Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Gang. Wybierz wariant programu.

ZMIANY TECHNICZNE
 • Dodano możliwość konfiguracji uprawnień do opcji kopiowania danych i konfiguracji odbioru eZLA.
 • Rozwiązano problem z pokazywaniem opcji wydruków, do których użytkownik nie ma uprawnień.
 • Przeniesiono wyświetlanie pomocy programu do dedykowanego okna WebView.
 • Rozbudowano listę uprawnień o opcję „Ustawienia numeracji”, umożliwiającą nadanie uprawnień do możliwości konfiguracji numeracji list płac i pracowników użytkownikom niebędącym administratorami.
 • Dodano możliwość odczytu danych z Rejestratora Czasu Pracy „BIOFINGER-RCP” firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o.
 • Rozwiązano problem z definiowaniem szablonu importu danych na listy płac z Excela za pomocą stałych wartości składników.
 • W oknie konfiguracji dekretów księgowania dodano komunikat informujący o konieczności wybrania schematu księgowania przed dodawaniem dekretów, o ile nie został on ustawiony domyślnie.
ZMIANY MERYTORYCZNE:
 • Rozwiązano problem z przygotowaniem ZUS Z-3 do importu w PUE ZUS w przypadku zasiłków związanych z rodzicielstwem (WU).
 • Rozwiązano problem z obliczeniem składki zdrowotnej na liście dodatkowej i liście premii kwartalnych i rocznych od niskich kwot przy wyłączonym parametrze "Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach". (WU)
 • Rozbudowano kartotekę „Mały ZUS” o opcję „Przedłużony okres trwania”, pozwalającą na przedłużenie uprawnienia płatnika do „Małego ZUS Plus” o dodatkowe 12 miesięcy. (WU)
 • Zmodyfikowano naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne wg zasad „Małego ZUS Plus” w przypadku braku przychodu w poprzednim roku. Obecnie można wprowadzić do kartoteki „Mały ZUS” przychód całkowity w wysokości zero, a w raportach ZUS DRA i ZUS DRA II plus w takich przypadkach przyjmowana jest minimalna podstawa wymiaru składek. (WU)
 • Zmieniono mechanizm generowania deklaracji PIT-11 przy ustawieniu parametru „kolejno komplety stron dla każdej osoby” tak, aby podczas tego procesu okno programu nie było przełączane jako aktywne przy zmianie osoby, dla której tworzona jest deklaracja.
 • Rozwiązano problem z wprowadzaniem danych do kartoteki „Wirtualne diety dla kierowców” dla zleceniobiorców, w przypadku obecności w kartotece zapisów za ten sam miesiąc z poprzedniego roku.
 • Wyłączono z procesu synchronizacji składek na typach listy lista podstawowa, dodatkowa i premii kwartalnych i rocznych składkę zdrowotną obliczaną na listach typu umowy, projekty i przez zawieranie umów. Obecnie składka zdrowotna od przychodów z różnych tytułów (umowa o pracę, umowa zlecenia) wypłacanych w tym samym miesiącu jest liczona oddzielnie dla każdego z tytułów ubezpieczenia.
 • W obliczeniach kwoty wolnej od potrąceń sądowych i komorniczych uwzględniono przypadek wypłaty w miesiącu tylko składników niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Rozwiązano problem z ujemną składką na PPK w przypadku umowy o dzieło rozliczanej przez „Zawieranie umów cywilnoprawnych”, w sytuacji wypłaty w tym samym miesiącu co umowa zlecenie rozliczana na liście płac „Umowy”.
 • W obliczeniach wyrównania do najniższego wynagrodzenia uwzględniono przypadek przeszeregowania w trakcie miesiąca połączonego ze zmianą wymiaru etatu.
 • Funkcję kodującą znaki narodowe na potrzeby eksportu druków i deklaracji ZUS do Płatnika rozbudowano o rozpoznawanie i kodowanie liter Ç i Ş.
 • Usunięto przyczynę wyświetlania błędnej informacji o niezamkniętej liście płac za bieżący miesiąc podczas naliczania listy ZFŚS.
 • W obliczeniach listy podstawowej i dodatkowej pominięto wykazywanie wirtualnych diet rozliczanych przez listę „Umowy”.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilnoprawnych” rozwiązano problem z wyliczeniem wynagrodzenia od netto do brutto w przypadku dwóch umów cywilnoprawnych wypłacanych w tym samym miesiącu.
 • W raporcie imiennym ZUS RCA i ZUS DRA osoby prowadzącej działalność powiększono wartość składki zdrowotnej za bieżący o miesiąc o ewentualną dopłatę składki zdrowotnej wynikającej z rocznego rozliczenia tej składki.
 •  
ZMIANY DLA PORTALU HR:
 • Zmieniono procedurę wysyłania zależności służbowych, aby rozwiązać problem z powieleniem listy pracowników w przypadku zmiany działu przełożonego. Zrezygnowano z wysyłania identyfikatora działu przełożonego.
 • Zmieniono mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie numerów rachunków bankowych polegający na usunięciu zbędnych spacji z liczby kontrolnej rachunku oraz mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie adresów, ograniczając rozmiar pola kod pocztowy do akceptowalnego przez portal.
 • Limit czasu na wykonanie metody WU_PORAL, która pośrednio liczy wymiary urlopów do tabeli „Dane do urlopów dla portalu” zwiększono do 3.5 h.
ZMIANY TECHNICZNE
 • Dodano możliwość konfiguracji uprawnień do opcji kopiowania danych i konfiguracji odbioru eZLA.
 • Rozwiązano problem z pokazywaniem opcji wydruków, do których użytkownik nie ma uprawnień.
 • Przeniesiono wyświetlanie pomocy programu do dedykowanego okna WebView.
 • Rozbudowano listę uprawnień o opcję „Ustawienia numeracji”, umożliwiającą nadanie uprawnień do możliwości konfiguracji numeracji list płac i pracowników użytkownikom niebędącym administratorami.
 • Dodano możliwość odczytu danych z Rejestratora Czasu Pracy „BIOFINGER-RCP” firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o.
 • Rozwiązano problem z definiowaniem szablonu importu danych na listy płac z Excela za pomocą stałych wartości składników.
 • W oknie konfiguracji dekretów księgowania dodano komunikat informujący o konieczności wybrania schematu księgowania przed dodawaniem dekretów, o ile nie został on ustawiony domyślnie.
ZMIANY MERYTORYCZNE:
 • Rozwiązano problem z przygotowaniem ZUS Z-3 do importu w PUE ZUS w przypadku zasiłków związanych z rodzicielstwem (WU).
 • Rozwiązano problem z obliczeniem składki zdrowotnej na liście dodatkowej i liście premii kwartalnych i rocznych od niskich kwot przy wyłączonym parametrze "Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach". (WU)
 • Rozbudowano kartotekę „Mały ZUS” o opcję „Przedłużony okres trwania”, pozwalającą na przedłużenie uprawnienia płatnika do „Małego ZUS Plus” o dodatkowe 12 miesięcy. (WU)
 • Zmodyfikowano naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne wg zasad „Małego ZUS Plus” w przypadku braku przychodu w poprzednim roku. Obecnie można wprowadzić do kartoteki „Mały ZUS” przychód całkowity w wysokości zero, a w raportach ZUS DRA i ZUS DRA II plus w takich przypadkach przyjmowana jest minimalna podstawa wymiaru składek. (WU)
 • Zmieniono mechanizm generowania deklaracji PIT-11 przy ustawieniu parametru „kolejno komplety stron dla każdej osoby” tak, aby podczas tego procesu okno programu nie było przełączane jako aktywne przy zmianie osoby, dla której tworzona jest deklaracja.
 • Rozwiązano problem z wprowadzaniem danych do kartoteki „Wirtualne diety dla kierowców” dla zleceniobiorców, w przypadku obecności w kartotece zapisów za ten sam miesiąc z poprzedniego roku.
 • Wyłączono z procesu synchronizacji składek na typach listy lista podstawowa, dodatkowa i premii kwartalnych i rocznych składkę zdrowotną obliczaną na listach typu umowy, projekty i przez zawieranie umów. Obecnie składka zdrowotna od przychodów z różnych tytułów (umowa o pracę, umowa zlecenia) wypłacanych w tym samym miesiącu jest liczona oddzielnie dla każdego z tytułów ubezpieczenia.
 • W obliczeniach kwoty wolnej od potrąceń sądowych i komorniczych uwzględniono przypadek wypłaty w miesiącu tylko składników niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Rozwiązano problem z ujemną składką na PPK w przypadku umowy o dzieło rozliczanej przez „Zawieranie umów cywilnoprawnych”, w sytuacji wypłaty w tym samym miesiącu co umowa zlecenie rozliczana na liście płac „Umowy”.
 • W obliczeniach wyrównania do najniższego wynagrodzenia uwzględniono przypadek przeszeregowania w trakcie miesiąca połączonego ze zmianą wymiaru etatu.
 • Funkcję kodującą znaki narodowe na potrzeby eksportu druków i deklaracji ZUS do Płatnika rozbudowano o rozpoznawanie i kodowanie liter Ç i Ş.
 • Usunięto przyczynę wyświetlania błędnej informacji o niezamkniętej liście płac za bieżący miesiąc podczas naliczania listy ZFŚS.
 • W obliczeniach listy podstawowej i dodatkowej pominięto wykazywanie wirtualnych diet rozliczanych przez listę „Umowy”.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilnoprawnych” rozwiązano problem z wyliczeniem wynagrodzenia od netto do brutto w przypadku dwóch umów cywilnoprawnych wypłacanych w tym samym miesiącu.
 • W raporcie imiennym ZUS RCA i ZUS DRA osoby prowadzącej działalność powiększono wartość składki zdrowotnej za bieżący o miesiąc o ewentualną dopłatę składki zdrowotnej wynikającej z rocznego rozliczenia tej składki.
 •  
ZMIANY DLA PORTALU HR:
 • Zmieniono procedurę wysyłania zależności służbowych, aby rozwiązać problem z powieleniem listy pracowników w przypadku zmiany działu przełożonego. Zrezygnowano z wysyłania identyfikatora działu przełożonego.
 • Zmieniono mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie numerów rachunków bankowych polegający na usunięciu zbędnych spacji z liczby kontrolnej rachunku oraz mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie adresów, ograniczając rozmiar pola kod pocztowy do akceptowalnego przez portal.
 • Limit czasu na wykonanie metody WU_PORAL, która pośrednio liczy wymiary urlopów do tabeli „Dane do urlopów dla portalu” zwiększono do 3.5 h.
ZMIANY TECHNICZNE
 • Dodano możliwość konfiguracji uprawnień do opcji kopiowania danych i konfiguracji odbioru eZLA.
 • Rozwiązano problem z pokazywaniem opcji wydruków, do których użytkownik nie ma uprawnień.
 • Przeniesiono wyświetlanie pomocy programu do dedykowanego okna WebView.
 • Rozbudowano listę uprawnień o opcję „Ustawienia numeracji”, umożliwiającą nadanie uprawnień do możliwości konfiguracji numeracji list płac i pracowników użytkownikom niebędącym administratorami.
 • Dodano możliwość odczytu danych z Rejestratora Czasu Pracy „BIOFINGER-RCP” firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o.
 • Rozwiązano problem z definiowaniem szablonu importu danych na listy płac z Excela za pomocą stałych wartości składników.
 • W oknie konfiguracji dekretów księgowania dodano komunikat informujący o konieczności wybrania schematu księgowania przed dodawaniem dekretów, o ile nie został on ustawiony domyślnie.
ZMIANY MERYTORYCZNE:
 • Rozwiązano problem z przygotowaniem ZUS Z-3 do importu w PUE ZUS w przypadku zasiłków związanych z rodzicielstwem (WU).
 • Rozwiązano problem z obliczeniem składki zdrowotnej na liście dodatkowej i liście premii kwartalnych i rocznych od niskich kwot przy wyłączonym parametrze "Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach". (WU)
 • Rozbudowano kartotekę „Mały ZUS” o opcję „Przedłużony okres trwania”, pozwalającą na przedłużenie uprawnienia płatnika do „Małego ZUS Plus” o dodatkowe 12 miesięcy. (WU)
 • Zmodyfikowano naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne wg zasad „Małego ZUS Plus” w przypadku braku przychodu w poprzednim roku. Obecnie można wprowadzić do kartoteki „Mały ZUS” przychód całkowity w wysokości zero, a w raportach ZUS DRA i ZUS DRA II plus w takich przypadkach przyjmowana jest minimalna podstawa wymiaru składek. (WU)
 • Zmieniono mechanizm generowania deklaracji PIT-11 przy ustawieniu parametru „kolejno komplety stron dla każdej osoby” tak, aby podczas tego procesu okno programu nie było przełączane jako aktywne przy zmianie osoby, dla której tworzona jest deklaracja.
 • Rozwiązano problem z wprowadzaniem danych do kartoteki „Wirtualne diety dla kierowców” dla zleceniobiorców, w przypadku obecności w kartotece zapisów za ten sam miesiąc z poprzedniego roku.
 • Wyłączono z procesu synchronizacji składek na typach listy lista podstawowa, dodatkowa i premii kwartalnych i rocznych składkę zdrowotną obliczaną na listach typu umowy, projekty i przez zawieranie umów. Obecnie składka zdrowotna od przychodów z różnych tytułów (umowa o pracę, umowa zlecenia) wypłacanych w tym samym miesiącu jest liczona oddzielnie dla każdego z tytułów ubezpieczenia.
 • W obliczeniach kwoty wolnej od potrąceń sądowych i komorniczych uwzględniono przypadek wypłaty w miesiącu tylko składników niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Rozwiązano problem z ujemną składką na PPK w przypadku umowy o dzieło rozliczanej przez „Zawieranie umów cywilnoprawnych”, w sytuacji wypłaty w tym samym miesiącu co umowa zlecenie rozliczana na liście płac „Umowy”.
 • W obliczeniach wyrównania do najniższego wynagrodzenia uwzględniono przypadek przeszeregowania w trakcie miesiąca połączonego ze zmianą wymiaru etatu.
 • Funkcję kodującą znaki narodowe na potrzeby eksportu druków i deklaracji ZUS do Płatnika rozbudowano o rozpoznawanie i kodowanie liter Ç i Ş.
 • Usunięto przyczynę wyświetlania błędnej informacji o niezamkniętej liście płac za bieżący miesiąc podczas naliczania listy ZFŚS.
 • W obliczeniach listy podstawowej i dodatkowej pominięto wykazywanie wirtualnych diet rozliczanych przez listę „Umowy”.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilnoprawnych” rozwiązano problem z wyliczeniem wynagrodzenia od netto do brutto w przypadku dwóch umów cywilnoprawnych wypłacanych w tym samym miesiącu.
 • W raporcie imiennym ZUS RCA i ZUS DRA osoby prowadzącej działalność powiększono wartość składki zdrowotnej za bieżący o miesiąc o ewentualną dopłatę składki zdrowotnej wynikającej z rocznego rozliczenia tej składki.
 •  
ZMIANY DLA PORTALU HR:
 • Zmieniono procedurę wysyłania zależności służbowych, aby rozwiązać problem z powieleniem listy pracowników w przypadku zmiany działu przełożonego. Zrezygnowano z wysyłania identyfikatora działu przełożonego.
 • Zmieniono mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie numerów rachunków bankowych polegający na usunięciu zbędnych spacji z liczby kontrolnej rachunku oraz mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie adresów, ograniczając rozmiar pola kod pocztowy do akceptowalnego przez portal.
 • Limit czasu na wykonanie metody WU_PORAL, która pośrednio liczy wymiary urlopów do tabeli „Dane do urlopów dla portalu” zwiększono do 3.5 h.