Przejdź do głównej zawartości

Eksporty dokumentów i metadanych

Program Wapro Fakir Finanse i księgowość posiada funkcjonalność pozwalającą na wyeksportowanie wybranych danych, w tym dokumentów na potrzeby innych produktów zarówno linii Asseco WAPRO ERP jak i innych. Możliwe są eksporty:

  • metadanych

  • dokumentów wraz z rozrachunkami do plików tekstowych - do Wapro Mag Sprzedaż i magazyn i innych aplikacji

  • raportów z dochodów i wydatków do Bestii, JB i JST - wariant BUDŻET

  • danych wyświetlanych w oknach programu do formatu .csv obsługiwanego m.in. przez arkusz kalkulacyjny MS Excel

Eksport danych definicyjnych możliwy jest na kilka sposobów, w zależności od tego jakie ma być przeznaczenie wyeksportowanych danych. I tak, możliwy jest:

W dwóch pierwszych przypadkach eksport odbywa się z wykorzystaniem specjalnego, dedykowanego formatu plików, w trzecim - korzysta się z uniwersalnych plików tekstowych.

Eksport do plików tekstowych oraz >eksport na potrzeby WAPRO Mag został opisany w osobnych rozdziałach. Eksport definicji na potrzeby programu Wapro Fakir Finanse i księgowość przebiega identycznie jak w przypadku eksportu na potrzeby WF-Maga, z tym że w oknie Eksport definicji z Wapro Fakir Finanse i księgowość zaznaczamy opcję do programu Wapro Fakir Finanse i księgowość.

Eksport dokumentów do programu WAPRO Mag

Z programu Wapro Fakir Finanse i księgowość można eksportować dokumenty bezpośrednio do systemu Wapro Mag Sprzedaż i magazyn lub (w przypadku rozłącznych systemów) do plików transferowych, czytanych przez program magazynowy.

Funkcja eksportu dokumentów jest dostępna z menu głównego po wybraniu polecenia Dokumenty/Import|Eksport/Eksport dokumentów

WAPRO Fakir. Eksport dokumentów do programu WAPRO Mag

Idea eksportu polega na przesłaniu do programu magazynowego informacji o rozrachunkach rozliczanych przy pomocy przelewów bankowych. Wiąże się to z faktem, że informacje bankowe trafiają zwykle w pierwszej kolejności do działu finansowego, a później (o ile w ogóle) do osób odpowiedzialnych za program magazynowy.

W programie Wapro Mag Sprzedaż i magazyn przelewy bankowe trzymane są jako pojedyncze dokumenty, natomiast w systemie Wapro Fakir Finanse i księgowość mogą być księgowane zbiorczo jako wyciąg bankowy lub polecenie księgowania. Tego typu zbiorcze dokumenty nie powinny być wysyłane w całości do programu magazynowego, gdyż często wiele ich pozycji nie dotyczy tego programu, a np. rozliczenia kosztów. Z tego względu użytkownik na potrzeby eksportu wskazuje nie dokumenty, a rozrachunki założone na podstawie przelewów bankowych, które dotyczą rozliczeń ewidencjonowanych w programie magazynowym. Na tej podstawie system generuje dokumenty przelewu, przy czym, jeśli dokumentami tymi rozliczono faktury zaimportowane z programu Wapro Mag Sprzedaż i magazyn - informacja o takim rozliczeniu zostanie przekazana do tego systemu. W przeciwnym razie - jeśli nie było rozliczenia lub rozliczenie nie dotyczyło faktur zaimportowanych uprzednio z programu Wapro Mag Sprzedaż i magazyn odpowiednie dokumenty przelewu zostaną zarejestrowane w systemie magazynowym jako nierozliczone zaliczki.

Eksporty definicji

Eksport definicji umożliwia utworzenie pliku w dedykowanym formacie umożliwiającym eksport danych do programu Wapro Mag Sprzedaż i magazyn lub do innej instancji programu Wapro Fakir Finanse i księgowość.

WAPRO Fakir. Okno - Import definicji

Eksport danych kartotekowych do plików tekstowych

Program Wapro Fakir Finanse i księgowość umożliwia wyeksportowanie planu kont oraz zawartości kartotek do plików tekstowych. Aby uruchomić funkcję eksportu należy z menu głównego programu wybrać polecenie Dokumenty/Eksporty/Eksporty tekstowe. W oknie Eksport do plików tekstowych wskazujemy na rodzaj eksportowanych danych oraz plik do którego dane mają zostać zapisane. Proces eksportu odbywa się automatycznie.

Eksport danych do programu MS Excel

Program Wapro Fakir Finanse i księgowość umożliwia zapisywanie wszystkich ważniejszych danych w formacie akceptowanym przez MS Excel. W zależności od rodzaju danych, można uczynić to na jeden z trzech sposobów:

  • w przypadku danych wyświetlanych w oknie przeglądania – prawy klawisz myszy i opcja Export do Excela
  • w przypadku raportów (zestawienie obrotów i sald, wydruki bilansowe) – w oknie Parametry wydruku polecenie Zapisz raport do tabeli, a następnie Export do Excela
  • w przypadku raportów własnych użytkownika (Definicje/Raporty/Raporty użytkownika) – polecenie Pokaż, a następnie Export do Excela

Dane są zapisywane do pliku w formacie .csv, który jest akceptowany przez program MS Excel. Jednocześnie automatycznie uruchamiany jest wspomniany program wraz z załadowanym do niego plikiem.

Uwaga

Różne wersji programu MS Excel różnie interpretują pliki .csv. Dlatego jeśli używamy MS Excel w wersji XP lub późniejszej, należy ustawić separator kolumn na średnik (;), natomiast w przypadku starszych wersji programu - na przecinek (,). Separator ustawiany jest jako jeden z parametrów użytkownika, w menu Definicje/Ustawienia własne użytkownika.

Eksport danych budżetowych do pliku - wariant BUDŻET

Program Wapro Fakir Finanse i księgowość umożliwia wyeksportowanie danych w formatach czytanych przez programy Bestia i JST II. W celu wykonania tego typu operacji, należy z menu wybrać polecenie Dokumenty | Eksporty | Eksport do pliku (budżet).

W oknie "Eksport do pliku" należy wybrać format i zakres eksportowanych danych oraz katalog do którego dane będą zapisane.

WAPRO Fakir. Formatka "Eksport do pliku"

Dalszy proces eksportu odbywa się automatycznie.