Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Best. Wybierz wariant programu.

Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie BIURO (17.12.2020)
 • Inwentaryzacja przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych - dodane zostało przesyłanie (wysyłanie i odbieranie) opisów pozycji arkusza inwentaryzacyjnego do i z urządzenia mobilnego;
 • Zmieniona została w programie czcionka na Arial;
 • Zmieniony został pulpit informacyjny;
Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie BIURO (01.10.2020)
 • Inwentaryzacja przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych - w programie dodano funkcjonalność przeprowadzania inwentaryzacji przy użyciu urządzeń mobilnych, w tym telefonów komórkowych. W tym celu konieczne jest w komputerze, w którym zainstalowany jest WAPRO Best jest zainstalowanie programu WAPRO Mobile w wersji 8.60.0.
  WAPRO Mobile ST - współpracuje z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system Android
 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, na ekranie wyświetlona zostanie formatka umożliwiająca każdemu użytkownikowi programu edytowanie swoich podstawowych danych. Formatka składa się z trzech zakładek:
  1. Dane podstawowe - na zakładce można zmienić nazwę użytkownika
  2. Inwentaryzator - na zakładce użytkownik mobilny ma możliwość zmiany hasła na urządzenie mobilne
  3. Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych.
   Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na Pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.
   Jeżeli użytkownikiem jest administrator na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników
 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne.
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIURO (31.03.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIURO (01.10.2019)
 • Inwentaryzacja - okno edycji danych:
  • dodana została możliwość sortowania według numeru inwentarzowego
  • dodana została możliwość wyszukiwania / filtrowania po numerze inwentarzowym
 • Okno kartoteki składnika majątku trwałego:
  • zmodyfikowany został układ zakładek okna
  • zmieniony został układ pól na zakładkach
  • ważne opcje wpływające na konfigurację naliczania amortyzacji:
   • wyświetlone są w postaci grup opcji
   • przyciski opcji wyświetlone są w postaci wyraźnych symboli graficznych
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIURO (02.02.2019)
 • Limit amortyzacji samochodów osobowych - zgodnie ze znowelizowanym art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podniesiony został limit amortyzacji samochodów osobowych do 150 000 PLN.
 • Kartoteka "Limity amortyzacji podatkowej samochodów osobowych" - w programie dodana została kartoteka limitów amortyzacji podatkowej samochodów osobowych, w której zapisywane są okres oraz kwota powyższego limitu. Program będzie stosował powyższy limit dla środków trwałych oznaczonych parametrem, jako samochód osobowy, jeżeli jego wartość początkowa przekracza w danym okresie powyższy limit.
 • Okno kartoteki składnika majątku:
  • W zakładce Amortyzacja pod. dodana została nowa opcja o nazwie Samochód osobowy.
  • W zakładce Amortyzacja pod., po zaznaczeniu opcji Samochód osobowy, po prawej stronie pola Aktualna kwota nieamortyzowana pojawi się przycisk Kwota nieamortyzowana oznaczony ikonką - . W polu po lewej stronie, po jej naliczeniu, wyświetlana jest aktualna kwota nieamortyzowana (w wybranym roku obrotowym) natomiast po przyciśnięciu opisanego wyżej przycisku, wyświetlona zostanie formatka z historią zmian tej kwoty.
 • Koszty podatkowe sprzedaży samochodu osobowego - dostosowano sposób naliczania kosztów podatkowych sprzedawanego samochodu osobowego do znowelizowanych ustaw podatkowych.
 • Częściowa sprzedaż / likwidacja środka trwałego (bilansowa) - dodana została możliwość naliczenia zmniejszenia wartości początkowej oraz dotychczasowych umorzeń po w/w. operacji, zgodnie z KSR-11.
 • Wzorce księgowania - do definicji kwot dodane zostały trzy nowe pozycje:
  • Planowany odpis bilansowy
  • Planowany odpis podatkowy
  • Nadwyżka - różnica pomiędzy planowanym odpisem bilansowym a podatkowym
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BIURO (01.10.2018)
 • Okno przeglądarki środków trwałych - po prawej stronie na dole, pod główną listą, dodano sekcję szczegółów z dwoma zakładkami: Odpisy oraz Operacje.
 • Wzorce księgowania:
  • We wzorcach księgowania dodano domyślny dziennik oraz domyślny kod dokumentu. Obie informacje będą automatycznie przenoszone na dodawany dekret
  • Do operacji kopiowania wzorców z roku poprzedniego dodano kopiowanie dzienników oraz kopiowanie kodu dokumentu
 • Raport Inwentaryzacja SMT wg miejsca - w raporcie, w kolumnie miejsce użytkowania zamiast kodu wyświetlana będzie nazwa miejsca użytkowania
 • Na wydrukach dokumentów zwiększona została długość pól uwag
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie BIZNES (17.12.2020)
 • Inwentaryzacja przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych - dodane zostało przesyłanie (wysyłanie i odbieranie) opisów pozycji arkusza inwentaryzacyjnego do i z urządzenia mobilnego;
 • Zmieniona została w programie czcionka na Arial;
 • Zmieniony został pulpit informacyjny;
Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie BIZNES (01.10.2020)
 • Inwentaryzacja przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych - w programie dodano funkcjonalność przeprowadzania inwentaryzacji przy użyciu urządzeń mobilnych, w tym telefonów komórkowych. W tym celu konieczne jest w komputerze, w którym zainstalowany jest WAPRO Best jest zainstalowanie programu WAPRO Mobile w wersji 8.60.0.
  WAPRO Mobile ST - współpracuje z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system Android

 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, na ekranie wyświetlona zostanie formatka umożliwiająca każdemu użytkownikowi programu edytowanie swoich podstawowych danych. Formatka składa się z trzech zakładek:
  1. Dane podstawowe - na zakładce można zmienić nazwę użytkownika
  2. Inwentaryzator - na zakładce użytkownik mobilny ma możliwość zmiany hasła na urządzenie mobilne
  3. Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych.

   Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na Pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.

   Jeżeli użytkownikiem jest administrator na zakładce widoczny jest jeszcze jeden przycisk Wycofaj zgodę dla wszystkich użytkowników

 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne.
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu;
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIZNES (31.03.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019.
  Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
  • Inwentaryzacja - okno edycji danych:
   • dodana została możliwość sortowania według numeru inwentarzowego
   • dodana została możliwość wyszukiwania / filtrowania po numerze inwentarzowym
  • Okno kartoteki składnika majątku trwałego:
   • zmodyfikowany został układ zakładek okna
   • zmieniony został układ pól na zakładkach
   • ważne opcje wpływające na konfigurację naliczania amortyzacji:
    • wyświetlone są w postaci grup opcji
    • przyciski opcji wyświetlone są w postaci wyraźnych symboli graficznych
  • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
   • Aplikacja umożliwia:
   • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
   • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
   • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
   • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
   • Opłaty licencji przez płatności internetowe
   • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
  Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIZNES (02.02.2019)
  • Limit amortyzacji samochodów osobowych - zgodnie ze znowelizowanym art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podniesiony został limit amortyzacji samochodów osobowych do 150 000 PLN.
  • Kartoteka "Limity amortyzacji podatkowej samochodów osobowych" - w programie dodana została kartoteka limitów amortyzacji podatkowej samochodów osobowych, w której zapisywane są okres oraz kwota powyższego limitu. Program będzie stosował powyższy limit dla środków trwałych oznaczonych parametrem, jako samochód osobowy, jeżeli jego wartość początkowa przekracza w danym okresie powyższy limit.
  • Okno kartoteki składnika majątku:
   • W zakładce Amortyzacja pod. dodana została nowa opcja o nazwie Samochód osobowy.
   • W zakładce Amortyzacja pod., po zaznaczeniu opcji Samochód osobowy, po prawej stronie pola Aktualna kwota nieamortyzowana pojawi się przycisk Kwota nieamortyzowana oznaczony ikonką - . W polu po lewej stronie, po jej naliczeniu, wyświetlana jest aktualna kwota nieamortyzowana (w wybranym roku obrotowym) natomiast po przyciśnięciu opisanego wyżej przycisku, wyświetlona zostanie formatka z historią zmian tej kwoty.
  • Koszty podatkowe sprzedaży samochodu osobowego - dostosowano sposób naliczania kosztów podatkowych sprzedawanego samochodu osobowego do znowelizowanych ustaw podatkowych.
  • Częściowa sprzedaż / likwidacja środka trwałego (bilansowa) - dodana została możliwość naliczenia zmniejszenia wartości początkowej oraz dotychczasowych umorzeń po w/w. operacji, zgodnie z KSR-11.
  • Wzorce księgowania - do definicji kwot dodane zostały trzy nowe pozycje:
   • Planowany odpis bilansowy
   • Planowany odpis podatkowy
   • Nadwyżka - różnica pomiędzy planowanym odpisem bilansowym a podatkowym
  Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BIZNES (01.10.2018)
  • Okno przeglądarki środków trwałych - po prawej stronie na dole, pod główną listą, dodano sekcję szczegółów z dwoma zakładkami: Odpisy oraz Operacje.
  • Wzorce księgowania:
   • We wzorcach księgowania dodano domyślny dziennik oraz domyślny kod dokumentu. Obie informacje będą automatycznie przenoszone na dodawany dekret
   • Do operacji kopiowania wzorców z roku poprzedniego dodano kopiowanie dzienników oraz kopiowanie kodu dokumentu
  • Raport Inwentaryzacja SMT wg miejsca - w raporcie, w kolumnie miejsce użytkowania zamiast kodu wyświetlana będzie nazwa miejsca użytkowania
  • Na wydrukach dokumentów zwiększona została długość pól uwag
  • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu