Przejdź do głównej zawartości

Definiowanie szablonów rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowej - wariant BUDŻET

Kolejną grupą automatów udostępnionych w programie są automaty do okresowego rozksięgowywania jednej kwoty, na wiele cząstkowych zapisów, dla powtarzających się okresowo wydatków Najczęściej znajdą one zastosowanie w jednostkach stosujących klasyfikację zadaniową, co wynika z jej kalkulacyjnego charakteru. Bardzo często jeden wydatek, który może być w całości zaksięgowany na jeden "paragraf" klasyfikacji tradycyjnej, musi być podzielony na wiele zadań, podzadań i działań klasyfikacji zadaniowej, według zdefiniowanego klucza.

Najczęściej dotyczy to księgowania powtarzających się okresowo wydatków pośrednich takich jak na przykład wydatki na media, wynajem i inne usługi o ciągłym charakterze, które należy co miesiąc rozksięgować na wiele zadań i działań oraz równolegle na konta pozabilansowe.

W opisywanym typie automatów można stworzyć wiele szablonów takich rozksięgowań, które można później wykorzystywać w trakcie bieżącego księgowania.

Dodatkowo można powiązać tak zdefiniowany automat rozksięgowań z automatem do tworzenia zapisów równoległych, co w efekcie daje możliwość automatycznego, pełnego rozksięgowania kwoty dowolnego wydatku na dowolną ilość zapisów cząstkowych.

Podpowiedź

Automaty Szablony rozksięgowań można łączyć z automatami Szablony dekretów równoległych". W efekcie po uruchomieniu w dokumencie automatu Szablony rozksięgowań oba zadziałają łącznie.

Podpowiedź

Automat rozksięgowań można uruchomić na formatce wprowadzanego lub edytowanego dokumentu. Przed przyciśnięciem ikonki WAPRO Fakir. Przyciski - Uruchamianie automatu wcześniej należy zaznaczyć zapis, który ma zostać rozksięgowany. Ikonka uruchamiająca automat znajduje się w części nagłówkowej formatki, po prawej stronie, ponad listą księgowanych pozycji dokumentu. Poniżej zaprezentowany jest widok zestawu ikon, w którym znajduje wyżej wymieniona ikona uruchamiająca automat rozksięgowań.

WAPRO Fakir. Przyciski - zestaw narzędzi

Formatka definiowania szablonu rozksięgowań

Poniżej zaprezentowano standardową formatkę automatu, ogólne zasady definiowania schematów są analogiczne do omówionej wcześniej formatki definiowania szablonów dekretów równoległych.

WAPRO Fakir. Okno - Szablony rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowych / Dodaj

Formatka składa się z czterech głównych sekcji:

  • Sekcji nagłówka
  • Sekcji definiowania wzorca wywołania automatu
  • Sekcji definiowania schematów dekretowania
  • Sekcja przeglądania klasyfikacji wielowymiarowej schematu
Uwaga

Wyświetlana zawartość sekcji na formatce poniżej listy Warianty szablonu zależna jest od wyboru dokonanego na liście. Jeżeli w automacie zdefiniowano wiele wariantów, sekcje poniżej prezentują dane wybranego wariantu.

Nagłówek formatki.

Nagłówek formatki służy do zdefiniowania podstawowych właściwości automatu takich jak:

  • Nazwa automatu
  • Widoczność automatu dla innych użytkowników programu. Przy zaznaczonym parametrze "Globalny" automat jest widoczny dla wszystkich użytkowników, w przeciwnym przypadku, automat widoczny jest tylko dla tego użytkownika, który utworzył automat;
  • Aktywność automatu w systemie. W zależności od wartości parametru "Aktywny" automat może zostać włączony lub wyłączony. Tzn. Dopóki parametr "Aktywny" nie zostanie zaznaczony, nie będzie można go uruchomić w programie;
  • Rodzaj automatu. Wybór jednej z opcji Wydatki | Dochody, decyduje o typie rodzaju operacji, dla których będzie widoczny automat.

WAPRO Fakir. Okno (fragment)- Szablony rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowych / Popraw, przykładowa nazwa szablonu

Po przełączeniu znajdującego się po prawej stronie nagłówka przełącznika "Podstawowe | Powiązane automaty" na "Powiązane automaty" w nagłówku pojawi się zestaw opcji umożliwiających powiązania aktualnie definiowanego automatu z innymi, wcześniej zdefiniowanymi automatami.

Poprawnie zdefiniowany zestaw powiązanych automatów spowoduje, po uruchomieniu nadrzędnego automatu, wywołanie równoczesne wywołanie powiązanych automatów.

Na poniższym obrazie widoczny jest powiązany z automat o nazwie "Wydatki podstawowe", który jest schematem dekretowania równoległego. Takie powiązanie automatów dwóch różnych typów spowoduje, że po wywołaniu w dokumencie automatu do rozksięgowań, równocześnie zostaną utworzone dekrety równoległe do każdego tworzonego dekretu cząstkowego rozksięgowywanej kwoty.

WAPRO Fakir. Okno - Szablonu rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowej, nagłówek formatki, powiązany automat

Sekcji definiowania wzorca.

Kolejna sekcja formatki przeznaczona jest do definiowania różnych wariantów wzorca wywołania automatu. Wzorzec jest zestawem parametrów wywołania zestawu powiązanych z nim schematów dekretowania. Po wywołaniu, automat na podstawie zdefiniowanych wzorców dobiera odpowiedni zestaw dekretów, który zostanie uruchomiony. Aby zdefiniować wzorzec automatu należy przycisnąć przycisk Dodaj po prawej stronie.

WAPRO Fakir. Okno - Szablonu rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowej, sekcja definiowania wzorca

Po przyciśnięciu przycisku Dodaj na ekranie pojawi się formatka definiowania wzorca. Na poniższej formatce widoczne są pola podobne do tych, które znajdują się na formatce wprowadzania pozycji dokumentu. Definiując wzorzec należy odtworzyć w sposób ogólny parametry klasyfikacji wielowymiarowej, dla których ma zostać wywołany, skojarzony z wzorcem zestaw dekretów.

WAPRO Fakir. Okno - wariant szablony / Popraw

W sekcji "Obsługa różnic z zaokrągleń" dodatkowo należy określić sposób, w jaki automat ma postępować z różnicami z zaokrągleń. Podczas dzielenia rozksięgowywanej kwoty, w wyniku zaokrągleń, suma kwot cząstkowych może różnić się o kilka groszy od rozksięgowywanej kwoty.

Sekcji definiowania schematów dekretowania.

Po zdefiniowaniu wzorca, należy zdefiniować zestaw dekretów, które mają powstać w wyniku działania automatu.

Uwaga

Suma pól Wskaźnik (%) zestawu dekretów musi równać się 100%.

Na poniższym obrazie widoczna jest lista zdefiniowanych, przykładowych dekretów.

WAPRO Fakir. Okno - Szablonu rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowej, sekcja definiowania schematów

Aby zdefiniować dekret, należy przycisnąć przycisk Dodaj po prawej stronie widocznej wyżej listy dekretów. Poniżej zaprezentowana jest formatka definiowania dekrety. Zasady definiowania są identyczne do definiowania dekretów w automatach dekretów równoległych.

WAPRO Fakir. Okno - dekretu wynikowego / Popraw

Podstawowa różnica polega na konieczności określenia procentu rozksięgowywanej kwoty przypadającej na definiowany dekret cząstkowy.

Sekcja przeglądania klasyfikacji wielowymiarowej schematu.

Ostatnia sekcja na formatce pozwala przeglądać zdefiniowaną klasyfikację wielowymiarową wariantu automatu. Poniżej przykład.

WAPRO Fakir. Okno - Szablonu rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowej, sekcja przeglądania klasyfikacji wielowymiarowej schematu