Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO PPK 365.

Zmiany w wersji 8.60.2 (17.12.2020)
 • Zawężono wybór daty przystąpienia firmy do wynikających z ustawy tj: 01.07.2019 , 01.01.2020 , 01.07.2020, 01.01.2021, na liście uczestników zmieniono nazwę kolumny z „Data przystąpienia” na „Data obowiązku. Na liście firm zamiast „Data przystąpienia” jest „Ustawowa data przystąpienia”
 • Wymieniono ikonę aplikacji i ikony pozostałych aplikacji na pasku menu
 • Dodano możliwość usuwania deklaracji zmiany danych uczestników
 • Dostosowano deklarację zmiany danych dla agenta transferowego Finat
 • Włączono obsługę .xml dla agenta transferowego Finteco
 • Zmieniono sposób filtrowania dokumentów w programie na bardziej szczegółowy. Zamiast roku można filtrować według zakresu dat od do.
 • W oknach „Lista uczestników” dodano możliwość eksportu danych uczestników, a w oknie „Lista składek” ich składek do formatu .xls , .xlsx i .pdf
 • Dodano możliwość rozciągnięcia okna listy uczestników wzdłuż i wszerz
 • Zaktualizowano strukturę pliku deklaracji dla agenta transferowego Finteco
 • Rozwiązano problem importu pliku z numerem ewidencji PPK i rachunkiem PPK uczestników otrzymanym od agenta transferowego Pekao
 • Dodano automatyczną zmianę znacznika „Podlega” dla osób niepodlegających w momencie tworzenia deklaracji rejestracji.
Zmiany w wersji 8.60.0 (01.10.2020)
 • Dostosowano pliki importu w formacie .csv i .xml służące do wysyłania danych do Instytucji finansowych do wersji 2.00.
 • Dodano kontrolę daty przystąpienia i daty składek, podczas wykonywania operacji „Zmiana daty obowiązku uczestników” oraz „Zmiana daty rozpoczęcia płacenia składek”. Data przystąpienia nie może być datą późniejszą niż data rozpoczęcia płacenia składek.
 • Zmieniono oprawę graficzną i ikony
Zmiany w wersji 8.51.0 (09.04.2020)
 • Wyeliminowano problem , który powodował znikanie składki dodatkowej pracodawcy przy przechodzeniu między zakładką „Zarejestrowani” i „Zwolnieni” na oknie uczestników
 • Dodano weryfikację daty przystąpienia i płacenia składek. Data składki nie może być wcześniejsza niż data przystąpienia.
 • Usunięto przyczynę znikania informacji o błędach uczestników podczas wykonywaniu importu dla kilku firm.
 • Na oknie składek dodano wiersz z podsumowaniem wszystkich typów składek.
 • Przystosowano obsługę uczestnika, który zrezygnował z PPK, w momencie gdy oczekiwał na rejestrację
 • Poprawiono uzupełnianie pola numer 9 dla Agenta Transferowego Finat.
 • Poprawiono działanie filtra dla roku na oknach. Filtr roku we wszystkich miejscach będzie zmieniał się dynamicznie w zależności od bieżącego roku.
 • Dodano do modułu pełną obsługę API dla Agenta Transferowego Pekao.
 • Dodano blokadę tworzenia rejestracji dla osób, które nie mają kompletnych danych. Dodano komunikat o braku imienia.
 • Rozwiązano problem z dodawaniem firm, które miały zera na początku swojego numeru REGON. Objawiało się to występowaniem komunikatu „Indeks wykraczał poza granice tablicy”.
 • Dopasowano wygląd okien w „Kreatorze dodawania uczestnika” oraz zakładce adres na „Liście uczestników”.
  Zmiany w wersji 8.50.2 (09.11.2019)
  • W „Kreatorze eksportu” na końcu dodano nowe okno, które wyświetla podsumowanie ilości wyeksportowanych dokumentów do instytucji finansowej.
  • Na oknie importu oraz eksportu zmieniono domyślną podpowiadaną datę pobrania składek. Obecnie podpowiadać się będzie poprzedni miesiąc.
  • Zmodyfikowano import uczestników w zakresie podpowiadania daty obowiązku oraz daty pierwszej składki dla uczestnika, który został zatrudniony po 01.07.2019 i posiada mniej niż 3 miesiące stażu w firmie.
  • Dodano weryfikację przypisanej umowy dla uczestnika, podczas eksportu danych, w przypadku gdy firma ma wprowadzoną więcej niż jedną umowę o zarządzanie.
  • Dodano możliwość usuwania uczestników, którzy nie mają wysłanej rejestracji.
  • Zmieniono sposób filtrowania i wyszukiwania pracowników na bardziej intuicyjny. Obecnie wystarczy wprowadzić część nazwiska lub imienia uczestnika.
  • Dodano możliwość usuwania deklaracji zwolnień.
  • Zmodyfikowano obsługę uczestników, którzy zostali zwolnieni lub zrezygnowali z PPK przed wysłaniem rejestracji do instytucji finansowej.
  • Rozbudowano drzewko statusów uczestników na oknie Uczestnicy. Dodano status
   • Oczekuje na rejestrację – dla pracowników, którzy przystąpią do programu w przyszłości
   • Niezarejestrowani -> Zwolnieni – dla pracowników, którzy zostali zwolnieni, przed wysłaniem rejestracji. Dla takich pracowników, w razie potrzeby będzie możliwość wysłania rejestracji.
  Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)
  • Program opublikowany został po raz pierwszy, przeznaczony jest do współpracy z aplikacjami źródłowymi innych producentów. Posiada analogiczną funkcjonalność do znanego modułu WAPRO PPK poza konieczności importu danych z źródłowych aplikacji:
  • Ustandaryzowanymi plikami CSV;
  • Bezpośrednio z bazy danych programu źródłowego procedurami SQL;