Przejdź do głównej zawartości

Okno - Automaty księgujące

W programie Wapro Fakir Finanse i księgowość wprowadzono wiele mechanizmów umożliwiających automatyzowanie powtarzalnych działań. Wśród nich znajdują się automaty dekretujące w trakcie księgowania dokumentów, automaty dokonujące samoczynnych księgowań / przeksięgowań dokonywanych okresowo lub na życzenie użytkownika. Dla przeksięgowań okresowych takich jak na przykład koszty do rozliczenia w czasie możliwe jest zdefiniowanie harmonogramu tych przeksięgowań.

W szczególności możliwe jest tworzenie automatów umożliwiających przeksięgowanie sald kont wynikowych, szablonów księgowań (tzw. pieczęci księgowych), w wariancie BUDŻET tworzenie szablonów tworzenia dekretów dodatkowych (równoległych) do dekretu podstawowego, szablonów rozksięgowań wydatków pośrednich czy wreszcie – automatów umożliwiających automatyczną dekretację dokumentów na podstawie zapisów w rejestrze VAT.

Uwaga

Wszystkie automaty księgujące w programie dostępne w oknie Automaty księgujące, które można wywołać wydając polecenie z głównego menu programu Definicje | Automaty księgujące.

Na poniższym obrazie widoczna jest formatka "Automaty księgujące" w dwóch wariantach:

  • dla wariantów standardowych:

    WAPRO Fakir. Okno - Automaty księgujące, wariant standardowy

  • dla wariantu BUDŻET:

    WAPRO Fakir. Okno - Automaty księgujące, wariant Budżet

Po wybraniu odpowiedniej gałęzi drzewka wyboru możliwe jest dodawanie nowych automatów lub edytowanie już istniejących.

Podpowiedź

Po wskazaniu dowolnej gałęzi drzewka wyboru, poniżej widoczny jest krótki opis przeznaczenia wybranego typu automatów.

Opis poszczególnych rodzajów automatów znajduje się w dalszej poniżej:

Zastosowanie omówione zostało w punkcie: Księgowania automatyczne;

Wariant BUDŻET: