Przejdź do głównej zawartości

Wersja 8.90.6

W wersji 8.90.6 z dnia 16.05.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Zaktualizowano moduł wspólny e-Formularze, dzięki czemu proces instalacji przebiega znacznie szybciej.

 • Rozrachunki:

  • Dodano mechanizm automatycznego tworzenia dokumentów uzupełniających różnic kursowych (dotyczy rozrachunków rozliczonych w walucie z istniejącym saldem w PLN):

   • dodano parametr Dokument różnic kursowych uzupełniający,
   • mechanizm dotyczy operacji:
    • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rejestrowania dokumentów księgowych,
    • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
    • rozliczania dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
    • kompensaty dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
    • kompensaty dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
    • importu rozrachunków wraz z ich rozliczeniem,
    • importów dokumentów Wapro Mag przy wspólnych rozrachunkach.
  • Dodano możliwość usuwania różnic kursowych, które powstały z ich uzupełnienia (np. z funkcji Automat różnic kursowych) w oknie usuwania pozycji dokumentów różnic kursowych w procesie rozłączania rozrachunków, usuwania dokumentów, pozycji dokumentów.

  • Dodano predefiniowany filtr Rozliczone rozrachunki walutowe wykazujące saldo w PLN w oknie rozrachunków.

 • Katoteki osobowe i kartoteki firm:

  • Dodano weryfikację poprawności NIP w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
   • pracownika,
   • udziałowca firmy,
   • oddziału firmy.
  • Dodano weryfikację numeru PESEL w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
   • kontrahenta,
   • pracownika,
   • udziałowca firmy,
   • oddziału firmy.
  • Dodano opcję uzupełnienia daty urodzenia z numeru PESEL podczas dodawania udziałowca firmy.
  • Zaktualizowano kody pocztowe gmin.
 • Dokumenty:

  • Dodano możliwość tworzenia dokumentu wynikowego procedury VAT Marża, gdy ceny sprzedaży i zakupu są takie same.
  • Dodano stawkę 8% w dokumentach wynikowych.
 • Formularze:

  • Zaktualizowano formularze CIT-8ST(1), IFT-2R(10), IFT-2(10) do nowych wersji struktur dokumentów opublikowanych przez MF.

Wersja 8.90.4

W wersji 8.90.4 z dnia 02.04.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Wprowadzono zmiany w imporcie wyciągów bankowych:

  • w pierwszym kroku importu zmniejszono ilość danych wymaganych do wyboru schematu i pliku,
  • zmniejszono wielkość pierwszego okna kreatora importu. Kolejne okna mają rozmiar powiększony domyślnie lub zgodny z ustawieniami użytkownika,
  • na liście pozycji wyciągu dodano kolumnę Zapłata za...,
  • w kolejnych krokach kreatora dodano dwa nowe okna:
   • z parametrami księgowania, w tym jawny znacznik pozwalający wyłączyć rozliczanie rozrachunków oraz jawny znacznik decydujący o tym, czy po księgowaniu ma być pokazana lista rozrachunków do ewentualnego rozliczenia,
   • z informacjami o błędach dla księgowanych wyciągów, jeśli takie błędy wystąpiły,
  • zmieniono nazwy kontrolek i treści komunikatów.
  • zoptymalizowano przebieg procesów,
  • dodano weryfikację uprawnień do funkcji: rozlicz, rozłącz, popraw rozrachunek.
 • Dodano nową deklarację DSF-1(2), dostępną dla wariantów PRESTIŻ, BIURO i BIURO +.

 • Dodano możliwość wpisywania numeru KSeF w opisie przelewu.

 • Udostępniono nowy kreator rejestrowania i konfiguracji usługi Businesslink i KSeF.

Aktualizacja z 11.03.2024 r.

 • Dodano do programu formularz deklaracji CIT-8E(4).
 • Zaktualizowano formularz CIT-8ST do nowego schematu XSD z dnia 05.01.2024 r.

Aktualizacja z 05.03.2024 r.

 • Zaktualizowano stawki VAT dla Czech i Estonii.

Aktualizacja z 01.03.2024 r.

 • Dodano do programu formularz deklaracji CIT-8(33).

Aktualizacja z 28.02.2024 r.

 • Zmieniono wygląd okien usługi Businesslink oraz dodano kreator usługi uruchamiania i konfigurowania usługi.

Aktualizacja z 01.02.2024 r.

 • Zaktualizowano progi podatkowe oraz obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w 2024 r. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej.

Wersja 8.90.2

W wersji 8.90.2 z dnia 14.12.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • e-formularze - dodane zostały nowe wzory e-formularzy:

  • PIT-36 - wzór 31;
  • PIT-36L - wzór 20;
  • VAT-R - wzór 17;
  • NIP-8 - wzór 4.
 • Bufor dokumentów importowanych - dodano predefiniowany schemat importu danych z KSeF;

 • Firma / Kontrahent - dodano identyfikator wewnętrzny KSeF dla oddziału, w wariancie Budżet również dla jednostek podrzędnych JST;

 • Wyszukiwarka w oknach tworzenia i rozliczania rozrachunków - funkcjonalność jest dostępna:

  • w oknie tworzenia / rozliczania rozrachunku w trakcie modyfikacji dokumentu księgowego;

  • w oknie rozrachunków w trakcie rozliczania rozrachunku;

   Dodano możliwość wyszukiwana [Ctrl+F] oraz wyszukiwania ograniczającego listę [Ctrl+F6].

 • W programie dodano nowy wariant: BUDŻET 365 (licencja ograniczona czasowo do 365 dni):

  • Wariant BUDŻET 365 posiada pełną funkcjonalność wariantu BUDŻET poza możliwością wystawiania nowych faktur (w tym korygujących);

  • Dla firm, które posiadają w bazie co najmniej jeden, wcześniej wystawiony dokument handlowy w wariancie BUDŻET pozostawiono dostęp do dokumentów handlowych.

   Dotyczy to:

   • głównego okna listy dokumentów handlowych;
   • okna numeracji ww. dokumentów;
   • okna listy artykułów;
   • listy uprawnień dla grup użytkowników
   • sekcji definicji pliku logo firmy na wydruku faktury w oknie modyfikacji danych firmy

   W pozostałych przypadkach moduł dokumentów handlowych będzie niedostępny.

Wersja 8.90.0

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Integracja z platformą KSeF - dodana została możliwość zintegrowania każdego wariantu programu z platformą KSeF Ministerstwa Finansów za pośrednictwem usługi Businesslink;

  Informacje na temat usługi Businesslink znajdują się w punkcie: Businesslink oraz na naszych stronach internetowych:

 • Dokument księgowy:

  • W oknie dokumentu księgowego dodano zakładkę „KSeF” z obsługą informacji o KSeF w dokumencie.

  • Do listy w oknie przeglądania dokumentów dodano kolumny:

   • Numer KSeF
   • Data w KSeF
   • Nazwa kontrahenta
   • Źródło dokumentu
  • Kolumny „Numer KSeF” i „Nazwa kontrahenta” posiadają możliwość sortowania i wyszukiwania.

  • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po wybranym źródle dokumentu oraz opcji „Dokument związany z KSeF” w drzewie filtrów i w definicji filtra wybieranego z listy.

  • W oknie dokumentu księgowego obok numeru dokumentu korygowanego dodano przyciski wyboru i wiązania korekty z dokumentem pierwotnym.

  • W menu podręcznym okna przeglądania dokumentów księgowych dodano opcję podglądu dokumentów korygujących.

  • Do okna przeglądania dokumentów księgowych dodano operację dodatkową - "Powiąż korektę z dokumentem korygowanym". W przypadku gdy numer dokumentu korygowanego wprowadzono ręcznie i jest on unikalny w ramach kontrahenta, to nastąpi powiązanie korekty z dokumentem pierwotnym.

 • Import wyciągów bankowych - dodano funkcję kojarzenia pracowników;

 • Rozrachunki:

  • W oknie rozliczania rozrachunku dodano opcję umożliwiającą pokazywanie na liście rozrachunków numeru ewidencyjnego dokumentu.
  • Zwiększono długość pola opisu rozrachunku do 250 znaków.
  • Usprawniono sposób określania numeru rachunku bankowego kontrahenta dla rozrachunku.
 • Przelewy:

  • Zoptymalizowano działanie modułu poprzez przyśpieszenie operacji filtrowania oraz sortowania.
  • Zwiększono długość pola "Tytułem" do 250 znaków.
  • Rozbudowano kontrolę ograniczającą możliwość wprowadzania przelewu ponownie za te same rozrachunki zarówno dla przelewu wprowadzanego ręcznie jak również dla przelewu generowanego z rozrachunków
 • Wydruki VAT:

  • Dodano informację o kodzie kraju, numerze i dacie dokumentu korygowanego.
  • W wydrukach: "VAT należny pełny" oraz "VAT należny wg deklaracji VAT-7" dodano sekcję z informacją o fakturach do paragonów.
 • Rejestry VAT - metoda kasowa - dodane zostały filtry ułatwiające odnalezienie dokumentów rozliczonych i nierozliczonych metodą kasową:

  • Do listy filtrów predefiniowanych (czyli możliwych do wykorzystania na liście filtrów) dla kontekstu okna "Sprzedaż" i "Zakup" dodano filtry:

   • Dokumenty rozliczane metodą kasową - rozliczone w rejestrze VAT
   • Dokumenty rozliczane metodą kasową - nierozliczone w rejestrze VAT
   • Podczas korzystania z wyżej wymienionych filtrów uruchamiana jest weryfikacja prawidłowego kontekstu zastosowania filtrów. Pozycje rejestru oznaczone jako NP (grupą podatkową lub stawką) lub bez możliwości odliczenia dla podatku naliczonego, są traktowane jako nierozliczone w rejestrze VAT, nawet wówczas gdy rozrachunkowo dokument jest rozliczony.
   • W kontekście okna "Sprzedaż" i "Zakup" gdy dodatkowe kolumny są aktywne i widok dla metody kasowej jest wyłączony, to wówczas w kolumnie "Metoda kasowa" zostanie dodana informacja o rozliczeniu.
 • Import dokumentów:

  • Okna definiowania schematów importu dokumentów zmieniono z okien o stałym rozmiarze na okna skalowalne;

  • Zoptymalizowano import z plików tekstowych oraz zwiększono długość pól:

   • numer dokumentu księgowego do 30 znaków;
   • numer dokumentu korygowanego w nagłówku dokumentu do 30 znaków;
   • opis nagłówka dokumentu do 250 znaków;
   • opis pozycji dokumentu i wynikający z tego opis rozrachunku do 250 znaków;
 • Okno "Definicje / Raporty użytkownika" - dodano możliwość wyszukiwania intuicyjnego;

 • Eksport danych do MS Excel:

  • Dodano eksport do pliku CSV z list okien programu, które wcześniej nie miały takiej funkcjonalności.
  • Tworzona nazwa pliku eksportu zawiera kontekst, z którego eksport został wykonany.
  • Umożliwiono eksport kolumn, które nie posiadają nazwy w nagłówku listy.
 • Wariant BUDŻET - rozszerzono listę obsługiwanych form płatności dla wystawianych faktur;

Wersja 8.80.6

W wersji 8.80.6 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Wersja stabilizująca - posiada funkcjonalność wersji 8.80.4 oraz wszystkie aktualizacje WAPRO Update opublikowane od dnia wydania wersji 8.80.4 do dnia 24.04.2023 roku;

Wersja 8.80.4

W wersji 8.80.4 z dnia 17.01.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Grupy VAT - w programie zaimplementowana została obsługa grupy VAT jako nowego rodzaju podatnika, umożliwiającego wspólne rozliczenie podatku VAT przez kilka podmiotów; Rejestrowanie grup VAT oraz wiązanie z nimi uczestników omówione zostało w punkcie: Podstawowe kartoteki systemu. Wiązanie firmy programu z grupą VAT, nadawanie jej statusu przedstawiciela omówione zostało w punkcie: Firma, zakładka "Grupa VAT"**
 • Komunikat przelewu podzielonej płatności - w komunikacie przelewu grupy VAT w pozycji NIP wstawiany jest numer NIP grupy VAT;
 • Częściowe odliczenie VAT - podczas wprowadzania dokumentów, na pozycjach VAT dodana została możliwość stosowania innych współczynników i prewspółczynników niż zdefiniowane w Parametrach konfiguracyjnych firmy. Opis znajduje się w: Pozycje VAT dokumentu
 • Wyszukiwanie danych w oknach przeglądania (Ctrl+F) - zmodyfikowany został sposób wyszukiwania pozycji w oknach przeglądania danych. Umożliwiono wpisanie ciągu znaków w pole wyszukiwania (Ctrl+F), wówczas proces wyszukiwania rozpocznie się w momencie zatwierdzenia pola wyszukiwania
 • Podręczne menu list okien przeglądania - uzupełniono często używane opcje w menu podręcznym list okien przeglądania danych, miedzy innymi dodano opcję „Drukuj”;

Wersja 8.80.2

W wersji 8.80.2 z dnia 22.11.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Szablon dokumentów - uzupełniono ustawienia dokumentu o dodatkowe właściwości pozycji VAT, w szczególności o informacje dotyczące kodu kraju nadania NIP i grupy podatkowej;

 • Okno "Korekta VAT (art.89a i 89b ust. o VAT)" - dodano wydruk oraz możliwość filtrowania i definiowania filtra listy pozycji;

 • Okno "Złe długi zgodnie z art. 18f ustawy o pdop" (BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET) - dodano wydruk oraz możliwość filtrowania i definiowania filtra listy pozycji;

 • Moduł kontroli i naprawy danych - rozszerzono funkcjonalność modułu:

  • Dodano nowe kategorie i funkcje kontrolne: JPK KR, JPK V7

  • Zaktualizowano istniejące funkcje kontrolne: JPK VAT, JPK FA

  • Poprawiono obsługę komunikatów:

   • dodano szczegółowe opisy funkcji
   • dodano szczegółowe opisy błędów i ostrzeżeń
 • Schemat importu wyciągu bankowego - usprawniono wykonanie importu walutowych wyciągów bankowych. Informacja o walucie może być pobierana z dowolnego miejsca w pliku;

 • Okno Raport z konta - dodano możliwość obsługi według okresu księgowania;

 • Wydruk Dokumenty źródłowe z pozycjami - dodano parametr umożliwiający drukowanie nazwy konta;

 • Umożliwiono drukowanie noty odsetkowej, wezwania do zapłaty i upomnienia dla zaznaczonych rozrachunków (dotyczy wydruków CR).

Wersja 8.80.0

W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Dokument:

  • parametr Opis dokumentu wymagany podczas zapisywania dokumentu - dodany został nowy parametr firmy, w sekcji "Kontrola dokumentu" wymuszający uzupełnienie opisu dokumentu przed jego zapisaniem.
  • parametr Opis dokumentu wymagany podczas zatwierdzania dokumentu - dodany został nowy parametr firmy, w sekcji "Dziennik księgowań" wymuszający uzupełnienia opisu dokumentu przed zatwierdzeniem. Informacja - "Opis dokumentu" jest wstawiany do wymaganej w pliku JPK_KR pozycji o nazwie "Opis operacji";
  • Grupowa zmiana opisu dokumentu - dodana została możliwość grupowej zmiany opisu wybranych dokumentów. Dostępna jest z menu podręcznego głównej listy dokumentów;
  • Nie dotyczy art. 18F ust. o pdop - w nagłówku dokumentu dodana została opcja wyłączająca pojedynczy dokument z art. 18f ustawy o pdop.
 • Rozrachunki, Data rozliczenia :

  • głównym oknie przeglądania rozrachunków;
  • na liście rozrachunków w szczegółach okna dokumentów;

  dodana została kolumna Data rozliczenia. Jeżeli rozrachunek jest rozliczony wyświetlana jest data ostatniego rozliczenia.

 • Rejestr VAT:

  • Odliczenia z uwzględnieniem współczynników i prewspółczynników - dotychczas kolumny:

   • Netto w rejestrze, VAT w rejestrze, Brutto w rejestrze

   • Netto pozostało, VAT pozostało, Brutto pozostało uwzględniały odpowiednio, tylko zapisy podlegające i niepodlegajace VAT oraz rozliczenie metodą kasową. Obecnie uwzględniają również odliczenia z uwzględnieniem współczynników i prewspółczynników.

    W związku z powyższym dostosowane zostały wydruki podatku naliczonego.

 • Księga główna - w przeglądarce księgi głównej:

  • według kont dodane zostały kolumny: Konto przeciwstawne i Nazwa konta;
  • według okresów dodana została kolumna Konto przeciwstawne;
 • VAT-R(16) – dodany został nowy VAT-R wzór 16;

 • Raporty - potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty z odsetkami i bez odsetek, nota odsetkowa, upomnienie, kompensata rozrachunków, zaproszenie do kompensaty:

  • Funkcja "Wyślij jako email" - modernizacja automatyzuje:

   • Wstawianie Tytułu wiadomości - na formatce wysyłki wiadomości zostanie automatycznie wstawiony domyślny tytuł;

   • Wstawianie Adresu wiadomości - na formatce wysyłki wiadomości zostanie automatycznie wstawiony domyślny adres kontrahenta z kartoteki, ale tylko w przypadku gdy raport dotyczy jednego kontrahenta;

   • Nazwa załączanego pliku PDF (nie dotyczy raportów CR) - jeżeli raport dotyczy:

    • jednego kontrahenta - nazwa dołączanego pliku jak również nazwa pliku zapisywanego do PDF zawiera nazwę raportu i nazwę skróconą kontrahenta;
    • wielu kontrahentów - nazwa pliku jest ogólna;
 • Kartoteki: Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy – dodana została możliwość filtrowania po numerze rachunku bankowego lub jego fragmencie (filtr F8);

 • Kartoteka Pracownicy:

  • Rachunek bankowy pracownika - dodana została możliwość dodawania numerów niezgodnych ze standardem NRB, dowolnych;
 • MPK okno przeglądania danych - dodane zostały:

  • sortowanie po opisie pozycji;
  • kolumna z nazwą konta;
  • możliwość filtrowania wybranych dokumentów (filtr F8);
  • możliwość definiowania filtrów prostych (filtr F7);

  Dotyczy: PRESTIŻ, BIURO PLUS, BUDŻET;

Wersja 8.90.6

W wersji 8.90.6 z dnia 16.05.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Zaktualizowano moduł wspólny e-Formularze, dzięki czemu proces instalacji przebiega znacznie szybciej.

Wersja 8.90.4

W wersji 8.90.4 z dnia 27.02.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Wersja 8.90.4 jest wersją stabilizującą. Zawiera wszystkie aktualizacje Wapro Update opublikowane dla wersji 8.90.2;
 • Dodana została również możliwość generowania formularza PIT-11(29) od przychodów oraz dochodów za rok 2024;

Aktualizacja z 23.01.2024

 • e-Formularze - aktualizacja zawiera procedury pobierające dane z bazy danych oraz procedury obliczeniowe e-formularza PIT-28 wzór 26;

Aktualizacja z 12.01.2024

 • e-Formularze - aktualizacja zawiera procedury pobierające dane z bazy danych oraz procedury obliczeniowe e-formularzy:

  • PIT-36 wzór 31;
  • PIT-36L wzór 20;

Wersja 8.90.2

W wersji 8.90.2 z dnia 14.12.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • e-formularze - dodane zostały nowe wzory e-formularzy:

  • PIT-4R wzór 13 - wypełniany danymi z bazy danych programu;
  • PIT-8AR wzór 13 - wypełniany danymi z bazy danych programu;
  • PIT-36 wzór 31 - szablon formularza do ręcznego wypełnienia;
  • PIT-36L wzór 20 - szablon formularza do ręcznego wypełnienia;
  • PIT-28 wzór 26 - szablon formularza do ręcznego wypełnienia;
  • VAT-R - wzór 17;
  • NIP-8 - wzór 4.
  Uwaga

  PIT-36, PIT-36L i PIT-28 - pobieranie danych z bazy danych programu oraz procedury obliczeniowe zostaną dodane w późniejszym terminie.

 • Firma / Kontrahent - dodano identyfikator wewnętrzny KSeF dla oddziału / JST;

 • Dodano możliwość uruchamiania konfiguracji importu danych z KSeF z okna bufora dokumentów importowanych;

Wersja 8.90.0

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Integracja z platformą KSeF - dodana została możliwość zintegrowania każdego wariantu programu z platformą $$KSeF$$ Ministerstwa Finansów za pośrednictwem usługi Businesslink;

  Informacje na temat usługi Businesslink znajdują się w punkcie: Businesslink oraz na naszych stronach internetowych:

 • Zreorganizowana została obsługa deklaracji firmy, udziałowca oraz pracowników w oknach przeglądarek:

  • Zmodernizowano w celu poprawienia ergonomii obsługi listę operacji dostępnych po przyciśnięciu przycisku "Operacje deklaracji"
  • Zamieniono dotychczasowy komunikat zbiorczy pojawiający się w przypadku pojawienia się jakichś braków w przetwarzanych deklaracjach na okna informacyjne, w których widoczna jest lista zgrupowanych deklaracji zaznaczonych do przetworzenia z informacją o znalezionym braku oraz informacją jak go usunąć
  • Ujednolicony został sposób wybierania deklaracji do przetwarzania. Uruchamiane funkcje będą przetwarzać zaznaczone na liście przeglądarek deklaracje;

  Omówienie zmian znajduje się w punkcie: Wersja 8.90.0 – reorganizacja przetwarzania deklaracji.

 • Przelewy do US - dodano automatyczne podpowiadanie mikrorachunku;

 • Powielanie deklaracji - dodana została możliwość powielania deklaracji w celu ułatwienia wykonywania korekt deklaracji;

 • Import listy banków - dodana została możliwość importu listy banków;

 • Import danych z Białej listy - dodana została możliwość importu danych kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych z "Białej listy";

 • Dodana została możliwość wykazywania świadczeń z kodami 311, 315 oraz 327 na liście płac w polu zasiłek macierzyński;

 • Dodany został zwiększony limit najmu w formie ryczałtu dla małżonków, wg stawki 8,5%;

 • Na wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dodane zostało podsumowanie składek ZUS;

 • Dodana została możliwość drukowania numeru PESEL na umowach cywilnoprawnych;

 • Zestawienie dla ubezpieczonego - zmieniono wykazywanie świadczeń chorobowych na zestawieniu. Obecnie prezentowane jest na liście świadczeń;

 • Zmodernizowano procedury obliczające kwoty przychodów oraz kosztów w deklaracjach rocznych, w celu poprawienia dokładności obliczeń, w sytuacjach kiedy z ulg korzysta wielu udziałowców w firmie;

 • Na potrzeby automatycznego wypełniania sekcji D (aktualnie pola numer 28) deklaracji PIT-11 w kartotece pracownika dodany został odpowiedni parametr dotyczący kosztów uzyskania przychodów

 • Naliczanie składki PPK, poprawione zostało naliczanie składki gdy:

  • data zawarcia umowy i data wypłaty listy płac jest z tego samego dnia;
  • gdy pracownik korzysta z obniżonej składki;

Wersja 8.81.2

W wersji 8.81.2 z dnia 30.05.2025 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Wersja stabilizująca - posiada funkcjonalność wersji 8.81.0 oraz wszystkie aktualizacje WAPRO Update opublikowane od dnia wydania wersji 8.81.0 do dnia 26.05.2023 roku;

Aktualizacja z dnia 22 marca 2023 roku

 • PIT-28(25) - aktualizacja dodaje procedury uzupełniające kwoty obliczone na podstawie danych pobranych z bazy danych w formularzu głównym oraz odpowiednich załącznikach Opis znajduje się w punkcie: Deklaracja PIT-28 za rok 2022;

Wersja 8.81.0

W wersji 8.81.0 z dnia 10.03.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Nowe wzory deklaracji podatkowych:

  • PIT-36(30)

  • PIT-36L(19)

   Nowe formularze obejmują zmiany związane z rozliczaniem podatku dochodowego wg przepisów Polskiego Ładu. Udostępniana wersja wypełnia automatycznie większość pól deklaracji, w szczególnie w kluczowych załącznikach takich jak PIT/B, PIT/O i PIT/D jak też oczywiście w obu głównych formularzach.

 • Program uzupełniono o dodatkowe zestawienia, z których obliczone kwoty przenoszone są do załącznika PIT/B obu deklaracji. Zestawienia te mają służyć wyjaśnieniu pochodzenia kwot przychodów z działalności gospodarczej i zasiłków macierzyńskich, szczególnie w przypadku, kiedy podatnik korzysta z trzech dużych ulg polskiego ładu (ulga dla powracających z zagranicy, dla wielodzietnych i dla pracujących emerytów). Więcej informacji o tym zestawieniu znajduje się w pomocy programu: Deklaracje PIT-36 i PIT-36L za rok 2022.

  Mechanizmy obliczania kwot deklaracji również zostały zaktualizowane zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dotyczącymi sposobu naliczania miesięcznej ulgi w zależności od przychodów prawnych opiekunów dzieci.

 • Zweryfikowano aplikację pod kątem zgodności z SQL Server 2022 a także wprowadzono komunikaty informacyjne o zakończeniu wsparcia dla SQL 2014.

 • Weryfikacja licencji firm - dodany został mechanizm weryfikacji aktualności licencji dla firm zarejestrowanych w programie. Nie dotyczy wariantu BIURO i ODCZYT. Opis znajduje się w punkcie: Weryfikacja licencji firm;

Aktualizacja z 22.02.2023

 • Aktualizuje eksport danych do Wapro JPK. W roku 2023 data wystawienia RO będzie datą ostatniego dokumentu, a nie jak do tej pory ostatnim dniem miesiąca;

Wersja 8.80.4

W wersji 8.80.4 z dnia 1.02.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Grupy VAT - w programie zaimplementowana została obsługa grupy VAT jako nowego rodzaju podatnika, umożliwiającego wspólne rozliczenie podatku VAT przez kilka podmiotów;

  • Rejestrowanie grup VAT oraz wiązanie z nimi uczestników omówione zostało w punkcie: Kontrahenci.
  • Wiązanie kontrahentów uczestniczących w grupie VAT omówione zostało w punkcie: Kontrahenci.
  • Wiązanie firmy programu z grupą VAT, nadawanie jej statusu przedstawiciela omówione zostało w punkcie: Kartoteka firm
  • Częściowe odliczenie VAT od zakupów na cele grupy VAT omówione zostało w punkcie: Deklaracja VAT-7
 • Zmiana zapisów Ewidencji Ryczałtowej na zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów - w związku z wprowadzeniem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu umożliwiającego zmianę sposobu opodatkowania z ewidencji ryczałtowej na księgę przychodów i rozchodów, program został wyposażony w narzędzia ułatwiające tę operację. Opis znajduje się w punkcie: Zmiana zapisów ewidencji ryczałtowej na zapisy księgi przychodów.

Wersja 8.80.2

W wersji 8.80.2 z dnia 6.12.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Parametr firmy Rodzaj rozliczenia ZUS - W związku ze zmianami w strukturze deklaracji PIT-11 i koniecznością wykazywania zasiłków macierzyńskich w oddzielnych pozycjach, wobec wprowadzonych wcześniej ulg podatkowych Polskiego Ładu, zmodyfikowany został sposób określania parametru zmieniającego algorytm naliczania list płac (w szczególności zaliczek na podatek), związanego z ilością pracowników zatrudnionych w firmie. Do wersji 8.80.0 wartość tego parametru była ustalana na bieżąco – tzn. nie było możliwości wprowadzenia „historii” jego wartości. W przypadku kiedy liczba pracowników była zmieniona w danych firmy, przeliczenie listy płac z przeszłości w przypadku, kiedy pracownik otrzymywał na niej również zasiłki, dawało inne wyniki, niż w momencie tworzenia tej listy ze względu na inną wartość omawianego parametru.

  Aby rozwiązać podobne problemy, dodana została możliwość określania wartości parametru w zależności od roku.

  WAPRO Kaper. Okno - edycja roku

  Dla danych historycznych, program automatycznie wypełni wyżej pokazaną tabelę. Uzupełnianie to odbywa się na podstawie dat list płac oraz ilości pracowników znajdujących się na tych listach. Procedura ta opiera się wyłącznie na danych z bazy, więc może się zdarzyć, że pewne wpisy z tej tabeli nie odpowiadają rzeczywistości. Z tego względu przed rozpoczęciem tworzenia nowych list płac należy bezwzględnie zweryfikować automatycznie wypełnioną przez program tabelę i dokonać niezbędnych zmian. Tabela ta jest jedynym miejscem, w którym te dane są przechowywane. W szczególności informacja ta nie jest przechowywana razem z listą płac, wobec powyższego zmian w tym obszarze danych należy dokonywać ze szczególną ostrożnością. Program, podczas próby zmiany tego ustawienia, sprawdza, czy w bazie znajdują się listy płac z datą późniejszą, niż wprowadzana zmiana, i ostrzega, jeśli takie listy płac znajdzie, że należy dokonać przeliczeń list płac, aby użyty algorytm był zgodny z tabelą zmian liczby pracowników.

  :::caution Uwaga Po aktualizacji programu do wersji 8.80.2 należy zweryfikować, czy utworzona lista odpowiada rzeczywistości a w razie konieczności samodzielnie ją skorygować. :::

 • Dostosowano struktury rejestrowania składowych wynagrodzeń pod kątem nowych formularzy PIT;

Aktualizacja z 19.10.2022

 • Automatyczne pobieranie kursów walut - w programie dodany został moduł czynności automatycznych wraz z pierwszą czynnością automatyczną, którą jest pobieranie kursów walut. Opis znajduje się w punkcie: Moduł czynności automatycznych;

Wersja 8.80.0

W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • SQL Native Client - w programie WAPRO Kaper wymienione zostało połączenie z bazą danych. Z dotychczasowych ODBC i OLE DB na nowe: SQL Native Client.

  Nowy rodzaj połączenia charakteryzuje się większą wydajnością (szybkością działania) i niezawodnością.

  Podpowiedź

  Obecnie połączenie SQL Native Client jest jedynym rodzajem połączenia z bazą danych, w związku z tym podczas logowania do programu nie ma możliwości wyboru / zmiany rodzaju połączenia.

 • e-Formularze - w programie dodany został:

  • PIT-11(29) - PIT-11 wzór 29;

   W programie dodane zostało również Zestawienie pomocnicze do formularza PIT-11.

Warto wiedzieć

Oznaczenia w aplikacji Mobilna firma: Mobilny handlowiec (mh), Mobilny magazynier (mm) Mobilny inwentaryzator ST (iw).

Wersja 8.90.4.1

 • Zabezpieczono możliwość zawieszenia aplikacji po wejściu w poprawę dokumentu oraz przy próbie cofnięcia.
 • Wyeliminowano możliwość powstania błędu w momencie tworzenia zamówienia (mh).
 • Naprawiono możliwość wyświetlenia błędu po przejściu na podsumowanie zamówienia (mh,mm).

Wersja 8.90.4

Ostrzeżenie

Do poprawnego funkcjonowania programów Wapro Mobile oraz Wapro Mobile Mag w wersji 8.90.4 wymagana jest instalacja programu Wapro Mag w wersji 8.90.4 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Do poprawnego funkcjonowania programu Wapro Mobile ST w wersji 8.90.4 wymagana jest instalacja programu Wapro Best w wersji 8.90.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Przed aktualizacją systemów należy przeprowadzić replikację danych w aplikacjach. Usługi integracyjne należy zatrzymać, wybierając opcję Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji.

W wersji 8.90.4 z dnia 10.04.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Mobilna firma:

 • Dodano wysyłanie dokumentów PZ i WZ w celu weryfikacji (mm).

Weryfikacja towaru zarówno w procesie wydawania, jak i przyjmowania towaru jest teraz możliwa na podstawie dokumentów magazynowych. Dzięki temu można kompletować towar już po zejściu ze stanu lub weryfikować towary wprowadzone do magazynu na podstawie dokumentu PZ. Ponadto weryfikacja przyjęcia jest możliwa w dwóch trybach: dostępnych na magazynie lub odłożonych w czasie. Dokument po przypisaniu pracownika mobilnego w systemie Wapro Mag oraz ustawieniu statusu do weryfikacji, zostanie wysłany do konsoli zarządzającej, a w kolejnej replikacji wyświetli się w powiadomieniu na urządzeniu mobilnym.

 • Dodano możliwość zmiany formy płatności w zamówieniu ZO (mh).

Zmieniona forma płatności zastępuje domyślną formę płatności dla kontrahenta. Możliwość zmian wymaga włączenia parametru umożliwiającego zmianę formy płatności. Istnieje również możliwość konfiguracji opcji zmiany formy - wyłącznie z przelewu na gotówkę.

 • Dodano pola dodatkowe do nagłówków dokumentów (mh,mm).

Umożliwiono obsługę tekstowych wartości pól dodatkowych dla nagłówków dokumentów. Włączenie integracji pół dodatkowych odbywa się w parametrach integracji, natomiast konfigurację pól dodatkowych można prześledzić w menu Definicja atrybutów. Uprawnienia dla każdego z dziesięciu pól podatkowych umożliwiają odczyt, dodawanie, usuwanie oraz edycję.

 • Dodano uprawnienia ukrywające wybrane pola artykułów (mh,mm).

Na liście uprawnień umożliwiono wyłączenie z widoczności (uprawnienie odczytu) pola asortymentów: nazwa oryginalna, indeks katalogowy, indeks producenta, PKWiU, SWWKU, kod CN, lokalizacja, znacznik zmiany ceny, rabatowanie, kraj, producent, domyślna ilość, opis.

 • Dodano pulpit informacyjny oraz możliwość wyświetlenia dokumentacji online w aplikacji.
 • Dodano numer telefonu kontrahenta do danych kontrahenta (mh).
 • Dostosowano import artykułów do dyrektywy SUP zgodnie z ustawieniami systemu Wapro Mag (mh,mm).
 • Dodano osobny zbiór parametrów integracyjnych, działających w kontekście całego systemu.
 • Dodano odrębny spis pracowników niepołączonych z użytkownikiem.
 • Dodano możliwość wyłączenia integracji komunikatów CRM (mh).
 • Naprawiono zlokalizowane błędy ANR.

Poprzednie wersje systemu Wapro Mobilna firma dostępne są na stronie: https://wapro.pl/wapro/pobierz-wersje

Wersja 8.90.2.2

 • Dodano tłumaczenia aplikacji na język angielski, ukraiński oraz rosyjski.

Domyślnie język tłumaczenia ustawia się automatycznie zgodnie z preferencjami systemowymi użytkownika. Aby dostosować ustawienia językowe, należy przejść do paramterów konfiguracji aplikacji.

 • Dodano zabezpieczenie zmian cen i ilości pozycji w podpisanym ale niezatwierdzonym dokumencie.

W przypadku wycofania do pozycji, podpis musi zostać wcześniej usunięty a dokument ponownie podpisany.

 • Zaktualizowano bazę demo o najnowsze funkcje (mh).
 • Rozwiązano zlokalizowane problemy.

Wersja 8.90.2.1

 • Dodano wyświetlanie informacji o powiązaniu realizacji dla dokumentów ZO i ZD w liście dokumentów (mh,mm).
 • Rozszerzono wyświetlane informacje w widoku wyboru miejsca dostawy na dokument (mh,mm).
 • Realizacja z zamówienia ZO na FV/WZ powoduje zmianę statusu zamówienia na zrealizowane (mh).
 • Ostrzeżenie podczas uruchomienia remanentu w trybie ograniczonym o limicie 20 pozycji (mm,iw).
 • Inne mniejsze usprawnienia i poprawki.

Wersja 8.90.2

Ostrzeżenie

Do poprawnego funkcjonowania programów Wapro Mobile oraz Wapro Mobile Mag w wersji 8.90.2 wymagana jest instalacja programu Wapro Mag w wersji 8.90.2 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Do poprawnego funkcjonowania programu Wapro Mobile ST w wersji 8.90.2 wymagana jest instalacja programu Wapro Best w wersji 8.90.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Przed aktualizacją systemów należy przeprowadzić replikację danych w aplikacjach. Usługi integracyjne należy zatrzymać, wybierając opcję Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji.

W wersji 8.90.2 z dnia 21.12.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Mobilna firma:

 • Realizacje dokumentów przesłanych do systemu Wapro Mag (wyreplikowanych) (mh,mm).

Dodano możliwość realizacji dokumentów wyreplikowanych na inne dokumenty oraz zmodyfikowano proces przesyłania, by relacje realizowanych dokumentów zachowały powiązania w systemie Wapro Mag. Realizacja zamówień od odbiorców ZO zmienia status przesłanego zamówienia na zrealizowane zgodnie z działaniem systemu Wapro Mag. Włączenie każdej ścieżki realizacji dokumentów wyreplikowanych wymaga aktywacji parametrów zgodnych z typem dokumentu.

 • Przenoszenie uwag kontrahenta na dokument, parametr w konsoli (mh,mm).

 • Rozszerzenie uwag kontrahenta z 500 do 1000 znaków (mh,mm).

 • Dodano możliwość ponownej weryfikacji remanentu (mm,iw).

Remanent po wysłaniu do konsoli lub też przesłaniu do systemu centralnego może zostać cofnięty na urządzenie z obecnym stanem ilościowym w celu ponownej weryfikacji i poprawy błędów. Po weryfikacji remanent jest ponownie wysyłany do konsoli, a następnie do systemu centralnego, zastępując wcześniej przesłany dokument.

 • Usprawniono blokadę dokumentów na podstawie wszystkich warunków przekroczenia limitów lub przeterminowania płatności (mh,mm).

Zmodyfikowano działanie weryfikacji dokumentu by działa od utworzenia dokumentu.

 • Rozbudowa obsługi jednostek o nową wartość parametru.

Dodano nową wartość dla parametru 5. Sposób zapisywania jednostki miary w pozycji dokumentu o wartość W domyślnej jednostce magazynowania bez możliwości wyboru. Rozszerzenie wariantu zwiększa możliwości konfiguracyjne w zakresie usprawnienia obsługi domyślnych jednostek.

 • Dodano możliwość edycji adresów dostaw z poziomu dodawanych dokumentów (mh,mm).

 • Dodano parametr ograniczający czytanie kodów do 20 znaków.

Włączenie ograniczenia parametrem 98 powoduje ujednolicenie działania z systemem Wapro Mag w zakresie wyszukiwania skanerem podczas czytania dłuższych kodów niż 20 znaków.

 • Dodano kolumnę kontrahent do widoku przypisania podpisów (mh,mm).

 • Dodano szereg usprawnień w zakresie obsługi podpisów na dokumentach.

 • Wykonano optymalizację transferu danych pomiędzy systemami Wapro Mag i Wapro Mobilna firma dla dużych baz danych.

 • Dodano czyszczenia tabel tymczasowych w trakcie aktualizacji dla danych nieaktualnych.

 • Dodanie logowania zmian połączenia baz integracyjnych.

 • Wyeliminowano zlokalizowane błędy ANR.

Wapro Mobile Mag:

 • Obsługa zdjęć produktów.

Rozszerzono parametr 67 dla instalacji Wapro Mobile Mag, umożliwiający włączenie integracji zdjęć produktów. Parametr umożliwia włączenie przesyłania zdjęcia domyślnego lub całej galerii. Proces przesyłania danych binarnych znacząco zwiększa obciążenie systemu i nie jest zalecany dla dużych instalacji.

 • Parametr umożliwiający wydania poniżej stanu.

Rozszerzono parametr 12 dla instalacji Wapro Mobile Mag, aktywujący wydania poniżej stanu. Dokumenty wystawione na urządzeniu nie zostaną przesłane do systemu centralnego do czasu uzupełnienia stanu. Oczekiwanie na uzupełnienie jest sygnalizowane błędem dokumentu z opisem brakujących stanów. Dokument oczekuje w konsoli do czasu uzupełnienia stanów.

Poprzednie wersje systemu Wapro Mobilna firma są dostępne na stronie: https://wapro.pl/wapro/pobierz-wersje

Wersja 8.90.0.2

 • Dodano parametr w ustawieniach systemowych aplikacji, uwzględniający wyszukiwanie podobnych kodów kreskowych w przypadku braku wyniku po pierwszym skanowaniu.
 • Usprawniono komunikację z serwisem GUS dla nowych urządzeń.
 • Zabezpieczono możliwość wystąpienia zlokalizowanych błędów ANR.

Wersja 8.90.0.1

 • Ulepszono działanie paska nawigacyjnego w pozycjach dokumentów.
 • Wykonano usprawnienia w parowaniu urządzeń bluetooth.
 • Wprowadzono szereg usprawnień w działaniu funkcji podpisów dokumentów.
 • Naprawiono działanie parametru 5 decydującego o wyborze lub blokadzie zmiany jednostek dodatkowych oraz właściwego wyświetlania powiązanych cen w liście pozycji dokumentów (mh,mm).
 • Zablokowano możliwość zmiany jednostki dodatkowej w trakcie weryfikacji/kompletacji dokumentów (mm).
 • Dodano wymagane uprawnienia dla najnowszych urządzeń Samsung oraz systemu Android 13.
 • Wyeliminowano zlokalizowane błędy ANR.
 • Inne drobne poprawki i usprawnienia.

Wersja 8.90.0

Ostrzeżenie

Do poprawnego funkcjonowania programów Wapro Mobile oraz Wapro Mobile Mag w wersji 8.90.0 wymagana jest instalacja programu Wapro Mag w wersji 8.90.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Do poprawnego funkcjonowania programu Wapro Mobile ST w wersji 8.90.0 wymagana jest instalacja programu Wapro Best w wersji 8.90.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Przed aktualizacją systemów należy przeprowadzić replikację danych w aplikacjach. Usługi integracyjne należy zatrzymać, wybierając opcję Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji.

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Mobilna firma:

 • Logowanie biometryczne

Dodano możliwość włączenia logowania do aplikacji przy pomocy odcisku palca. Do działania wymagane jest aktywowanie parametru o id 21 – Wyświetlanie okna logowania podczas uruchamiania aplikacji. W aplikacji mobilnej włączenie funkcji jest dostępne w menu Konfiguracji -> Systemowe -> Włącz możliwość logowania odciskiem palca. W przypadku gdy odcisk palca nie został jeszcze dodany w systemie Android, po włączeniu aplikacja przejdzie do systemowej sekcji zabezpieczeń by skonfigurować aktywny odcisk palca. W trakcie logowania możliwe jest przełączenie pomiędzy odciskiem oraz standardowym hasłem nadanym dla użytkownika w systemie WAPRO Mag.

 • Odręczny podpis na dokumentach

Dodano możliwość odręcznego podpisu na dokumentach z wykorzystaniem palca lub rysika. Włączenie możliwości lub wymagalności podpisu dla danego typu dokumentu jest dostępne w menu aktywności w Konsoli zarządzającej. System umożliwia również rozszerzenie wymagania o konkretną osobę kontaktową dla danego kontrahenta, a w przypadku braku podpisu umożliwia opisanie powodu jego braku. Do podpisu możemy włączyć wymagalność również dla wskazanego lub dowolnego pracownika, co w przypadku dokumentów wewnętrznych umożliwia na rozszerzenie ścieżki obiegu dokumentów o proces akceptacji. W tym celu wystarczy dodać kolejną nową aktywność dla wybranego typu dokumentu z oznaczeniem pracownika.

 • Odłożenie w czasie dla dokumentów przesunięć MW

Dodano możliwość oznaczenia przesunięcia odłożonego w czasie. Towar z dokumentu nie będzie dostępny na magazynie docelowym do momentu jego zatwierdzenia w systemie Wapro Mag. Domyślny status odłożenia dla tworzonego dokumentu na urządzeniu, można zmienić lub zablokować za pośrednictwem parametru.

 • Dodano wyświetlanie kodów kreskowych w Konsoli zarządzającej.

 • Usprawnienia w zakresie dostosowania aplikacji mobilnych do systemu Android 13.

 • Optymalizacja procesów integracyjnych, logów oraz baz.

 • Wyeliminowano zlokalizowane błędy ANR.

Mobilny Magazynier:

 • Miejsca dostaw w procesie weryfikacji zamówień. Dodano przesyłanie ustalonego adresu dostawy do weryfikowanych zamówień.

Mobilny Handlowiec:

 • Podsumowanie rozrachunków danego dnia dla każdego handlowca. Zestawienie podsumowujące wartość rozrachunków przypisanych do handlowca.

 • Blokada wystawienia faktury gotówkowej oraz przyjęcia gotówki powyżej limitu. Parametr określający maksymalną wartość gotówki, która może zostać przyjęta podczas jednej transakcji. Dla dokumentów walutowych dodano dodatkowe ostrzeżenie w przypadku nieaktualnego kursu oraz różnicy kursowej do 2% łącznej wartości limitu.

 • Dodano pola dokumentów zrealizowanych z zamówień w Konsoli zarządzającej Umożliwia podgląd numeru dokumentu realizowanego oraz ilości do realizacji dla lepszego śledzenia przesyłanych zależności pomiędzy dokumentami.

Poprzednie wersje systemu WAPRO Mobile są dostępne na stronie: https://wapro.pl/wapro/pobierz-wersje

Wersja 8.81.4.4

 • Wyeliminowano możliwość wystąpienia problemu z zamykaniem aplikacji na niektórych urządzeniach.
 • Zabezpieczono możliwe problemy podczas skanowania kodów kreskowych aparatem.
 • Usprawniono skanowanie z wykorzystaniem przeliczników jednostek dodatkowych.

Wersja 8.81.4.3

 • Poprawki formatowania i numeracji pozycji wydruków dokumentów handlowych.

Wersja 8.81.4.2

 • Dodano obsługę znaku kontrolnego w kodach EAN13 dla urządzeń Honeywell.
 • Zabezpieczono możliwość zawieszania aplikacji przy aktywnym parametrze 28 - kontroli trasówek (mh).
 • Inne drobne poprawki i usprawnienia.

Wersja 8.81.4.1

 • Dodano możliwość wprowadzenia adresu dostawy w trakcie dodawania nowego kontrahenta (mh, mm).
 • Ustawiono domyślne ceny zakupu w przypadku dokumentów ZD, PW, PZ z uwzględnieniem warunku ich dostępności (mh, mm).
 • Rozbudowa realizacji dokumentów ZD na dokument PZ oraz ograniczenie do jednorazowej możliwości wykonania takiej operacji (mh, mm).
 • Oznaczono domyślny adres dostawy na liście wyboru (mh, mm).
 • Naprawiono animacje wysuwanej rolki w kreatorze dodawania kontrahenta (mh, mm).
 • Dodano zapamiętanie ustawień wydruku parametrów CN oraz PKWiU (mh, mm).
 • Zoptymalizowano wydruk faktury w przypadku bardzo długiej nazwy firmy (mh).
 • Zablokowano powielanie dokumentów tworzonych w trakcie procesu weryfikacji (mm).
 • Naprawiono wyszukiwanie kodów kreskowych na urządzeniach Zebra (mm).
 • Naprawiono długi czas skanowania kodów kresowych oraz możliwość wystąpienia błędu w trakcie skanowania aparatem.
 • Podniesiono minimalne wymaganie systemu dla aplikacji do wersji Android 6.
 • Naprawiono zaraportowane błędy ANR.
 • Inne drobne poprawki i usprawnienia.

Wersja 8.81.4

Ostrzeżenie

Do poprawnego funkcjonowania programów Wapro Mobile oraz Wapro Mobile Mag w wersji 8.81.4 wymagana jest instalacja programu Wapro Mag w wersji 8.81.2 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Do poprawnego funkcjonowania programu Wapro Mobile ST w wersji 8.81.4 wymagana jest instalacja programu Wapro Best w wersji 8.80.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Przed aktualizacją systemów należy przeprowadzić replikację danych w aplikacjach. Usługi integracyjne należy zatrzymać, wybierając opcję Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji.

W wersji 8.81.4 z dnia 30.05.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Mobilna firma:

 • Pobieranie adresów kontrahenta z GUS bazy REGON (mh, mm).

Możliwość automatycznego dodania lub aktualizacji danych kontrahenta na urządzeniu mobilnym na podstawie podanego numeru NIP kontrahenta. Korzystając z integracji z bazą GUS, możemy pozyskać najnowsze informacje dotyczące firm, takie jak nazwa, adres, REGON, status czy datę rozpoczęcia i zakończenia działalności.

 • Adresy dostaw kontrahentów (mh, mm).

Pełna wymiana danych adresów dostaw kontrahentów z WAPRO Mag oraz możliwość tworzenia i edycji nowych miejsc dostawy na urządzeniu mobilnym. Wybór jak i dodanie nowego adresu dostawy możemy dokonać na nowo tworzonych dokumentach rozchodowych. Pełna obsługa operacji związanych z miejscem dostawy jest możliwa również po stronie Konsoli zarządzającej w kartotece kontrahenta. W przypadku posiadania wielu lokalizacji dostaw, zachowanie adresów jak również domyślnej lokalizacji oraz ich wyboru na dokument znacznie przyspiesza pracę z zamówieniami i eliminuje pomyłki.

 • Numery i operatorzy przesyłek (mh, mm).

Przesłanie informacji zwrotnej z systemu centralnego do wystawionego zamówienia, zawierającej numer przesyłki, operatora i linka do strony weryfikacji dostawcy. Informacja trafia do nagłówka wysłanego zamówienia. Po tapnięciu w link na urządzeniu nastąpi próba otworzenia strony z przypisanym numerem lub możliwości wpisanie ręcznego gdy strona nie posiada mechanizmu bezpośredniego przekazania.

 • Rozszerzenie wyświetlania nazwy pełnej w liście produktów oraz na wydrukach (mh, mm).

Dodano możliwość wyświetlenia nazwy pełnej asortymentu oraz ograniczeniu wykorzystanej długości za pomocą parametru. Zgodnie z parametrem dostosowano wydruk graficzny oraz pdf. Pozostałe wydruki zachowały obecną wielkość pola.

 • Możliwość wydruku kodu CN na dokumentach (mh, mm).

Kod CN jest zamienny do klasyfikacji PKWiU, a konfiguracja zostaje zapamiętana.

 • Nowy parametr dla procesu weryfikacji zamówienia (mm).

Dodano parametr umożliwiający blokadę wystawienia dokumentu handlowego do zweryfikowanego zamówienia. Wartość domyślna - Nie.

 • Dodano wpis o aktywności użytkownika przy zmianie statusu weryfikowanego zamówienia w systemie WAPRO Mag (mm).
 • Poprawiono domyślną parametryzację i odblokowano część ukrytych parametrów po doinstalowaniu do bazy handlowca (mm).
 • Dodano przesyłanie uwag w weryfikowanym zamówieniu (mm).
 • Możliwość wydruku numeru BDO na fakturze (mh, mm).
 • Rozszerzono filtrowanie po nazwie pełnej (mh, mm).
 • Dodano przesyłanie znacznika domyślności rachunku przypisanego do kontrahenta (mh).
 • Rozszerzenie filtrowania daty ‘Do’ w zakresach o zawsze aktualną datę (mh, mm, iw).
 • Rozszerzenie nazwy pełnej w cennikach indywidualnych (mh).
 • Poprawka dla eksportu rozrachunków z Konsoli zarządzającej (mh).
 • Rozszerzono wydruk paragonów dla ewidencji pesel uzupełniając wymagane pola NIP domyślną wartością zer (mh).
 • Poprawiono działanie filtra dostępności na stanie (mm).
 • Dodano wyświetlanie interwału autoreplikacji w ustawieniach aplikacji (mm).
 • Poprawiono działanie kreatora konfiguracji w zakresie mechanizmu walidacji i tworzenia użytkownika.
 • Aktualizacja wersji Java OpenJDK 20.
 • Zaktualizowano uprawnienia dla aplikacji dla systemu Android 13.
 • Zoptymalizowano wydajność aplikacji w kilku miejscach podczas działania na dużych bazach.
 • Zabezpieczono możliwość powstania zdiagnozowanych błędów ANR w aplikacjach mobilnych.
 • Skonfigurowano przykładowe targety dla nowej bazy Konsoli.
 • Poprawki graficzne interfejsu.

Poprzednie wersje systemu Wapro Mobilna firma są dostępne na stronie: https://wapro.pl/wapro/pobierz-wersje

Wersja 8.80.2.3

 • Zabezpieczono możliwy problem z wyświetlaniem szczegółów pozycji.
 • Zoptymalizowano powiadomienia podczas automatycznej replikacji.

Wersja 8.80.2.2

 • Dodano możliwość wyboru modułów fiskalnych w konfiguracji drukarki fiskalnej, w rozdzieleniu na moduł online oraz bez modułu online.
 • Dodano komunikaty o dostępności dokumentów, w zależności od typu modułu oraz wybranego protokołu.
 • Dodano parametr w konfiguracji drukarki, wydruku faktury na drukarce fiskalnej. Parametr umożliwia na przełączenie wydruku faktur pomiędzy drukarkami.
 • Dodano parametr w konfiguracji drukarki, informowania o braku numeru NIP dla paragonów.
 • Dodano parametr w konfiguracji drukarki, wydruku podpisów na fakturze.
 • Usprawniono kodowanie znaków dla obu protokołów fiskalnych.
 • Zablokowano edycję faktur po wydruku na drukarce fiskalnej.
 • Zabezpieczono możliwość wystąpienia problemów braku odpowiedzi aplikacji.
 • Usprawnienia w interfejsie graficznym.
 • Dodano ostrzeżenie podczas fiskalizacji przy dacie niezgodnej z bieżącą.
 • Podniesienie minimalnej wersji Androida do wersji 5.0.

Wersja 8.80.2.1

 • Rozszerzono obsługę protokołu thermal o wydruk faktur na drukarkach fiskalnych.
 • Zablokowano możliwość powstania błędu na nieobsługiwanych typach dokumentów, podczas wydruku na protokole Posnet.
 • Wyeliminowano możliwy problem z wyświetlaniem szczegółów asortymentu oraz powrotem do pełnej listy produktów.
 • Dodano oznaczenia fiskalizacji dla faktur wydrukowanych na drukarce fiskalnej.
 • Poprawiono automatyczne kodowanie znaków dla wydruków fiskalnych.

Wersja 8.80.2

Ostrzeżenie

Do poprawnego funkcjonowania programów Wapro Mobile oraz Wapro Mobile Mag w wersji 8.80.2 wymagana jest instalacja programu Wapro Mag w wersji 8.80.2 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Do poprawnego funkcjonowania programu Wapro Mobile ST w wersji 8.80.2 wymagana jest instalacja programu Wapro Best w wersji 8.80.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Przed aktualizacją systemów należy przeprowadzić replikację danych w aplikacjach. Usługi integracyjne należy zatrzymać, wybierając opcję Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji.

W wersji 8.80.2 z dnia 15.12.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Zamówienia walutowe

Możliwość tworzenia zamówień w walucie obcej, zgodnie z importem kursów walutowych dostępnych w systemie WAPRO Mag. Walutowość w systemie jest aktywowana parametrem 68 na poziomie systemu. Zamówienia walutowe wymagają dodatkowo włączenia parametru 82. Waluty są dostępne w pierwszym kroku wystawienia dokumentu, w liście pozycji jako przeliczenia do waluty bazowej oraz w nagłówku dokumentu. Dokumenty w systemie centralnym są możliwe do dalszej realizacji na handlowe dokumenty walutowe..

 • Dodano nowe pola w wyświetlaniu i wyborze artykułów.

Dodane pola to: nazwa pełna, producent, indeks producenta, kraj, kod CN. Zwiększono również liczbę obsługiwanych znaków dla obecnego pola nazwy oryginalnej dostosowując do zmian w systemie centralnym.

 • Zoptymalizowano wyświetlanie i skanowanie na podstawie dodatkowych jednostek miar asortymentu.

Wersja 8.80.0.2

 • Wyeliminowano możliwy problem z usuwaniem znaków przy użyciu klawiatury Samsung.
 • Zabezpieczono problem skanowania artykułów z ilością domyślną.
 • Poprawki wyświetlania pól dokumentów dla rozliczeń walutowych.
 • Zabezpieczono możliwość wystąpienia błędu w trakcie filtrowania rozrachunków nierozliczonych.

Wersja 8.80.0.1

 • Zabezpieczono możliwość wystąpienia komunikatu z błędem konwersji daty.
 • Wyeliminowano możliwość wyświetlania nadmiarowych pól w pozycjach dokumentów.
 • Poprawiono wyświetlanie głównego panelu w niestandardowych rozdzielczościach.

Wersja 8.80.0

Ostrzeżenie

Do poprawnego funkcjonowania programów Wapro Mobile oraz Wapro Mobile Mag w wersji 8.80.0 wymagana jest instalacja programu Wapro Mag w wersji 8.80.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Do poprawnego funkcjonowania programu Wapro Mobile ST w wersji 8.80.0 wymagana jest instalacja programu Wapro Best w wersji 8.80.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Przed aktualizacją systemów należy przeprowadzić replikację danych w aplikacjach. Usługi integracyjne należy zatrzymać, wybierając opcję Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji.

W wersji 8.80.0 z dnia 03.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Zapamiętanie filtrów dla każdego zbioru danych.

Funkcjonalność inteligentnie zapamiętuje filtry aplikacji by wyświetlić ograniczone listy kartotek lub dokumentów przy kolejnym użyciu. Zapamiętaniu ostatniego wyboru filtrowania podlegają wyłącznie elementy nie jednorazowego użytku i są to cechy osobne dla każdego zbioru danych.

 • Zapamiętanie ustawień sortowania.

Domyślne ustawienia sortowania na podstawie parametrów Konsoli są nadpisane i zapamiętane zgodnie z preferencją użytkownika.

 • Ujednolicenie logiki zapisania filtrów na wszystkich oknach.

Przycisk „Zamknij” zapamiętuje ustawione filtry, gumka czyści wprowadzone zmiany, a „Zastosuj” wprowadza zmiany bez zamknięcia okna filtrowania.

 • Archiwizacja i przesyłanie parametrów konsoli do bazy WAPRO Mag.

Archiwizacja parametrów, a następnie odtworzenie ich w przypadku nowo utworzonej bazy mobilnej następuje całkowicie automatycznie.

 • Obsługa kodów krajów kontrahentów.
 • Weryfikacja numeru VAT w bazie VIES

System zapisuje status wykonanej weryfikacji numeru NIP kontrahenta, wykonanej przy połączeniu z bazą ewidencji VIES.

 • Dostosowanie aplikacji mobilnych do systemu Android 12 w zakresie zabezpieczeń oraz wydruków.
 • Zmiana ścieżek zapisu i odczytu kopii baz, konfiguracji, zdjęć oraz plików pdf w zależności od wersji systemu.
 • Dodano przesyłanie znacznika aktywnej formy płatności oraz deaktywowania nieaktywnych form płatności.
 • Zablokowano możliwość wystawienie faktury z zamówienia, w przypadku gdy został już wystawiony dokument WZ.
 • Dodano obsługę nowego urządzenia z wbudowanym skanerem Sunmi L2s.
 • Aktualizacja wykorzystanych komponentów i bibliotek pdf.
 • Rozszerzono parametr blokady zmiany daty w nagłówkach dokumentów o działania tylko w zakresie dat wstecz lub w przód.
 • Naprawiono problem z importem niestandardowych stawek VAT.
 • Dodano uzupełnianie pola klucz dla kontrahenta przy imporcie z systemu Mobilnego oraz innych importów w systemach WAPRO ERP w oparciu o struktury wspólne.
 • Rozwiązano możliwe problemy z przypinaniem kontrahentów do użytkowników przy uwzględnieniu parametryzacji Konsoli.
 • Zabezpieczono możliwość błędnego przypisania zadania do użytkownika w CRM.
 • Zabezpieczono możliwość zablokowania przycisku replikacji w użyciu poza mechanizmem automatycznej replikacji.
 • Ustandaryzowano uprawnienia dla wszystkich dokumentów w przypadku tworzenia nowej bazy.
 • Usprawnienia integracyjne oraz dodatkowe zabezpieczenia weryfikacji struktur integracyjnych z systemem centralnym.
 • Blokada dodania towaru do zamówienia poniżej stanu lub poniżej stanu rezerwacji.
 • Blokada zabezpiecza przed wprowadzeniem zamówienia przekraczającego stany. Weryfikacja odbywa się w trakcie zatwierdzania dokumentu.

Wersja 8.90.4

Warto wiedzieć

OZNACZENIE WARIANTÓW: S - START, B - BIZNES, P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

W wersji 8.90.4 z dnia 28.02.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano wizualnie kreator usługi Businesslink - S, B, P, PP
 • Poprawiono problem z zarejestrowaniem usługi Businesslink, gdy została ona wcześniej zarejestrowana w programie Fakir - S, B, P, PP
 • Zaktualizowano stawki VAT do obecnie obowiązujących w różnych krajach - P, PP
 • Dodano możliwość odnotowania wpisów o skasowaniu dokumentu zlecenia serwisowego w Aktywności użytkownika - B, P, PP
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji do kosztorysu zleceń serwisowych - B, P, PP
 • Dodano w opcji kolorowania etykiet i statusów wbudowaną paletę kolorów jako lista zalecanych dla koloru tła i czcionki z zachowaniem odpowiednich kontrastów - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość kopiowania wyników kontroli i naprawy bazy danych do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybraną komórkę - S, B, P, PP
 • Dodano w strukturach dokumentów pole przechowujące identyfikator dokumentu, z którego powielono dany dokument - S, B, P, PP
 • Dodano w module aktywności użytkowników nową kategorię zdarzeń związaną z wymianą danych z Krajowym Systemem e-Faktur - B, P, PP
 • Zmodyfikowano sposób uruchamiania plików pomocy kontekstowej przez klawisz F1 aby zamiast lokalnego pliku pomocy uruchamiać pomoc Online - S, B, P, PP

KONTRAHENCI

 • Poprawiono wyświetlanie domyślnego kontaktu kontrahenta w przypadku korzystania z funkcji Kojarzenie zapisów - S, B, P, PP
 • Dodano kolumnę Domyślny (D) w Kontaktach kontrahenta - S, B, P, PP
 • Usunięto komunikat o braku poprawności numeru PESEL w trybie edycji kontrahenta - S, B, P, PP

TOWARY

 • Dodano pole Znajdź produkty/zestawy zawierające składnik, umożliwiające wyszukiwanie produktów po ich składnikach - S, B, P, PP
 • Dodano kopiowanie statusu domyślności i znaczników zdjęć przy uwspólnianiu zdjęć - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość zmiany rodzaju artykułu z Towar na Materiał i odwrotnie - S, B, P, PP

DOKUMENTY

 • Dodano w buforze dokumentów możliwość podpinania dokumentów PZ do zaimportowanych faktur zakupu poprzez opcję dostępną pod prawym przyciskiem myszy - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość pobierania Numeru KSeF w polu Tytułem dodatkowo do numeru dokumentu w Dokumentach finansowych - S, B, P, PP
 • Dodano funkcję kontroli i naprawy danych, która sprawdza czy pozycje dokumentu magazynowego są oznaczone jako odłożone w czasie, mimo że dokument jest zatwierdzony - B, P, PP
 • Poprawiono dodawanie uwag kontrahenta na dokumenty handlowe i magazynowe oraz przypisanie numeru rachunku podczas grupowej realizacji zamówień na wybrany rodzaj dokumentu handlowego - B, P, PP
 • Dodano możliwość zmiany pracownika przypisanego do zamówienia oraz możliwość odpisania pracownika w oknie grupowej zmiany statusu dla zamówień - S, B, P, PP
 • Poprawiono podpowiadanie się rabatów z cennika grupowego (z kategorii) na pozycję zamówienia - S, B, P, PP
 • Dodano nową pozycję w oknie filtrowania pozycji w zamówieniu - Lokalizacja - S, B, P, PP
 • Dodano operację Grupowej zmiany ceny uruchamianą w kontekście dokumentu przyjęcia. W momencie tworzenia/edytowania FZ/PZ użytkownik ma możliwość zaznaczenia artykułów i ustalenia narzutów/marż na cenach w kartotece - S, B, P, PP
 • Dodano statusy dokumentów magazynowych - S, B, P, PP:
  • N - Nowy Statusy do współpracy z magazynierem:
  • D - do weryfikacji - inicjuje wysyłkę dokumentu do weryfikacji,
  • W - zweryfikowane - oznacza poprawnie zweryfikowany dokument,
  • B - błąd weryfikacji - oznacza, że podczas weryfikacji wystąpiły błędy (opis błędu trafia do rejestru dokumentu). Statusy związane z buforem Businesslinka:
  • S - Wysłany,
  • V - Zaakceptowany,
  • Z - Zrealizowany,
  • O - Odrzucony.
 • Dodano możliwość przypisywania kolorów do statusów dokumentów - S, B, P, PP
 • Dodano pole Data od w analizie Genius w generatorze zamówień. W analizie uwzględniane są całe okresy miesięczne, dla których wyznaczany jest stan asortymentu na koniec okresu. Podanie daty nie od pierwszego dnia miesiąca spowoduje, że analiza będzie liczyć dane od 1 dnia danego miesiąca ustawionej daty - B, P, PP
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający przenoszenie dokumentów z bufora do głównego rejestru jako Przychód odłożony w czasie - S, B, P, PP
 • Dodano nowy znacznik na dokumencie handlowym umożliwiający pomijanie drukowania dokumentów SU po zapisaniu dokumentu handlowego - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość grupowej zmiany kontrahenta dla zaznaczonych dokumentów bufora - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość ustawienia znacznika Inwentaryzacja wykonana poprzez opcję ustawiania grupowej ilości dla zaznaczonych pozycji - S, B, P, PP
 • Dodano sprawdzanie istnienia dokumentów o statusie Odrzucone w buforze dokumentów podczas zamykania programu - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość filtrowania pozycji dokumentów handlowych poprzez nazwę całej oraz indeksie katalogowym artykułu - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość wydrukowania kodu QR z informacją o płatnościach mobilnych na dokumentach pro forma oraz na zamówieniach - S, B, P, PP
 • Dodano automatyczne proponowanie magazynu w trakcie dodawania nowego dokumentu w przypadku ustawienia filtra na kontrahenta dla dokumentów MM - B, P, PP

RAPORTY

 • Poprawiono uwzględnianie noty odsetkowej w raporcie Finanse-salda rozliczeń - S, B, P, PP
 • Dodano nowy raport do rozliczeń Funduszu Ochrony Rolnictwa dostępny w oknie dokumentów handlowych - P, PP
 • Dodano zawijanie wierszy na raporcie Rejestr dokumentów handlowych - S, B, P, PP

WYDRUKI

 • Dodano możliwość eksportu danych kontrahenta bez białych znaków w Kreatorze zestawień - B, P, PP
 • Dodano informację o przydzielonym serwisancie na wydruku zlecenia serwisowego - B, P, PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Poprawiono działanie funkcji Powiel w widoku Paczek kurierskich - S, B, P, PP
 • Zaktualizowano API do integracji z Orlen Paczka oraz dodano funkcję zamawiania kuriera dla tego operatora - S, B, P, PP

Wersja 8.90.2

Warto wiedzieć

OZNACZENIE WARIANTÓW: S - START, B - BIZNES, P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

W wersji 8.90.2 z dnia 14.12.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE

 • Dodano nowy kreator rejestracji usługi Businesslink oraz uruchamiania integracji z Krajowym Systemem e-Faktur ułatwiający proces konfiguracji. - S, B,P,PP
 • Dodano możliwość rejestrowania podmiotów typu JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) w usłudze Businesslink z wykorzystaniem dedykowanego numeru jednostki przypisanego do numeru NIP. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano procesy rejestracji firm w usłudze Businesslink w przypadku wielu firm na jednej bazie oraz posiadających zgrupowaną licencję na sumę stanowisk. - B,P,PP
 • Dodano nowe parametry konfiguracyjne firmy w sekcji Businesslink: E-mail zapraszającego oraz Imię i nazwisko zapraszającego. Parametry te umożliwiają automatyczne inicjowanie danych w formularzu nawiązania relacji z kontrahentem w usłudze Businesslink.- S,B,P,PP
 • Dodano kontrolę i pytanie w momencie odtworzenia bazy danych na tym samym serwerze SQL ze skonfigurowaną usługą Businesslink podczas uruchamiania okna konfiguracji Businesslink.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość konfiguracji sposobu wyrównania tekstu w kolumnach pola dodatkowego dodanego do głównej listy.- P,PP
 • Zmodyfikowano pytanie o aktualizację pola nazwa/indeks dla artykułów posiadających cennik indywidualny tylko w sytuacji kiedy w cenniku podano wartości tych pól.- B,P,PP
 • Dodano na głównych listach pod prawym przyciskiem myszy opcję Eksport z opcją Eksport do Excela oraz nową opcją Eksportuj do schowka. Funkcja kopiuje do schowka zaznaczone rekordy lub całą listę wraz z nagłówkami, tak aby można było łatwo przenieść dane do excela lub innego edytora.- S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano możliwość sortowania listy składników wariantu produktu wg ilości. - P,PP
 • Poprawiono synchronizowanie pola PLU po dodaniu nowych kodów za pomocą generatora kodów PLU. - S,B,P,PP
 • Dodano komunikat z informacją w przypadku importu artykułów z CSV bez jednostki sprzedaży. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania po polu nazwa pełna intuicja kontrahenta w oknie historii przychodów i rozchodów towarów. - S,B,P,PP
 • Dodano blokadę kasowania jednostki w przypadku użycia jej na pozycjach dokumentu magazynowego lub zamówienia. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość powielania wariantów produktu. - P,PP
 • Dodano parametr konfiguracji firmy Rodzaj plików zdjęć - pozwala wpisać dozwolone rozszerzenia zdjęć, jakie można zapisać do towaru. - S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano dezaktywację opcji Sprawdź czynny podatnik VAT dla kontrahenta z kraju innego niż Polska. - S,B,P,PP
 • Dodano słownik dla wiadomości wysyłanych dla kontrahentów z zaznaczonych dokumentów. - S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano uzupełnianie danych w liście szczegółów Businesslink w module dokumentów handlowych dla dokumentów przychodzących i wychodzących.- S,B,P,PP
 • Dodano opcję grupowego mapowania pozycji dokumentu w buforze poprzez zaznaczenie pozycji i wybranie opcji Dodaj i mapuj grupowo dostępnej pod prawym przyciskiem myszy.- S,B,P,PP
 • Dodano nową zakładkę w szczegółach dokumentów magazynowych dla wskazania przeciwnych dokumentów MW/MP oraz PW/RW ze zlecenia serwisowego.- S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr dla dokumentów pobieranych za pośrednictwem Businesslink - Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu. Umożliwia on tworzenie dokumentów jako Odłożony w czasie. - S,B,P,PP
 • Dodano eksport dokumentów faktur w formacie PDF do sklepu Wapro B2C.- S,B,P,PP
 • Dodano do logu zapis w momencie importu dokumentu z Businesslink dla kontrahenta oznaczonego jako Kosztowy bez oznaczenia magazynu jako Kosztowy.- S,B,P,PP
 • Poprawiono wysyłanie kwoty na terminal płatniczy przy ustawieniu opcji automatycznego rozliczenia dokumentu finansowego na BRAK.- S,B,P,PP
 • Dodano nowe statusy zamówień T=w trakcie pakowania oraz K=spakowane.-S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po weryfikacji".-P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po utworzeniu paczki kurierskiej".-P,PP
 • Dodano informację o indeksie katalogowym w oknie pozycji remanentu".- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość słownika nazw podczas dodawania kosztów dodatkowych do faktury zakupu.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość zaznaczania dokumentów magazynowych dołączanych do kosztorysu zlecenia serwisowego i ich grupowego podpięcia.- B,P,PP
 • Dodano możliwość wielokrotnego podpinania pozycji dokumentu do reklamacji.- B,P,PP
 • Dodano uwzględnienie kolejności pozycji w eksportowanych i importowanych dokumentach zamówień przez plik TXT.- S,B,P,PP
 • Poprawiono uzupełnianie nr oferty do pola Uwagi w przypadku zaznaczenia tylko jednego dokumentu i uruchomienia operacji dodatkowej Utwórz zamówienie z zaznaczonych ofert.- B,P,PP
 • Dodano kolorowanie wierszy na liście dokumentów bufora zielony - brak błędów dokument przeniesiony do rejestru, czerwony - błędy przetwarzania. Dodatkowo dodano kolumnę z ilością błędów.- S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Wystawianie faktur dla kontrahentów bez nr NIP.- S,B,P,PP
 • Dodano w dokumencie oferty opcję pod prawym przyciskiem myszy Specyfikacja marży oferty.- S,B,P,PP
 • Dodano parametr konfiguracji firmy Domyślna strategia rabatu kontrahenta dla pozycji zamówień - określa zachowanie programu gdy ustawiono rabat domyślny dla kontrahenta wybranego na zamówieniu .- S,B,P,PP

CRM

 • Dodano opcję Pokaż zlecenie na widoku zadania CRM, który umożliwia podgląd zlecenia serwisowego, z którego utworzonego to zadanie.- B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Wyłączono konieczność wprowadzania pola Imię i Nazwisko dla kuriera GLS.- S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano parametr Nie drukuj daty dostawy/wykonania usługi na wydruku faktury korygującej.- S,B,P,PP
 • Dodano parametr Grupuj identyczne pozycje na wydruku specyfikacji przychodu zbiorczego.- S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie pola Opis rozrachunku na raporcie Stan rozrachunków.- S,B,P,PP

UPRAWNIENIA

 • Dodano nowe uprawnienia w sekcji Bufor dokumentów: Dostęp do zakupu oraz Dostęp do sprzedaży. Umożliwiają ograniczenie widoczności dokumentów w zależności od kierunku.- B,P,PP
 • Poprawiono uprawnienie na brak edycji kasy, który umożliwiał edycję znacznika archiwalna.- B,P,PP

Wersja 8.90.0

Warto wiedzieć

OZNACZENIE WARIANTÓW: S - START, B - BIZNES, P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE:

 • Dodano obsługę wariantu Biuro Wapro Mag oraz Biuro BusinessLink - umożliwia on wystawianie faktur przez podmiot trzeci czyli biuro rachunkowe w imieniu klienta i wysyłkę do KSeF. - B
 • Dostosowano aplikację do obsługi formatu FA(2) dla wymiany danych z Krajowym systemem e-Faktur (KSeF) za pośrednictwem usługi Businesslink. - S, B, P, PP
 • Dodano atrybut magazynu Magazyn kosztowy, umożliwia on przekazywanie importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych do tego magazynu. - B, P, PP
 • Dodano atrybut kontrahenta Kontrahent kosztowy, umożliwia on tworzenie tylko rozrachunków do rozliczenia z kontrahentem dla importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych. - S, B, P, PP
 • Dodano parametr w sekcji Kontrahenci - Obsługa faktur kosztowych (uwzględnia on znacznik Kontrahent kosztowy w danych kontrahenta) - umożliwia on sterowanie obsługą dokumentów kosztowych przez 3 opcje: Ignoruj dokument, Generuj rozrachunek, Generuj fakturę zakupu. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość kopiowanie danych z pola dodatkowego oznaczonego jako niepodlegające edycji. - P, PP
 • Dodano pole Opis dla grupy użytkowników. - B, P, PP
 • Wyłączono kolorowanie czcionki w liście rubryk cenowych dla rubryk zależnych od innych. - S, B, P, PP

TOWARY:

 • Dodano parametr użytkownika Rozszerzone szukanie intuicyjne, określa on czy w trakcie szukania wg pola nazwa typu intuicja system ma automatycznie podstawiać pod spację w polu wyszukiwania znak % odpowiadający dowolnej ilości znaków alfanumerycznych jako maskę. - S, B, P, PP
 • Rozszerzono pole opis wariantu produktu do 1000 znaków. - P, PP
 • Rozszerzono import artykułów z CSV o pola JEDNOSTKA_REF_SKROT (skrót jednostki referencyjnej) oraz ILOSC_REF (ilość jednostki referencyjnej). - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość ustawiania, które kolory mają się pojawiać na liście artykułów przy obsłudze stanów min/max, cenach promocyjnych czy obrocie zablokowanym. - S, B, P, PP
 • Dodano kolumnę Narzut na liście artykułów. - S, B, P, PP

DOKUMENTY:

 • Dodano parametr Rozrachunki dla faktur krajowych w walucie - umożliwia wskazanie czy kwota do rozrachunku to wartość netto czy brutto. - S, B, P, PP
 • Poprawiono obsługę rozrachunków w module dokumentów niezatwierdzonych. - S, B, P, PP
 • Poprawiono proponowanie adresu dostawy po wyborze na dokument. - S, B, P, PP
 • Poprawiono proponowanie numeru bankowego dla operacji dodatkowej Elektroniczne polecenie przelewu na liście rozrachunków. - S, B, P, PP
 • Poprawiono wyświetlanie rachunków bankowych w filtrze dokumentów finansowych | dokumenty bankowe tylko do rachunków aktywnych. - S, B, P, PP
 • Poprawiono import kontrahentów pomiędzy Wapro Mag i Wapro Fakir w sytuacji kiedy nazwa krótka jest różna a nazwa pełna i nip są zgodne. - S, B, P, PP

CRM:

 • Dodano podgląd zlecenia serwisowego pod prawy przycisk myszy na zadaniu CRM. - B, P, PP

WYDRUKI:

 • Dodano parametr Drukuj numer EORI dla faktur walutowych. - P, PP
 • Dodano parametr Drukuj dane firmy dla wydruku WZ. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość dodania pliku logo graficznego w danych firmy dla stopki oraz parametr Drukuj stopkę firmy dla wydruku FV. - S, B, P, PP
 • Dodano parametr Drukuj tylko pozycje skorygowane dla wydruku PZ po korektach. - S, B, P, PP
 • Dodano parametr Drukuj kod kreskowy na systemowym wydruku paragonu (niefiskalny). - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość drukowania opisu na wydrukach zlecenia serwisowego (raporty systemowe oraz CR). - B, P, PP
 • Dodano parametr Drukuj nazwy i indeksy indywidualne na systemowym wydruku faktury. - S, B, P, PP
 • Dodano parametr Drukuj VAT w walucie dla dok. walutowych na wydruku korekty dokumentu walutowego. - P, PP

UPRAWNIENIA:

 • Dodano uprawnienie Zmiana pracownika - umożliwia sterownia blokadą na poziomie grup uprawnień użytkowników, a nie jak dotychczas przez globalny parametr firmy. - B, P, PP

Wersja 8.81.4

Warto wiedzieć

OZNACZENIE WARIANTÓW: S - START, B - BIZNES, P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

W wersji 8.81.4 z dnia 29.06.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE:

Rozszerzono pole Pełna nazwa firmy w danych własnej firmy do 200 znaków. - S, B, P, PP Dodano obsługę parametrów usługi BusinessLink bezpośrednio z aplikacji Wapro Mag. - S, B, P, PP Dodano możliwość sprawdzenia statusu usługi i usług powiązanych z BusinessLink w oknie konfiguracji BusinessLink. - S, B, P, PP

DOKUMENTY:

 • Przeniesiono kolumny Ilość dost. w mag oraz Stan w mag. w liście szczegółów Pozycje na liście zamówień. - S, B, P, PP
 • Dodano pod prawy przycisk myszy opcję Pozycja korygowana na oknie pozycji korekt zbiorczych. - S, B, P, PP
 • Poprawiono działanie funkcji Przewidywana marża w przypadku pozycji z ceną zerową. - S, B, P, PP
 • Dodano operację Grupowa zmiana Intastat na liście dokumentów. - S, B, P, PP
 • Poprawiono generowanie rozrachunku dla wystawianej korekty na zmianę kontrahenta. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość sortowania zamówień wg kodu kreskowego w oknie realizacji zamówienia na dokument. - S, B, P, PP
 • Odblokowano funkcję zwiększania ilości poprzez czytnik kodu kreskowego na dokumentach Przychodowych odłożonych w czasie. - S, B, P, PP
 • Zmodyfikowano domyślną datę dla zamówień tworzonych do zlecenia produkcyjnego z daty zlecenia na datę bieżącą. - S, B, P, PP
 • Dodano filtrowanie zamówień wg pola informacje dodatkowe. -S, B, P, PP
 • Poprawiono importowanie treści pola informacje dodatkowe podczas importu zamówienia z pliku TXT. -S, B, P, PP
 • Dodano możliwość usunięcia rachunku bankowego kontrahenta na dokumencie korekty. -S, B, P, PP
 • Dodano możliwość wyświetlania etykiety dokumentu w oknie Zatwierdzanie przychodu odłożonego w czasie oraz filtrowania wg etykiet. -S, B, P, PP
 • Dodano automatyczne kopiowanie rodzaju transakcji transgranicznej na pozycje dokumentu korekty z dokumentu pierwotnego. -S, B, P, PP
 • Zmodyfikowano logikę zapisywania załączników do e-dokumentów dla wydruków oznaczonych jako Obraz dokumentu. W nowej wersji program nadpisuje tylko plik obrazu nie modyfikując i - kasując załączników dodatkowych bez znacznika Obraz dokumentu. -S, B, P, PP
 • Dodano obsługę pól dodatkowych dla dokumentu SAD. - P, PP
 • Dodano możliwość wyboru kodu CN dla pola Kod towaru w pozycji dokumentu SAD. - P, PP
 • Zmodyfikowano działanie parametru "Ostrzegaj jeżeli wystawiono dokument danego dnia" dla typu Paragon oraz kontrahent Sprzedaż detaliczna będzie to ignorowane. - P, PP
 • Dodano sortowanie pozycji zamówienia po kodzie kreskowym w formularzu dokumentu. - S, B, P, PP -Dodano możliwość wyfiltrowania zamówień od odbiorców gdzie pozycji zamówienia brakuje na stanie. - S, B, P, PP

KONTRAHENCI:

 • Dodano obsługę pól dodatkowych do słownika kontaktów kontrahentów. - P, PP
 • Zwiększono pole tekst ostrzeżenia do 1000 znaków w danych kontrahenta. - S, B, P, PP

TOWARY:

 • Zmodyfikowano przekazywanie adresu firmy/odbiorcy dla operatora Apaczka - jeśli uzupełniona jest nazwa firmy to uwzględniona jest jako nazwa w aPaczka.pl jeśli nie brane są dane z pola Imię i Nazwisko. - S, B, P, PP
 • Odblokowano możliwość dodawania nowej lokalizacji w trakcie definiowania towaru. - S, B, P, PP
 • Poprawiono synchronizację domyślnej ceny pomiędzy magazynami dla nowych artykułów aby uwzględniała parametr dot. synchronizacji domyślnej ceny. - B, P, PP
 • Dodano możliwość słownikowania pola PKWiU. - S, B, P, PP
 • Dodano synchronizowanie pola Jednostka przypisane do kodów kreskowych. - S, B, P, PP

CRM:

 • Dodano możliwość edytowania statusów zadań CRM (Administrator | Statusy dokumentów). - S, B, P, PP

PACZKI KURIERSKIE:

Poprawiono sposób generowania nazwy firmy dla Apaczka.pl oraz kuriera Inpost. - S, B, P, PP

ZLECENIA SERWISOWE:

Poprawiono podpowiadanie domyślnych opisów domyślnego urządzenia oraz wyposażenia dodatkowego w trakcie tworzenia nowego dokumentu zlecenia. - B, P, PP Rozszerzono pole nazwa dla nazwy urządzenia serwisowego do 230 znaków analogicznie do nazwy artykułu. - S, B, P, PP

WYDRUKI:

Poprawiono podpowiadanie adresu email dla wydruków CR wg parametru "email do raportów w edycji kontrahenta"). - P, PP Dodano parametr "Uwzględniaj datę" w edycji raportu Finanse - podsumowanie obrotu handlowego. - S, B, P, PP Dodano wyszukiwanie intuicyjne w oknie raportów. - S, B, P, PP Dodano możliwość drukowania wagi pozycji na wydruku ZD analogicznie jak dla ZO. - S, B, P, PP Dodano możliwość ukrywania numeru konta na wydruku fv pro forma. - S, B, P, PP Dodano do wyboru pole Marżowy w kolekcji pól artykułu w kreatorze zestawień. - S, B, P, PP

UPRAWNIENIA:

Dodano uprawnienie na powielanie zamówień. - B, P, PP Rozszerzono uprawnienie o modyfikację cen sprzedaży na pozycje zamówienia. - B, P, PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ:

Dodano możliwość ustawienia zmiennej @DataDokfin w gniazdach przed otwarciem okna oraz po otwarciu okna i po wyborze typu. - P, PP

Wersja 8.81.2

Warto wiedzieć

OZNACZENIE WARIANTÓW: S - START, B - BIZNES, P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

W wersji 8.81.2 z dnia 24.04.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE:

 • Odblokowano w programie funkcje dostępne do integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Czytaj więcej...

KSEF:

 • Odblokowano możliwość ustawiania daty wysyłki dokumentów przez KSeF dla zaznaczonych kontrahentów w zakładce KSeF dla operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych. - S, B, P, PP
 • Dodano prezentowanie daty ustawionej dla kontrahenta jako odbiór dokumentów KSeF w liście szczegółów Weryfikacja/KSeF. - S, B, P, PP
 • Dodano walidację załącznika w formacie KSeF ze schematem XSD przed wysyłką dokumentu do KSeF za pośrednictwem BusinessLink. - S, B, P, PP
 • Dodano szczegółowe statusy wysyłki do usługi BusinessLink oraz KSeF w buforze dokumentów. - S, B, P, PP
 • Zmodyfikowano nazwę operacji dodatkowej Oznacz dokumenty do księgowania na Oznacz dokumenty do wysłania do KSeF oraz do Księgowania. - S, B, P, PP
 • Dodano automatyczną wysyłkę poprzez czynności automatyczne dokumentów oznaczonych do wysyłki do KSeF oraz powiadomienia w przypadku odrzuconych dokumentów. - S, B, P, PP
 • Dodano operację pod prawy przycisk myszy Pokaż w buforze na liście dokumentów handlowych, umożliwia przejście do szczegółów wysyłki tego dokumentu do BusinessLink w buforze. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po statusach wysyłki do KSeF na oknach bufora oraz dokumentów handlowych. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość podpisania dokumentów wysyłanych do KSeF, których rozmiar przekracza 1MB - zgodnie z wytycznymi działania usługi pliki takie wysyłane są po uprzednim podpisaniu pliku inną metodą. Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w zakładce Szczegóły dokumentu KSeF. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość pobierania potwierdzenia UPO dla wysłanych dokumentów KSeF pod prawym przyciskiem myszy w liście. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość dodania tokenu do komunikacji z KSeF dla konkretnego użytkownika programu. Umożliwia to przypisywanie uprawnień do komunikacji z KSeF dla konkretnych operatorów programu. - S, B, P, PP
 • Poprawiono mechanizm informowania o pojawieniu się nowych dokumentów w buforze. - S, B, P, PP

DOKUMENTY:

 • Dodano możliwość określenia znacznika Przychód odłożony w czasie dla MP w operacji realizacji zamówienia na wybrany dokument magazynowy. - P, PP
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument zamówienia oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument magazynowy oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji. - S, P, PP
 • Prezentowanie preferowanego typu dokumentu handlowego w liście szczegółów Zamówienia w oknie dokumentów magazynowych oraz handlowych. - S, B, P, PP
 • Zmodyfikowano działanie generatora zamówień do dostawców, aby w przypadku ustawienia filtra na towary bez wskazania typu towarów uwzględniał typy z filtra obecnie nie generowały się zamówienia. - P, PP
 • Dodano kopiowanie zawartości do schowka w kolumnach numer dokumentu na oknie historia przychodu i rozchodu towaru przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz prezentowanie pola Uwagi w tym oknie. - S, B, P, PP
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy na korekcie zbiorczej opcję Pozycja korygowana, która wyświetla pierwotną pozycję, która jest korygowana. - S, B, P, PP
 • Uwspólniono wyświetlanie wartości walutowych w zleceniach serwisowych w dokumencie, liście szczegółów pozycji i nagłówku dokumentu. - B, P, PP
 • Poprawiono mechanizm konfiguracji kolumn na pozycjach reklamacji. - B, P, PP
 • Odblokowano możliwość kasowania dokumentów MP odłożonych w czasie. - B, P, PP
 • Dodano automatyczne przenoszenie opisu wariantu produkcyjnego do pola Opis pozycji na dokumencie ZLM. - P, PP
 • Dodano parametr użytkownika w sekcji parametry handlowe "Proponuj pierwszy dzień roboczy", który określa czy termin płatności, wypadający w dzień wolny przesunąć na pierwszy dzień roboczy. - S, B, P, PP
 • Dodano kopiowanie pól dodatkowych pozycji zlecenia produkcyjnego podczas jego powielania. - P, PP
 • Dodano możliwość podglądu dokumentu handlowego z poziomu listy dokumentów korygowanych w trakcie wystawiania korekty zbiorczej. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentu magazynowego oraz wyświetlenia listy korekt dla dokumentu magazynowego z poziomu listy szczegółów na dokumentach handlowych. Opcje - dostępne pod prawym przyciskiem myszy. - S, B, P, PP
 • Dodano logowanie w aktywności użytkownika informacji o utworzeniu RW/PW podczas tworzenia zlecenia serwisowego. - S, B, P, PP

KONTRAHENCI:

 • Dodano uwzględnienie parametru email do raportów dla nowych kontrahentów pobieranych z Wapro e-commerce. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość filtrowania po numerze telefonu kontaktu. - S, B, P, PP

TOWARY:

 • Dodano możliwość importu domyślnej ceny sprzedaży w funkcji importu danych o towarach z pliku CSV. - S, B, P, PP
 • Dodano zabezpieczenie przy imporcie plików z CSV, które sprawdza postać pola kodu kreskowego w przypadku wartości skonwertowanej przez MS Excel do notacji naukowej (E+) pole nie nadpisuje zawartości w bazie. - S, B, P, PP
 • Rozszerzono nazwę artykułu w cenniku indywidualnym do 230 znaków analogicznie dla nazwy artykułu z kartoteki. - S, B, P, PP
 • Dodano nową operację Grupowa zmiana w sekcji Zdjęcia pod prawym przyciskiem myszy do grupowego ustawienia dostępności zdjęć. - S, B, P, PP
 • Dodano wyświetlanie nazwy całej w oknie weryfikacji pozycji na dokumencie. - S, B, P, PP

PACZKI KURIERSKIE:

 • Dodano nową listę szczegółów w zamówieniach, dokumentach magazynowych i handlowych, prezentuje ona informacjeo o paczkach kurierskich, które zostały utworzone do aktualnie podświetlonego dokumentu. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z dokumentu typu zlecenie serwisowe. - S, B, P, PP
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisoweg. - B, P, PP

ZLECENIA SERWISOWE:

 • Dodano nową operację dodatkową w zleceniach serwisowych "Zysk zaznaczonych zleceń serwisowych". - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części zlecenia serwisowego. - S, B, P, PP
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisowego. - B, P, PP

WYDRUKI:

 • Poprawiono drukowanie numeru BDO dla firm w grupie VAT. - S, B, P, PP
 • Dodano nowy raport Sprzedaż w podziale na handlowców wg dokumentów - uwzgędnia handlowca przypisanego do dokumentu a nie do kontrahenta. - P, PP

UPRAWNIENIA:

 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie grupowego zatwierdzenia dokumentów odłożonych w czasie. - S, B, P, PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ:

 • Dodano zmienną $Brutto_Netto w gniazdach otwarcie okna zamówienia oraz Wybór kontrahenta w akcji Dodawanie zamówienia. - P, PP

Wersja 8.81.0

Warto wiedzieć

OZNACZENIE WARIANTÓW: S - START, B - BIZNES, P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

W wersji 8.81.0 z dnia 13.02.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE:

Zweryfikowano aplikację pod kątem zgodności z SQL Server 2022 a także wprowadzono komunikaty informacyjne o zakończeniu wsparcia dla SQL 2014.

KONTRAHENCI:

 • Zmodyfikowano kontrolę poprawności PESEL dla kontrahentów z krajów innych niż Polska. - S, B, P, PP
 • Dodano w adresie dostawy obsługę pola adres email. - S, B, P, PP
 • Dodano nową listę szczegółów Dok. mag. prezentującą dokumenty magazynowe do zafakturowania z przedziału +/- 30 dni. - S, B, P, PP
 • Dodano w komunikacie z asystenta Genius o płatnościach kontrahenta informację o ostatniej dacie rozliczenia dla danego kontrahenta. - S, B, P, PP

TOWARY:

 • Dodano obsługę dyrektywy OMNIBUS w zakresie obliczania najniższej ceny z ost. 30 dni. - S, B, P, PP
 • Dodano w oknie edycji towaru w zakładce Jednostki i ceny nową zakładkę z prezentacją ceny najniższej z ost. 30 dni. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość obliczenia ceny najniższej z ost. 30 dni z uwzględnieniem konfiguracji jakie dokumenty system ma uwzględnić. - S, B, P, PP
 • Dodano transfer najniższej ceny z ost. 30 dni do platformy e-Commerce Wapro B2C/B2M. - S, B, P, PP
 • Dodano parametr Synchronizacja ceny domyślnej sprzedaży (Tak|Nie) - umożliwia wyłączenie synchronizacji znacznika ceny domyślnej przy włączonej globalnej synchronizacji towarów i cen. - S, B, P, PP
 • Dodano podsumowanie na oknie listy dostaw artykułu. - S, B, P, PP

DOKUMENTY:

 • Dodano uwzględnianie parametru z konfiguracji firmy "Blokuj zmianę pracownika" na dokumentach dla zleceń produkcyjnych gdy zlecenie modyfikuje inny użytkownik niż zalogowany. - P, PP
 • Dodano uwzględnianie zaawansowanych filtrów w oknie specyfikacji ilościowej wywołanej z prawego przycisku myszy na liście pozycji dokumentu. - S, P, PP
 • Dodano zapamiętywanie znacznika "realizuj tylko w całości" w oknie realizacji zamówienia na wybrany typ dokumentu handlowego. - S, P, PP
 • Dodano automatyczne wywołanie okna skojarzonych dokumentów finansowych w trakcie realizacji zamówienia na dokument handlowy w przypadku podpinania zamówienia z wyższą kwotą zaliczki niż wartość dokumentu handlowego. - S, P, PP
 • Dodano parametr "Numer dokumentu w polu InvoiceReferenceNumber" (Numer poprzedniej korekty|Numer dokumentu oryginalnego) dla opcji eksportu pliku do XML ECOD . - P, PP
 • Rozszerzono parametr "Weryfikuj status czynnego podatnika VAT dla dok. handlowych i magazynowych" o wartość "Tylko zakupu". - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość wystawiania korekty zbiorczej dla dokumentów walutowych PLN. - S, B, P, PP
 • Dodano w module Ofert w liście szczegółów opcje pod prawym przyciskiem myszy Planowane dostawy, Planowane odbiory, Kartoteka asortymentowa. - S, B, P, PP
 • Dodano otwieranie kartoteki towarowej przy podwójnym kliknięciu w nazwę towaru w liście szczegółów dokumentów handlowych, magazynowych, zamówień oraz ofert. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części dla dokumentu zlecenia serwisowego. - B, P, PP
 • Dodano możliwość podglądu pól dodatkowych dokumentu magazynowego w oknie podpinania dokumentu magazynowego do innego dokumentu. - P, PP
 • Rozszerzono działanie parametru kopiowania uwag z zamówienia na dok. handlowy aby przenosił uwagi na fv końcową zaliczkową. - S, B, P, PP
 • Dodano zakładkę status dokumentu w module ofert w liście szczegółów. - B, P, PP
 • Dodano proponowanie adresu email kontaktu kontrahenta podpiętego do zamówienia w trakcie wysyłki zamówienia jako wiadomość email. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość wprowadzenia ilości dni na operacji dodatkowej realizacji ZD na podstawie ZO w zakresie dni realizacji. - S, B, P, PP

PACZKI KURIERSKIE:

 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost. - S, B, P, PP

WYDRUKI:

 • Dodano drukowanie numeru faktury korygującej zakupu na wydruku PZk jeśli dokument PZk powiązany jest z dokumentem handlowym. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość drukowania kodu kreskowego numerycznego na wydruku FV pro forma. - S, B, P, PP
 • Dodano parametr umożliwiający włączanie lub wyłączanie drukowania numeru PESEL dla dokumentu magazynowego. - S, B, P, PP
 • Dodano nowe pole dla etykiet towarowych Najniższa cena z ost. 30 dni. - B, P, PP
 • Wyłączono automatyczne proponowanie znacznika Kopia dla ponownego wydruku dokumentu zablokowanego. - S, B, P, PP
 • Dodano obsługę nagłówka firmowego na dokumencie finansowym KP/KW. - B, P, PP
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania logo na dokumentach handlowych. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość drukowania numerów paczek kurierskich na wydruku dok. magazynowych i handlowych jeśli z dokumentu tworzona była paczka kurierska. - S, B, P, PP

UPRAWNIENIA:

 • Wyłączono automatyczne podpinanie nowych użytkowników systemu do funkcji dostępnych na hasło. - S, B, P, PP

Wersja 8.80.2

Warto wiedzieć

OZNACZENIE WARIANTÓW: S - START, B - BIZNES, P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

W wersji 8.80.2 z dnia 23.11.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE:

 • Przygotowano program do integracji atrybutów własnych zamówień z Wapro B2C/B2B/Hybrid. Zmiana w sklepie dostępna będzie w kolejnej wersji platformy. - S, B, P, PP

ASYSTENT GENIUS:

 • Dodano w oknie zamówienia, dokumentu handlowego oraz dokumentu magazynowego możliwość sprawdzenia analizy rozrachunków pokazującej kwoty dokumentów nierozliczonych oraz dni opóźnień (dla dokumentów handlowych opcja dostępna jest dla płatnika). - S, B, P, PP
 • Dodano w oknie rozrachunków informacje o prognozowanej ilości dni spóźnienia płatności dla kontrahenta. Dane wyliczane są na podstawie historii rozliczonych rozrachunków po terminie z ost. 720 dni - S, B, P, PP

DOKUMENTY:

 • Dodano uwzględnianie sortowania pozycji w trakcie tworzenia pliku XML względem ustawienia sortowania pozycji na oknie. -P, PP
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności statusu dokumentów z wyłączeniem systemowych i automatycznych statusów, które program ustawia w wyniku działania wewnętrznych procesów. - S, B, P, PP
 • Dodano w buforze dokumentów kolumnę prezentującą informację, że dokument przeniesiono do głównego rejestru "R". - S, B, P, PP
 • Dodano parametr dla dokumentów handlowych "Faktura korygująca zakupu modyfikuje ceny w kartotece" - umożliwia włączenie i wyłączanie wpływu dokumentu handlowego korekty (zakupu) na aktualną cenę zakupu w kartotece. - S, B, P, PP
 • Dodano parametr dla dokumentów magazynowych "Korekta przychodu zakupu modyfikuje ceny w kartotece" - umożliwia włączenie i wyłączanie wpływu dokumentu magazynowego korekty (przychodu) na aktualną cenę zakupu w kartotece. - S, B, P, PP
 • Dodano wyświetlanie kolumny Kod CN pozycji dokumentu na liście pozycji dokumentów handlowych i magazynowych a także w liście szczegółów Pozycje. - P, PP
 • Rozszerzono wyszukiwanie pozycji po dodatkowych kodach kreskowych pozycji korekty. - S, B, P, PP
 • Dodano parametr "Drukuj VAT w walucie dokumentu dla dok. walutowych" umożliwiający drukowanie VAT w walucie obcej dla dokumentów walutowych w systemowym wydruku faktury. - P, PP
 • Dodano obsługę drukowania nazwy pełnej na podstawie historii adresów dla dokumentów zarejestrowanych przed datą zmiany nazwy firmy. - S, B, P, PP

PACZKI KURIERSKIE:

 • Zmodyfikowano komunikację z portalem aPaczka.pl aby wykorzystywał nową wersję API usługodawcy. - S, B, P, PP
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny AppId oraz AppSecret umożliwiający komunikację z nowym API. - S, B, P, PP
 • Dodano obsługę akcji Anuluj paczkę dla operatora aPaczka.pl. - S, B, P, PP
 • Dodano nowe typy usług kurierskich w ramach integracji aPaczka.pl. - S, B, P, PP
 • Dodano obsługę punktów odbioru dla operatora aPaczka.pl. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość kojarzenia formy dostawy z operatorem i kurierem. - S, B, P, PP
 • Dodano automatyczne proponowanie operatora i kuriera na podstawie wybranej formy dostawy jeśli przypisana została do adresu dostawy na dokumencie. W przypadku braku pobierane są ustawienia z konfiguracji modułu paczek a dla zamówień allegro z pierwotnej transakcji allegro. -S, B, P, PP
 • Dane do nowego API dla parametrów AppId oraz AppSecret należy pobrać z portalu aPaczka.pl w menu należy wybrać po zalogowaniu zakładkę WebApi a następnie dodać nową integrację przy pomocy przycisku Dodaj integrację. Po wpisaniu nazwy wygenerowane zostaną nowe klucze, które należy skopiować do programu.

TOWARY:

 • Dodano parametr "Możliwość edycji nazwy krótkiej artykułu" - umożliwia on wprowadzanie zmian w trakcie dodawania/edycji towaru poprzez wpisywanie nazwy c.d. towaru. - S, B, P, PP
 • Pola nazwa cała/nazwa krótka oraz nazwa c.d. są synchronizowane pomiędzy sobą. Wprowadzenie zmian w jednym z nich powoduje podzielenie na dwa pozostałe lub złączenie w polu nazwa cała.
 • Z dniem 01.05.2022 r. program nie będzie udostępniał pola nazwa c.d. do edycji i podglądu, dostępne będzie pole nazwa cała (230 znaków) a także pole nazwa krótka (40 znaków) automatycznie tworzone z pola nazwa cała.
 • Zmodyfikowano wyświetlanie etykiet w oknie artykułów aby przypisane były do pola Nazwa cała a nie jak dotychczas do pola Nazwa. - S, B, P, PP
 • Przywrócono możliwość zmiany nazwy zdjęcia z poziomu przeglądarki zdjęć. -S, B, P, PP
 • Dodano w zdjęciach artykułów możliwość wskazania czy zdjęcie dostępne jest w platformie e-commerce Wapro B2C\B2B Hybrid\W każdym sklepie oraz uwzględnienie znacznika przy synchronizacji ze sklepem. -S, B, P, PP
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej jednostki dla Intrasatat w edycji Inne jednostki artykułu. - S, B, P, PP
 • Dodano prezentowanie nazwy całej w oknie mapowania pozycji towaru w buforze dokumentów. - S, B, P, PP
 • Zmodyfikowano znacznik w oknie szczegółów mapowania pozycji aby znacznik dla pozycji zmapowanej pojawiał się zawsze dla zmapowanych a nie jak dotychczas dla zmapowanych ręcznie. - S, B, P, PP
 • Odblokowano możliwość wprowadzenia ceny = 0 dla grupowej operacji zmiany ceny. - S, B, P, PP Usunięto kolumnę LAST_MODIFIED z tabeli ARTYKUL.

KONTRAHENCI:

 • Zwiększono możliwość wpisania ilości znaków do wyszukiwania z 20 do 50. -S, B, P, PP
 • Dodano kasowanie spacji na końcu pola email kontrahenta w trakcie zapisywania kartoteki kontrahenta. -S, B, P, PP
 • Usunięto kolumnę LAST_MODIFIED z tabeli KONTRAHENT.

UPRAWNIENIA:

 • Dodano uprawnienie do operacji powielania dokumentu magazynowego oraz handlowego. - B, P, PP
 • Dodano uprawnienie "Wybór ceny na pozycjach dokumentów" na możliwość zmiany rubryki cenowej w pozycji dokumentu. - B, P, PP
 • Dodano opcję Anuluj dla obsługi uprawnień - umożliwia wycofanie zmian w edycji uprawnień. - B, P, PP

URZĄDZENIA FISKALNE:

 • Dodano obsługę terminala Ingenico Lane 3000 dla operatora e-Service. - S, B, P, PP
 • Dodano obsługę terminala Ingenico Desk 3500 dla operatora Polskie e-Płatności. - S, B, P, PP

Wersja 8.80.0

Warto wiedzieć

OZNACZENIE WARIANTÓW: S - START, B - BIZNES, P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

W wersji 8.80.0 z dnia 03.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

OGÓLNE:

 • Dodano nowy parametr w sekcji parametry handlowe o nazwie Ostrzegaj o braku Czynnego podatnika VAT - parametr działa w trakcie wystawiania dokumentów handlowych. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość konfiguracji statusów reklamacji dla platformy abstore B2C/B2B/Hybrid. - S, B, P, PP
 • Dodano nowy parametr firmy Domyślny kontrahent dla dokumentu PW. - S, B, P, PP

ASYSTENT GENIUS:

 • Dodano mechanizm powiadomień udostępniany przy współpracy z modułem czynności automatycznych. - B, P, PP
 • Dodano możliwość konfiguracji użytkownika wskazującej typy dokumentów dla jakich mają pojawiać się powiadomienia o nowych dokumentach (handlowe w buforze, zamówienia w buforze lub zamówienia internetowe, magazynowe w buforze). - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość włączenia powiadomienia do zamówienia, dla którego pojawiły się dostawy umożliwiające realizację zamówienia
 • Dodano możliwość włączenia powiadomienia do zlecenia produkcyjnego, dla którego pojawiły się dostawy składników umożliwiające realizację zlecenia produkcyjnego
 • Dodano nowy algorytm tworzenia zamówień do dostawców w oparciu o algorytm regresji liniowej z możliwością wskazania ilości dni oraz typów dokumentów. - P, PP
 • Dodano sugerowanie ostatnio użytego rachunku bankowego (ostatnio użyty danego dnia dla waluty oraz typu dokumentu) w trakcie tworzenia kolejnych dokumentów finansowych. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość włączenia automatycznego synchronizowania statusów paczek kurierskich z wykorzystaniem czynności automatycznych wg wskazanego interwału czasowego. - S, B, P, PP
 • Dodano automatyczne budowanie listy najczęściej używanych operacji dodatkowych w każdym module niezależnie dla użytkownika. Po uruchomieniu 5x operacji pojawia się w najczęściej używanych. Lista zwraca 5 najczęściej używanych malejąco wg ilości uruchomień w danym module. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość tworzenia własnych zadań w module czynności automatycznych uruchamianych cyklicznie. Umożliwia to tworzenie zadań wywołujących np. modułu EXE lub procedury SQL wg wskazanego harmonogramu bez wykorzystania harmonogramu Windows lub usług SQL Agent. - PP
 • Dodano możliwość wyboru podpowiedzi szczegółów zadania CRM na podstawie fragmentu wpisanego do tytułu zadania . -S, B, P, PP

ZLECENIA SERWISOWE:

 • Poprawiono zapisywanie zlecenia z numerem dłuższym niż 20 znaków. - B, P, PP
 • Dodano kopiowanie numeru serii dla importowanych reklamacji z platformy e-commerce do dokumentu z wprowadzonym numerem serii w ERP oraz filtrowanie po numerze serii. - S, B, P, PP

DOKUMENTY:

 • Dodano kopiowanie pól dodatkowych z pozycji dokumentów źródłowych (zamówienia, oferty) do pozycji reklamacji podczas ich przenoszenia z dokumentów źródłowych. - B, P, PP
 • Dodano możliwość filtrowania po polach dodatkowych pozycji reklamacji w filtrze F8. - S, B, P, PP
 • Dodano na pozycjach zamówienia kolumnę Kraj pochodzenia. - S, B, P, PP
 • Dodano obsługę etykiet na pozycjach dokumentu oferty. - B, P, PP
 • Dodano uwzględnienie domyślnej waluty kontrahenta w trakcie wystawiania dokumentu finansowego na podstawie parametru Domyślna waluta dla dokumentów walutowych przy zaznaczeniu opcji walutowości w dokumencie. - B, P, PP
 • Dodano przeliczanie wg jednostki Intrastat (z ustawień artykułu) w trakcie generowania pozycji deklaracji oraz zaokrąglenie do 4 miejsc po przecinku. - P, PP
 • Rozszerzono parametr "Weryfikuj zgodność formy i terminu płatności z zamówieniem" do o wartość "Weryfikuj i ustaw po realizacji jak na zamówieniu" co powoduje nadpisanie formy docelowego dokumentu na formę jak na zamówieniu. - S, B, P, PP
 • Dodano proponowanie adresu email kontrahenta do opcji Wyślij jako email w rozrachunkach przy zaznaczeniu kontrahentów. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość filtrowania zamówień wg pola Forma dostawy. - S, B, P, PP
 • Dodano zabezpieczenie przed możliwością zmiany stawki VAT dla faktur RR w trybie edycji przez grupową zmianę stawki. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość edytowania daty ważności, numeru serii oraz opisu pozycji dla pozycji zlecenia produkcyjnego z utworzonym dokumentem RW bez PW. - P, PP
 • Dodano blokadę wystawiania dokumentu typu Odwrotne obciażenie dla kontrahenta nie oznaczonego jako Czynny podatnik VAT. - S, B, P, PP
 • Poprawiono działanie okna weryfikacja pozycji dla pozycji z jednostkami zbiorczymi. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość uruchamiania operacji dodatkowych na oknie dokumentu finansowego poprzez menu prawego przycisku myszy. - S, B, P, PP
 • Rozszerzono kopiowanie wariantu produktu o przenoszenie opisu wariantu i składników. - S, B, P, PP
 • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy do faktury VAT RR przy realizacji PZ. -S, B, P, PP
 • Dodano grupową opcję zmiany pola Opis klasy na dokumencie Faktura VAT RR. - S, B, P, PP

TOWARY:

 • Zmodyfikowano formularz towaru w taki sposób, że pole nazwa pełna jest głównym polem. Po wpisaniu nazwa zostanie podzielona na pola nazwa i nazwa c.d. dla zachowania wstecznej kompatybilności i wymogów np. urządzeń fiskalnych, które mają ograniczenie co do długości drukowanej nazwy. - S, B, P, PP
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna do 200 znaków. -S, B, P, PP
 • Zmodyfikowano proces synchronizacji artykułów aby przy ustawieniu "Wspólne bez cen" nie synchronizował się znacznik domyślnej ceny sprzedaży pomiędzy magazynami. -S, B, P, PP
 • Dodano wyświetlanie kolumny Uwagi w oknie wyboru cen towaru w trakcie dodawania pozycji na dokument. - S, B, P, PP
 • Dodano prezentowanie kodu kreskowego w oknie podglądu zdjęć towaru. - S, B, P, PP
 • Dodano kolumnę Cena netto (cena średnia dla artykułu) oraz Waluta na oknie Historia zamówień dla asortymentu dostępnego w oknie Stany zamówień i rezerwacji. - B, P, PP
 • Zmodyfikowano działanie operacji Utwórz cennik indywidualny z poziomu dokumentu, jeśli w definicji cennika istniał zapis zmieni się tylko nazwa bez edycji indywidualnej nazwy i indeksów. - B, P, PP

KONTRAHENCI:

 • Dodano pytanie w trakcie aktualizacji danych kontrahenta z GUS w przypadku wykrycia zmiany numeru telefonu. -S, B, P, PP
 • W związku ze zmianą działania strony WWW systemy VIES zmieniono w programie wywołanie opcji raportu weryfikacji, uruchamia aktualnie ona stronę do weryfikacji. Aktualnie nie ma możliwości przekazania danych w adresie co uniemożliwia pobranie raportu jak dotychczas. -S, B, P, PP

CRM:

 • Dodano możliwość wyszukiwania w słownikach pól Lokalizacja oraz Temat zadań CRM. -S, B, P, PP

WYDRUKI:

 • Dodano drukowanie nazwy artykułu całej w jednej linii na wydruku faktury. - S, B, P, PP
 • Dodano obsługę dodatkowych kodów kreskowych na wydruku zamówienia oraz dokumentu magazynowego. - S, B, P, PP
 • Dodano na wydruku Pro Forma nazwę kraju kontrahenta dla kontrahentów zagranicznych. - S, B, P, PP
 • Dodano sekcję Oferent/Sprzedawca na wydruku Oferta handlowa dla dokumentu Zamówienie. - S, B, P, PP
 • Dodano możliwość sortowania wg kolejności składników na wydruku Zlecenie produkcyjne - P, PP
 • Dodano pole EORI z danych kontrahenta do kreatora zestawień. - B, P, PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ:

 • Dodano zmienne $KursWaluty oraz $SymbolWaluty w gniazdach dokumentu finansowego po wyborze płatnika. - PP

UPRAWNIENIA:

 • Dodano uprawnienie do operacji grupowej zmiany ceny na pozycjach dokumentu. - B, P, PP
 • Dodano uprawnienie do blokowania kasowania zapisów aktywności użytkownika. - B, P, PP
 • Dodano uprawnienie do modyfikowania wartości słowników dodatkowych. - B, P, PP

TABELE DODATKOWE:

 • Ujednolicono format prezentacji danych w oknie podsumowania tabeli dodatkowej dla pól liczbowych. - PP

URZĄDZENIA FISKALNE:

 • Dodano współpracę z Wapro Serwer Urządzeń aplikacją umożliwiającą komunikację drukarek fiskalnych z serwerem wydruku działającym jako usługa HTTP na komputerze (czytaj więcej...). - S, B, P, PP
 • Dodano obsługę wagi CL5200J. - B, P, PP

Wersja 8.90.2

W wersji 8.90.2 z dnia 14.12.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Dostosowano program do współpracy z Wapro Fakturka SQL;
 • JPK_V7 - zmodyfikowano podgląd danych deklaracji VAT w zakładce "Rozliczenie podatku należnego" dla danych sumowanych z rejestrów cząstkowych;
 • Usunięto problem działania kreatora wysyłki po usunięciu ostatnio używanej firmy w programie źródłowym;
 • Raport okresowy - dodano możliwość sortowania wydruku po wyświetlanych polach;

Wersja 8.90.0

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Dodana została opcjonalna możliwość pobierania adresu e-mail z parametrów użytkownika do kreatora pobierania danych jeżeli plik ma być wysłany mailem;
 • Historia nazw podatnika - przywrócona została możliwość edycji pola "Data obowiązywania od";
 • Kreator - zoptymalizowano działanie kreatora pod względem ergonomii pracy. Po potwierdzeniu komunikatów przerywających pracę ze względu na wystąpienie błędu, kreator automatycznie się zamknie;

Wersja 8.81.0

W wersji 8.91.0 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Grupy VAT - program dostosowano do obsługi firm wchodzących w skład grup VAT. Opis znajduje się w punkcie: Polecenie "Lista firm".

Wersja 8.80.0

W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Nowa wersja programu jest dostosowana do planowanego przez Ministerstwo Finansów rozszerzenia zakresu wysyłanych cyklicznie przez firmy danych o nowe obowiązkowe pliki JPK.

 • W programie dodana została możliwość oznaczania, podczas dodawania nowych schematów JPK, według których pliki mają być wysyłane cyklicznie. Do tej pory jedynymi pikami wysyłanymi obowiązkowo / cyklicznie były pliki JPK_V7, w związku z tym nie wymagało to od użytkowników żadnego dodatkowego działania. Od wersji 8.00.0 schematy, według których pliki mają być wysłane cyklicznie użytkownik będzie musiał oznaczyć samodzielnie.

  W związku z tym:

  • W konfiguracji firmy dodana została nowa zakładka „Schematy cykliczne”, w której trzeba będzie utworzyć dla każdej firmy listę plików, które mają być wysyłane cyklicznie jako pliki obowiązkowe. 'Opis: ->`;
  • Zmodyfikowane zostały mechanizmy pobierające dane ze źródeł podczas działania kreatorów wysyłki tak, aby podczas wysyłania plików obowiązkowych dla firmy przygotowany i wysłany został odpowiedni zestaw plików. Zgodnie z konfiguracją firmy. Dotyczy to również kreatora wysyłki seryjnej w wariancie BIURO;
  • Wariant BIURO – zmodyfikowane zostało działanie profili wysyłki. Aby zachować dotychczasową elastyczność, od wersji 8.80.0 każdy utworzony profil musi być przypisany do jednego ze schematów JPK oznaczonych w firmie jako cykliczny. Profile utworzone w programie do wersji 8.80.0 zostaną automatycznie przypisane do schematów JPK_V7. Opis ->.

  Do czasu wejścia w życie obowiązku wysyłania kolejnych plików JPK jako obowiązkowe, innych niż JPK_V7, obsługa programu nie ulegnie zmianie.

Wersja 8.90.0

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Zmieniono źródło dla atrybuty Nazwa artykułu aby korzystał z pola Nazwa cała dla artykułów po zmianie w Wapro Mag.
 • Dodano możliwość kopiowania komórek na poziomie nazw wymiarów w tabeli przestawnej.
 • Dodano możliwość ustawienia zakresu dat dla analizy zleceń serwisowych.
 • Dodano wymiar Firma/Magazyn w analizie zleceń serwisowych.
 • Dodano wymiar Firma/Magazyn w analizie ofert.
 • Poprawiono problem z kasowaniem pola kalkulowanego w analizie.

Wersja 8.80.2

W wersji 8.80.2 z dnia 23.01.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Dodano w analizie ofert możliwość ograniczenia zakresu dat przetwarzanych danych.
 • Dodano wymiar atrybut Magazyn w wymiarze firma w analizie ofert.
 • Dodano wymiar kategoria wielopoziomowa w analizie ofert.
 • Dodano w analizie zleceń serwisowych możliwość ograniczenia zakresu dat przetwarzanych danych.
 • Dodano w analizach zawierających wymiar kategoria artykułu pola dodatkowe jako atrybuty wymiaru (zmiana powoduje usunięcie atrybutu "Nazwa kategorii" z wymiaru "Artykuł" i dodanie nowego wymiaru "Kategoria asortymentowa").
 • Poprawiono mechanizm sortowania alfabetycznego kontrahentów.
 • Poprawiono problem przeliczenia wartości przez przelicznik jednostki.
 • Poprawiono działanie analizy z widoku V_ANAL_ZALEGANIE_TOWARU_STAN_AKTUALNY
 • Dodano nowe atrybuty (System oraz Źródło) w Analiza Wapro Aukcje - umożliwia grupowanie transakcji wg systemu (Allegro oraz Baselinker) i źródła sklepu jaki dostarczył analizę do systemu Baselinker.

Wersja 8.80.0

W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Dostosowano program do współpracy z wersjami 8.80.0.
 • Dodano obsługę atrybutu Nazwa pełna w wymiarze artykuł.

Wersja 8.90.0

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Wprowadzony został limit amortyzacji podatkowej dla samochodów elektrycznych i zasilanych wodorem. Opcja "samochód osobowy elektryczny lub zasilany wodorem" dostępna jest w zakładce "Amortyzacja podatkowa" okna składnika majątku;
 • Zmiana parametrów amortyzacji - dodana została możliwość zmiany okresów, za które naliczana jest amortyzacja na: odpisy miesięczne, odpisy kwartalne, odpisy roczne;
 • W oknie przeglądarki składników majątku dodane zostały kolumny pól dodatkowych;
 • Dodany został mechanizm uniemożliwiający powielanie, dodawanie wzorców księgowań o tej samej nazwie;
 • Inwentaryzacja przy użyciu czytnika kodów kreskowych - zmieniony został sposób ustawiania się kursora w trybie nadpisywania, po wczytaniu kodu. Obecnie po przejściu do nowej pozycji kursor ustawia się w polu "Po spisie";

Wersja 8.81.0

W wersji 8.81.0 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Wersja stabilizująca -posiada funkcjonalność wersji 8.80.0 oraz zawiera wszystkie aktualizacje WAPRO Update opublikowane od dnia opublikowania wersji 8.80.0, to jest od 03.10.2022 roku;

Wersja 8.80.0

W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Automatyczne naliczanie miesięcznej amortyzacji oraz generowanie not księgowych - w programie dodana została możliwość generowania amortyzacji składników majątku trwałego oraz automatycznego generowania not księgowych;

Wersja 8.90.4

W wersji 8.90.4 z dnia 03.04.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Zmodyfikowano sposób odświeżania tokenu komunikacyjnego z API Allegro aby nie było konieczności jego odświeżania jeśli aplikacja pracuje lub działa w tle usługa synchronizacyjna.
 • Dodano możliwość wystawiania aukcji na Słowację - walutą rozliczeń jest EUR.
 • Dodano obsługę artykułów typu Zestaw przy synchronizacji z Baselinker.
 • Rozszerzono pole tytuł aukcji do 75 znaków.
 • Dodano wznawianie aukcji w przypadku zakończonej oferty z ilość Pozostało = 0 oraz wykonaniu zwrotu poprzez korektę lub przyjęciu dostawy w programie Wapro Mag, która spowoduje zwiększenie stanu magazynowego a tym samym umożliwi wznowienie aukcji.
 • Dodano filtr Zakończone w ciągu 60 dni, który wyświetli tylko aukcje zakończone w ciągu ostatnich 60 dni.
 • Dodano obsługę Allegro Kurier DHL
 • Poprawiono wiązanie importowanych artykułów po dodatkowym kodzie EAN
 • Dodano parametr umożliwiający wyłączenie uwzględnienia ceny promocyjnej jako cena kup teraz w Allegro.

Wersja 8.90.2

W wersji 8.90.2 z dnia 18.12.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Dostosowano program do zmian zapowiadanych w API Allegro od dnia 01.01.2024 r. (Zapowiedź zmian).
 • Usunięte zostało wystawianie aukcji bez powiązania z produktem oraz obsługa takich aukcji (poprawa powielanie itp).
 • Usunięta opcja wystawiania z profilu, profile przeniesione do archiwum.

Wersja 8.90.0

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Dodano możliwość tworzenia automatycznego dokumentu handlowego do zamówienia jeśli jest gotowe do realizacji. Dokument tworzy się zgodnie z wybraną walutą oraz preferencją kupującego czy chce fakturę czy paragon, dla faktur może powstać fv walutowa dla zamówień zagranicznych. Funkcja nie generuje wydruku paragonu fiskalnego lub faktury PDF.
 • Dodano automatyczne proponowanie waluty CZK dla kontrahentów z Czech.
 • Odblokowano listę kontrahentów do wszystkich w oknie przypisywania kontrahenta do transakcji inaczej niż dotychczas gdzie wyświetlani byli tylko kontrahenci z Allegro.
 • Rozszerzono eksport produktu do Baselinker o opis z Wapro Mag.
 • Rozszerzono eksport produktu do Baselinker o zdjęcia z Wapro Mag (zdjęcia z lokalizacją w bazie danych).
 • Zabezpieczono import zamówień z Allegro jeśli kod kraju to CZ a nie wprowadzono podano waluty przy zamówieniu pobraniowym to system proponuje CZK.
 • Zabezpieczono import kontrahenta dla zamówień z Baselinker jeśli kupujący wpisał kod kreskowy niezgodny z szablonem.
 • Poprawiono podstawianie kodu kraju PL w adresie dostawy dla zamówień z Czech.

Wersja 8.81.0

W wersji 8.81.0 z dnia 30.03.2023 r. wprowadzono poniższe modyfikacje.

 • Dostosowano i zweryfikowano poprawność działania aplikacji z najnowszą wersją serwera baz danych Microsoft SQL Server 2022.
 • Rozdzielono całkowicie procesy synchronizacji z portalami Allegro oraz Baselinker.
 • Rozdzielono parametry konfiguracyjne w sekcji transakcje na zakładki Parametry wspólne, Allegro oraz Baselinker.
 • Dodano parametr w konfiguracji w sekcji Transakcje / Baselinker o nazwie Status pobieranych transakcji - umożliwia wskazanie konkretnego statusu z systemu Baselinker dla z jakim mają być pobierane transakcje (domyślnie pobierane są wszystkie statusy i potwierdzone w Baselinker).
 • Dodano parametr w konfiguracji w sekcji Transakcje / Baselinker o nazwie Synchronizuj statusy zamówień Baselinker - umożliwia wskazanie mapowania statusów systemu Baselinker na statusy Wapro Mag co spowoduje wysyłanie tych statusów do Baselinker w momencie wykrycia zmiany w systemie Wapro Mag.
 • Dodano odsyłanie numerów przesyłek kurierskich (nadanych w module Paczki Wapro Mag) do zamówień Baselinker.
 • Dodano obsługę pobierania zamówień walutowych z pobraniem kwot walutowych z Baselinker.
 • Dodano parametr w sekcji Allegro o nazwie Kasuj szkic aukcji po nieudanym wystawieniu - umożliwia on pozostawienie aukcji w portalu Allegro w momencie kiedy w trakcie wystawiania Allegro odrzuci taką aukcję np. brak produktu lub błędnie przekazane parametry. Umożliwi to użytkownikowi zmianę ustawień od strony Allegro.
 • Dodano możliwość automatycznego synchronizowania stanów magazynowych z Wapro Mag do Baselinker (czytaj więcej...).
 • Dodano możliwość automatycznego synchronizowania cen sprzedaży z Wapro Mag do Baselinker. Synchronizowane są ceny w PLN oraz w walutach obcych, ceny walutowe przeliczane są wg ostatniego dostępnego kursu dla waluty w Wapro Mag (czytaj więcej...).
 • Dodano pobieranie produktów katalogu Baselinker wraz z pobieraniem katalogów produktów Baselinker (czytaj więcej...).
 • Dodano zakładkę Produkt Baselinker jako lista szczegółów, pokazuje dla podświetlonego produktu z jakimi produktami Baselinker jest on powiązany (czytaj więcej...).
 • Dodano możliwość pojedynczego oraz grupowego (przez zaznaczenie) przesyłania produktów z Baselinker do kartoteki towarów Wapro Mag (czytaj więcej...).
 • Dodano możliwość pojedynczego oraz grupowego (przez zaznaczenie) przypisania pojedynczego/wielu produktów Baselinker do wybranego produktu Wapro Mag (przypisanie wiele do jeden umożliwia synchronizację różnych katalogów na różnych magazynach/katalogach Baselinker, z jednego produktu Wapro Mag) (czytaj więcej...).
 • Dodano możliwość przeszukiwania katalogu produktów Allegro po SKU i nazwie.
 • Poprawiono synchronizację danych adresowych kontrahentów z innych krajów niż Polska.
 • Dodano automatyczne kasowanie danych z tabel aktywności użytkowników starszych niż 120 dni.
 • Zoptymalizowano proces pobierania cen i stanów z Baselinker wg schematu porcjowania danych w synchronizacji.

Wersja 8.80.2

W wersji 8.80.2 z dnia 28.12.2022 r. wprowadzono poniższe modyfikacje.

 • Dodano parametr w konfiguracji w sekcji Transakcje o nazwie Synchronizacja dokumentów handlowych - umożliwia wysyłania faktur do transakcji do portalu Allegro oraz Baselinker (wysyłane są załączniki z modułu e-dokumentów oznaczone jako obraz faktury) za ostatnie 10 dni.
 • Dodano parametr w konfiguracji w sekcji Transakcje o nazwie Numer serii faktur w Baselinker - umożliwia podpięcie serii dokumentów handlowych.
Warto wiedzieć

Pamiętaj, że domyślnie po zapisie załączniki w module e-dokumenty nie są tworzone. Aby to zmienić należy włączyć parametr w konfiguracji firmy w sekcji dokumenty handlowe o nazwie Zapisz obraz dokumentu na wartość po zapisie lub po wydruku.

 • Dodano możliwość Wiązania produktu allegro po indeksie katalogowym, po nazwie oraz po wpisywanej frazie przez użytkownika.
 • Poprawiono mechanizm obowiązkowych parametrów.

Wersja 8.80.0

W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje.

 • Wprowadzono nowy wariant BIZNES, w którym udostępniono integrację z usługą Baselinker (czytaj więcej...).
 • Dodano możliwość tworzenia konta w aplikacji, które korzysta z danych Allegro, Baselinker lub Allegro oraz Baselinker.
 • Dodano filtrowanie pobranych już transakcji przy koncie, które jako źródło ma 2 systemy Allegro oraz Baselinker.
 • Dodano pobieranie zamówień oraz kontrahentów z Baselinker.
 • Dodano automatyczne wiązanie pozycji zamówienia Baselinker na podstawie przypisanego kodu EAN.
 • Dodano możliwość utworzenia produktu w Baselinker poprzez wysłanie go z Wapro Aukcje (opcja Eksportuj produkt w sekcji Towary).

Wersja 8.90.2

W wersji 8.90.2 z dnia 16.01.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Zmieniono silnik bazy danych z MS Access na MS SQL Server - zmiana umożliwia dostosowanie kolejnych wersji aplikacji do integracji z Krajowym Systemem e-Faktur analogicznie jak w pozostałych aplikacjach Wapro ERP.
 • Dodano konwerter danych pomiędzy bazą MS Access a MS SQL Server (Konwerter Wapro Fakturka do 8902) .
 • Dostosowano mechanizm zarządzania licencjami do nowego silnika bazy danych oraz obsłużono proces automatycznego przeniesienia licencji w trakcie konwersji.
 • Dodano obsługę programu Wapro Fakturowanie do modułu Wapro Update co umożliwi automatyczne dostarczanie aktualizacji i poprawek do aplikacji.
 • Wyłączono w menu programu opcje, które zastąpione zostały narzędziami analogicznymi do innych programów Wapro ERP:
  • archiwizacja (zastąpiona przez ogólny Archiwizator baz danych Archiwizator baz danych),
  • dearchiwizacja (zastąpiona przez ogólny Archiwizator baz danych Archiwizator baz danych),
  • rejestracja programu (zastąpiona przez Administrator Wapro Fakturowanie).

Wersja 8.90.0

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Dostosowano program do współpracy z pozostałymi aplikacjami Wapro ERP w wersji 8.90.0.

Wersja 8.80.0

W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Dostosowano program do współpracy z modułem Wapro JPK w wersji 8.80.0.
 • Dostosowano program do współpracy z pozostałymi aplikacjami Wapro ERP w wersji 8.80.0.

Wersja 8.90.6

W wersji 8.90.6 z dnia 16.05.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Zmiany techniczne

 • Dodano możliwość konfiguracji uprawnień do opcji kopiowania danych i konfiguracji odbioru eZLA.
 • Rozwiązano problem z pokazywaniem opcji wydruków, do których użytkownik nie ma uprawnień.
 • Przeniesiono wyświetlanie pomocy programu do dedykowanego okna WebView.
 • Rozbudowano listę uprawnień o opcję „Ustawienia numeracji”, umożliwiającą nadanie uprawnień do możliwości konfiguracji numeracji list płac i pracowników użytkownikom niebędącym administratorami.
 • Dodano możliwość odczytu danych z Rejestratora Czasu Pracy „BIOFINGER-RCP” firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o.
 • Rozwiązano problem z definiowaniem szablonu importu danych na listy płac z Excela za pomocą stałych wartości składników.
 • W oknie konfiguracji dekretów księgowania dodano komunikat informujący o konieczności wybrania schematu księgowania przed dodawaniem dekretów, o ile nie został on ustawiony domyślnie.

Zmiany merytoryczne

 • Rozwiązano problem z przygotowaniem ZUS Z-3 do importu w PUE ZUS w przypadku zasiłków związanych z rodzicielstwem (*).
 • Rozwiązano problem z obliczeniem składki zdrowotnej na liście dodatkowej i liście premii kwartalnych i rocznych od niskich kwot przy wyłączonym parametrze "Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach". (*)
 • Rozbudowano kartotekę „Mały ZUS” o opcję „Przedłużony okres trwania”, pozwalającą na przedłużenie uprawnienia płatnika do „Małego ZUS Plus” o dodatkowe 12 miesięcy. (*)
 • Zmodyfikowano naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne wg zasad „Małego ZUS Plus” w przypadku braku przychodu w poprzednim roku. Obecnie można wprowadzić do kartoteki „Mały ZUS” przychód całkowity w wysokości zero, a w raportach ZUS DRA i ZUS DRA II plus w takich przypadkach przyjmowana jest minimalna podstawa wymiaru składek. (*)
 • Zmieniono mechanizm generowania deklaracji PIT-11 przy ustawieniu parametru „kolejno komplety stron dla każdej osoby” tak, aby podczas tego procesu okno programu nie było przełączane jako aktywne przy zmianie osoby, dla której tworzona jest deklaracja.
 • Rozwiązano problem z wprowadzaniem danych do kartoteki „Wirtualne diety dla kierowców” dla zleceniobiorców, w przypadku obecności w kartotece zapisów za ten sam miesiąc z poprzedniego roku.
 • Wyłączono z procesu synchronizacji składek na typach listy lista podstawowa, dodatkowa i premii kwartalnych i rocznych składkę zdrowotną obliczaną na listach typu umowy, projekty i przez zawieranie umów. Obecnie składka zdrowotna od przychodów z różnych tytułów (umowa o pracę, umowa zlecenia) wypłacanych w tym samym miesiącu jest liczona oddzielnie dla każdego z tytułów ubezpieczenia.
 • W obliczeniach kwoty wolnej od potrąceń sądowych i komorniczych uwzględniono przypadek wypłaty w miesiącu tylko składników niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Rozwiązano problem z ujemną składką na PPK w przypadku umowy o dzieło rozliczanej przez „Zawieranie umów cywilnoprawnych”, w sytuacji wypłaty w tym samym miesiącu co umowa zlecenie rozliczana na liście płac „Umowy”.
 • W obliczeniach wyrównania do najniższego wynagrodzenia uwzględniono przypadek przeszeregowania w trakcie miesiąca połączonego ze zmianą wymiaru etatu.
 • Funkcję kodującą znaki narodowe na potrzeby eksportu druków i deklaracji ZUS do Płatnika rozbudowano o rozpoznawanie i kodowanie liter Ç i Ş.
 • Usunięto przyczynę wyświetlania błędnej informacji o niezamkniętej liście płac za bieżący miesiąc podczas naliczania listy ZFŚS.
 • W obliczeniach listy podstawowej i dodatkowej pominięto wykazywanie wirtualnych diet rozliczanych przez listę „Umowy”.
 • W opcji „Zawieranie umów cywilnoprawnych” rozwiązano problem z wyliczeniem wynagrodzenia od netto do brutto w przypadku dwóch umów cywilnoprawnych wypłacanych w tym samym miesiącu.
 • W raporcie imiennym ZUS RCA i ZUS DRA osoby prowadzącej działalność powiększono wartość składki zdrowotnej za bieżący miesiąc o ewentualną dopłatę składki zdrowotnej wynikającej z rocznego rozliczenia tej składki.

Zmiany dla Portalu HR

 • Zmieniono procedurę wysyłania zależności służbowych, aby rozwiązać problem z powieleniem listy pracowników w przypadku zmiany działu przełożonego. Zrezygnowano z wysyłania identyfikatora działu przełożonego.
 • Zmieniono mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie numerów rachunków bankowych polegający na usunięciu zbędnych spacji z liczby kontrolnej rachunku oraz mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie adresów, ograniczając rozmiar pola kod pocztowy do akceptowalnego przez portal.
 • Limit czasu na wykonanie metody WU_PORTAL, która pośrednio liczy wymiary urlopów do tabeli „Dane do urlopów dla portalu” zwiększono do 3.5 h.
Warto wiedzieć

(*) - zmiany wprowadzone Wapro Update

Wersja 8.90.4

W wersji 8.90.4 z dnia 18.03.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Zmiany techniczne

 • Do "Ustawień użytkownika" dodano parametr "Kontrola e-mail przy wysyłce PIT". Ustawienie parametru na "Tak" powoduje włączenie komunikatu o braku adresu e-mail osoby, którą zaznaczono do operacji wysyłki deklaracji PIT pocztą elektroniczną. Ustawienie parametru na "Nie" powoduje wyłączenie komunikatu przy jednoczesnym pomijaniu osoby w tworzeniu maila z deklaracją PIT.
 • W oknie "Osoby na liście płac" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Oznacz jako naliczony". Opcja działa dla pojedynczego rekordu lub dla wszystkich zaznaczonych. Opcja powstała w celu prawidłowego działania programu w przypadku zmiany wartości składnika płacowego, po którym nie następuje przeliczenie osoby i przy włączonym mechanizmie kontroli, która ustala status pracownika na liście jako niepoliczony przy manualnej zmianie wartości składnika - parametr "Zmienić status naliczony na nienaliczony po modyfikacji składnika".
 • Zmieniono mechanizm uruchamiana pomocy -wyświetla się na pulpicie i korzysta z plików online.
 • W obliczeniach list płac wprowadzono mechanizm kontroli i blokowania naliczenia aktualnej listy płac, jeżeli osoba jest na niezamkniętej liście, wypłaconej w aktualnym lub poprzednim miesiącu. Kontrolę można wyłączyć za pomocą parametru konfiguracyjnego "Zezwól na naliczanie przy niezamkniętych listach" w kategorii "Obliczenia list płac".
 • "Kreator składników płacowych" rozbudowano o możliwość tworzenia pary składników: przychodowego i potrąceniowego. Kwota wprowadzona do składnika przychodowego powielana jest w składniku potrąceniowym. Para takich składników służy do rozliczenia świadczeń rzeczowych, obciążających pracownika podatkiem i ewentualnie składkami na ubezpieczenie społeczne.
 • W menu "Inne dane/ Wydruki płacowe" uruchamianym dla osób z zewnątrz, dodano możliwość utworzenia deklaracji PIT-11.

Zmiany merytoryczne

 • Zmieniono mechanizm pobierania informacji o wspólnym opodatkowaniu z małżonkiem, rezygnacji z ulgi dla osób poniżej 26 roku życia, rezygnacji z ulgi w danym roku podatkowym. Zapisy wprowadzone przed 2023 rokiem są pomijane podczas obliczeń list wypłaconych w roku 2023 i latach następnych.(*)
 • Włączono naliczenie składek na FP i FGŚP dla osób, które powróciły z urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica.(*)
 • Uaktualniono i dodano wersję graficzną formularza "Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06" do wzoru składanego za rok 2023. Na potrzeby wypełnienia działu 6 formularza "Pracujący w miastach i gminach w głównym miejscu pracy według faktycznego miejsca pracy - stan w dniu 31 XII" do systemu dodano kartotekę firmy "Główne miejsca pracy GUS". Służy ona do powiązania miejsca pracy pracowników z kartoteki umów o pracę z danymi, które mają się pojawić na sprawozdaniu. W celu ułatwienia wprowadzania danych przyjęto założenie, że brak danych w kartotece "Dane do zestawień GUS" oznacza "Główne miejsce pracy" pracownika.(*)
 • Do typu listy "Rady" dodano składnik "Wynagrodzenie osoby powołanej", który jest opodatkowany i stanowi podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dla osób, którym wypłacono wynagrodzenie za pomocą tego składnika jest tworzony raport ZUS RCA z kodem 2250xx.
 • Zmieniono sposób wliczania do podstawy zasiłków umów wykonywanych w okresie zatrudnienia na etacie. Do podstawy wliczane są umowy zlecenia i o dzieło, których "Okres wykonywania umowy - Od dnia" zawiera się w okresie zatrudnienia na etacie.
 • W raportach "RMUA dla ubezpieczonego", "RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły" i "RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły DUPLEX" rozwiązano problem z błędnym kodem ubezpieczenia oraz nadmiarową sekcją "Zestawienie składek" dla członków zarządów otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, od którego potrącana jest składka zdrowotna rozliczana na listach rady.
 • W wydrukach "Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem" i "Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym wypowiedz" dodano możliwość wyboru dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • Zmieniono domyślną treść informacji o terminie wypłaty wynagrodzenia w kartotece "Informacje regulaminowe firmy" na "raz w miesiącu z dołu, 10 dnia następnego". Zmiana dotyczy nowo wprowadzanych zapisów oraz istniejących w kartotece zapisów o domyślnej treści.
 • W wydruku kartoteki nieobecności uwzględniono dwuznakowe kody nieobecności PZ i PO.
 • W zdarzeniu kadrowym kontrolującym minimalne wynagrodzenie zmieniono zasady kontroli dla osób o wynagrodzeniu innym niż miesięczny i prowizyjny. Obecnie porównywana będzie stawka godzinowa wpisana w angaż ze stawką godzinową z kartoteki "Płaca minimalna" (zamiast wyznaczania teoretycznej płacy na podstawie stawki godzinowej pracownika i ilości dni z kalendarza). Dodano również możliwość wyłączenia kontroli minimalnego wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych w systemie akordowym i godzinowo - akordowym. Do wyłączenia kontroli służy parametr "Pomijaj akord w kontroli wynagrodzenia" w kategorii "Ogólne".
 • W wydrukach świadectw pracy "Świadectwo pracy - zbiorcze", "Świadectwo pracy" i "Świadectwo pracy CR" w punkcie 6.2 uzupełniono okresy urlopu rodzicielskiego rejestrowanego w ewidencji nieobecności za pomocą kodu H, ograniczono wykazywanie ilości dni urlopu opiekuńczego (UO) i dni pracy zdalnej okazjonalnej (PO) do roku zwolnienia z pracy.
 • Wprowadzono nową wersję elektronicznej deklaracji PIT-11 (29) zgodnie ze wzorem 2024/02/21/13316 opublikowanym na stronie epuap.gov.pl.
 • Opcję w menu "Zestawienie składek wg ubezpieczonych" zastąpiono opcją "Zestawienie ubezpieczonych", w której dla wydruków za okres od 2022 roku wprowadzono szereg zmian, w tym usunięcie składki zdrowotnej odliczanej od podatku. Dodano również informacje o składkach osób współpracujących (kod tytułu 0511xx).

Zmiany dla Portalu HR

 • Uruchomiono mechanizm wysyłania powiadomień dla wniosków urlopowych odrzuconych przez przełożonego.(*)
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem na portalu wykorzystanych ułamkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze.(*)
 • W oknie "Dokumenty pracownika" dodano zabezpieczenie przed dodaniem dwóch załączników o tej samej nazwie do jednego dokumentu. Wprowadzono kontrolę istnienia na portalu dokumentu, do którego zmieniany jest opis potwierdzenia otrzymania dokumentu.(*)
 • W oknie parametry portalu dodano nowe parametry konfiguracyjne sterujące okresami w których można składać wnioski za dni ubiegłe:
  • "Ilość dni wstecz w których można dodać urlop wypoczynkowy",
  • "Ilość dni wstecz w których można dodać świadczenie pracy zdalnej".(*)
 • W oknie parametry portalu dodano nowe parametry konfiguracyjne sterujące zakresem wyświetlania innych osób w kalendarzach i ich nieobecności:
  • "Czy filtr na dział w portalu ma przeszukiwać działy hierarchicznie, tzn. wybrany dział i wszystkie działy mu podległe",
  • "Czy nieobecności zespołu w kalendarzu na stronie głównej prezentować tylko dla pracowników z mojego działu".(*)
 • Zmieniono konfigurację kontroli osób zastępujących na wnioskach urlopowych na możliwość zastępowania wielu osób przez jedna osobę.(*)
 • W procesie synchronizacji danych wprowadzono zabezpieczenie przed próbą synchronizowania wielu miejsc pracy o takich samych nazwach.(*)
 • Historia czynności automatycznych została rozbudowana o ostrzeżenie o niezgodności struktur bazy danych i dll na serwerze w sytuacji, gdy na bazie jest wgrana aktualizacja, a na serwerze nie pojawił się błąd w historii wykonywania czynności.
 • W centrum akceptacji na portalu, w oknie "Akceptacje" w kolumnie "Dodatkowe informacje" dodano uwagi od pracownika wprowadzone na wniosku.
Warto wiedzieć

(*) - zmiany wprowadzone Wapro Update

Wersja 8.90.2

W wersji 8.90.2 z dnia 14.12.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Zmiany techniczne:

 • W wariancie "Odczyt" udostępniono do przeglądania i drukowania utworzone deklaracje PIT i IFT, natomiast wyłączono tworzenie wersji elektronicznej deklaracji, która wysyłana jest do MF.
 • Z uwagi na powiększającą się liczbę składników płacowych, widoki SQL związane z typami list płac podzielono na części. Składniki producenta są umieszczane w jednym widoku, a składniki użytkownika w innym. Ma to znaczenie przy tworzeniu wydruków list płac za pomocą programu Crystal Reports.
 • Do opcji "Transfer składek na PPK z miesiąca" dodano mechanizm eksportu danych nowych uczestników PPK oraz aktualizację danych i statusów istniejących uczestników do modułu PPK.

Zmiany merytoryczne:

 • Wprowadzono nowy wzór informacji INF-1 zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023r. poz. 827). (*)
 • W wydrukach umów o pracę "Umowa o pracę", "Umowa o pracę - grupowo" rozwiązano problem braku elementów przy wydruku umowy na czas określony. (*)
 • Do systemu dodano wersję schematu zaświadczenia ZUS Z-3 w wersji elektronicznej zgodnej ze wzorem opublikowanym przez ZUS 13.11.2023. (*)
 • W menu Raporty - Pozostałe wydruki w sekcji "Wydruki kontrolne" dodano raport "Wydruk kontrolny PIT-11" informujący o dacie utworzenia i statusach przetwarzania deklaracji PIT-11 utworzonych w eFormularzach.
 • Dostosowano działanie oświadczeń pracownika rejestrowanych w kartotece "Podstawowe dane podatkowe" do zasad opisanych na deklaracji PIT-2. Oświadczenia są ważne do momentu ich odwołania. Wyjątkiem jest oświadczenie w sprawie zwiększonego procentu zaliczki na podatek - ten wniosek należy składać co roku.
 • Dodano nowe wzory DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-u I DEK-II-a zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2023r. poz. 995). W DEK-II-a sposób obliczenia przeciętnego zatrudnienia dostosowano do nowej treści objaśnień do formularza, pomijając w zatrudnieniu ogółem i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoby zatrudnione na umowę o pracę nakładczą.
 • Dostosowano wydruki "Lista podstawowa tabela CR", "Lista podstawowa tabela PPK CR", "Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR", "Lista podstawowa tabela z podpisem CR" do technicznej zmiany w generowaniu widoków list płac.
 • Uwzględniono kody V - 100% zasiłek chorobowy i Y7 - Urlop rodzicielski drugiego rodzica w szeregu raportów i funkcji systemu.
 • Uwzględniono kody SW - Siła wyższa, UO - Urlop opiekuńczy w raportach "Bilans czasu pracy", "Miesięczna ewidencja czasu pracy v2", "Roczna ewidencja czasu pracy Grupowa", "Roczna ewidencja czasu pracy", "Wydruk kartoteki nieobecności".
 • Rozwiązano problem z brakiem składek na FP i FGŚP u osób przebywających na urlopie rodzicielskim na pierwsze dziecko oraz prawidłowym wykazywaniu zwolnienia w raporcie w przypadku zwolnienia z opłacania składek na trwającym urlopie macierzyńskim/rodzicielskim z powodu powrotu z urlopu na inne dziecko.
 • W obliczeniach zasiłku macierzyńskiego należnego w okresie urlopu wychowawczego zmieniono procent zasiłku na 81,5 w przypadku zaznaczenia odpowiednej opcji oraz na 70% dla zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. Zmiana dotyczy okresów po 26.04.2023 r.
 • W obliczeniach stawki za nieobecności usprawiedliwione płatne w wariancie I dodano mechanizm wliczania składników z innych list płac wypłaconych w tym samym miesiącu.
 • Do systemu dodano parametr "Wyłączyć pomniejszanie przychodu zd. o 30% diet" pozwalający wyłączyć pomniejszanie przychodu służącego do ograniczenia składki zdrowotnej do kwoty podatku o 30% kwoty równoważnej diecie z tytułu podróży służbowej.
 • W kartotece "Dodatkowe informacje do zaś. macierzyńskiego" wprowadzono kontrolę dat i pokrywających się okresów.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R (13), PIT-8AR (13). Na potrzebę nowych deklaracji rozbudowano kartoteki "Zaliczki na ryczałtowy podatek dochodowy" i "Zaliczki na podatek dochodowy".
 • Na liście podstawowej dodano mechanizm rozliczenia zwrotu kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe. W kartotece osobowej, w danych wprowadzających dodano kartotekę "Dodatek sanitarny" służącą do wprowadzenia kwoty zwrotu kosztów. Na liście podstawowej dodano dwa składniki, których wartość zależy od kwoty dodatku sanitarnego i przychodu kierowcy. Kwota składnika "Zwrot dodatku sanitarnego" jest równa dodatkowi sanitarnemu. Kwota składnika "Dodatek sanitarny ze składkami" jest równa dodatkowi sanitarnemu, jeżeli przychód kierowcy jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie i zero w przeciwnym przypadku.
 • W wydrukach "Św. pracy - zbiorcze", "Św. pracy v.1", "Św. pracy" i "Świadectwo pracy CR" dodano mechanizm drukowania NIP firmy zamiast Regonu, jeżeli firma posiada NIP.
 • Rozwiązano problemem z obliczeniami składek na FP i FGŚP pracowników, którzy powrócili z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego i mają wypłacane wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia.
 • Wprowadzono zmiany w mechanizmie obliczenia deklaracji PIT-11 dotyczące wliczania do przychodu pracownika składki na PPK pracodawcy, która nie została rozliczona na listach płac. Uwzględniono przypadki osób do 26 roku życia, których przychód z tytułu składki PPK pracodawcy zwolniony z podatku pojawia się po zwolnieniu pracownika lub zakończeniu umowy zlecenia.
 • Rozwiązano problem z obliczeniem kwoty wolnej od potrąceń w przypadku wypłaty dwóch list podstawowych w jednym miesiącu.

Zmiany portalu HR:

 • Zmieniono mechanizm nadawania uprawnień w przypadku zmiany loginu do portalu hr (*)
 • Dodano mechanizm nadawania uprawnień do istniejących dokumentów bazy wiedzy dla nowych pracowników. (*)
 • Odebrano uprawnienie do nie obsługiwanej przez program WAPRO Gang Płace i Kadry opcji "Dodaj wydarzenie" w kalendarzu pracownika na pulpicie startowym wszystkim użytkownikom portalu.
Warto wiedzieć

(*) - zmiany wprowadzone Wapro Update

Wersja 8.90.0

W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Zmiany techniczne:

 • W generatorze wydruków wprowadzono ulepszenia w mechanizmie drukowania podsumowań na stronach i numerowaniem stron w wydrukach stworzonych kreatorem wydruków.(*)

 • Wprowadzono możliwość "nadpisywania" pracy zdalnej zarejestrowanej w "Ewidencji nieobecności" innymi nieobecnościami.(*)

 • W kartotekach "Praca zdalna" i "Urlop opiekuńczy" zmieniono sposób prezentowania kraju z symbolu na pełną nazwę.(*)

 • Zmieniono wersję protokołu bezpieczeństwa TLS wykorzystywanego do komunikacji obsługującej aktualizacje kartotek systemowych na wersję 1.2.(*)

 • W kartotekach i ewidencji nieobecności poprawiono mechanizm importu z Excela kolumn reprezentujących czas.

 • Usunięto przyczynę braku ramek na wydrukach: "Lista obecności - biała pionowa", "Lista obecności - pionowa" i "Lista obecności - pozioma"

 • Do systemu dodano opcję pozwalającą obliczać wynagrodzenie brutto od podanego wynagrodzenia netto i odwrotnie na podstawie zgromadzonych w programie parametrów pracownika. "Kalkulator wynagrodzeń" umieszczono w menu "Płace".

 • "Kreator składników płacowych" rozbudowano o możliwość automatycznego tworzenia pola dodatkowego do przechowywania stałej wartości składnika płacowego. W kreatorze składnika dodano nowy krok, w którym można za pomocą opcji:

  • Brak definicji składnika - utworzyć składnik tak jak dotychczas;
  • Tylko pracownicy etatowi - utworzyć składnik wraz z polem dodatkowym przechowującym jego domyślną wartość, którą można wprowadzić w Danych wprowadzających pracowników etatowych;
  • Wszyscy pracownicy - utworzyć składnik wraz z polem dodatkowym przechowującym jego domyślną wartość, którą można wprowadzić w Danych wprowadzających pracowników etatowych oraz osób z zewnątrz.

  Dla każdego typu listy tworzona jest oddzielna pozycja menu o nazwie "Dodatkowe składniki dla listy xyz", która przechowuje domyślną wartość składników utworzonych tym sposobem dla danego typu listy.

 • Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w wariantach BIZNES i PRESTIŻ zaimplementowano mechanizm weryfikacji licencji przy wyborze firmy. Jeżeli system wykryje brak licencji na wykorzystanie programu w danej firmie zostanie uruchomiona procedura blokady dostępu do firmy po dziesiątym wyborze tej firmy do pracy. Z mechanizmu weryfikacji licencji wyłączono tryby pracy programu: 30 dniowy wstępny i weekendowy.

 • Wymieniono moduł Wapro PPK na nowszą wersję 8.90.0.

 • Wymieniono moduł e-Poczta na nowszą wersję 8.90.0.

 • Wymieniono moduł Wapro RODO na nowszą wersję 8.90.0.

 • Wymieniono moduł e-Dokumenty na nowszą wersję 8.90.0.

 • Wymieniono moduł e-Formularze na nowszą wersję 8.90.0.

Zmiany merytoryczne:

 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641). Zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej z zachowaniem połowy wynagrodzenia (art. 148(1)). W powodach nieobecności dodano nowy kod "SW" (siła wyższa) do rejestracji tego rodzaju przypadku. Dla kodu SW dodano mechanizm kontroli ilości wykorzystanego przez pracownika tego zwolnienia w roku. W nowo dodanej pozycji menu "Work-Life Balance" dodano kartotekę pracownika "Urlop siła wyższa", służącą do rejestracji sposobu rozliczenia nieobecności w dniach lub godzinach. W typie listy płac "Lista podstawowa" dodano składniki liczące ilości dni i godzin nieobecności oraz wynagrodzenie za okres tego zwolnienia.(*)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641). Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych (art. 1731 - art. 1733). W powodach nieobecności dodano nowy kod "UO" - Urlop opiekuńczy do rejestracji tego rodzaju urlopu. Dla kodu UO dodano mechanizm kontroli ilości wykorzystanego przez pracownika tego urlopu w roku. W nowo dodanej pozycji menu "Work-Life Balance" dodano kartotekę pracownika "Urlop opiekuńczy" do rejestracji wniosku pracownika o udzielenie tego rodzaju urlopu wraz z niezbędnymi danymi oraz z możliwością rejestracji urlopu opiekuńczego w ewidencji nieobecności. W typie listy płac "Lista podstawowa" zmodyfikowano składniki liczące ilości dni i godzin nieobecności usprawiedliwionych niepłatnych oraz składniki liczące wynagrodzenie.(*)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 641) dotyczące świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W powodach nieobecności dodano nowy kod "Y7" - Urlop rodzicielski drugiego rodzica, a w typie listy płac "Lista podstawowa" dodano składniki liczące ilości dni tego urlopu oraz 70% zasiłek macierzyński za ten urlop. Wprowadzono zmiany w obliczeniach zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i urlop rodzicielski polegające na zmianie procentu zasiłku z 80 na 81,5 za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i zmianie z 60 na 70 procentu zasiłku macierzyńskiego za urlopu rodzicielskiego w przypadku rozliczenia zasiłków różnym procentem.(*)
 • Dodano możliwość rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień danego roku. W przypadku gdy dane zgromadzone w systemie na to pozwalają, kwoty rozliczenia rocznego składki zdrowotnej są naliczane automatycznie.(*)
 • W typie listy "Umowy" wprowadzono modyfikacje wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Wprowadzono zmiany w obliczeniach zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i urlop rodzicielski polegające na zmianie procentu zasiłku z 80 na 81,5 za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i zmianie z 60 na 70 procentu zasiłku macierzyńskiego za urlopu rodzicielskiego w przypadku rozliczenia zasiłków różnym procentem.(*)
 • W pozycji menu "Praca zdalna" dodano opcję "Praca zdalna - wnioski", która udostępnia możliwość rejestrowania wniosków pracowników o świadczenie pracy zdalnej. Proces rejestracji wniosków umożliwia również wprowadzenie odpowiedniego kodu do "Ewidencji nieobecności".(*)
 • Wydruki świadectw pracy dostosowano do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11.05.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 912). Zmiany obejmują dodanie nowych pozycji w świadectwie pracy związanych z pracą zdalną i ideą Work-Life Balance - urlopem opiekuńczym i zwolnieniem z powodu siły wyższej. Ponadto poprawiono podział na strony w przypadku zbiorczego drukowania świadectw oraz uzupełniono w treści świadectwa odmianę ze względu na płeć osoby.(*)
 • W opcji "Ostatnie świadectwo pracy" dodano pozycje do rejestracji wykorzystania dni pracy zdalnej okazjonalnej, dni urlopu opiekuńczego, wykorzystania dni i godzin zwolnienia z powodu siły wyższej.(*)
 • Wprowadzono nowe wzory umów o pracę zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy w związku z ideą Work-Life Balance. Umożliwiono wprowadzenie dodatkowych informacji dla umów o pracę zawieranych na okres próbny, w tym celu rozbudowano kartotekę umów o pracę.(*)
 • Zmieniono wydruki informacji dla pracownika w związku z pracą zdalną i Work-Life Balance. Na potrzeby tych zmian rozbudowano kartotekę firmy "Informacje regulaminowe firmy" dodano nowe kartoteki pracownika: "Dane do informacji dla pracownika" w opcji "Work-Life Balance" i kartotekę "Praca zdalna informacje" w opcji "Praca zdalna"(*)
 • W miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wprowadzono RSA za okres urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica oraz RCA z kodem 1240 i składkami na ubezpieczenie społeczne policzonymi od zasiłku macierzyńskiego drugiego rodzica. Wprowadzono również RSA wynikający z dopłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu jego przeliczenia zasiłku macierzyńskiego wg nowych stawek 81,5% i 70%.(*)
 • Do mechanizmu wprowadzania nieobecności związanych z chorobą dodano kontrolę wykorzystania liczby dni, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe w danym roku.
 • Wydruk zaświadczenia pracodawcy ZUS Z-3 dostosowano do wzoru publikowanego przez ZUS. W tym celu kartotekę "Dodatkowe informacje do zaś. macierzyńskiego" rozbudowano o dane dotyczące urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego dla drugiego rodzica. Funkcję "Zapytaj o datę zaświadczenia ZUS Z-3" rozbudowano o możliwość zaznaczenia kontynuacji zasiłku, dodatkowo zmieniono opis pola dotyczącego pierwszego dnia niezdolności do pracy rozliczanej przez ZUS.
 • Plik eksportowy ZUS Z-3 XML dostosowano do zmian w treści zaświadczenia ZUS Z-3. Dodatkowo dodano sekcję "Strona", do wypełnienia której wykorzystano dwa nowe parametry konfiguracyjne "Imię osoby wystawiającej dokumenty ZUS" i "Nazwisko osoby wystawiającej dokumenty ZUS" z kategorii "Konfiguracja wydruków deklaracji".
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Dla list wypłaconych od 19.08.2023 na potrzeby podstawy wymiaru składek ZUS i zaliczki na podatek wprowadzono stałe kwoty równoważne diecie z tytułu podróży służbowej w wysokości 60 EUR dla podstawy ZUS i odpowiednio 20 EUR dla podstawy podatku. W przypadku korzystania w kartotece "Wirtualne diety dla kierowców" z opcji "Suma diet" kwota obniżająca podstawę opodatkowania wynosi 1/3 kwoty wprowadzanej diety.(*)
 • Wprowadzono zmiany wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. Począwszy od deklaracji za 09/2023 wprowadzono dla nieobecności związanej z urlopem rodzicielskim drugiego rodzica (kod nieobecności Y7) kod świadczenia przerwy 338 i kod 340 dla dopłat zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu. Dla urlopu opiekuńczego (kod nieobecności UO) wprowadzono kod 131.(*)
 • Wprowadzono kontrolę minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób korzystających z małego ZUS plus w wysokości minimalnego wynagrodzenia ze stycznia danego roku.
 • W mechanizmie naliczania ryczałtu i ekwiwalentu za pracę zdalną dodano kontrolę złożenia przez pracownika stosownych oświadczeń i zgód zarejestrowanych w kartotece "Praca zdalna - oświadczenia". Mechanizm włącza się parametrem "Kontrola zgód i oświadczeń dla pracy zdalnej" z kategorii "Obliczenia list płac". Jego ustawienie na wartość "Tak" powoduje wyłączenia naliczenia ryczałtu i ekwiwalentu za pracę zdalną w przypadku braku zapisu lub braku oświadczeń i zgód w istniejącym zapisie.
 • Rozwiązano problem z obliczeniami podstawy do zasiłku kierowców objętych pakietem mobilności w przypadkach rozliczenia wirtualnych diet w danym miesiącu na liście dodatkowej.
 • Konfigurację wynagrodzenia za dni zwolnienia z pracy spowodowanej siłą wyższa w podstawie do zasiłku dostosowano do wyjaśnień ZUS "W przypadku pracownika, który korzystał ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej na podstawie art. 148(1) k.p., podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie wynagrodzenie w kwocie faktycznie wypłaconej.".
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym dotyczące zwolnienia z podatku umów zleceń z art. 13 pkt 8, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą.
 • W kategorii "Obliczenia do list płac" dodano parametr "Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach". Jego ustawienie na "Tak" powoduje uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej na każdym typie listy ("Lista podstawowa", "Lista dodatkowa", "Premie kw. i premie roczne") z uwzględnieniem wykorzystanej kwoty na wcześniejszych listach z danego miesiąca. Jego ustawienie na "Nie" (wartość domyślna) powoduje uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej tylko na liście podstawowej.
 • W typach list "Umowy" i "Projekty" oraz w opcji "Zawieranie umów cywilnoprawnych" dodano mechanizm synchronizacji ulgi podatkowej w ramach miesiąca z wszystkich wypłaconych umów. W ten sposób program pilnuje, aby kwota uzgodnionej ulgi w danym miesiącu nie przekroczyła miesięcznego limitu.
 • W kartotekach "Ewidencja nieobecności dla umów" i "Ewidencja nieobecności do projektów" wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem pokrywających się okresów nieobecności.
 • Rozwiązano problem z ujemnymi składkami na FP i FGŚP w przypadku dwóch list płac w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
 • W związku z komunikatem ZUS dotyczącym podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zmieniono sposób wliczania umów cywilnoprawnych do podstawy zasiłku. Obecnie wynagrodzenie z trwających, jak i zakończonych umów zleceń wypłaconych w okresie, z którego obliczana jest podstawa są wliczane do tej podstawy. Do określenia od kiedy i do kiedy trwała umowa, wykorzystywana jest informacja z "Umowy o okresie wykonywania umowy".
 • W związku ze zmianą zasady wliczania umów zleceń do podstawy zasiłku zmieniono również zasady wyznaczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc przejścia na urlop wychowawczy służącego do limitowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych.
 • W wydrukach "Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)" i "Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)" dodano mechanizm automatycznego wybierania umowy okresowej lub umowy okresowej do projektów. Konieczność wskazania umowy do wydruku pozostaje na wypadek braku umowy o okresie zawierającym się w okresie listy płac.

Zmiany portalu HR:

 • Na Portalu HR uruchomiono opcje pracy zdalnej, na które składają się:
  • wniosek kadrowy "Oświadczenie o pracy zdalnej",
  • nowa grupa wniosków "Świadczenie pracy", a w niej wniosek "Świadczenie pracy zdalnej" i "Świadczenie pracy zdalnej podwładnego". Wnioski o pracę zdalną wymagają akceptacji przełożonego. W programie dodano mechanizm rejestracji wniosków o pracę zdalną w kartotece "Praca zdalna - wnioski" i jako nieobecności w ewidencji nieobecności o kodach PZ i PO. Ponadto na Portalu HR dla pracowników dodano zakładkę "Świadczenie pracy", gdzie pracownik może się zapoznać z pozostałymi mu do wykorzystania dniami pracy zdalnej okazjonalnej oraz sprawdzić własny harmonogram pracy zdalnej. Dla menadżerów udostępniono w sekcji "Mój zespół" nową zakładkę "Świadczenie pracy zespołu". W ramach tej funkcji możliwe jest przeglądanie i akceptowanie wniosków o pracę zdalną podwładnych. Za jej pomocą można także przejrzeć pracę zdalną wszystkich podwładnych, a także zapoznać się z wykorzystaną i pozostałą do wykorzystania liczbą dni zdalnej pracy okazjonalnej podwładnych.(*)
 • Rozwiązano problem z konfiguracją uprawnień związanych z pracą zdalną u użytkowników, którzy nie posiadają pracowników na portalu oraz poprawiono synchronizację konfiguracji składników płacowych w przypadku zmian konfiguracji przez użytkownika.(*)
 • W procedurze przygotowującej dane o urlopie wypoczynkowym dla portalu uwzględniono przypadek osoby, dla której jest to pierwsza praca i której przedłużono umowę o pracę na kolejny okres.
 • "Historię czynności automatycznych" oraz "Historię synchronizacji" rozbudowano o synchronizację danych dla portalu o rejestracje zmiany identyfikatora aplikacji. W przypadku wykrycia zmiany identyfikatora zatrzymywany jest proces synchronizacji danych. Informacja o wstrzymaniu procesu synchronizacji z powodu zmiany identyfikatora aplikacji jest wyświetlana użytkownikowi w oknie podczas startu systemu. Proces ten jest wznawiany po około 15 minutach po zmianie identyfikatora dla dzierżawcy w Managemencie portalu. Szczegółowe informacje o zmianach identyfikatora są zapisywane w nowej tabeli "PORTAL_ZMIANY_IDENTYFIKATORA_APLIKACJI".
 • Wyłączono użytkownikom z uprawnieniami pracownika dostęp do wniosków składanych przez przełożonego - "Świadczenie pracy zdalnej dla podwładnego" i "Wniosek o urlop dla podwładnego".
 • Okno "Zależności służbowe" rozbudowano o kolumnę informująca o utworzeniu konta na portalu i wysyłaniu danych dla osoby. W Historii synchronizacji rozbudowano synchronizację danych dla portalu o rejestrację przypadku, gdy przełożony wprowadzony w opcji zależności służbowych nie został dodany do portalu opcją w oknie "Osoby na portalu".
 • W oknie "Wnioski użytkowników" przy ścieżkach akceptacji uzupełniono datę i godzinę akceptacji wniosku przez przełożonego na Portalu HR.
 • W listach wniosków uzupełniono informacje w kolumnach "Szczegóły" i "Dodatkowe informacje" dla wniosków o świadczenie pracy.
 • W ewidencji nieobecności zablokowano możliwość zmiany dat nieobecności powiązanej z wnioskiem z Portalu HR. Taką nieobecność można jedynie ewentualnie usunąć z wnioskiem źródłowym.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem na Portalu HR statusu odrzuconego przez przełożonego wniosku urlopowego.
Warto wiedzieć

(*) - zmiany wprowadzone Wapro Update

Wersja 8.81.0

W wersji 8.81.0 z dnia 11.04.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Zmiany techniczne:

 • Program przygotowano do pracy z SQL2022. W administratorze Wapro Płace i kadry dodano mechanizm ustawiający compatibility level dla SQL 2022 oraz dodano komunikat ostrzegawczy w przypadku wykrycia SQL 2014, którego wsparcie zakończy się 1.06.2023.
 • W drukowaniu deklaracji PIT-11 z modułu eFormularzy wprowadzono mechanizm wariantowego umieszczania podpisów z parametrów Nazwisko, imię , stanowisko osoby wystawiającej PIT-y. W przypadku gdy sekcja E i G będzie miała przychody równe zero, a w sekcji F pojawią się kwoty to podpis zostanie umieszczony w sekcji I. W przypadku gdy sekcja E i G będzie miała przychody niezerowe to podpis będzie umieszczony w sekcji H. W przypadku ręcznych zmian kwot na formularzu, formularz należy zapisać przed wydrukowaniem, aby uzyskać właściwe umieszczenie podpisów.(*)
 • Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej w wariantach BIZNES i PRESTIŻ zaimplementowano mechanizm weryfikacji licencji przy wyborze firmy. Jeżeli system wykryje brak licencji na wykorzystanie programu w danej firmie zostanie wyświetlony komunikat "Brak licencji na używanie programu dla firmy o numerze NIP !Pilnie skontaktuj się z producentem programu!". W przyszłości komunikat zostanie zastąpiony blokadą dostępu do danej firmy.
 • W module PPK wprowadzono zmiany związane z Auto zapisem. Dodano nowe filtry na drzewie uczestników oraz możliwość wydruku "Informacji o auto zapisie do PPK" dla uczestników. Wprowadzono nowy kreator importu pozwalający na przeprowadzenie procedury Auto zapisu dla uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w programie.(*)
 • W module PPK wprowadzono możliwość usunięcia deklaracji wznowienia wynikającej z auto zapisu w przypadku rezygnacji uczestnika przed wysłaniem deklaracji wznowienia do Instytucji Finansowej. Wprowadzono mechanizm wyłączający tworzenie rejestracji dla osób bez kompletu danych. Wyłączono zapamiętywanie filtru w oknie uczestników.(*)
 • Wymieniono moduł e-Formularze na nowszą wersję 8.81.0.
 • Wymieniono moduł Wapro PPK na nowszą wersję 8.81.0.
 • Uruchomiono wysyłanie mail z paskami pracowników za pomocą czynności automatycznych.
 • Wprowadzono modyfikację do generatora wydruków poprawiające mechanizm stronicowania wydruków.
 • W kreatorze importu danych w module PPK wprowadzono zmiany pozwalające importować dane firm, których NIP rozpoczyna się od kody kraju.
 • W archiwum dokumentów pracownika w oknie "Dokument" dodano możliwość przewijania artykułów dokumentów.

Zmiany merytoryczne:

 • W module PPK rozwiązano problem z wyznaczaniem daty przystąpienia do PPK po przepracowaniu 3 miesięcy oraz wyłączono weryfikacje dokumentu tożsamości obcokrajowców posiadających pesel.(*)
 • Zmieniono zasady kontroli stosunku prawnego łączącego strony na umowach okresowych oraz zasady naliczania wynagrodzenia wypłaconego po okresie trwania umowy. Rozwiązano problem z naliczaniem podatku dla osób, które złożyły oświadczenie o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym i posiadają umowę okresową w dniu wypłaty listy "Umowy" lub "Projekty".
 • Wyłączono z deklaracji IFT-1 kwoty wypłaconych zasiłków.
 • W mechanizmie wyznaczania podstawy do zasiłku uwzględniono przypadek, pobierania podstawy z poprzedniego miesiąca dla korekt nieobecności rozliczanych w bieżącym miesiącu, o ile wystąpiła, zamiast wyznaczania jej z poprzednich miesięcy.
 • W deklaracji ZUS DRA dodano mechanizm tworzenia ZUS RSA na podstawie zapisów w kartotece "Ewidencja nieobecności dla umów" dla osób współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, kod tytułu ubezpieczenia 0511xx. Wprowadzenie nieobecności do kartoteki powoduje również proporcjonalne do okresu jej trwania obniżenie podstawy na ubezpieczenie społeczne wykazywane na RCA dla osoby współpracującej.
 • Rozwiązano problem z tworzeniem nadmiarowej deklaracji RCA dla uczestnika PPK po ustaniu zatrudnienia w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym. Obecnie składka na PPK pracodawcy jest wykazywana w polu 28 deklaracji RCA zawierającej składki na ubezpieczenie społeczne.
 • W kartotece "Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli" umożliwiono wybranie formy opodatkowania "Bez formy opodatkowania". Dla takich osób podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Informacje o tej formie opodatkowania są wykazywane w deklaracji ZUS DRA w sekcji XI lub RCA w sekcji III E.
 • Rozwiązano problem z naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne od przychodu zwolnionego przy naliczaniu listy płac pracownika oddelegowanego do pracy za granicą.
 • W wydruku Roczna karta przychodów pracownika v2 uwzględniono składki społeczne od przychodu zwolnionego z podatku wynikające z rozliczenia w pakiecie mobilności oraz rozliczenia na minus ulgi dla klasy średniej w przypadku wypłaty więcej niż jednej listy w miesiącu.
 • Do wydruków "Lista podstawowa tabela PPK CR" i "Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR" dodano informację o składkach pracodawcy na PPK.
 • W raportach "Pracownicy zwolnieni w okresie" i "Pracownicy zwolnieni w okresie - wg grup zawodów" uwzględniono przypadek zwolnienia i ponownego zatrudnienia pracownika w danym okresie.
 • Do menu "Raporty - Wydruki kadrowe" dodano opcję "Grupowy wydruk umów o pracę" umożliwiający wydrukowanie ostatniej umowy o pracę dla wybranych pracowników.
 • Zmieniono procedurę wyznaczająca kwotę brutto umowy z kwoty netto. Uwzględniono ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty podatku i ulgę podatkową.
 • W raportach "RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły" i "RMUA dla ubezpieczonego - wydruk ciągły DUPLEX" rozwiązano problem z drukowaniem dodatkowych pustych stron.
 • W wydrukach "Skierowanie na badania lekarskie - czyste" i "Skierowanie na badania lekarskie" zmieniono podstawę prawną.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R (12), PIT-8AR (12), IFT-1\IFT-1R (16).
 • W danych pliku eksportowego sprawozdania GUS Z-12, w czasie nieprzepracowanym ogółem uwzględniono ilość godzin przestojowych z Art. 81 KP (kod nieobecności Ł).
 • Wprowadzono zmiany w algorytmach składników związanych z potrąceniami (Należności z tytułu alimentów, Należności sądowe, Niedopłata podatku za rok ubiegły, Należności komornicze, Potrącenie zaliczek, Składka na ubezpieczenie, Składka K.Z.P., Spłata pożyczki K.Z.P., Pożyczka mieszkaniowa, Składka na Związki Zawodowe, Składka na Organizację) w procedurze kontroli kwoty wolnej od potrąceń od zasiłków. W przypadku wypłaty zasiłku za cały miesiąc kwota wolna nie jest ustalana proporcjonalne do ilości dni zasiłku. Jako kwota wolna przyjmowana jest odpowiednia do potrącenia kwota nominalna z kartoteki "Kwota wolna od potrąceń dla świadczeń".
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 6.02.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 240). W kartotece osobowej w Innych danych dodano pozycję "Praca zdalna" a w niej kartotekę pracownika o tej samej nazwie służącą do rejestracji oświadczeń i zgód pracownika w związku z pracą zdalną wraz z miejscem na adres gdzie praca zdalna będzie wykowywana. W tej samej pozycji menu dodano kartotekę "Ekwiwalent za pracę zdalną" służący do rejestracji kwoty ekwiwalentu o którym mowa w art. 67(24) par 3 ustawy Kodeks Pracy. Do wypłaty ryczałtu o którym mowa w art. 67(24) par 4 ustawy Kodeks Pracy dodano w uprzednio wspominanej pozycji kartotekę "Ryczałt praca zdalna" w której określa się okres i sposób rozliczenia ryczałtu oraz kartotekę firmy "Stawka ryczałtu praca zdalna", w której podaje się stawki ryczałtu. Do rejestracji pracy zdalnej w Ewidencji nieobecności dodano kody PZ - Praca zdalna, PO - Okazjonalna praca zdalna. Kody te są wykorzystywane przez składniki liczące dni i godziny pracy zdalnej na liście podstawowej oraz pośrednio ryczałt za prace zdalną.
 • W wydrukach związanych ze szkoleniami BHP uwzględniono przypadek ponownego zatrudnienia pracownika.

Zmiany portalu HR:

 • W definiowaniu kategorii dokumentów dodano parametr sterujący wysyłaniem powiadomień. W ten sposób umożliwiono wysyłanie powiadomienia do użytkownika o nowym dokumencie umieszczonym dla niego na portalu HR.
 • Wprowadzono zmiany w procesie usuwania z portalu HR elementów struktury organizacyjnej.
 • Zmieniono konfigurację składników związanych ze składkami pracodawcy na PPK. Zamiast na minus skonfigurowano je na plus.
 • W opcji konfigurowania kodów nieobecności dla portalu rozwiązano problem z ponowną edycją parametrów nieobecności.
 • W procesie synchronizacji wykształcenia uwzględniono wszystkie szkoły wprowadzone do kartoteki "Ukończone szkoły".
 • Rozwiązano problem z wysłaniem na portal definicji wniosku kadrowego stworzonego przez użytkownika.
 • Zablokowano możliwość dodawania do portalu osób nie posiadających umowy o pracę lub umowy zlecenianiu dodawania osoby do portalu. Logi synchronizacji danych rozbudowano o komunikat informujący o osobach, którym skończyła się umowa o pracę lub zlecenie.
 • W procesie synchronizacji danych kalendarza uwzględniono przypadki zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przypadki ułamkowej ilości godzin.
Warto wiedzieć

(*) - zmiany wprowadzone Wapro Update

Wersja 8.80.2

W wersji 8.80.2 z dnia 20.12.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Zmiany techniczne:

 • Podczas eksportu danych z list płac do plików Excel dodano mechanizm zapamiętywania ostatnio użytego katalogu, gdzie zapisano plik i podpowiadania go przy zapisie kolejnego pliku.
 • Rozwiązano problem z importem danych z plików csv do list płac.
 • W oknie wyboru składników "Wybierz składnik" uruchamianym opcją "Wybór składnika" w oknie "Osoby na liście" oraz w oknie wyboru składników "Powiązane składniki" uruchamianym opcją "Wybieranie składników płacowych" w kreatorze wydruków zmieniono wyświetlaną nazwę składnika na "Nazwę użytkową".
 • Zmieniono tworzenie domyślnej nazwy pliku deklaracji PIT-11 zapisywanej jako pdf. Obecnie jest to oznaczenie deklaracji, nazwisko i imię pracownika, rok deklaracji i unikatowy identyfikator.

Zmiany merytoryczne:

 • W procedurze przeliczającej kwotę wynagrodzenia z netto na brutto uwzględniono przypadek osób ustawowo zwolnionych z podatku (np. osób do 26 roku życia).(*)
 • Rozwiązano problem z wykazywaniem kwot opodatkowanych przychodów dla emerytów uprawnionych do ulgi z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy w pozycji E.8 PIT-11 w wersji 29.(*)
 • W zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 uwzględniono zasady wypełniania zaświadczenia dla pracowników delegowanych (Pakiet Mobilności).(*)
 • Usunięto przyczynę braku informacji o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na wniosku WN-D.(*)
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym procentem wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na deklaracji pomocniczej PIT-8AR. Obecnie wynosi ona 0,3% zamiast 0,6% wprowadzonego do kartoteki "Stawki procentowe zryczałtowanych wynagrodzeń".(*)
 • W wydrukach rachunków do umów zleceń i o dzieło: "Umowa zlecenie wydruk z rachunkiem", "Umowa o dzieło wydruk z rachunkiem" i "Wydruk rachunku umowy zlecenia lub o dzieło" dodano numer rachunku zleceniobiorcy.
 • Dodano nowe wzory DEK-I-0, DEK-I-a i DEK-I-u zgodne z rozporządzeniem Ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2021r. poz. 1939). W związku z rozszerzeniem informacji na deklaracji DEK-I-u w kartotekach "Kwoty obniżeń składek PFRON pobrane", "Kwoty obniżeń składek PFRON pobrane_szczegóły" dodano pola na informacje o dacie otrzymania dokumentu, dacie od której dokument staje się niezdatny oraz okresie uprawnienia do obniżenia wpłaty. Odpowiednio zmieniono procedury obliczeniowe i dostosowano okno edycyjne do obsługi zwiększonego zakresu danych.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-2(9), PIT-2A(8) zgodnie ze wzorami opublikowanymi na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracje PIT w tej wersji dotyczą przychodów od 1.01.2023r.
 • Dodano możliwość rozliczenia diet wynikających z pakietu mobilności na liście dodatkowej. Nowy mechanizm rozliczenia pozwala również rozliczyć diety na dwóch listach wypłacanych w tym samym miesiącu zarówno podstawowej jak i dodatkowej. Rozliczenie diet i składek na ubezpieczenie społeczne następuje całościowo, w ramach miesiąca wypłat list.
 • W PPK umożliwiono rejestrację uczestnika po 14 dniach od daty zatrudnienia.
 • W opcji "Zawieranie umów cywilno-prawnych" rozwiązano problem z wyliczaniem podatku dla osób do 26 roku życia, w przypadku gdy kwota umowy przekracza limit zwolnienia podatkowego.
 • Wprowadzono zmiany w mechanizmie wyliczania kwoty brutto od kwoty netto w przypadku występowania 50% kosztów uzyskania przychodów, odblokowując tym samym wyznaczenie kwoty brutto w takim przypadku.(*)
 • W obliczeniach kosztów autorskich uwzględniono przypadki skonfigurowania składników płacowych nie stanowiących podstawy wymiaru składek ZUS jako stanowiących podstawę kosztów autorskich.
 • W obliczeniach wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych w stałej miesięcznej stawce uwzględniono przypadek nieobecności z powodu choroby w dniach wolnych. W sytuacji, w której nieobecność pracownika z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego nie spowodowała zmniejszenia jego czasu przepracowanego wynagrodzenie nie jest pomniejszane za dni choroby.
 • Wprowadzono nową wersję elektronicznej deklaracji PIT-11(29) zgodnie ze wzorem 2022/11/09/11890 opublikowanym na stronie epuap.gov.pl (*)
 • Listy płac i umowy zlecenia dostosowano do zmian przepisów od 1.01.2023 wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265). W kartotekach "Podstawowe dane podatkowe", "Umowy cywilno-prawne", "Umowy okresowe" oraz "Umowy okresowe do projektów" dodano możliwość określenia wysokości ulgi zgodnie z oświadczeniem PIT-2/PIT-2A na 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. W typach list płac "Umowy", "Projekty" i "Rady" dodano składniki związane z ulgą podatkową. Obliczenia list płac dostosowano do uwzględniania ulgi podatkowej w różnych wysokościach. W typach list "Lista podstawowa", "Lista dodatkowa" oraz "Premie kw. i premie roczne" wprowadzono mechanizm rozliczania kwoty ulgi na wszystkich listach pracownika wypłaconych w danym miesiącu do kwoty nominalnej ulgi. Kartotekę "Wyłączenie zaliczki dla umów zleceń i o dzieło" rozbudowano o możliwość rejestracji wniosku o niepobieranie zaliczek od przychodów ze stosunku prac do wysokości 30 000 zł (Art. 31c ustawy).
 • Ulgę podatkową od umów zleceń uwzględniono w procedurze obliczającej brutto od kwoty netto w opcji "Zawieranie umów cywilno-prawnych".
 • W obliczeniach list płac dodano mechanizm ostrzegający o wygaśnięciu uprawnień wynikających z oświadczeń PIT-2 w przypadku wypłaty po ustaniu stosunku pracy. W takich przypadkach w zależności od przyjętej interpretacji art. 31a ust 7 ustawy należy ewentualnie zakończyć okres przysługiwania zwolnienia z podatku w kartotece "Ulga dla pracujących emerytów", "Ulga dla rodzin z 4 i więcej dzieci", "Ulga dla powracających z zagranicy".
 • W mechanizmie kontroli progu podatkowego uwzględniono kwotę równą 30% diety z tytułu podroży służbowej, o którą obniża się dochód dla pracowników delegowanych.
 • Do wydruku "Roczna karta dochodów pracownika" dodano składki pracodawcy na PPK, uwzględniono zwrot zaliczki za styczeń wypłacanej na liście dodatkowej w lutym oraz wykazano ulgę dla klasy średniej obliczoną w okresie styczeń - czerwiec 2022r. Poprawiono również wyświetlanie kwot o dużych wartościach.
 • W wydruku "Kartoteka zarobkowa podatek" uwzględniono zwrot zaliczki za styczeń wypłacanej na liście dodatkowej w lutym oraz składki pracodawcy na PPK w kolumnie brutto.
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 uwzględniono zwrot zaliczki za styczeń wypłacanej na liście dodatkowej w lutym.

Zmiany portalu HR:

 • W opcji "Pytania użytkowników" dodano możliwość wysłania tego samego pytania kadrowego jednocześnie do wielu użytkowników portalu. W oknie wyboru użytkowników do których adresowane jest pytanie powstała możliwość zaznaczenia kilku lub wszystkich pracowników.
 • W mechanizmie usuwania nieobecności z Ewidencji nieobecności dodano operację usuwania wniosku urlopowego, na podstawie którego powstała nieobecność. Operacja działa dla nieobecności utworzonych na podstawie wniosków wersją 8.80.2 programu.
 • Opcję pozwalającą na definiowanie zastępców w oknie "Osoby na portalu" przeniesiono pod przycisk "Opcje".
 • W oknie "Osoby na portalu" pod przyciskiem "Opcje" dodano opcję "Zmiana logowania do Portalu HR" umożliwiającą włączenie logowania dwuskładnikowego dla zaznaczonych osób. Logowanie dwuskładnikowe wymaga od użytkownika dodatkowego uwierzytelnienia za pomocą zewnętrznej aplikacji w rodzaju Google Authenticator lub Microsoft Authenticator.
 • Udostępniono możliwość przeglądania historii logowań użytkowników do portalu. Możliwość ta jest dostępna w oknie "Osoby na portalu" pod przyciskiem "Opcje".
 • W oknie "Parametry portalu" dodano opcję "Osoby kontaktowe". Za pomocą tej opcji można tworzyć listę osób do których będzie wysyłana informacja o przerwach technicznych i innych zdarzeniach związanych z portalem.
 • W oknie "Osoby na portalu" pod przyciskiem "Opcje" dodano opcję "Wyślij ponownie mail rejestracyjny do pracownika" ,która służy do wysłania maila z danymi do logowania na portalu.
Warto wiedzieć

(*) - zmiany wprowadzone Wapro Update

Wersja 8.80.0

W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:

Zmiany techniczne:

 • W programie dodano mechanizm wysyłania powiadomień do Centrum Powiadomień Windows. Obecnie obsługiwane są powiadomienia związane z wnioskami i pytaniami kadrowymi z Portalu HR.
 • Wprowadzono możliwość tworzenia dwuznakowych kodów nieobecności.
 • Zmieniono mechanizm stronicowania rozwiązując między innymi problem z raportami "Zestawienie składek wg ubezpieczonych" i "Zestawienie nieobecności wg rodzaju".
 • W generatorze raportów wprowadzono zmiany przyśpieszające tworzenie wydruków oraz poprawiające obsługę podsumowania strony.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.80.0.
 • Wymieniono moduł e-Poczta na wersję 8.80.0.
 • Wymieniono moduł WAPRO RODO na wersję 8.80.0.
 • Wymieniono moduł e-Dokumenty na wersję 8.80.0.
 • Wymieniono moduł e-Formularze na wersję 8.80.0.

Zmiany merytoryczne:

 • W kontroli okresu przystąpienia uczestnika do PPK przywrócono 3 miesięczny termin oczekiwania, po którym zmieniany jest status z "Oczekuje na rejestrację" na "Zarejestrowany- rejestracja nie wysłana".(*)
 • W procedurze przygotowującej dane urlopowe na potrzeby portalu uwzględniono przypadek zmiany końca okresu obowiązywania zapisu wynikający z dodania kolejnej umowy o pracę.(*)
 • Rozwiązano problem z pobieraniem podstawy do zasiłku z poprzedniego miesiąca w przypadku nieobecności innych niż chorobowe.(*)
 • Rozwiązano problem z naliczaniem zaliczki na podatek od zasiłków macierzyńskich zwolnionych z podatku.(*)
 • W wyliczeniach kwoty wolnej od potrąceń na rok 2022 uwzględniono zmianę procentu podatku od 1.07.2022.(*)
 • W mechanizmie kontroli okresu korzystaniu z preferencyjnego ZUS przez okres 36 miesięcy wprowadzono mechanizm pomijania okresów podlegania ubezpieczeniu z innych tytułów ubezpieczenia.(*)
 • Elektroniczny transfer wniosku WN-D dostosowano do systemu SODiR on-line poprzez dodanie danych dotyczących formy prawnej, wielkości, formy własności i rachunku bankowego przedsiębiorcy do każdego generowanego wniosku. Poprzednio takie dane były dodawane do tylko dla wniosku zgłoszeniowego i zmieniającego dane.(*)
 • W obliczeniach zaliczki na podatek uwzględniono składniki zwolnione z opodatkowania, które występowały na poprzednich listach w danym miesiącu. Łączna podstawa opodatkowania jest pomniejszana na liście o te składniki.(*)
 • W związku ze zmianą artykułu 31 ust 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która zlikwidowała fragment "pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych" dostosowano algorytm podwyższenia kwoty zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego do kwoty brutto.
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku dla pracowników delegowanych i kierowców objętych pakietem mobilności wyłączono uzupełnianie podstawy na zasadach ogólnych w miesiącach, w których pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu. W takich przypadkach podstawą do zasiłku z danego miesiąca jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania.
 • Do kartoteki "Ubezpieczenia obowiązkowe" dodano opcję "Naliczaj składkę na FGŚP dla osób współpracujących" w celu obsługi przypadku zatrudnienia osoby współpracującej na umowę o pracę. Rozbudowano również kartotekę "Podstawy na ubezp.społeczne osób współpracujących" o kolumnę rejestrująca zapłaconą składkę na FGSP oraz uwzględniono obliczoną składkę w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i w raporcie "Zestawienie składek osób współpracujących".
 • Dodano nowy wzór DEK-II-a zgodny z rozporządzeniem Ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2021r. poz. 1939). W związku z rozszerzeniem informacji na deklaracji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych z podziałem na stopnie w osobach i etatach zmieniono procedury obliczeniowe i dostosowano okno edycyjne do obsługi zwiększonego zakresu danych.
 • Wprowadzono zmiany w procedurze obliczającej kwotę brutto umowy od kwoty netto w opcji "Zawieranie umów cywilno-prawnych" uwzględniając przypadek powiększania podstawy opodatkowania o kwotę składki pracodawcy na PPK z poprzedniego miesiąca.
 • W kartotece systemu "Stawki procentowe zryczałtowanych wynagrodzeń" dodano informacje o nowej stawce wynagrodzenia płatnika z tytułu obliczenia i poboru podatku obowiązującej od 1.07.2022.
 • W szablonach eksportowych plików do programu WAPRO Fakir zwiększono rozmiar zmiennych określających miejsce zapisania pliku z danymi księgowania. -W mechanizmach obliczeń wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych obsłużono przypadek łączenia umowy zlecenia uczestnika PPK z umową o dzieło. W takich przypadkach na umowie o dzieło nie naliczają się składki na PPK. Uwzględniono również przypadek wypłaty dywidendy uczestnikowi PPK.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-11 (29) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracja PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022 i obowiązuje od 1.07.2022r.
 • Do systemu dodano możliwość wygenerowania Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 w formacie xml. Opcję "Eksport zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3" umieszczono w menu "Operacje -> Pozostałe transfery". -W typach list "Lista dodatkowa", "Lista podstawowa" i "Premie kw. i premie roczne" zmieniono nazwę użytkową składnika "Ulga podatkowa" na "Ulga podatkowa nominalna" oraz zmieniono opcję dla składnika "Ulga podatkowa uwzględniona" na "Wyświetlać składnik".
 • We wprowadzaniu umów o prace zwiększono ilość znaków możliwych do wprowadzania jako "Miejsce wykonywania pracy" do 250 znaków. Dostosowano do zmiany graficzne szablony wydruków "Umowa o pracę", "Umowa o pracę dla absolwenta" i "Aneks do umowy o pracę".
 • W opcji "Zwolnienie pracownika" zwiększono ilość znaków możliwych do wprowadzania jako "Tryb zwolnienia" do 250 znaków. Dostosowano do zmiany graficzne szablony wydruków "Św. pracy", "Św. pracy - zbiorcze" i "Św. pracy v.1".
 • W "Deklaracji pomocnicza PIT-8AR" dodano obsługę kwot umów zleceń do 200 zł opodatkowanych podatkiem ryczałtowym. W celu rejestracji umów zleceń o niskich kwotach w słowniku pozycji PIT-8A dodano zapis "Umowy do 200zł". Wydruk deklaracji pomocniczej PIT-8AR dostosowano do tych zmian. Przy wprowadzaniu kwot w opcji "Zawieranie umów cywilno-prawnych" oraz "Umowy okresowe" i "Umowy okresowe do projektów" wprowadzono kontrolę kwoty umowy dla pozycji "Umowy do 200zł".
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-8AR (12) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracja PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022r.
 • W kadrowym dotyczącym kontroli minimalnego wynagrodzenia pominięto osoby zatrudnione na umowę o naukę zawodu.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-2 (8) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze. Deklaracja PIT w tej wersji dotyczy przychodów od 1.01.2022r.
 • W opcji "Zawieranie umów cywilno-prawnych" oraz na listach płac "Umowy" i "Projekty" zmieniono zaokrąglenia zaliczki na podatek do pełnych groszy w przypadku opodatkowania umowy podatkiem zryczałtowanym i wybrania pozycji "Odsetki od pożyczek" lub "Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych".

Zmiany portalu HR:

 • W oknie wnioski użytkowników dodano możliwość sortowania wniosków po dacie wprowadzenia.(*)
 • Wprowadzono dodatkowe mechanizmy automatycznie wyłączające wysyłanie powiadomień nie zależnie od ustawień parametru "Wysyłanie powiadomień do użytkowników". W przypadku dodania nowej osoby do portalu powiadomienia są wyłączane na okres wysyłania list płac dla tego pracownika. Powiadomienia wyłączane są również w przypadku wysyłania list starszych niż sprzed dwóch miesięcy.
 • Udoskonalono procedury synchronizacji danych urlopowych. Usunięto między innymi przyczyny braku danych do wyświetlania na portalu.
 • W mechanizmie definiowania ścieżek akceptacji zwiększono ilość możliwych etapów do zdefiniowania do 10. Na każdym dodatkowym etapie może występować przełożony, co pozwala na skonfigurowanie akceptowania wniosków przez kolejnych przełożonych pracownika zgodnie z definiowanymi zależnościami służbowymi. Ilość kolejnych przełożonych otrzymujących wnioski do akceptacji można ograniczyć za pomocą opcji "Nie twórz etapu jeśli pracownik jest na X poziomie zależności lub wyższym".
 • Zmieniono mechanizm tworzenia ścieżek akceptacji, aby rozwiązać problem z powielaniem się wniosków urlopowych na portalu. Obecnie przy zmianie ścieżki akceptacji zmieniane są etapy i operatorzy akceptujący.
 • W związku ze zmianami mechanizmu tworzenia i zmiany ścieżek akceptacji wyłączono opcję "Wyczyść ścieżkę akceptacji" dostępną do tej pory w oknie "Wnioski użytkowników".
 • W oknie "Wnioski użytkowników" wprowadzono zmiany pozwalające wyświetlić uwagi zapisane na wniosku urlopowym w całości. Informacje te wyświetlane są w zakładce "Uwagi" pod listą wniosków.
 • W konfiguracji portalu dodano opcję umożliwiającą wyłączenie obowiązkowego wypełnienia pola osoby zastępującej na wniosku urlopowym.
 • W oknie "Osoby na portalu" dodano możliwość definiowania zastępców. Zastępcy z przypisaną rolą z dostępem do wniosków mogą akceptować wnioski za osobę zastępowaną. Zastępcy z przypisaną inną rolą występują tylko w celach informacyjnych.
 • Informację o zastępcach wykorzystano w ścieżkach akceptacji. Dla etapów w ścieżce akceptacji zdefiniowanych jako akceptacja przełożonego, w przypadku gdy ten przełożony ma zastępcę, to wniosek pojawi się u przełożonego i zastępcy. Jeśli zastępca zostanie usunięty lub zmieniony, ścieżka akceptacji dla niezatwierdzonych wniosków również się odpowiednio zmieni.
 • Do systemu dodano możliwość definiowania własnych wniosków kadrowych. Do definiowania nowych wniosków służy opcja zielony plus w oknie "Wnioski użytkowników".
Warto wiedzieć

(*) - zmiany wprowadzone Wapro Update