgę podatkową.
 • W raportach „RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły” i „RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły DUPLEX” rozwiązano problem z drukowaniem dodatkowych pustych stron.
 • W wydrukach „Skierowanie na badania lekarskie - czyste” i „Skierowanie na badania lekarskie” zmieniono podstawę prawną.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R (12), PIT-8AR (12), IFT-1\IFT-1R (16).
 • W danych pliku eksportowego sprawozdania GUS Z-12, w czasie nieprzepracowanym ogółem uwzględniono ilość godzin przestojowych z Art. 81 KP (kod nieobecności Ł).
 • Wprowadzono zmiany w algorytmach składników związanych z potrąceniami (Należności z tytułu alimentów, Należności sądowe, Niedopłata podatku za rok ubiegły, Należności komornicze, Potrącenie zaliczek, Składka na ubezpieczenie, Składka K.Z.P., Spłata pożyczki K.Z.P., Pożyczka mieszkaniowa, Składka na Związki Zawodowe, Składka na Organizację) w procedurze kontroli kwoty wolnej od potrąceń od zasiłków. W przypadku wypłaty zasiłku za cały miesiąc kwota wolna nie jest ustalana proporcjonalne do ilości dni zasiłku. Jako kwota wolna przyjmowana jest odpowiednia do potrącenia kwota nominalna z kartoteki „Kwota wolna od potrąceń dla świadczeń”.
 • W prowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 6.02.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 240). W kartotece osobowej w Innych danych dodano pozycję „Praca zdalna” a w niej kartotekę pracownika o tej samej nazwie służącą do rejestracji oświadczeń i zgód pracownika w związku z pracą zdalną wraz z miejscem na adres gdzie praca zdalna będzie wykowywana. W tej samej pozycji menu dodano kartotekę „Ekwiwalent za pracę zdalną” służący do rejestracji kwoty ekwiwalentu o którym mowa w art. 67(24) par 3 ustawy Kodeks Pracy. Do wypłaty ryczałtu o którym mowa w art. 67(24) par 4 ustawy Kodeks Pracy dodano w uprzednio wspominanej pozycji kartotekę „Ryczałt praca zdalna” w której określa się okres i sposób rozliczenia ryczałtu oraz kartotekę firmy „Stawka ryczałtu praca zdalna”, w której podaje się stawki ryczałtu. Do rejestracji pracy zdalnej w Ewidencji nieobecności dodano kody PZ – Praca zdalna, PO - Okazjonalna praca zdalna. Kody te są wykorzystywane przez składniki liczące dni i godziny pracy zdalnej na liście podstawowej oraz pośrednio ryczałt za prace zdalną.
 • W wydrukach związanych ze szkoleniami BHP uwzględniono przypadek ponownego zatrudnienia pracownika.
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • W definiowaniu kategorii dokumentów dodano parametr sterujący wysyłaniem powiadomień. W ten sposób umożliwiono wysyłanie powiadomienia do użytkownika o nowym dokumencie umieszczonym dla niego na portalu HR
 • Wprowadzono zmiany w procesie usuwania z portalu HR elementów struktury organizacyjnej.
 • Zmieniono konfigurację składników związanych ze składkami pracodawcy na Zamiast na minus skonfigurowano je na plus.
 • W opcji konfigurowania kodów nieobecności dla portalu rozwiązano problem z ponowną edycją parametrów nieobecności.
 • W procesie synchronizacji wykształcenia uwzględniono wszystkie szkoły wprowadzone do kartoteki „Ukończone szkoły”.
 • Rozwiązano problem z wysłaniem na portal definicji wniosku kadrowego stworzonego przez użytkownika.
 • Zablokowano możliwość dodawania do portalu osób nie posiadających umowy o pracę lub umowy zlecenia w dniu dodawania osoby do portalu. Logi synchronizacji danych rozbudowano o komunikat informujący o osobach, którym skończyła się umowa o pracę lub zlecenie.
 • W procesie synchronizacji danych kalendarza uwzględniono przypadki zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przypadki ułamkowej ilości godzin.