Zakres funkcjonalny

System środki trwałe WAPRO Best jest dostępny w dwóch wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw oraz dla biur rachunkowych:  BIZNES oraz BIURO.

Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.

Rozwiń wszystkie grupy →

Usługi subskrypcyjne
 BIZNESBIURO
WAPRO RODO  

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu. Ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.

Przykład:
Użytkownik wykupujący aktualizację 01.10.2019 r (wersja 8.5X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2020 r.. W październiku 2020 r. ukaże się wersja 8.6X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.5X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

Ogólne
BIZNESBIURO
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie3
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
nieograniczona
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
Kartoteki i słowniki
 BIZNESBIURO
Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych  
Kartoteka miejsca użytkowania (układ wielopoziomowy)  
Ewidencja stanowisk kosztowych  
Kartoteka dostawców (kontrahentów)  
Kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych)  
Własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia  
Kartoteka danych firm obsługiwanych w systemie  
Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne
BIZNESBIURO
Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych  
Możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania  
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych  
Ewidencja operacji wykonanych na danym środku  
Spis dokumentów danego środka trwałego  
Możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii  
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych  
Wyposażenie
BIZNESBIURO
Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka  
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych  
Możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii  
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych  
Amortyzacja
BIZNESBIURO
Możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej  
Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)  
Częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie  
Dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)  
Możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo  
Dostępne operacje systemowe
BIZNESBIURO
Likwidacja  
Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik)  
Sprzedaż  
Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik)  
Ulepszenie środka  
Przeszacowanie środka  
Przekazanie nieodpłatne środka  
Zmiana osoby odpowiedzialnej  
Zmiana miejsca użytkowania środka  
Korekta amortyzacji wykonanej  
Korekta planu amortyzacji  
Prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych  
Dokumenty systemu
BIZNESBIURO
Operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT)  
Możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach  
Możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu  
Dokumenty zakupu
BIZNESBIURO
Każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu  
Dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu  
Możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy  
Dekrety/Rejestry not księgowych
BIZNESBIURO
Dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów:  
- w oparciu o wzorce księgowania - można zdefiniować dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania  
- w oparciu o metajęzyk dekretów - definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny być na nich zaksięgowane  
Ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów  
Możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WAPRO Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów  
Pozostałe funkcje
BIZNESBIURO
Moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu  
Mechanizm pól dodatkowych  
Moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL  
Export do programu Excel z głównych ekranów programu  

Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!

Poznaj możliwości systemu Środki trwałe WAPRO Best w praktyce.

Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

Zastanawiasz się nad zakupem i masz pytania dotyczące produktu?
Napisz. Doradzimy.

    W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.