Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Fakir. Wybierz wariant programu.

Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie BUDŻET (15.03.2021)
 • Wersja systematyzująca opublikowane aktualizacje za pośrednictwem WAPRO Update
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie BUDŻET (15.01.2021)
 • W nowej wersji dostosowano interfejs do standardu systemu WAPRO ERP.
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie BUDŻET (17.12.2020)
 • Importer dokumentów XML - dodano możliwość importowania dokumentów z pliku JPK_V7.
  Pliki JPK_V7 nie zawierają wszystkich informacji o dokumentach potrzebnych do ich pełnego zarejestrowania w programie finansowo - księgowym, dlatego każdy zaimportowany tą metodą dokument musi być zweryfikowany i w razie konieczności uzupełniony.
 • Korekty częściowe JPK - w programie, na oknie definiowania "Gotowość dla JPK" dodano możliwość określania rodzaju korekty jaka ma być wysłana z programu WAPRO JPK.
 • CIT-8(29) - dodano nowy wzór deklaracji.
 • Wersja 8.60.2 zawiera wszystkie aktualizacje do wersji 8.60.0 opublikowane od 01.10.2020 za pośrednictwem WAPRO Update. W tym:
  • Grupowe dodawanie i zmian kodów krajów nadania numeru NIP w dokumentach krajowych.
  • Możliwość dodawania kodu TP dla WNT oraz import usług.
  • Obsługa rejestrów cząstkowych oraz dla wariantu BUDŻET, wykazywanie w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 kwot bez zaokrągleń.
  • Możliwość nadawania klasyfikacji JPK dla dokumentów przed 01.01.2020 oraz Dodane zostało automatyczne przypisywanie z kontrahenta kodu TP dla zapisów w rejestrze zakupu dotyczących art. 33a. W pozostałych przypadkach kod TP nie jest pobierany do rejestru
  • Dodano możliwość nadawania kody TP dla wszystkich zapisów typu odwrotne obciążenie, tj. WNT, Import usług i towarów art. 33a.
  • Wiele aktualizacji modyfikujących okna przeglądarek oraz wydruki w celu zaprezentowania nadanych kodów JPK, kodów kraju nadania numeru NIP.
Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie BUDŻET (01.10.2020)
 • Deklaracja VAT-7(21) - dodana została deklaracja VAT-7 wzór 21 zgodna z wzorem znajdującym się w schemacie plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • Faktury do paragonów (kod klasyfikacji - FP) - dodana została obsługa faktur oznaczonych kodem FP, zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.
 • Grupowa zmiana klasyfikacji JPK - zaimplementowana została możliwość dodawania lub usuwania wybranych kodów klasyfikacji JPK w grupie zaznaczonych dokumentów;
 • Przeglądarki rejestrów VAT:
  • Na liście dodano kolumnę o nazwie Klasyfikacja JPK, w której wyświetlone są kody JPK przypisane do dokumentu;
  • W drzewku filtrów dodana została możliwość tworzenia własnego filtra po kodach klasyfikacji JPK;
 • Wydruki - dodany został wydruk listy kodów klasyfikacji JPK dokumentów sprzedaży i zakupu, który jest przeznaczony do ręcznego oznaczania.
 • Naliczanie deklaracji VAT-7 na podstawie danych z ewidencji oraz zewnętrznych plików JPK_V7 - dostosowano istniejący mechanizm do wymogów schematu JPK_V7;
 • Eksport danych do WAPRO JPK danych zgodnie ze schematem JPK_V7M oraz JPK_V7K - dane są eksportowane według odpowiedniego schematu, zależnie od okresu rozliczeniowego zadeklarowanego w programie;
 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, każdy użytkownik programu będzie miał możliwość edytowania swoich podstawowych danych.
  Formatka składa się z dwóch zakładek:

  • 1) Dane podstawowe - na zakładce można zmienić imię i nazwisko użytkownika;
  • 2) Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych. Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.
   Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest administrator, na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk: Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników. Przyciśnięcie tego przycisku wycofa zgodę na zbieranie danych telemetrycznych wszystkim użytkownikom;
 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne.
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BUDŻET (07.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019.
 • Kreator poleceń przelewów - w programie okno parametrów wydruków przelewów zastąpione zostało kreatorem poleceń przelewów:Kreator umożliwia automatyczne wykonywanie:
  • Standardowych przelewów oraz komunikatów przelewów
  • Dla wybranych transakcji jednego lub wielu kontrahentów przygotowanie zgodnie z wymogami przepisów prawa pojedyncze lub zbiorcze przelewy
  • Dla transakcji oznaczonych jako MPP, automatycznie przygotuje przelew w formie komunikatu
  • Podczas przygotowywania zbiorczych komunikatów przelewów, w uporządkowanej kartotece rozrachunków, przygotuje je zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K
  • Dokumentów rejestrowanych ręcznie
  • Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML oraz na wspólnej bazie danych
 • Update wersji 8.51.0 (17.07.2020)
  • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) - opublikowano formularze VAT-UE wzór 5 oraz VAT-UEK wzór 5;
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie BUDŻET (10.12.2019)
 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów, jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu $$MPP$$;
  • Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag na wspólnej bazie oraz importu dokumentów za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego $$MPP$$ (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT);
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019;
 • Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (Biała lista) (usługa subskrypcyjna) - bufor przeznaczony jest do zapisywania zleceń koniecznych do przeprowadzenia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów. Zlecenia weryfikacji można zapisywać przez dowolny okres czasu i na koniec wysłać je jednorazowo na serwer Ministerstwa Finansów. Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykonanych przelewach bankowych - w celu zweryfikowania numerów rachunków bankowych w wyciągach bankowych dla wykonanych płatności, w programie dodano:
  • W oknie "prostego dokumentu finansowego" oraz "zbiorczego dokumentu finansowego" dodano zakładki Numer rachunku bankowego, dla dekretów, w których konto rozrachunkowe znajduje się po stronie WN
  • W oknie przeglądarki rozrachunków dodano:
   • Kolumnę Nr rachunku bankowego;
   • Kolumnę Status weryfikacji rachunku bankowego;
   • Możliwość dodania filtra na drzewie filtrów związanego ze statusami weryfikacji numeru rachunku bankowego;
   • Możliwość pojedynczego weryfikowania numerów rachunków bankowych;
   • Możliwość zapisywania, dla zaznaczonych rozrachunków zleceń weryfikacji w buforze zleceń - Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • W menu podręcznym okna kartoteki przelewów dodana została opcja: Dodaj wybraną pozycję do listy oczekujących na weryfikację. Funkcja umożliwia utworzenia zleceń przelewów w buforze listy zleceń weryfikacji kontrahentów;
 • Dodano uprawnienie o nazwie Lista zleceń weryfikacji podatników VAT | Wyślij. Wyłączenie odbiera uprawnienie do automatycznego wysyłania zapytań na serwer wykazu podatników VAT udostępnionego przez $$MF%%. Zarówno natychmiastowego wysyłania pojedynczych zapytań jak i przez listę zleceń weryfikacji podatników VAT (bufor). Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Pobieranie danych do JPK_VAT korekta - zmieniona została metoda weryfikacji pobieranych do WAPRO JPK danych z deklaracją VAT-7. Aktualnie dane porównywane są deklaracją VAT-7 o najwyższej liczbie porządkowej - kolumna "Lp" na oknie deklaracji VAT-7;
 • Wariant BUDŻET - w module fakturowania dodana została możliwość dodawania opisu na fakturach sprzedaży "Mechanizm Podzielonej Płatności"
 • Update wersji 8.50.2 (17.01.2020)
  • Mikrorachunki firm - aktualizacja dodaje obsługę mikrorachunków firm.
   W programie mikrorachunek firmy należy rejestrować w kartotece rachunków bankowych firmy. Kartoteka rachunków bankowych firmy dostępna jest w:
   • zakładce formatki danych firm
   • w oknie przeglądarki kartoteki rachunków firmy, dostępnej z głównego menu programu

   Utworzony nowy mikrorachunek firmy zostanie automatycznie dodany do rachunków bankowych Urzędu Skarbowego firmy a przy zmianie Urzędu Skarbowego firmy na inny. zostanie automatycznie przepisany do rachunków bankowych nowego Urzędu Skarbowego firmy.
   Na obu listach dodany został przycisk Generuj i dodaj mikrorachunek umożliwiający zarówno wpisanie numeru mikrorachunku jak i jego automatyczne wygenerowanie.
   Mikrorachunek firmy jest domyślnie wstawiany na przelewach podatkowych (VAT, CIT) wykonywanych od dnia 1 stycznia 2020 roku. Na formatce przelewu:

   • w zależności od daty podczas wybierania urzędu skarbowego, podpowiada się właściwy rachunek. Również przycisk kartoteki rachunków działa kontekstowo umożliwiając wybór rachunków urzędu lub mikrorachunku firmy
   • Jeżeli wybrany został mikrorachunek firmy, pod numerem rachunku wyświetla się dodatkowy, tekstowy opis
   • Dodatkowo, każdorazowo, przy zapisywaniu przelewu sprawdzana jest zgodność numeru mikrorachunku z szablonem oraz numerem NIP firmy

   W oknie przeglądarki rachunków firmy dodana została nowa pozycja filtra Mikrorachunki. Jest ona automatycznie dodawana do domyślnej listy drzewka wyboru tzn. jeżeli nie został zapisany własny filtr użytkownika.

  • Weryfikacja statusu VAT kontrahentów:
  • w programie wyłączona została funkcjonalność sprawdzania statusu VAT kontrahentów korzystająca z udostępnionego przez $$MF$$ API wyszukiwarki: Sprawdzenie statusu NIP, natomiast wszystkie dotychczasowe operacje związane z automatycznym sprawdzaniem statusu VAT kontrahentów obecnie obsługiwane są przy wykorzystaniu API wyszukiwarki: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W związku z powyższym nieco zmieniona została funkcjonalność weryfikacji statusu VAT:
   • wszystkie statusy VAT kontrahentów wykonane poprzednią metodą zostaną zamienione na Niezweryfikowany
   • obecnie weryfikacja statusu kontrahenta w kartotece przeprowadzana jest na wybrany dzień, a podczas zapisywania dokumentów na dzień wystawienia dokumentu
   • Usunięto okno weryfikacji podatników VAT otwierane przyciskiem Weryfikacja w:
    • oknie rejestru VAT
    • oknie tworzenia listy VAT-ZD deklaracji tworzonej bez wykorzystania modułu e-Formularzy
   • Zmodyfikowane zostało działanie parametru firmy Automatyczna weryfikacja statusu VAT kontrahenta podczas zapisywania pozycji dokumentu - obecnie ma on trzy wartości:
    • brak weryfikacji - w trakcie zapisywania dokumentu program nie będzie automatycznie weryfikował statusu kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu
    • weryfikacja natychmiastowa - w trakcie zapisywania dokumentu program automatycznie, natychmiast wyśle zapytanie na serwer MF o status VAT kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu. Wysłane zostanie jedno zapytanie, o jeden NIP na dzień wystawienia dokumentu.
     Odpowiedź zostanie zapisana w bazie danych wraz z kluczem elektronicznym
    • weryfikacja odroczona - w trakcie zapisywania dokumentu program zarejestruje zlecenie weryfikacji na "Liście zleceń weryfikacji podatników VAT". Zarejestrowane na liście zlecenia można wysłać zgrupowane, w dowolnym momencie na serwer MF
   • Okno rejestrów VAT:
    • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - w programie dodano możliwość tworzenia listy pozycji do weryfikacji dla zaznaczonych pozycji rejestru. Lista umożliwia zweryfikowanie kontrahentów na wskazany dzień.
     Funkcjonalność jest dedykowana do weryfikacji kontrahentów znajdujących się na dokumentach przygotowywanych do utworzenia VAT-ZD na dzień przed utworzeniem i wysłaniem tego załącznika.
    • Menu podręczne dla zakupów krajowych z odliczenie oraz sprzedaży krajowej metodą kasową dodane zostały trzy nowe polecenia działające dla wybranej lub kilku zaznaczonych pozycji:
     • Weryfikuj teraz kontrahenta z wybranej pozycji - polecenie umożliwia natychmiastową weryfikację zaznaczonych pozycji w rejestrze na dzień wystawienia dokumentu
     • Weryfikuj kontrahenta z wybranej pozycji na wskazany dzień - polecenie umożliwia zapisanie zaznaczonych pozycji na Liście pozycji oczekujących na weryfikację w celu zweryfikowania kontrahentów na dowolny dzień
     • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - polecenie wyświetla okno listy: Lista zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT
    • Do drzewka wyboru okna dodany został filtr Status weryfikacji kontrahenta. Filtr działa dla kontekstów:
     • Zakup
     • Sprzedaż
     • Natomiast do listy predefiniowanych filtrów dodany została filtr Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny, który działa w kontekstach:
     • Wszystkie rejestry
     • Zakup
     • Sprzedaż
    • Filtr zaawansowany "Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny podatnik VAT" - w oknie dodano predefiniowany filtr umożliwiający proste wybieranie w wybranym okresie pozycji, których kontrahenci na dzień wystawienia dokumentu mają status inny niż czynny
   • Kartoteka kontrahentów - w kartotece:
    • Na liście okna kartoteki - zaktualizowana została informacja wyświetlona w kolumnie Status. Obecnie pokazuje poza ostatnim statusem dodatkowo informację na jaki dzień została wykonana weryfikacja
    • W menu podręcznym - polecenia:
     • Sprawdź status kontrahenta w wykazie MF - pozwala dla zaznaczonych kontrahentów wykonać weryfikację na wybrany dzień, domyślnie na bieżący. Dla jednego numeru NIP wysyłane jest jedno zapytanie.
     • Okno weryfikacji po przyciśnięciu przycisku zmiany trybu pracy umożliwia zapisanie zleceń weryfikacji na "Liście zleceń weryfikacji podatników VAT"','1','0','1','1');
     • Historia sprawdzeń statusu w wykazie MF - wyświetlić listę wykonanych weryfikacji dla wybranego kontrahenta
     • Formatka dodawania / edycji danych - posiada możliwość weryfikacji natychmiastowej
   • Sprzedaż metodą kasową - w trakcie ustalania, dla nierozliczonych transakcji po 180 od dnia operacji, czy naliczyć podatek należny, aktualizacja rejestru sprzedaży korzysta z wcześniej zarejestrowanych informacji o statusie podatnika na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku braku takiej weryfikacji informuje o tym na liście komunikatów funkcji aktualizacji rejestru. Przed naliczeniem deklaracji za ten okres należy najpierw uzupełnić brakujące informacje i ponownie przeprowadzić aktualizację rejestru.
  • Dokładny opis zmian znajduje się w dokumentacji online programu.
 • Update wersji 8.50.2 (18.02.2020)
  • Dodano formularz NIP-2 wzór 12
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BUDŻET (01.10.2019)
 • e-Sprawozdania finansowe - dodana została możliwość wklejania formatowanego tekstu w pola tekstowe e-sprawozdań finansowych;
 • Polecenia przelewów:

  • Nowy wykaz podatników VAT (Usługa subskrypcyjna) - w programie dodana została możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących;
  • Sumowanie zobowiązań i należności - dodano automatyczne tworzenie przelewów dla sumy sald zobowiązań i należności.

   Parametr umożliwiający sumowanie dodany został w oknie parametrów polecenie przelewu wywoływanego z rozrachunków. W szczególności funkcja umożliwi wydruk polecenia przelewu z należności ujemnych czyli korekt faktur sprzedaży (ujemne saldo po stronie WN).

  • Kod SWIFT - dodano możliwość eksportu poleceń przelewów z kodem SWIFT dla rachunków bankowych niespełniających standardu NRB;
 • Rejestr VAT - W pozycji rejestru VAT na zakładce "Dokument" po odznaczeniu "Zgodny z nagłówkiem dokumentu księgowego" istnieje możliwość wprowadzenia numeru dokumentu o długości do 50 znaków;
Zmiany w wersji 8.41.2 w wariancie BUDŻET (06.09.2019)
 • e-Sprawozdania finansowe wersja 1-2 - dodano nowe wersje schematów e-elektronicznych sprawozdań finansowych dla wszystkich istniejących w programie wariantów sprawozdań
 • VAT-7 - w e-formularzu deklaracji VAT zablokowane do edycji zostały pozycje pobierające dane z programu, w tym z "Dane uzupełniające deklaracji"
 • Formy płatności - w głównym menu programu: Zakładka: Definicje | Sekcja: Słowniki predefiniowane | Polecenie: Formy płatności dodane zostało wywołanie słownika Formy płatności
 • Domyślny termin płatności - zmieniony został nieco sposób określania domyślnego terminu płatności podczas dodawania nowego rozrachunku
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi.
  Moje konto WAPRO ERP umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie BUDŻET (10.07.2019)
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie, module importu dokumentów i innych - dodane zostały kolejne rodzaje kwot:
  • Netto w KUP - Część kwoty netto stanowiąca koszty uzyskania przychodów
  • Netto w nKUP - Część kwoty netto nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie BUDŻET (18.06.2019)
 • Proporcjonalne odliczenie VAT - w programie zmieniony został sposób proporcjonalnego odliczania VAT. Obecnie podatek VAT metodą proporcjonalnego odliczenia rozliczany jest na bieżąco, podczas rejestrowania dokumentu
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie - dodane zostały nowe rodzaje kwot:
 • VAT niepodl. odlicz. - VAT niepodlegający odliczeniu
  • VAT niepodl. odlicz. w KUP - VAT niepodlegający odliczeniu, stanowiący koszty uzyskania przychodów
  • VAT niepodl. odlicz. w nKUP - VAT niepodlegający odliczeniu nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów

  Uwaga - powyższe kwoty oraz kwoty: „KUP”, „nKUP” oraz „VAT do odliczenia” zawsze uwzględniają:

  • Stan aktualny (np. datę operacji gospodarczej oraz dane o pojeździe znajdujące się historii pojazdu w kartotece Pojazdy samochodowe)
  • Jeżeli firma podlega proporcjonalnemu odliczeniu VAT również wartości współczynnika i prewspółczynnika częściowego odliczenia VAT
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie BUDŻET (02.04.2019)
 • Dodano deklarację VAT-7 wzór 19
 • Zmodyfikowany został sposób naliczania proporcjonalnego odliczenia VAT. Obecnie program uwzględnia znowelizowane przepisy dotyczące samochodów osobowych
 • Dodano okno przeglądarki zestawień podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Kwota podatku prezentowana jest w podziale na kwoty kosztów uzyskania przychodów i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Aktualizacja z dnia 10 maja 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • deklaracja CIT-8 - dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wzór 27
 • Aktualizacja z dnia 26 kwietnia 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • e-sprawozdania finansowe
  • dodana została możliwość wysyłania elektronicznych sprawozdań finansowych do KAS. Omówienie znajduje się w punkcie: Wysyłanie e-sf do KAS
  • w module e-Dokumenty dodana została funkcjonalność podglądu listy złożonych podpisów plików w formacie XML
 • Aktualizacja z dnia 18 kwietnia 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • e-Sprawozdania finansowe - dodano nowe rodzaje sprawozdań dla
  • Domów maklerskich - zakres informacji, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (w złotych / w tysiącach złotych)
  • Emitentów - zakres informacji, o którym mowa w art. 45 uor., dla emitentów
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie BUDŻET (22.02.2019)
 • Automatyczne naliczanie kosztów uzyskania przychodów: kosztów eksploatacji, rat najmu / dzierżawy / leasingu oraz ubezpieczeń samochodów.
  W tym celu, w programie zmodernizowano lub dodano:
  • Automaty VAT - w automatach VAT zakupu dodane zostały trzy nowe kwoty:
   • KUP - kwota kosztów uzyskania przychodów w operacjach, w których tworzone są dwa zapisy w rejestrze VAT
   • nKup - kwota kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu
   • VAT do odliczenia - kwota podatku naliczonego do odliczenia.
  • Kartoteka Pojazdy samochodowe - w programie dodana została nowa kartoteka przeznaczona do zapisywania informacji o samochodach wymagane do automatycznego naliczania powyżej wymienionych kosztów samochodów oraz na potrzeby dodanej w programie deklaracji VAT-26.
  • Formatka dodawania / edycji pozycji VAT - na formatce dodana została nowa zakładka 5) KUP z kalkulatorem naliczania kosztów samochodów.
 • Okna przeglądarek deklaracji podatkowych - w programie zmieniony został układ okien przeglądarek deklaracji podatkowych.
 • CIT-8 wzór 26 - dodany został nowy wzór deklaracji CIT-8.
 • Ulga na złe długi:
  • Zgodnie z nowelizacją art. 89a oraz 89b ustawy o VAT zmieniona została ilość dni upływu terminu płatności. Od 1 stycznia 2019 wynosi ona 90 dni.
  • Zoptymalizowano działanie modułu w celu przyśpieszenia jego działania.
 • Deklaracja VAT-26 - do programu dodano nową deklarację VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wzór 1.
 • Ręczne dekretowanie dokumentu - w programie dodano podpowiadanie kwot wynikających z zarejestrowanych w dokumencie pozycji VAT w trakcie ręcznego dekretowania.
 • Automatyczne zapisywanie deklaracji w e-Deklaracjach - zmieniony został tryb tworzenia e-Deklaracji. Obecnie może zostać utworzona w momencie zapisywania naliczonej deklaracji lub w dowolnym innym momencie.
 • E-Sprawozdania finansowe - dodano możliwość zapisywania roboczej wersji e-Sprawozdania finansowego, tzn. sprawozdania, które nie przeszło walidacji.
 • Wydruk "Potwierdzenie salda" - wariant BUDŻET - zmodyfikowano pole "Nadawca" na odcinku B wydruku, obecnie drukowana jest nazwa jednostki nadrzędnej oraz firmy.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BUDŻET (30.11.2018)
 • Elektroniczne sprawozdania finansowe
  • Zgodnie z art. 45 ust. 1f, 1g ustawy o rachunkowości dodanymi przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398), w programie dodana została możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.
  • Podpisywanie i archiwizowanie pliku XML e-sprawozdania finansowego - w programie dodano możliwość podpisywania pliku XML elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz zapisywanie podpisanego lub nie podpisanego pliku w module e-Dokumenty;
  • Możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej jest dostępna jako usługa subskrypcyjna
 • Raporty użytkownika - dodano, w trybie definicji raportu możliwość:
  • Wyświetlenia wartości kwotowej wybranej pozycji raportu
  • Wyświetlenia wartości kwotowej każdej funkcji wchodzącej w skład formuły obliczeniowej pozycji raportu
 • Import dokumentów - dodano import faktur końcowych na zero złotych, dodana została procedura importu z programu WAPRO Mag faktur końcowych do wcześniej wystawionych faktury lub faktur zaliczkowych, których suma wartości jest równa całości zamówienia
 • Raporty kasowe - w oknie przeglądarce raportów kasowych dodany został filtr F8 z możliwością wyboru okresu: lat, kwartałów, miesięcy oraz zakresu dat: Od dnia - Do dnia
 • Typ dokumentu - w definicji typu dokumentu dodano parametr Nie księguj różnic kursowych na kontach przeznaczonych dla kwoty VAT. Zaznaczenie spowoduje, że zrealizowane różnice kursowe powstające dla celów podatkowych w części proporcjonalnej do kwoty VAT rozliczanego dokumentu księgowane będą na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach "Zrealizowane różnice kursowe dodatnie" lub "Zrealizowane różnice kursowe ujemne". W przeciwnym wypadku (pole odznaczone - wartość domyślna), księgowanie wyżej wymienionych kwot następuje na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach " Zrealizowane różnice kursowe dodatnie dla kwoty VAT" lub " Zrealizowane różnice kursowe ujemne dla kwoty VAT", jeżeli są uzupełnione
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BUDŻET (01.10.2018)
 • e-Formularze - w programie dodany został nowy moduł przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe schematy XSD. Jako pierwsza została włączona deklaracja VAT-7 wzór 18.
 • Dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem - zwiększony został zakres wyboru okresu odliczenia dla podatku naliczonego do 21 okresów
 • Eksport przelewów - dla definicji pola wiersza przelewu, jako wynik zapytania SQL, dodano zmienną
 • Zabezpieczenie przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów - rozbudowany został mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów. Dodane zostały dwa nowe parametry firmy. Dodana została nowa sekcja Kontrola numeru dokumentu, w której dodano dwa parametry:
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze, który jest odpowiedzialny za sposób kontroli numerów dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta. Dostępne są następujące wartości parametru:
   • Bez ograniczeń
   • Brak kontroli
   • W obrębie roku obrotowego
   • W obrębie roku obrotowego i dziennika
   • W obrębie roku obrotowego i typu dokumentu
   • W obrębie typu dokumentu
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "WNT"
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze dla wybranego zakresu jest wyzwalana podczas modyfikacji pola "Numer dokumentu" oraz pól dotyczących kontrahenta w nagłówku dokumentu księgowego.
  • Sprawdzenie numeracji następuje:
   • Po modyfikacji pól: nr dokumentu, id kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz NIP kontrahenta w nagłówku dokumentu
   • Podczas zapisywania dokumentu powstałego jako kopia innego dokumentu
   • Sprawdzenie działa również po modyfikacji w.w. pól dla edytowanych / poprawianych dokumentów
 • Parametry konfiguracji firmy / użytkownika - dodana została funkcjonalność wyróżniania nowych parametrów. Jeżeli dodany zostanie nowy parametr, jego nazwa będzie wyświetlana w kolorze zielonym z dopiskiem "(nowy parametr)
 • Wydruk polecenia przelewu - w tytule przelewu dodane zostały informacje komunikatu przelewu „split payment”
 • Dokument walutowy - na zakładce 3) VAT dodany został przycisk Przelicz w pozycjach przeznaczony do przeliczania kwot wyrażonych w PLN po zmianie kursu
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu
 • Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT
Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie PRESTIŻ (15.03.2021)
 • Wersja systematyzująca opublikowane aktualizacje za pośrednictwem WAPRO Update
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie PRESTIŻ (15.01.2021)
 • W nowej wersji dostosowano interfejs do standardu systemu WAPRO ERP.
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie PRESTIŻ (17.12.2020)
 • Importer dokumentów XML - dodano możliwość importowania dokumentów z pliku JPK_V7.
  Pliki JPK_V7 nie zawierają wszystkich informacji o dokumentach potrzebnych do ich pełnego zarejestrowania w programie finansowo - księgowym, dlatego każdy zaimportowany tą metodą dokument musi być zweryfikowany i w razie konieczności uzupełniony.
 • Korekty częściowe JPK - w programie, na oknie definiowania "Gotowość dla JPK" dodano możliwość określania rodzaju korekty jaka ma być wysłana z programu WAPRO JPK.
 • CIT-8(29) - dodano nowy wzór deklaracji.
 • Wersja 8.60.2 zawiera wszystkie aktualizacje do wersji 8.60.0 opublikowane od 01.10.2020 za pośrednictwem WAPRO Update. W tym:
  • Grupowe dodawanie i zmian kodów krajów nadania numeru NIP w dokumentach krajowych.
  • Możliwość dodawania kodu TP dla WNT oraz import usług.
  • Obsługa rejestrów cząstkowych oraz dla wariantu BUDŻET, wykazywanie w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 kwot bez zaokrągleń.
  • Możliwość nadawania klasyfikacji JPK dla dokumentów przed 01.01.2020 oraz Dodane zostało automatyczne przypisywanie z kontrahenta kodu TP dla zapisów w rejestrze zakupu dotyczących art. 33a. W pozostałych przypadkach kod TP nie jest pobierany do rejestru
  • Dodano możliwość nadawania kody TP dla wszystkich zapisów typu odwrotne obciążenie, tj. WNT, Import usług i towarów art. 33a.
  • Wiele aktualizacji modyfikujących okna przeglądarek oraz wydruki w celu zaprezentowania nadanych kodów JPK, kodów kraju nadania numeru NIP.
Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2020)
 • Deklaracja VAT-7(21) - dodana została deklaracja VAT-7 wzór 21 zgodna z wzorem znajdującym się w schemacie plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • Faktury do paragonów (kod klasyfikacji - FP) - dodana została obsługa faktur oznaczonych kodem FP, zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.
 • Grupowa zmiana klasyfikacji JPK - zaimplementowana została możliwość dodawania lub usuwania wybranych kodów klasyfikacji JPK w grupie zaznaczonych dokumentów;
 • Przeglądarki rejestrów VAT:
  • Na liście dodano kolumnę o nazwie Klasyfikacja JPK, w której wyświetlone są kody JPK przypisane do dokumentu;
  • W drzewku filtrów dodana została możliwość tworzenia własnego filtra po kodach klasyfikacji JPK;
 • Wydruki - dodany został wydruk listy kodów klasyfikacji JPK dokumentów sprzedaży i zakupu, który jest przeznaczony do ręcznego oznaczania.
 • Naliczanie deklaracji VAT-7 na podstawie danych z ewidencji oraz zewnętrznych plików JPK_V7 - dostosowano istniejący mechanizm do wymogów schematu JPK_V7;
 • Eksport danych do WAPRO JPK danych zgodnie ze schematem JPK_V7M oraz JPK_V7K - dane są eksportowane według odpowiedniego schematu, zależnie od okresu rozliczeniowego zadeklarowanego w programie;
 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, każdy użytkownik programu będzie miał możliwość edytowania swoich podstawowych danych.
  Formatka składa się z dwóch zakładek:

  • 1) Dane podstawowe - na zakładce można zmienić imię i nazwisko użytkownika;
  • 2) Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych. Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.
   Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest administrator, na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk: Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników. Przyciśnięcie tego przycisku wycofa zgodę na zbieranie danych telemetrycznych wszystkim użytkownikom;
 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne.
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie PRESTIŻ (07.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019.
 • Kreator poleceń przelewów - w programie okno parametrów wydruków przelewów zastąpione zostało kreatorem poleceń przelewów:Kreator umożliwia automatyczne wykonywanie:
  • Standardowych przelewów oraz komunikatów przelewów
  • Dla wybranych transakcji jednego lub wielu kontrahentów przygotowanie zgodnie z wymogami przepisów prawa pojedyncze lub zbiorcze przelewy
  • Dla transakcji oznaczonych jako MPP, automatycznie przygotuje przelew w formie komunikatu
  • Podczas przygotowywania zbiorczych komunikatów przelewów, w uporządkowanej kartotece rozrachunków, przygotuje je zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K
  • Dokumentów rejestrowanych ręcznie
  • Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML oraz na wspólnej bazie danych
 • Update wersji 8.51.0 (17.07.2020)
  • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) - opublikowano formularze VAT-UE wzór 5 oraz VAT-UEK wzór 5;
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie PRESTIŻ (10.12.2019)
 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów, jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu $$MPP$$;
  • Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag na wspólnej bazie oraz importu dokumentów za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego $$MPP$$ (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT);
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019;
 • Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (Biała lista) (usługa subskrypcyjna) - bufor przeznaczony jest do zapisywania zleceń koniecznych do przeprowadzenia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów. Zlecenia weryfikacji można zapisywać przez dowolny okres czasu i na koniec wysłać je jednorazowo na serwer Ministerstwa Finansów. Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykonanych przelewach bankowych - w celu zweryfikowania numerów rachunków bankowych w wyciągach bankowych dla wykonanych płatności, w programie dodano:
  • W oknie "prostego dokumentu finansowego" oraz "zbiorczego dokumentu finansowego" dodano zakładki Numer rachunku bankowego, dla dekretów, w których konto rozrachunkowe znajduje się po stronie WN
  • W oknie przeglądarki rozrachunków dodano:
   • Kolumnę Nr rachunku bankowego;
   • Kolumnę Status weryfikacji rachunku bankowego;
   • Możliwość dodania filtra na drzewie filtrów związanego ze statusami weryfikacji numeru rachunku bankowego;
   • Możliwość pojedynczego weryfikowania numerów rachunków bankowych;
   • Możliwość zapisywania, dla zaznaczonych rozrachunków zleceń weryfikacji w buforze zleceń - Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • W menu podręcznym okna kartoteki przelewów dodana została opcja: Dodaj wybraną pozycję do listy oczekujących na weryfikację. Funkcja umożliwia utworzenia zleceń przelewów w buforze listy zleceń weryfikacji kontrahentów;
 • Dodano uprawnienie o nazwie Lista zleceń weryfikacji podatników VAT | Wyślij. Wyłączenie odbiera uprawnienie do automatycznego wysyłania zapytań na serwer wykazu podatników VAT udostępnionego przez $$MF%%. Zarówno natychmiastowego wysyłania pojedynczych zapytań jak i przez listę zleceń weryfikacji podatników VAT (bufor). Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Pobieranie danych do JPK_VAT korekta - zmieniona została metoda weryfikacji pobieranych do WAPRO JPK danych z deklaracją VAT-7. Aktualnie dane porównywane są deklaracją VAT-7 o najwyższej liczbie porządkowej - kolumna "Lp" na oknie deklaracji VAT-7;
 • Wariant BUDŻET - w module fakturowania dodana została możliwość dodawania opisu na fakturach sprzedaży "Mechanizm Podzielonej Płatności"
 • Update wersji 8.50.2 (17.01.2020)
  • Mikrorachunki firm - aktualizacja dodaje obsługę mikrorachunków firm.
   W programie mikrorachunek firmy należy rejestrować w kartotece rachunków bankowych firmy. Kartoteka rachunków bankowych firmy dostępna jest w:
   • zakładce formatki danych firm
   • w oknie przeglądarki kartoteki rachunków firmy, dostępnej z głównego menu programu

   Utworzony nowy mikrorachunek firmy zostanie automatycznie dodany do rachunków bankowych Urzędu Skarbowego firmy a przy zmianie Urzędu Skarbowego firmy na inny. zostanie automatycznie przepisany do rachunków bankowych nowego Urzędu Skarbowego firmy.
   Na obu listach dodany został przycisk Generuj i dodaj mikrorachunek umożliwiający zarówno wpisanie numeru mikrorachunku jak i jego automatyczne wygenerowanie.
   Mikrorachunek firmy jest domyślnie wstawiany na przelewach podatkowych (VAT, CIT) wykonywanych od dnia 1 stycznia 2020 roku. Na formatce przelewu:

   • w zależności od daty podczas wybierania urzędu skarbowego, podpowiada się właściwy rachunek. Również przycisk kartoteki rachunków działa kontekstowo umożliwiając wybór rachunków urzędu lub mikrorachunku firmy
   • Jeżeli wybrany został mikrorachunek firmy, pod numerem rachunku wyświetla się dodatkowy, tekstowy opis
   • Dodatkowo, każdorazowo, przy zapisywaniu przelewu sprawdzana jest zgodność numeru mikrorachunku z szablonem oraz numerem NIP firmy

   W oknie przeglądarki rachunków firmy dodana została nowa pozycja filtra Mikrorachunki. Jest ona automatycznie dodawana do domyślnej listy drzewka wyboru tzn. jeżeli nie został zapisany własny filtr użytkownika.

  • Weryfikacja statusu VAT kontrahentów:
  • w programie wyłączona została funkcjonalność sprawdzania statusu VAT kontrahentów korzystająca z udostępnionego przez $$MF$$ API wyszukiwarki: Sprawdzenie statusu NIP, natomiast wszystkie dotychczasowe operacje związane z automatycznym sprawdzaniem statusu VAT kontrahentów obecnie obsługiwane są przy wykorzystaniu API wyszukiwarki: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W związku z powyższym nieco zmieniona została funkcjonalność weryfikacji statusu VAT:
   • wszystkie statusy VAT kontrahentów wykonane poprzednią metodą zostaną zamienione na Niezweryfikowany
   • obecnie weryfikacja statusu kontrahenta w kartotece przeprowadzana jest na wybrany dzień, a podczas zapisywania dokumentów na dzień wystawienia dokumentu
   • Usunięto okno weryfikacji podatników VAT otwierane przyciskiem Weryfikacja w:
    • oknie rejestru VAT
    • oknie tworzenia listy VAT-ZD deklaracji tworzonej bez wykorzystania modułu e-Formularzy
   • Zmodyfikowane zostało działanie parametru firmy Automatyczna weryfikacja statusu VAT kontrahenta podczas zapisywania pozycji dokumentu - obecnie ma on trzy wartości:
    • brak weryfikacji - w trakcie zapisywania dokumentu program nie będzie automatycznie weryfikował statusu kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu
    • weryfikacja natychmiastowa - w trakcie zapisywania dokumentu program automatycznie, natychmiast wyśle zapytanie na serwer MF o status VAT kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu. Wysłane zostanie jedno zapytanie, o jeden NIP na dzień wystawienia dokumentu.
     Odpowiedź zostanie zapisana w bazie danych wraz z kluczem elektronicznym
    • weryfikacja odroczona - w trakcie zapisywania dokumentu program zarejestruje zlecenie weryfikacji na "Liście zleceń weryfikacji podatników VAT". Zarejestrowane na liście zlecenia można wysłać zgrupowane, w dowolnym momencie na serwer MF
   • Okno rejestrów VAT:
    • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - w programie dodano możliwość tworzenia listy pozycji do weryfikacji dla zaznaczonych pozycji rejestru. Lista umożliwia zweryfikowanie kontrahentów na wskazany dzień.
     Funkcjonalność jest dedykowana do weryfikacji kontrahentów znajdujących się na dokumentach przygotowywanych do utworzenia VAT-ZD na dzień przed utworzeniem i wysłaniem tego załącznika.
    • Menu podręczne dla zakupów krajowych z odliczenie oraz sprzedaży krajowej metodą kasową dodane zostały trzy nowe polecenia działające dla wybranej lub kilku zaznaczonych pozycji:
     • Weryfikuj teraz kontrahenta z wybranej pozycji - polecenie umożliwia natychmiastową weryfikację zaznaczonych pozycji w rejestrze na dzień wystawienia dokumentu
     • Weryfikuj kontrahenta z wybranej pozycji na wskazany dzień - polecenie umożliwia zapisanie zaznaczonych pozycji na Liście pozycji oczekujących na weryfikację w celu zweryfikowania kontrahentów na dowolny dzień
     • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - polecenie wyświetla okno listy: Lista zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT
    • Do drzewka wyboru okna dodany został filtr Status weryfikacji kontrahenta. Filtr działa dla kontekstów:
     • Zakup
     • Sprzedaż
     • Natomiast do listy predefiniowanych filtrów dodany została filtr Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny, który działa w kontekstach:
     • Wszystkie rejestry
     • Zakup
     • Sprzedaż
    • Filtr zaawansowany "Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny podatnik VAT" - w oknie dodano predefiniowany filtr umożliwiający proste wybieranie w wybranym okresie pozycji, których kontrahenci na dzień wystawienia dokumentu mają status inny niż czynny
   • Kartoteka kontrahentów - w kartotece:
    • Na liście okna kartoteki - zaktualizowana została informacja wyświetlona w kolumnie Status. Obecnie pokazuje poza ostatnim statusem dodatkowo informację na jaki dzień została wykonana weryfikacja
    • W menu podręcznym - polecenia:
     • Sprawdź status kontrahenta w wykazie MF - pozwala dla zaznaczonych kontrahentów wykonać weryfikację na wybrany dzień, domyślnie na bieżący. Dla jednego numeru NIP wysyłane jest jedno zapytanie.
     • Okno weryfikacji po przyciśnięciu przycisku zmiany trybu pracy umożliwia zapisanie zleceń weryfikacji na "Liście zleceń weryfikacji podatników VAT"','1','0','1','1');
     • Historia sprawdzeń statusu w wykazie MF - wyświetlić listę wykonanych weryfikacji dla wybranego kontrahenta
     • Formatka dodawania / edycji danych - posiada możliwość weryfikacji natychmiastowej
   • Sprzedaż metodą kasową - w trakcie ustalania, dla nierozliczonych transakcji po 180 od dnia operacji, czy naliczyć podatek należny, aktualizacja rejestru sprzedaży korzysta z wcześniej zarejestrowanych informacji o statusie podatnika na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku braku takiej weryfikacji informuje o tym na liście komunikatów funkcji aktualizacji rejestru. Przed naliczeniem deklaracji za ten okres należy najpierw uzupełnić brakujące informacje i ponownie przeprowadzić aktualizację rejestru.
  • Dokładny opis zmian znajduje się w dokumentacji online programu.
 • Update wersji 8.50.2 (18.02.2020)
  • Dodano formularz NIP-2 wzór 12
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2019)
 • e-Sprawozdania finansowe - dodana została możliwość wklejania formatowanego tekstu w pola tekstowe e-sprawozdań finansowych;
 • Polecenia przelewów:

  • Nowy wykaz podatników VAT (Usługa subskrypcyjna) - w programie dodana została możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących;
  • Sumowanie zobowiązań i należności - dodano automatyczne tworzenie przelewów dla sumy sald zobowiązań i należności.

   Parametr umożliwiający sumowanie dodany został w oknie parametrów polecenie przelewu wywoływanego z rozrachunków. W szczególności funkcja umożliwi wydruk polecenia przelewu z należności ujemnych czyli korekt faktur sprzedaży (ujemne saldo po stronie WN).

  • Kod SWIFT - dodano możliwość eksportu poleceń przelewów z kodem SWIFT dla rachunków bankowych niespełniających standardu NRB;
 • Rejestr VAT - W pozycji rejestru VAT na zakładce "Dokument" po odznaczeniu "Zgodny z nagłówkiem dokumentu księgowego" istnieje możliwość wprowadzenia numeru dokumentu o długości do 50 znaków;
Zmiany w wersji 8.41.2 w wariancie PRESTIŻ (06.09.2019)
 • e-Sprawozdania finansowe wersja 1-2 - dodano nowe wersje schematów e-elektronicznych sprawozdań finansowych dla wszystkich istniejących w programie wariantów sprawozdań
 • VAT-7 - w e-formularzu deklaracji VAT zablokowane do edycji zostały pozycje pobierające dane z programu, w tym z "Dane uzupełniające deklaracji"
 • Formy płatności - w głównym menu programu: Zakładka: Definicje | Sekcja: Słowniki predefiniowane | Polecenie: Formy płatności dodane zostało wywołanie słownika Formy płatności
 • Domyślny termin płatności - zmieniony został nieco sposób określania domyślnego terminu płatności podczas dodawania nowego rozrachunku
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi.
  Moje konto WAPRO ERP umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie PRESTIŻ (10.07.2019)
 • Moduł importu dokumentów / schemat pliku WAPRO XML
  • Schemat pliku WAPRO XML - do schematu pliku XML dodane zostały nowe, opcjonalne sekcje do pozycji dokumentu umożliwiające zautomatyzowanie działania modułu importu dokumentów. Funkcjonalność dedykowana jest dla zewnętrznych systemów wspierających pracę księgowych, które przygotowują dokumenty do zaimportowania do programu WAPRO Fakir w plikach WAPRO XML.

   Sekcja:

   • POJAZDY oraz RODZAJ_KOSZTU - umożliwiają one dodanie w pozycji dokumentu informacji o rodzaju kosztu związanego z użytkowaniem pojazdów, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz ich udziału (kwotowo lub procentowo) w kwocie pozycji dokumentu. Jeżeli pojazdy o tych numerach rejestracyjnych znajdują się w kartotece Pojazdy, taki dokument zostanie automatycznie zadekretowany i opisany, tak jak podczas ręcznego księgowania przy użyciu kalkulatora naliczania kosztów pojazdów;
   • ODLICZENIE - umożliwia dodanie do pozycji dokumentu informacji o typie odliczenia VAT, jaki ma być zastosowany dla tej pozycji dokumentu;

   Dokładna informacja na temat struktury pliku WAPRO XML znajduje się w dokumentacji pliku.
   Funkcjonalność zaawansowanego dekretowania dokumentów w module importu, w oparciu o informacje dostarczane w pliku WAPRO XML udostępniona została jako
   usługa subskrypcyjna.

  • Moduł importu dokumentów - dodana została obsługa informacji przekazywanych w nowych sekcjach pliku WAPRO XML. Nowe sekcje są opcjonalne, w związku z tym pliki nie zawierające ich będą obsługiwane tak jak do tej pory.
 • MPK - zoptymalizowano procedury modułu w celu poprawienia jego wydajności
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie, module importu dokumentów i innych - dodane zostały kolejne rodzaje kwot:
  • Netto w KUP - Część kwoty netto stanowiąca koszty uzyskania przychodów
  • Netto w nKUP - Część kwoty netto nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie PRESTIŻ (18.06.2019)
 • Proporcjonalne odliczenie VAT - w programie zmieniony został sposób proporcjonalnego odliczania VAT. Obecnie podatek VAT metodą proporcjonalnego odliczenia rozliczany jest na bieżąco, podczas rejestrowania dokumentu
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie - dodane zostały nowe rodzaje kwot:
 • VAT niepodl. odlicz. - VAT niepodlegający odliczeniu
  • VAT niepodl. odlicz. w KUP - VAT niepodlegający odliczeniu, stanowiący koszty uzyskania przychodów
  • VAT niepodl. odlicz. w nKUP - VAT niepodlegający odliczeniu nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów

  Uwaga - powyższe kwoty oraz kwoty: „KUP”, „nKUP” oraz „VAT do odliczenia” zawsze uwzględniają:

  • Stan aktualny (np. datę operacji gospodarczej oraz dane o pojeździe znajdujące się historii pojazdu w kartotece Pojazdy samochodowe)
  • Jeżeli firma podlega proporcjonalnemu odliczeniu VAT również wartości współczynnika i prewspółczynnika częściowego odliczenia VAT
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie PRESTIŻ (02.04.2019)
 • Dodano deklarację VAT-7 wzór 19
 • Zmodyfikowany został sposób naliczania proporcjonalnego odliczenia VAT. Obecnie program uwzględnia znowelizowane przepisy dotyczące samochodów osobowych
 • Dodano okno przeglądarki zestawień podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Kwota podatku prezentowana jest w podziale na kwoty kosztów uzyskania przychodów i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Aktualizacja z dnia 10 maja 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • deklaracja CIT-8 - dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wzór 27
 • Aktualizacja z dnia 26 kwietnia 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • e-sprawozdania finansowe
  • dodana została możliwość wysyłania elektronicznych sprawozdań finansowych do KAS. Omówienie znajduje się w punkcie: Wysyłanie e-sf do KAS
  • w module e-Dokumenty dodana została funkcjonalność podglądu listy złożonych podpisów plików w formacie XML
 • Aktualizacja z dnia 18 kwietnia 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • e-Sprawozdania finansowe - dodano nowe rodzaje sprawozdań dla
  • Domów maklerskich - zakres informacji, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (w złotych / w tysiącach złotych)
  • Emitentów - zakres informacji, o którym mowa w art. 45 uor., dla emitentów
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie PRESTIŻ (22.02.2019)
 • Automatyczne naliczanie kosztów uzyskania przychodów: kosztów eksploatacji, rat najmu / dzierżawy / leasingu oraz ubezpieczeń samochodów.
  W tym celu, w programie zmodernizowano lub dodano:
  • Automaty VAT - w automatach VAT zakupu dodane zostały trzy nowe kwoty:
   • KUP - kwota kosztów uzyskania przychodów w operacjach, w których tworzone są dwa zapisy w rejestrze VAT
   • nKup - kwota kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu
   • VAT do odliczenia - kwota podatku naliczonego do odliczenia.
  • Kartoteka Pojazdy samochodowe - w programie dodana została nowa kartoteka przeznaczona do zapisywania informacji o samochodach wymagane do automatycznego naliczania powyżej wymienionych kosztów samochodów oraz na potrzeby dodanej w programie deklaracji VAT-26.
  • Formatka dodawania / edycji pozycji VAT - na formatce dodana została nowa zakładka 5) KUP z kalkulatorem naliczania kosztów samochodów.
 • Okna przeglądarek deklaracji podatkowych - w programie zmieniony został układ okien przeglądarek deklaracji podatkowych.
 • CIT-8 wzór 26 - dodany został nowy wzór deklaracji CIT-8.
 • Ulga na złe długi:
  • Zgodnie z nowelizacją art. 89a oraz 89b ustawy o VAT zmieniona została ilość dni upływu terminu płatności. Od 1 stycznia 2019 wynosi ona 90 dni.
  • Zoptymalizowano działanie modułu w celu przyśpieszenia jego działania.
 • Deklaracja VAT-26 - do programu dodano nową deklarację VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wzór 1.
 • Ręczne dekretowanie dokumentu - w programie dodano podpowiadanie kwot wynikających z zarejestrowanych w dokumencie pozycji VAT w trakcie ręcznego dekretowania.
 • Automatyczne zapisywanie deklaracji w e-Deklaracjach - zmieniony został tryb tworzenia e-Deklaracji. Obecnie może zostać utworzona w momencie zapisywania naliczonej deklaracji lub w dowolnym innym momencie.
 • E-Sprawozdania finansowe - dodano możliwość zapisywania roboczej wersji e-Sprawozdania finansowego, tzn. sprawozdania, które nie przeszło walidacji.
 • Wydruk "Potwierdzenie salda" - wariant BUDŻET - zmodyfikowano pole "Nadawca" na odcinku B wydruku, obecnie drukowana jest nazwa jednostki nadrzędnej oraz firmy.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie PRESTIŻ (30.11.2018)
 • Elektroniczne sprawozdania finansowe
  • Zgodnie z art. 45 ust. 1f, 1g ustawy o rachunkowości dodanymi przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398), w programie dodana została możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.
  • Podpisywanie i archiwizowanie pliku XML e-sprawozdania finansowego - w programie dodano możliwość podpisywania pliku XML elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz zapisywanie podpisanego lub nie podpisanego pliku w module e-Dokumenty;
  • Możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej jest dostępna jako usługa subskrypcyjna
 • Raporty użytkownika - dodano, w trybie definicji raportu możliwość:
  • Wyświetlenia wartości kwotowej wybranej pozycji raportu
  • Wyświetlenia wartości kwotowej każdej funkcji wchodzącej w skład formuły obliczeniowej pozycji raportu
 • Import dokumentów - dodano import faktur końcowych na zero złotych, dodana została procedura importu z programu WAPRO Mag faktur końcowych do wcześniej wystawionych faktury lub faktur zaliczkowych, których suma wartości jest równa całości zamówienia
 • Raporty kasowe - w oknie przeglądarce raportów kasowych dodany został filtr F8 z możliwością wyboru okresu: lat, kwartałów, miesięcy oraz zakresu dat: Od dnia - Do dnia
 • Typ dokumentu - w definicji typu dokumentu dodano parametr Nie księguj różnic kursowych na kontach przeznaczonych dla kwoty VAT. Zaznaczenie spowoduje, że zrealizowane różnice kursowe powstające dla celów podatkowych w części proporcjonalnej do kwoty VAT rozliczanego dokumentu księgowane będą na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach "Zrealizowane różnice kursowe dodatnie" lub "Zrealizowane różnice kursowe ujemne". W przeciwnym wypadku (pole odznaczone - wartość domyślna), księgowanie wyżej wymienionych kwot następuje na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach " Zrealizowane różnice kursowe dodatnie dla kwoty VAT" lub " Zrealizowane różnice kursowe ujemne dla kwoty VAT", jeżeli są uzupełnione
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2018)
 • e-Formularze - w programie dodany został nowy moduł przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe schematy XSD. Jako pierwsza została włączona deklaracja VAT-7 wzór 18.
 • Dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem - zwiększony został zakres wyboru okresu odliczenia dla podatku naliczonego do 21 okresów
 • Eksport przelewów - dla definicji pola wiersza przelewu, jako wynik zapytania SQL, dodano zmienną
 • Zabezpieczenie przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów - rozbudowany został mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów. Dodane zostały dwa nowe parametry firmy. Dodana została nowa sekcja Kontrola numeru dokumentu, w której dodano dwa parametry:
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze, który jest odpowiedzialny za sposób kontroli numerów dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta. Dostępne są następujące wartości parametru:
   • Bez ograniczeń
   • Brak kontroli
   • W obrębie roku obrotowego
   • W obrębie roku obrotowego i dziennika
   • W obrębie roku obrotowego i typu dokumentu
   • W obrębie typu dokumentu
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "WNT"
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze dla wybranego zakresu jest wyzwalana podczas modyfikacji pola "Numer dokumentu" oraz pól dotyczących kontrahenta w nagłówku dokumentu księgowego.
  • Sprawdzenie numeracji następuje:
   • Po modyfikacji pól: nr dokumentu, id kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz NIP kontrahenta w nagłówku dokumentu
   • Podczas zapisywania dokumentu powstałego jako kopia innego dokumentu
   • Sprawdzenie działa również po modyfikacji w.w. pól dla edytowanych / poprawianych dokumentów
 • Parametry konfiguracji firmy / użytkownika - dodana została funkcjonalność wyróżniania nowych parametrów. Jeżeli dodany zostanie nowy parametr, jego nazwa będzie wyświetlana w kolorze zielonym z dopiskiem "(nowy parametr)
 • Wydruk polecenia przelewu - w tytule przelewu dodane zostały informacje komunikatu przelewu „split payment”
 • Dokument walutowy - na zakładce 3) VAT dodany został przycisk Przelicz w pozycjach przeznaczony do przeliczania kwot wyrażonych w PLN po zmianie kursu
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu
 • Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie BIURO (15.03.2021)
 • Wersja systematyzująca opublikowane aktualizacje za pośrednictwem WAPRO Update
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie BIURO (15.01.2021)
 • W nowej wersji dostosowano interfejs do standardu systemu WAPRO ERP.
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie BIURO (17.12.2020)
 • Importer dokumentów XML - dodano możliwość importowania dokumentów z pliku JPK_V7.
  Pliki JPK_V7 nie zawierają wszystkich informacji o dokumentach potrzebnych do ich pełnego zarejestrowania w programie finansowo - księgowym, dlatego każdy zaimportowany tą metodą dokument musi być zweryfikowany i w razie konieczności uzupełniony.
 • Korekty częściowe JPK - w programie, na oknie definiowania "Gotowość dla JPK" dodano możliwość określania rodzaju korekty jaka ma być wysłana z programu WAPRO JPK.
 • CIT-8(29) - dodano nowy wzór deklaracji.
 • Wersja 8.60.2 zawiera wszystkie aktualizacje do wersji 8.60.0 opublikowane od 01.10.2020 za pośrednictwem WAPRO Update. W tym:
  • Grupowe dodawanie i zmian kodów krajów nadania numeru NIP w dokumentach krajowych.
  • Możliwość dodawania kodu TP dla WNT oraz import usług.
  • Obsługa rejestrów cząstkowych oraz dla wariantu BUDŻET, wykazywanie w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 kwot bez zaokrągleń.
  • Możliwość nadawania klasyfikacji JPK dla dokumentów przed 01.01.2020 oraz Dodane zostało automatyczne przypisywanie z kontrahenta kodu TP dla zapisów w rejestrze zakupu dotyczących art. 33a. W pozostałych przypadkach kod TP nie jest pobierany do rejestru
  • Dodano możliwość nadawania kody TP dla wszystkich zapisów typu odwrotne obciążenie, tj. WNT, Import usług i towarów art. 33a.
  • Wiele aktualizacji modyfikujących okna przeglądarek oraz wydruki w celu zaprezentowania nadanych kodów JPK, kodów kraju nadania numeru NIP.
Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie BIURO (01.10.2020)
 • Deklaracja VAT-7(21) - dodana została deklaracja VAT-7 wzór 21 zgodna z wzorem znajdującym się w schemacie plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • Faktury do paragonów (kod klasyfikacji - FP) - dodana została obsługa faktur oznaczonych kodem FP, zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.
 • Grupowa zmiana klasyfikacji JPK - zaimplementowana została możliwość dodawania lub usuwania wybranych kodów klasyfikacji JPK w grupie zaznaczonych dokumentów;
 • Przeglądarki rejestrów VAT:
  • Na liście dodano kolumnę o nazwie Klasyfikacja JPK, w której wyświetlone są kody JPK przypisane do dokumentu;
  • W drzewku filtrów dodana została możliwość tworzenia własnego filtra po kodach klasyfikacji JPK;
 • Wydruki - dodany został wydruk listy kodów klasyfikacji JPK dokumentów sprzedaży i zakupu, który jest przeznaczony do ręcznego oznaczania.
 • Naliczanie deklaracji VAT-7 na podstawie danych z ewidencji oraz zewnętrznych plików JPK_V7 - dostosowano istniejący mechanizm do wymogów schematu JPK_V7;
 • Eksport danych do WAPRO JPK danych zgodnie ze schematem JPK_V7M oraz JPK_V7K - dane są eksportowane według odpowiedniego schematu, zależnie od okresu rozliczeniowego zadeklarowanego w programie;
 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, każdy użytkownik programu będzie miał możliwość edytowania swoich podstawowych danych.
  Formatka składa się z dwóch zakładek:

  • 1) Dane podstawowe - na zakładce można zmienić imię i nazwisko użytkownika;
  • 2) Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych. Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.
   Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest administrator, na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk: Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników. Przyciśnięcie tego przycisku wycofa zgodę na zbieranie danych telemetrycznych wszystkim użytkownikom;
 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne.
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIURO (07.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019.
 • Kreator poleceń przelewów - w programie okno parametrów wydruków przelewów zastąpione zostało kreatorem poleceń przelewów:Kreator umożliwia automatyczne wykonywanie:
  • Standardowych przelewów oraz komunikatów przelewów
  • Dla wybranych transakcji jednego lub wielu kontrahentów przygotowanie zgodnie z wymogami przepisów prawa pojedyncze lub zbiorcze przelewy
  • Dla transakcji oznaczonych jako MPP, automatycznie przygotuje przelew w formie komunikatu
  • Podczas przygotowywania zbiorczych komunikatów przelewów, w uporządkowanej kartotece rozrachunków, przygotuje je zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K
  • Dokumentów rejestrowanych ręcznie
  • Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML oraz na wspólnej bazie danych
 • Update wersji 8.51.0 (17.07.2020)
  • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) - opublikowano formularze VAT-UE wzór 5 oraz VAT-UEK wzór 5;
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie BIURO (10.12.2019)
 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów, jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu $$MPP$$;
  • Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag na wspólnej bazie oraz importu dokumentów za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego $$MPP$$ (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT);
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019;
 • Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (Biała lista) (usługa subskrypcyjna) - bufor przeznaczony jest do zapisywania zleceń koniecznych do przeprowadzenia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów. Zlecenia weryfikacji można zapisywać przez dowolny okres czasu i na koniec wysłać je jednorazowo na serwer Ministerstwa Finansów. Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykonanych przelewach bankowych - w celu zweryfikowania numerów rachunków bankowych w wyciągach bankowych dla wykonanych płatności, w programie dodano:
  • W oknie "prostego dokumentu finansowego" oraz "zbiorczego dokumentu finansowego" dodano zakładki Numer rachunku bankowego, dla dekretów, w których konto rozrachunkowe znajduje się po stronie WN
  • W oknie przeglądarki rozrachunków dodano:
   • Kolumnę Nr rachunku bankowego;
   • Kolumnę Status weryfikacji rachunku bankowego;
   • Możliwość dodania filtra na drzewie filtrów związanego ze statusami weryfikacji numeru rachunku bankowego;
   • Możliwość pojedynczego weryfikowania numerów rachunków bankowych;
   • Możliwość zapisywania, dla zaznaczonych rozrachunków zleceń weryfikacji w buforze zleceń - Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • W menu podręcznym okna kartoteki przelewów dodana została opcja: Dodaj wybraną pozycję do listy oczekujących na weryfikację. Funkcja umożliwia utworzenia zleceń przelewów w buforze listy zleceń weryfikacji kontrahentów;
 • Dodano uprawnienie o nazwie Lista zleceń weryfikacji podatników VAT | Wyślij. Wyłączenie odbiera uprawnienie do automatycznego wysyłania zapytań na serwer wykazu podatników VAT udostępnionego przez $$MF%%. Zarówno natychmiastowego wysyłania pojedynczych zapytań jak i przez listę zleceń weryfikacji podatników VAT (bufor). Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Pobieranie danych do JPK_VAT korekta - zmieniona została metoda weryfikacji pobieranych do WAPRO JPK danych z deklaracją VAT-7. Aktualnie dane porównywane są deklaracją VAT-7 o najwyższej liczbie porządkowej - kolumna "Lp" na oknie deklaracji VAT-7;
 • Wariant BUDŻET - w module fakturowania dodana została możliwość dodawania opisu na fakturach sprzedaży "Mechanizm Podzielonej Płatności"
 • Update wersji 8.50.2 (17.01.2020)
  • Mikrorachunki firm - aktualizacja dodaje obsługę mikrorachunków firm.
   W programie mikrorachunek firmy należy rejestrować w kartotece rachunków bankowych firmy. Kartoteka rachunków bankowych firmy dostępna jest w:
   • zakładce formatki danych firm
   • w oknie przeglądarki kartoteki rachunków firmy, dostępnej z głównego menu programu

   Utworzony nowy mikrorachunek firmy zostanie automatycznie dodany do rachunków bankowych Urzędu Skarbowego firmy a przy zmianie Urzędu Skarbowego firmy na inny. zostanie automatycznie przepisany do rachunków bankowych nowego Urzędu Skarbowego firmy.
   Na obu listach dodany został przycisk Generuj i dodaj mikrorachunek umożliwiający zarówno wpisanie numeru mikrorachunku jak i jego automatyczne wygenerowanie.
   Mikrorachunek firmy jest domyślnie wstawiany na przelewach podatkowych (VAT, CIT) wykonywanych od dnia 1 stycznia 2020 roku. Na formatce przelewu:

   • w zależności od daty podczas wybierania urzędu skarbowego, podpowiada się właściwy rachunek. Również przycisk kartoteki rachunków działa kontekstowo umożliwiając wybór rachunków urzędu lub mikrorachunku firmy
   • Jeżeli wybrany został mikrorachunek firmy, pod numerem rachunku wyświetla się dodatkowy, tekstowy opis
   • Dodatkowo, każdorazowo, przy zapisywaniu przelewu sprawdzana jest zgodność numeru mikrorachunku z szablonem oraz numerem NIP firmy

   W oknie przeglądarki rachunków firmy dodana została nowa pozycja filtra Mikrorachunki. Jest ona automatycznie dodawana do domyślnej listy drzewka wyboru tzn. jeżeli nie został zapisany własny filtr użytkownika.

  • Weryfikacja statusu VAT kontrahentów:
  • w programie wyłączona została funkcjonalność sprawdzania statusu VAT kontrahentów korzystająca z udostępnionego przez $$MF$$ API wyszukiwarki: Sprawdzenie statusu NIP, natomiast wszystkie dotychczasowe operacje związane z automatycznym sprawdzaniem statusu VAT kontrahentów obecnie obsługiwane są przy wykorzystaniu API wyszukiwarki: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W związku z powyższym nieco zmieniona została funkcjonalność weryfikacji statusu VAT:
   • wszystkie statusy VAT kontrahentów wykonane poprzednią metodą zostaną zamienione na Niezweryfikowany
   • obecnie weryfikacja statusu kontrahenta w kartotece przeprowadzana jest na wybrany dzień, a podczas zapisywania dokumentów na dzień wystawienia dokumentu
   • Usunięto okno weryfikacji podatników VAT otwierane przyciskiem Weryfikacja w:
    • oknie rejestru VAT
    • oknie tworzenia listy VAT-ZD deklaracji tworzonej bez wykorzystania modułu e-Formularzy
   • Zmodyfikowane zostało działanie parametru firmy Automatyczna weryfikacja statusu VAT kontrahenta podczas zapisywania pozycji dokumentu - obecnie ma on trzy wartości:
    • brak weryfikacji - w trakcie zapisywania dokumentu program nie będzie automatycznie weryfikował statusu kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu
    • weryfikacja natychmiastowa - w trakcie zapisywania dokumentu program automatycznie, natychmiast wyśle zapytanie na serwer MF o status VAT kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu. Wysłane zostanie jedno zapytanie, o jeden NIP na dzień wystawienia dokumentu.
     Odpowiedź zostanie zapisana w bazie danych wraz z kluczem elektronicznym
    • weryfikacja odroczona - w trakcie zapisywania dokumentu program zarejestruje zlecenie weryfikacji na "Liście zleceń weryfikacji podatników VAT". Zarejestrowane na liście zlecenia można wysłać zgrupowane, w dowolnym momencie na serwer MF
   • Okno rejestrów VAT:
    • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - w programie dodano możliwość tworzenia listy pozycji do weryfikacji dla zaznaczonych pozycji rejestru. Lista umożliwia zweryfikowanie kontrahentów na wskazany dzień.
     Funkcjonalność jest dedykowana do weryfikacji kontrahentów znajdujących się na dokumentach przygotowywanych do utworzenia VAT-ZD na dzień przed utworzeniem i wysłaniem tego załącznika.
    • Menu podręczne dla zakupów krajowych z odliczenie oraz sprzedaży krajowej metodą kasową dodane zostały trzy nowe polecenia działające dla wybranej lub kilku zaznaczonych pozycji:
     • Weryfikuj teraz kontrahenta z wybranej pozycji - polecenie umożliwia natychmiastową weryfikację zaznaczonych pozycji w rejestrze na dzień wystawienia dokumentu
     • Weryfikuj kontrahenta z wybranej pozycji na wskazany dzień - polecenie umożliwia zapisanie zaznaczonych pozycji na Liście pozycji oczekujących na weryfikację w celu zweryfikowania kontrahentów na dowolny dzień
     • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - polecenie wyświetla okno listy: Lista zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT
    • Do drzewka wyboru okna dodany został filtr Status weryfikacji kontrahenta. Filtr działa dla kontekstów:
     • Zakup
     • Sprzedaż
     • Natomiast do listy predefiniowanych filtrów dodany została filtr Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny, który działa w kontekstach:
     • Wszystkie rejestry
     • Zakup
     • Sprzedaż
    • Filtr zaawansowany "Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny podatnik VAT" - w oknie dodano predefiniowany filtr umożliwiający proste wybieranie w wybranym okresie pozycji, których kontrahenci na dzień wystawienia dokumentu mają status inny niż czynny
   • Kartoteka kontrahentów - w kartotece:
    • Na liście okna kartoteki - zaktualizowana została informacja wyświetlona w kolumnie Status. Obecnie pokazuje poza ostatnim statusem dodatkowo informację na jaki dzień została wykonana weryfikacja
    • W menu podręcznym - polecenia:
     • Sprawdź status kontrahenta w wykazie MF - pozwala dla zaznaczonych kontrahentów wykonać weryfikację na wybrany dzień, domyślnie na bieżący. Dla jednego numeru NIP wysyłane jest jedno zapytanie.
     • Okno weryfikacji po przyciśnięciu przycisku zmiany trybu pracy umożliwia zapisanie zleceń weryfikacji na "Liście zleceń weryfikacji podatników VAT"','1','0','1','1');
     • Historia sprawdzeń statusu w wykazie MF - wyświetlić listę wykonanych weryfikacji dla wybranego kontrahenta
     • Formatka dodawania / edycji danych - posiada możliwość weryfikacji natychmiastowej
   • Sprzedaż metodą kasową - w trakcie ustalania, dla nierozliczonych transakcji po 180 od dnia operacji, czy naliczyć podatek należny, aktualizacja rejestru sprzedaży korzysta z wcześniej zarejestrowanych informacji o statusie podatnika na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku braku takiej weryfikacji informuje o tym na liście komunikatów funkcji aktualizacji rejestru. Przed naliczeniem deklaracji za ten okres należy najpierw uzupełnić brakujące informacje i ponownie przeprowadzić aktualizację rejestru.
  • Dokładny opis zmian znajduje się w dokumentacji online programu.
 • Update wersji 8.50.2 (18.02.2020)
  • Dodano formularz NIP-2 wzór 12
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIURO (01.10.2019)
 • e-Sprawozdania finansowe - dodana została możliwość wklejania formatowanego tekstu w pola tekstowe e-sprawozdań finansowych;
 • Polecenia przelewów:
  • Nowy wykaz podatników VAT (Usługa subskrypcyjna) - w programie dodana została możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących;
  • Sumowanie zobowiązań i należności - dodano automatyczne tworzenie przelewów dla sumy sald zobowiązań i należności.Parametr umożliwiający sumowanie dodany został w oknie parametrów polecenie przelewu wywoływanego z rozrachunków. W szczególności funkcja umożliwi wydruk polecenia przelewu z należności ujemnych czyli korekt faktur sprzedaży (ujemne saldo po stronie WN).
  • Kod SWIFT - dodano możliwość eksportu poleceń przelewów z kodem SWIFT dla rachunków bankowych niespełniających standardu NRB;
 • Rejestr VAT - W pozycji rejestru VAT na zakładce "Dokument" po odznaczeniu "Zgodny z nagłówkiem dokumentu księgowego" istnieje możliwość wprowadzenia numeru dokumentu o długości do 50 znaków;
Zmiany w wersji 8.41.2 w wariancie BIURO (06.09.2019)
 • e-Sprawozdania finansowe wersja 1-2 - dodano nowe wersje schematów e-elektronicznych sprawozdań finansowych dla wszystkich istniejących w programie wariantów sprawozdań
 • VAT-7 - w e-formularzu deklaracji VAT zablokowane do edycji zostały pozycje pobierające dane z programu, w tym z "Dane uzupełniające deklaracji"
 • Formy płatności - w głównym menu programu: Zakładka: Definicje | Sekcja: Słowniki predefiniowane | Polecenie: Formy płatności dodane zostało wywołanie słownika Formy płatności
 • Domyślny termin płatności - zmieniony został nieco sposób określania domyślnego terminu płatności podczas dodawania nowego rozrachunku
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi.
  Moje konto WAPRO ERP umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie BIURO (10.07.2019)
 • Moduł importu dokumentów / schemat pliku WAPRO XML
  • Schemat pliku WAPRO XML - do schematu pliku XML dodane zostały nowe, opcjonalne sekcje do pozycji dokumentu umożliwiające zautomatyzowanie działania modułu importu dokumentów. Funkcjonalność dedykowana jest dla zewnętrznych systemów wspierających pracę księgowych, które przygotowują dokumenty do zaimportowania do programu WAPRO Fakir w plikach WAPRO XML.

   Sekcja:

   • POJAZDY oraz RODZAJ_KOSZTU - umożliwiają one dodanie w pozycji dokumentu informacji o rodzaju kosztu związanego z użytkowaniem pojazdów, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz ich udziału (kwotowo lub procentowo) w kwocie pozycji dokumentu. Jeżeli pojazdy o tych numerach rejestracyjnych znajdują się w kartotece Pojazdy, taki dokument zostanie automatycznie zadekretowany i opisany, tak jak podczas ręcznego księgowania przy użyciu kalkulatora naliczania kosztów pojazdów;
   • ODLICZENIE - umożliwia dodanie do pozycji dokumentu informacji o typie odliczenia VAT, jaki ma być zastosowany dla tej pozycji dokumentu;

   Dokładna informacja na temat struktury pliku WAPRO XML znajduje się w dokumentacji pliku.
   Funkcjonalność zaawansowanego dekretowania dokumentów w module importu, w oparciu o informacje dostarczane w pliku WAPRO XML udostępniona została jako
   usługa subskrypcyjna.

  • Moduł importu dokumentów - dodana została obsługa informacji przekazywanych w nowych sekcjach pliku WAPRO XML. Nowe sekcje są opcjonalne, w związku z tym pliki nie zawierające ich będą obsługiwane tak jak do tej pory.
 • MPK - zoptymalizowano procedury modułu w celu poprawienia jego wydajności
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie, module importu dokumentów i innych - dodane zostały kolejne rodzaje kwot:
  • Netto w KUP - Część kwoty netto stanowiąca koszty uzyskania przychodów
  • Netto w nKUP - Część kwoty netto nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie BIURO (18.06.2019)
 • Proporcjonalne odliczenie VAT - w programie zmieniony został sposób proporcjonalnego odliczania VAT. Obecnie podatek VAT metodą proporcjonalnego odliczenia rozliczany jest na bieżąco, podczas rejestrowania dokumentu
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie - dodane zostały nowe rodzaje kwot:
 • VAT niepodl. odlicz. - VAT niepodlegający odliczeniu
  • VAT niepodl. odlicz. w KUP - VAT niepodlegający odliczeniu, stanowiący koszty uzyskania przychodów
  • VAT niepodl. odlicz. w nKUP - VAT niepodlegający odliczeniu nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów

  Uwaga - powyższe kwoty oraz kwoty: „KUP”, „nKUP” oraz „VAT do odliczenia” zawsze uwzględniają:

  • Stan aktualny (np. datę operacji gospodarczej oraz dane o pojeździe znajdujące się historii pojazdu w kartotece Pojazdy samochodowe)
  • Jeżeli firma podlega proporcjonalnemu odliczeniu VAT również wartości współczynnika i prewspółczynnika częściowego odliczenia VAT
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie BIURO (02.04.2019)
 • Dodano deklarację VAT-7 wzór 19
 • Zmodyfikowany został sposób naliczania proporcjonalnego odliczenia VAT. Obecnie program uwzględnia znowelizowane przepisy dotyczące samochodów osobowych
 • Dodano okno przeglądarki zestawień podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Kwota podatku prezentowana jest w podziale na kwoty kosztów uzyskania przychodów i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Aktualizacja z dnia 10 maja 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • deklaracja CIT-8 - dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wzór 27
 • Aktualizacja z dnia 26 kwietnia 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • e-sprawozdania finansowe
  • dodana została możliwość wysyłania elektronicznych sprawozdań finansowych do KAS. Omówienie znajduje się w punkcie: Wysyłanie e-sf do KAS
  • w module e-Dokumenty dodana została funkcjonalność podglądu listy złożonych podpisów plików w formacie XML
 • Aktualizacja z dnia 18 kwietnia 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • e-Sprawozdania finansowe - dodano nowe rodzaje sprawozdań dla
  • Domów maklerskich - zakres informacji, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (w złotych / w tysiącach złotych)
  • Emitentów - zakres informacji, o którym mowa w art. 45 uor., dla emitentów
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie BIURO (22.02.2019)
 • Automatyczne naliczanie kosztów uzyskania przychodów: kosztów eksploatacji, rat najmu / dzierżawy / leasingu oraz ubezpieczeń samochodów.
  W tym celu, w programie zmodernizowano lub dodano:
  • Automaty VAT - w automatach VAT zakupu dodane zostały trzy nowe kwoty:
   • KUP - kwota kosztów uzyskania przychodów w operacjach, w których tworzone są dwa zapisy w rejestrze VAT
   • nKup - kwota kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu
   • VAT do odliczenia - kwota podatku naliczonego do odliczenia.
  • Kartoteka Pojazdy samochodowe - w programie dodana została nowa kartoteka przeznaczona do zapisywania informacji o samochodach wymagane do automatycznego naliczania powyżej wymienionych kosztów samochodów oraz na potrzeby dodanej w programie deklaracji VAT-26.
  • Formatka dodawania / edycji pozycji VAT - na formatce dodana została nowa zakładka 5) KUP z kalkulatorem naliczania kosztów samochodów.
 • Okna przeglądarek deklaracji podatkowych - w programie zmieniony został układ okien przeglądarek deklaracji podatkowych.
 • CIT-8 wzór 26 - dodany został nowy wzór deklaracji CIT-8.
 • Ulga na złe długi:
  • Zgodnie z nowelizacją art. 89a oraz 89b ustawy o VAT zmieniona została ilość dni upływu terminu płatności. Od 1 stycznia 2019 wynosi ona 90 dni.
  • Zoptymalizowano działanie modułu w celu przyśpieszenia jego działania.
 • Deklaracja VAT-26 - do programu dodano nową deklarację VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wzór 1.
 • Ręczne dekretowanie dokumentu - w programie dodano podpowiadanie kwot wynikających z zarejestrowanych w dokumencie pozycji VAT w trakcie ręcznego dekretowania.
 • Automatyczne zapisywanie deklaracji w e-Deklaracjach - zmieniony został tryb tworzenia e-Deklaracji. Obecnie może zostać utworzona w momencie zapisywania naliczonej deklaracji lub w dowolnym innym momencie.
 • E-Sprawozdania finansowe - dodano możliwość zapisywania roboczej wersji e-Sprawozdania finansowego, tzn. sprawozdania, które nie przeszło walidacji.
 • Wydruk "Potwierdzenie salda" - wariant BUDŻET - zmodyfikowano pole "Nadawca" na odcinku B wydruku, obecnie drukowana jest nazwa jednostki nadrzędnej oraz firmy.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIURO (30.11.2018)
 • Elektroniczne sprawozdania finansowe
  • Zgodnie z art. 45 ust. 1f, 1g ustawy o rachunkowości dodanymi przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398), w programie dodana została możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.
  • Podpisywanie i archiwizowanie pliku XML e-sprawozdania finansowego - w programie dodano możliwość podpisywania pliku XML elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz zapisywanie podpisanego lub nie podpisanego pliku w module e-Dokumenty;
  • Możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej jest dostępna jako usługa subskrypcyjna
 • Raporty użytkownika - dodano, w trybie definicji raportu możliwość:
  • Wyświetlenia wartości kwotowej wybranej pozycji raportu
  • Wyświetlenia wartości kwotowej każdej funkcji wchodzącej w skład formuły obliczeniowej pozycji raportu
 • Import dokumentów - dodano import faktur końcowych na zero złotych, dodana została procedura importu z programu WAPRO Mag faktur końcowych do wcześniej wystawionych faktury lub faktur zaliczkowych, których suma wartości jest równa całości zamówienia
 • Raporty kasowe - w oknie przeglądarce raportów kasowych dodany został filtr F8 z możliwością wyboru okresu: lat, kwartałów, miesięcy oraz zakresu dat: Od dnia - Do dnia
 • Typ dokumentu - w definicji typu dokumentu dodano parametr Nie księguj różnic kursowych na kontach przeznaczonych dla kwoty VAT. Zaznaczenie spowoduje, że zrealizowane różnice kursowe powstające dla celów podatkowych w części proporcjonalnej do kwoty VAT rozliczanego dokumentu księgowane będą na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach "Zrealizowane różnice kursowe dodatnie" lub "Zrealizowane różnice kursowe ujemne". W przeciwnym wypadku (pole odznaczone - wartość domyślna), księgowanie wyżej wymienionych kwot następuje na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach " Zrealizowane różnice kursowe dodatnie dla kwoty VAT" lub " Zrealizowane różnice kursowe ujemne dla kwoty VAT", jeżeli są uzupełnione
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BIURO (01.10.2018)
 • e-Formularze - w programie dodany został nowy moduł przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe schematy XSD. Jako pierwsza została włączona deklaracja VAT-7 wzór 18.
 • Dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem - zwiększony został zakres wyboru okresu odliczenia dla podatku naliczonego do 21 okresów
 • Eksport przelewów - dla definicji pola wiersza przelewu, jako wynik zapytania SQL, dodano zmienną
 • Zabezpieczenie przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów - rozbudowany został mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów. Dodane zostały dwa nowe parametry firmy. Dodana została nowa sekcja Kontrola numeru dokumentu, w której dodano dwa parametry:
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze, który jest odpowiedzialny za sposób kontroli numerów dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta. Dostępne są następujące wartości parametru:
   • Bez ograniczeń
   • Brak kontroli
   • W obrębie roku obrotowego
   • W obrębie roku obrotowego i dziennika
   • W obrębie roku obrotowego i typu dokumentu
   • W obrębie typu dokumentu
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "WNT"
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze dla wybranego zakresu jest wyzwalana podczas modyfikacji pola "Numer dokumentu" oraz pól dotyczących kontrahenta w nagłówku dokumentu księgowego.
  • Sprawdzenie numeracji następuje:
   • Po modyfikacji pól: nr dokumentu, id kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz NIP kontrahenta w nagłówku dokumentu
   • Podczas zapisywania dokumentu powstałego jako kopia innego dokumentu
   • Sprawdzenie działa również po modyfikacji w.w. pól dla edytowanych / poprawianych dokumentów
 • Parametry konfiguracji firmy / użytkownika - dodana została funkcjonalność wyróżniania nowych parametrów. Jeżeli dodany zostanie nowy parametr, jego nazwa będzie wyświetlana w kolorze zielonym z dopiskiem "(nowy parametr)
 • Wydruk polecenia przelewu - w tytule przelewu dodane zostały informacje komunikatu przelewu „split payment”
 • Dokument walutowy - na zakładce 3) VAT dodany został przycisk Przelicz w pozycjach przeznaczony do przeliczania kwot wyrażonych w PLN po zmianie kursu
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu
 • Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT
Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie BIZNES (15.03.2021)
 • Wersja systematyzująca opublikowane aktualizacje za pośrednictwem WAPRO Update
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie BIZNES (15.01.2021)
 • W nowej wersji dostosowano interfejs do standardu systemu WAPRO ERP.
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie BIZNES (17.12.2020)
 • Importer dokumentów XML - dodano możliwość importowania dokumentów z pliku JPK_V7.
  Pliki JPK_V7 nie zawierają wszystkich informacji o dokumentach potrzebnych do ich pełnego zarejestrowania w programie finansowo - księgowym, dlatego każdy zaimportowany tą metodą dokument musi być zweryfikowany i w razie konieczności uzupełniony.
 • Korekty częściowe JPK - w programie, na oknie definiowania "Gotowość dla JPK" dodano możliwość określania rodzaju korekty jaka ma być wysłana z programu WAPRO JPK.
 • CIT-8(29) - dodano nowy wzór deklaracji.
 • Wersja 8.60.2 zawiera wszystkie aktualizacje do wersji 8.60.0 opublikowane od 01.10.2020 za pośrednictwem WAPRO Update. W tym:
  • Grupowe dodawanie i zmian kodów krajów nadania numeru NIP w dokumentach krajowych.
  • Możliwość dodawania kodu TP dla WNT oraz import usług.
  • Obsługa rejestrów cząstkowych oraz dla wariantu BUDŻET, wykazywanie w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 kwot bez zaokrągleń.
  • Możliwość nadawania klasyfikacji JPK dla dokumentów przed 01.01.2020 oraz Dodane zostało automatyczne przypisywanie z kontrahenta kodu TP dla zapisów w rejestrze zakupu dotyczących art. 33a. W pozostałych przypadkach kod TP nie jest pobierany do rejestru
  • Dodano możliwość nadawania kody TP dla wszystkich zapisów typu odwrotne obciążenie, tj. WNT, Import usług i towarów art. 33a.
  • Wiele aktualizacji modyfikujących okna przeglądarek oraz wydruki w celu zaprezentowania nadanych kodów JPK, kodów kraju nadania numeru NIP.
Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie BIZNES (01.10.2020)
 • Deklaracja VAT-7(21) - dodana została deklaracja VAT-7 wzór 21 zgodna z wzorem znajdującym się w schemacie plików JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • Faktury do paragonów (kod klasyfikacji - FP) - dodana została obsługa faktur oznaczonych kodem FP, zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.
 • Grupowa zmiana klasyfikacji JPK - zaimplementowana została możliwość dodawania lub usuwania wybranych kodów klasyfikacji JPK w grupie zaznaczonych dokumentów;
 • Przeglądarki rejestrów VAT:
  • Na liście dodano kolumnę o nazwie Klasyfikacja JPK, w której wyświetlone są kody JPK przypisane do dokumentu;
  • W drzewku filtrów dodana została możliwość tworzenia własnego filtra po kodach klasyfikacji JPK;
 • Wydruki - dodany został wydruk listy kodów klasyfikacji JPK dokumentów sprzedaży i zakupu, który jest przeznaczony do ręcznego oznaczania.
 • Naliczanie deklaracji VAT-7 na podstawie danych z ewidencji oraz zewnętrznych plików JPK_V7 - dostosowano istniejący mechanizm do wymogów schematu JPK_V7;
 • Eksport danych do WAPRO JPK danych zgodnie ze schematem JPK_V7M oraz JPK_V7K - dane są eksportowane według odpowiedniego schematu, zależnie od okresu rozliczeniowego zadeklarowanego w programie;
 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, każdy użytkownik programu będzie miał możliwość edytowania swoich podstawowych danych.
  Formatka składa się z dwóch zakładek:
  • 1) Dane podstawowe - na zakładce można zmienić imię i nazwisko użytkownika;
  • 2) Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych. Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.
   Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest administrator, na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk: Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników. Przyciśnięcie tego przycisku wycofa zgodę na zbieranie danych telemetrycznych wszystkim użytkownikom;
 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne.
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIZNES (07.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019.
 • Kreator poleceń przelewów - w programie okno parametrów wydruków przelewów zastąpione zostało kreatorem poleceń przelewów:Kreator umożliwia automatyczne wykonywanie:
  • Standardowych przelewów oraz komunikatów przelewów
  • Dla wybranych transakcji jednego lub wielu kontrahentów przygotowanie zgodnie z wymogami przepisów prawa pojedyncze lub zbiorcze przelewy
  • Dla transakcji oznaczonych jako MPP, automatycznie przygotuje przelew w formie komunikatu
  • Podczas przygotowywania zbiorczych komunikatów przelewów, w uporządkowanej kartotece rozrachunków, przygotuje je zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K
  • Dokumentów rejestrowanych ręcznie
  • Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML oraz na wspólnej bazie danych
 • Update wersji 8.51.0 (17.07.2020)
  • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) - opublikowano formularze VAT-UE wzór 5 oraz VAT-UEK wzór 5;
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie BIZNES (10.12.2019)
 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów, jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu $$MPP$$;
  • Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag na wspólnej bazie oraz importu dokumentów za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego $$MPP$$ (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT);
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019;
 • Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (Biała lista) (usługa subskrypcyjna) - bufor przeznaczony jest do zapisywania zleceń koniecznych do przeprowadzenia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów. Zlecenia weryfikacji można zapisywać przez dowolny okres czasu i na koniec wysłać je jednorazowo na serwer Ministerstwa Finansów. Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykonanych przelewach bankowych - w celu zweryfikowania numerów rachunków bankowych w wyciągach bankowych dla wykonanych płatności, w programie dodano:
  • W oknie "prostego dokumentu finansowego" oraz "zbiorczego dokumentu finansowego" dodano zakładki Numer rachunku bankowego, dla dekretów, w których konto rozrachunkowe znajduje się po stronie WN
  • W oknie przeglądarki rozrachunków dodano:
   • Kolumnę Nr rachunku bankowego;
   • Kolumnę Status weryfikacji rachunku bankowego;
   • Możliwość dodania filtra na drzewie filtrów związanego ze statusami weryfikacji numeru rachunku bankowego;
   • Możliwość pojedynczego weryfikowania numerów rachunków bankowych;
   • Możliwość zapisywania, dla zaznaczonych rozrachunków zleceń weryfikacji w buforze zleceń - Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • W menu podręcznym okna kartoteki przelewów dodana została opcja: Dodaj wybraną pozycję do listy oczekujących na weryfikację. Funkcja umożliwia utworzenia zleceń przelewów w buforze listy zleceń weryfikacji kontrahentów;
 • Dodano uprawnienie o nazwie Lista zleceń weryfikacji podatników VAT | Wyślij. Wyłączenie odbiera uprawnienie do automatycznego wysyłania zapytań na serwer wykazu podatników VAT udostępnionego przez $$MF%%. Zarówno natychmiastowego wysyłania pojedynczych zapytań jak i przez listę zleceń weryfikacji podatników VAT (bufor). Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET;
 • Pobieranie danych do JPK_VAT korekta - zmieniona została metoda weryfikacji pobieranych do WAPRO JPK danych z deklaracją VAT-7. Aktualnie dane porównywane są deklaracją VAT-7 o najwyższej liczbie porządkowej - kolumna "Lp" na oknie deklaracji VAT-7;
 • Wariant BUDŻET - w module fakturowania dodana została możliwość dodawania opisu na fakturach sprzedaży "Mechanizm Podzielonej Płatności"
 • Update wersji 8.50.2 (17.01.2020)
  • Mikrorachunki firm - aktualizacja dodaje obsługę mikrorachunków firm.
   W programie mikrorachunek firmy należy rejestrować w kartotece rachunków bankowych firmy. Kartoteka rachunków bankowych firmy dostępna jest w:
   • zakładce formatki danych firm
   • w oknie przeglądarki kartoteki rachunków firmy, dostępnej z głównego menu programu

   Utworzony nowy mikrorachunek firmy zostanie automatycznie dodany do rachunków bankowych Urzędu Skarbowego firmy a przy zmianie Urzędu Skarbowego firmy na inny. zostanie automatycznie przepisany do rachunków bankowych nowego Urzędu Skarbowego firmy.
   Na obu listach dodany został przycisk Generuj i dodaj mikrorachunek umożliwiający zarówno wpisanie numeru mikrorachunku jak i jego automatyczne wygenerowanie.
   Mikrorachunek firmy jest domyślnie wstawiany na przelewach podatkowych (VAT, CIT) wykonywanych od dnia 1 stycznia 2020 roku. Na formatce przelewu:

   • w zależności od daty podczas wybierania urzędu skarbowego, podpowiada się właściwy rachunek. Również przycisk kartoteki rachunków działa kontekstowo umożliwiając wybór rachunków urzędu lub mikrorachunku firmy
   • Jeżeli wybrany został mikrorachunek firmy, pod numerem rachunku wyświetla się dodatkowy, tekstowy opis
   • Dodatkowo, każdorazowo, przy zapisywaniu przelewu sprawdzana jest zgodność numeru mikrorachunku z szablonem oraz numerem NIP firmy

   W oknie przeglądarki rachunków firmy dodana została nowa pozycja filtra Mikrorachunki. Jest ona automatycznie dodawana do domyślnej listy drzewka wyboru tzn. jeżeli nie został zapisany własny filtr użytkownika.

  • Weryfikacja statusu VAT kontrahentów:
  • w programie wyłączona została funkcjonalność sprawdzania statusu VAT kontrahentów korzystająca z udostępnionego przez $$MF$$ API wyszukiwarki: Sprawdzenie statusu NIP, natomiast wszystkie dotychczasowe operacje związane z automatycznym sprawdzaniem statusu VAT kontrahentów obecnie obsługiwane są przy wykorzystaniu API wyszukiwarki: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W związku z powyższym nieco zmieniona została funkcjonalność weryfikacji statusu VAT:
   • wszystkie statusy VAT kontrahentów wykonane poprzednią metodą zostaną zamienione na Niezweryfikowany
   • obecnie weryfikacja statusu kontrahenta w kartotece przeprowadzana jest na wybrany dzień, a podczas zapisywania dokumentów na dzień wystawienia dokumentu
   • Usunięto okno weryfikacji podatników VAT otwierane przyciskiem Weryfikacja w:
    • oknie rejestru VAT
    • oknie tworzenia listy VAT-ZD deklaracji tworzonej bez wykorzystania modułu e-Formularzy
   • Okno rejestrów VAT:
    • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - w programie dodano możliwość tworzenia listy pozycji do weryfikacji dla zaznaczonych pozycji rejestru. Lista umożliwia zweryfikowanie kontrahentów na wskazany dzień.
     Funkcjonalność jest dedykowana do weryfikacji kontrahentów znajdujących się na dokumentach przygotowywanych do utworzenia VAT-ZD na dzień przed utworzeniem i wysłaniem tego załącznika.
    • Menu podręczne dla zakupów krajowych z odliczenie oraz sprzedaży krajowej metodą kasową dodane zostały trzy nowe polecenia działające dla wybranej lub kilku zaznaczonych pozycji:
     • Weryfikuj teraz kontrahenta z wybranej pozycji - polecenie umożliwia natychmiastową weryfikację zaznaczonych pozycji w rejestrze na dzień wystawienia dokumentu
     • Weryfikuj kontrahenta z wybranej pozycji na wskazany dzień - polecenie umożliwia zapisanie zaznaczonych pozycji na Liście pozycji oczekujących na weryfikację w celu zweryfikowania kontrahentów na dowolny dzień
     • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - polecenie wyświetla okno listy: Lista zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT
    • Do drzewka wyboru okna dodany został filtr Status weryfikacji kontrahenta. Filtr działa dla kontekstów:
     • Zakup
     • Sprzedaż
     • Natomiast do listy predefiniowanych filtrów dodany została filtr Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny, który działa w kontekstach:
     • Wszystkie rejestry
     • Zakup
     • Sprzedaż
    • Filtr zaawansowany "Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny podatnik VAT" - w oknie dodano predefiniowany filtr umożliwiający proste wybieranie w wybranym okresie pozycji, których kontrahenci na dzień wystawienia dokumentu mają status inny niż czynny
   • Kartoteka kontrahentów - w kartotece:
    • Na liście okna kartoteki - zaktualizowana została informacja wyświetlona w kolumnie Status. Obecnie pokazuje poza ostatnim statusem dodatkowo informację na jaki dzień została wykonana weryfikacja
    • W menu podręcznym - polecenia:
     • Sprawdź status kontrahenta w wykazie MF - pozwala dla zaznaczonych kontrahentów wykonać weryfikację na wybrany dzień, domyślnie na bieżący. Dla jednego numeru NIP wysyłane jest jedno zapytanie.
     • Okno weryfikacji po przyciśnięciu przycisku zmiany trybu pracy umożliwia zapisanie zleceń weryfikacji na "Liście zleceń weryfikacji podatników VAT"','1','0','1','1');
     • Historia sprawdzeń statusu w wykazie MF - wyświetlić listę wykonanych weryfikacji dla wybranego kontrahenta
     • Formatka dodawania / edycji danych - posiada możliwość weryfikacji natychmiastowej
   • Sprzedaż metodą kasową - w trakcie ustalania, dla nierozliczonych transakcji po 180 od dnia operacji, czy naliczyć podatek należny, aktualizacja rejestru sprzedaży korzysta z wcześniej zarejestrowanych informacji o statusie podatnika na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku braku takiej weryfikacji informuje o tym na liście komunikatów funkcji aktualizacji rejestru. Przed naliczeniem deklaracji za ten okres należy najpierw uzupełnić brakujące informacje i ponownie przeprowadzić aktualizację rejestru.
  • Dokładny opis zmian znajduje się w dokumentacji online programu.
 • Update wersji 8.50.2 (18.02.2020)
  • Dodano formularz NIP-2 wzór 12
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
 • e-Sprawozdania finansowe - dodana została możliwość wklejania formatowanego tekstu w pola tekstowe e-sprawozdań finansowych;
 • Polecenia przelewów:
  • Nowy wykaz podatników VAT (Usługa subskrypcyjna) - w programie dodana została możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących;
  • Sumowanie zobowiązań i należności - dodano automatyczne tworzenie przelewów dla sumy sald zobowiązań i należności.

   Parametr umożliwiający sumowanie dodany został w oknie parametrów polecenie przelewu wywoływanego z rozrachunków. W szczególności funkcja umożliwi wydruk polecenia przelewu z należności ujemnych czyli korekt faktur sprzedaży (ujemne saldo po stronie WN).

  • Kod SWIFT - dodano możliwość eksportu poleceń przelewów z kodem SWIFT dla rachunków bankowych niespełniających standardu NRB;
 • Rejestr VAT - W pozycji rejestru VAT na zakładce "Dokument" po odznaczeniu "Zgodny z nagłówkiem dokumentu księgowego" istnieje możliwość wprowadzenia numeru dokumentu o długości do 50 znaków;
Zmiany w wersji 8.41.2 w wariancie BIZNES (06.09.2019)
 • e-Sprawozdania finansowe wersja 1-2 - dodano nowe wersje schematów e-elektronicznych sprawozdań finansowych dla wszystkich istniejących w programie wariantów sprawozdań
 • VAT-7 - w e-formularzu deklaracji VAT zablokowane do edycji zostały pozycje pobierające dane z programu, w tym z "Dane uzupełniające deklaracji"
 • Formy płatności - w głównym menu programu: Zakładka: Definicje | Sekcja: Słowniki predefiniowane | Polecenie: Formy płatności dodane zostało wywołanie słownika Formy płatności
 • Domyślny termin płatności - zmieniony został nieco sposób określania domyślnego terminu płatności podczas dodawania nowego rozrachunku
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi.
  Moje konto WAPRO ERP umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie BIZNES (10.07.2019)
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie, module importu dokumentów i innych - dodane zostały kolejne rodzaje kwot:
  • Netto w KUP - Część kwoty netto stanowiąca koszty uzyskania przychodów
  • Netto w nKUP - Część kwoty netto nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie BIZNES (18.06.2019)
 • Proporcjonalne odliczenie VAT - w programie zmieniony został sposób proporcjonalnego odliczania VAT. Obecnie podatek VAT metodą proporcjonalnego odliczenia rozliczany jest na bieżąco, podczas rejestrowania dokumentu
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie - dodane zostały nowe rodzaje kwot:
 • VAT niepodl. odlicz. - VAT niepodlegający odliczeniu
  • VAT niepodl. odlicz. w KUP - VAT niepodlegający odliczeniu, stanowiący koszty uzyskania przychodów
  • VAT niepodl. odlicz. w nKUP - VAT niepodlegający odliczeniu nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów

  Uwaga - powyższe kwoty oraz kwoty: „KUP”, „nKUP” oraz „VAT do odliczenia” zawsze uwzględniają:

  • Stan aktualny (np. datę operacji gospodarczej oraz dane o pojeździe znajdujące się historii pojazdu w kartotece Pojazdy samochodowe)
  • Jeżeli firma podlega proporcjonalnemu odliczeniu VAT również wartości współczynnika i prewspółczynnika częściowego odliczenia VAT
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie BIZNES (02.04.2019)
 • Dodano deklarację VAT-7 wzór 19
 • Zmodyfikowany został sposób naliczania proporcjonalnego odliczenia VAT. Obecnie program uwzględnia znowelizowane przepisy dotyczące samochodów osobowych
 • Dodano okno przeglądarki zestawień podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Kwota podatku prezentowana jest w podziale na kwoty kosztów uzyskania przychodów i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Aktualizacja z dnia 10 maja 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • deklaracja CIT-8 - dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wzór 27
 • Aktualizacja z dnia 26 kwietnia 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • e-sprawozdania finansowe
  • dodana została możliwość wysyłania elektronicznych sprawozdań finansowych do KAS. Omówienie znajduje się w punkcie: Wysyłanie e-sf do KAS
  • w module e-Dokumenty dodana została funkcjonalność podglądu listy złożonych podpisów plików w formacie XML
 • Aktualizacja z dnia 18 kwietnia 2019 dostępna automatycznie przez WAPRO Update
  • e-Sprawozdania finansowe - dodano nowe rodzaje sprawozdań dla
  • Domów maklerskich - zakres informacji, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (w złotych / w tysiącach złotych)
  • Emitentów - zakres informacji, o którym mowa w art. 45 uor., dla emitentów
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie BIZNES (22.02.2019)
 • Automatyczne naliczanie kosztów uzyskania przychodów: kosztów eksploatacji, rat najmu / dzierżawy / leasingu oraz ubezpieczeń samochodów.
  W tym celu, w programie zmodernizowano lub dodano:
  • Automaty VAT - w automatach VAT zakupu dodane zostały trzy nowe kwoty:
   • KUP - kwota kosztów uzyskania przychodów w operacjach, w których tworzone są dwa zapisy w rejestrze VAT
   • nKup - kwota kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu
   • VAT do odliczenia - kwota podatku naliczonego do odliczenia.
  • Kartoteka Pojazdy samochodowe - w programie dodana została nowa kartoteka przeznaczona do zapisywania informacji o samochodach wymagane do automatycznego naliczania powyżej wymienionych kosztów samochodów oraz na potrzeby dodanej w programie deklaracji VAT-26.
  • Formatka dodawania / edycji pozycji VAT - na formatce dodana została nowa zakładka 5) KUP z kalkulatorem naliczania kosztów samochodów.
 • Okna przeglądarek deklaracji podatkowych - w programie zmieniony został układ okien przeglądarek deklaracji podatkowych.
 • CIT-8 wzór 26 - dodany został nowy wzór deklaracji CIT-8.
 • Ulga na złe długi:
  • Zgodnie z nowelizacją art. 89a oraz 89b ustawy o VAT zmieniona została ilość dni upływu terminu płatności. Od 1 stycznia 2019 wynosi ona 90 dni.
  • Zoptymalizowano działanie modułu w celu przyśpieszenia jego działania.
 • Deklaracja VAT-26 - do programu dodano nową deklarację VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wzór 1.
 • Ręczne dekretowanie dokumentu - w programie dodano podpowiadanie kwot wynikających z zarejestrowanych w dokumencie pozycji VAT w trakcie ręcznego dekretowania.
 • Automatyczne zapisywanie deklaracji w e-Deklaracjach - zmieniony został tryb tworzenia e-Deklaracji. Obecnie może zostać utworzona w momencie zapisywania naliczonej deklaracji lub w dowolnym innym momencie.
 • E-Sprawozdania finansowe - dodano możliwość zapisywania roboczej wersji e-Sprawozdania finansowego, tzn. sprawozdania, które nie przeszło walidacji.
 • Wydruk "Potwierdzenie salda" - wariant BUDŻET - zmodyfikowano pole "Nadawca" na odcinku B wydruku, obecnie drukowana jest nazwa jednostki nadrzędnej oraz firmy.
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIZNES (30.11.2018)
 • Elektroniczne sprawozdania finansowe
  • Zgodnie z art. 45 ust. 1f, 1g ustawy o rachunkowości dodanymi przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398), w programie dodana została możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.
  • Podpisywanie i archiwizowanie pliku XML e-sprawozdania finansowego - w programie dodano możliwość podpisywania pliku XML elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz zapisywanie podpisanego lub nie podpisanego pliku w module e-Dokumenty;
  • Możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej jest dostępna jako usługa subskrypcyjna
 • Raporty użytkownika - dodano, w trybie definicji raportu możliwość:
  • Wyświetlenia wartości kwotowej wybranej pozycji raportu
  • Wyświetlenia wartości kwotowej każdej funkcji wchodzącej w skład formuły obliczeniowej pozycji raportu
 • Import dokumentów - dodano import faktur końcowych na zero złotych, dodana została procedura importu z programu WAPRO Mag faktur końcowych do wcześniej wystawionych faktury lub faktur zaliczkowych, których suma wartości jest równa całości zamówienia
 • Raporty kasowe - w oknie przeglądarce raportów kasowych dodany został filtr F8 z możliwością wyboru okresu: lat, kwartałów, miesięcy oraz zakresu dat: Od dnia - Do dnia
 • Typ dokumentu - w definicji typu dokumentu dodano parametr Nie księguj różnic kursowych na kontach przeznaczonych dla kwoty VAT. Zaznaczenie spowoduje, że zrealizowane różnice kursowe powstające dla celów podatkowych w części proporcjonalnej do kwoty VAT rozliczanego dokumentu księgowane będą na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach "Zrealizowane różnice kursowe dodatnie" lub "Zrealizowane różnice kursowe ujemne". W przeciwnym wypadku (pole odznaczone - wartość domyślna), księgowanie wyżej wymienionych kwot następuje na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach " Zrealizowane różnice kursowe dodatnie dla kwoty VAT" lub " Zrealizowane różnice kursowe ujemne dla kwoty VAT", jeżeli są uzupełnione
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BIZNES (01.10.2018)
 • e-Formularze - w programie dodany został nowy moduł przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe schematy XSD. Jako pierwsza została włączona deklaracja VAT-7 wzór 18.
 • Dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem - zwiększony został zakres wyboru okresu odliczenia dla podatku naliczonego do 21 okresów
 • Eksport przelewów - dla definicji pola wiersza przelewu, jako wynik zapytania SQL, dodano zmienną
 • Zabezpieczenie przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów - rozbudowany został mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów. Dodane zostały dwa nowe parametry firmy. Dodana została nowa sekcja Kontrola numeru dokumentu, w której dodano dwa parametry:
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze, który jest odpowiedzialny za sposób kontroli numerów dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta. Dostępne są następujące wartości parametru:
   • Bez ograniczeń
   • Brak kontroli
   • W obrębie roku obrotowego
   • W obrębie roku obrotowego i dziennika
   • W obrębie roku obrotowego i typu dokumentu
   • W obrębie typu dokumentu
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "WNT"
  • Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze dla wybranego zakresu jest wyzwalana podczas modyfikacji pola "Numer dokumentu" oraz pól dotyczących kontrahenta w nagłówku dokumentu księgowego.
  • Sprawdzenie numeracji następuje:
   • Po modyfikacji pól: nr dokumentu, id kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz NIP kontrahenta w nagłówku dokumentu
   • Podczas zapisywania dokumentu powstałego jako kopia innego dokumentu
   • Sprawdzenie działa również po modyfikacji w.w. pól dla edytowanych / poprawianych dokumentów
 • Parametry konfiguracji firmy / użytkownika - dodana została funkcjonalność wyróżniania nowych parametrów. Jeżeli dodany zostanie nowy parametr, jego nazwa będzie wyświetlana w kolorze zielonym z dopiskiem "(nowy parametr)
 • Wydruk polecenia przelewu - w tytule przelewu dodane zostały informacje komunikatu przelewu „split payment”
 • Dokument walutowy - na zakładce 3) VAT dodany został przycisk Przelicz w pozycjach przeznaczony do przeliczania kwot wyrażonych w PLN po zmianie kursu
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu
 • Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT