Przejdź do głównej zawartości

JPK_V7 klasyfikacje JPK

Nowe schematy XSD plików JPK_V7, które będą co miesiąc wysyłane do Urzędów Skarbowych, analogiczne do wysyłanych plików JPK_VAT, wymagają zamieszczania w wysyłanym pliku XML, wielu dodatkowych informacji o każdej transakcji zarejestrowanej w ewidencji VAT i wyeksportowanej do pliku XML. Oczywiście dotyczy to tylko tych transakcji, których te dodatkowe klasyfikacje JPK dotyczą. Jeżeli żaden kod nie dotyczy konkretnej transakcji, odpowiednie pozycje w ewidencji VAT oraz polach pliku XML pozostaną puste. Poniżej wyspecyfikowane zostały kody nowych klasyfikacji. Ważne jest zapoznanie się z nimi aby podczas rejestrowania dokumentów w programie, wiedzieć jak transakcje powinny być sklasyfikowane.

Do nowych klasyfikacji JPK wymaganych w sekcjach ewidencyjnych schematów JPK_V7 należą:

 • W sekcji Sprzedaż:

  • Typ dokumentu - pole wyboru z dostępnymi Kodami:

   • RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
   • WEW - Dokument wewnętrzny
   • FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (komentarz: FP to jest faktura wystawiona do paragonu o wartości powyżej 450 zł, która nie zwiększa sprzedaży oraz podatku należnego i jest ewidencjonowana w okresie, w którym została wystawiona);
  • Grupy towarów i usług, na które składają się pozycje oznaczone kodami:

   • GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
   • GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
   • GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
   • GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
   • GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
   • GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
   • GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10
   • GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
   • GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
   • GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów
   • GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
   • GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
   • GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
   Podpowiedź

   Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie. Przykład 1 Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04 to podatnik wpisuje „1” odpowiednio w polu „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. WNT, import usług).

  • Procesy, na które składają się pozycje oznaczone kodami:

   • SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
   • EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
   • TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
   • TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
   • TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
   • MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
   • MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
   • I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
   • I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
   • B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
   • B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
   • B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
   • MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. WAŻNE - W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do 40 ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP.
   Podpowiedź

   Oznaczenia procedur prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP. Pola wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w każdym z pól odpowiadających symbolom: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP, w przypadku wystąpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. W przypadku gdy procedura nie wystąpiła, pole pozostawia się puste. Przykład 2 Jeżeli transakcja udokumentowana fakturą jest objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz istnieją powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy wartość „1” należy wpisać odpowiednio w polu „TP” i „MPP”.

 • W sekcji Zakup

  • Typ dokumentu - pole wyboru z dostępnymi kodami:

   • MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
   • VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
   • WEW - Dokument wewnętrzny
  • Procesy, na które składają się pozycje oznaczone kodami:

   • MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
   • IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

Wszystkie powyższe kody dotyczące, typu dokumentu, grup towarów i usług oraz procesów, które zostaną wyeksportowane do plików JPK_V7, w programach Wapro Fakir Finanse i księgowość oraz Wapro Kaper Księga podatkowa, związane są z nagłówkami dokumentów i odpowiednio z zapisami w ewidencji VAT.

Obowiązek dodatkowego opisywania wszystkich transakcji dodatkowymi kodami, w oczywisty sposób zwiększa pracochłonność związaną z rozliczeniem VAT okresu rozliczeniowego. Aby uprościć ten proces, wprowadziliśmy w systemie WAPRO ERP pewne procedury, które domyślnie oznaczają rejestrowane transakcje, rozpoczynając od Wapro Mag Sprzedaż i magazyn, który z pewnością ma najwięcej informacji, na temat każdej transakcji. Nadane kody w programie zarządzania sprzedażą są importowane do programów finansowo - księgowych: Wapro Fakir Finanse i księgowość oraz Wapro Kaper Księga podatkowa, w których te klasyfikacje, ewentualnie mogą zostać jeszcze rozszerzone.

Podpowiedź

Jeżeli w pliku wymiany danych WAPRO XML, transakcje nie są odpowiednio sklasyfikowane, w trakcie importu dokumentów mogą one również zostać domyślnie sklasyfikowane powyższymi kodami JPK.

Również w programach finansowo księgowych, zarówno zaimportowane dokumenty jak i wprowadzone ręcznie mogą zostać odpowiednio sklasyfikowane.