Zakres funkcjonalny

System środki trwałe WAPRO Best jest dostępny w dwóch wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw oraz dla biur rachunkowych:  BIZNES oraz BIURO.

Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.

Rozwiń wszystkie grupy →

Usługi subskrypcyjne
  BIZNES BIURO
WAPRO RODO    

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu. Ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.

Przykład:
Użytkownik wykupujący aktualizację 01.10.2019 r (wersja 8.5X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2020 r.. W październiku 2020 r. ukaże się wersja 8.6X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.5X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

Ogólne
BIZNES BIURO
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie 3
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
nieograniczona
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
Kartoteki i słowniki
  BIZNES BIURO
Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych    
Kartoteka miejsca użytkowania (układ wielopoziomowy)    
Ewidencja stanowisk kosztowych    
Kartoteka dostawców (kontrahentów)    
Kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych)    
Własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia    
Kartoteka danych firm obsługiwanych w systemie    
Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne
BIZNES BIURO
Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych    
Możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania    
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych    
Ewidencja operacji wykonanych na danym środku    
Spis dokumentów danego środka trwałego    
Możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii    
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych    
Wyposażenie
BIZNES BIURO
Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka    
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych    
Możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii    
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych    
Amortyzacja
BIZNES BIURO
Możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej    
Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)    
Częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie    
Dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)    
Możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo    
Dostępne operacje systemowe
BIZNES BIURO
Likwidacja    
Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik)    
Sprzedaż    
Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik)    
Ulepszenie środka    
Przeszacowanie środka    
Przekazanie nieodpłatne środka    
Zmiana osoby odpowiedzialnej    
Zmiana miejsca użytkowania środka    
Korekta amortyzacji wykonanej    
Korekta planu amortyzacji    
Prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych    
Dokumenty systemu
BIZNES BIURO
Operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT)    
Możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach    
Możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu    
Dokumenty zakupu
BIZNES BIURO
Każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu    
Dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu    
Możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy    
Dekrety/Rejestry not księgowych
BIZNES BIURO
Dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów:    
- w oparciu o wzorce księgowania - można zdefiniować dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania    
- w oparciu o metajęzyk dekretów - definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny być na nich zaksięgowane    
Ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów    
Możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WAPRO Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów    
Pozostałe funkcje
BIZNES BIURO
Moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu    
Mechanizm pól dodatkowych    
Moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL    
Export do programu Excel z głównych ekranów programu    

Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!

Poznaj możliwości systemu Środki trwałe WAPRO Best w praktyce.

Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

Zastanawiasz się nad zakupem i masz pytania dotyczące produktu?
Napisz. Doradzimy.

W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.