Przejdź do głównej zawartości

Import metadanych

Operacje importu metadanych dostępne są w głównym menu programu Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Wymiana danych | Polecenie: Importy. Poniżej omówiona zostanie powyższa funkcjonalność.

Import metadanych z innej bazy WAPRO Fakir

Poza importem metadanych oraz dokumentów z plików tekstowych wyeksportowanych z innych aplikacji, Wapro Fakir Finanse i księgowość pozwala także na przenoszenie szeregu danych definicyjnych pomiędzy własnymi bazami danych. Odpowiednie dane muszą być najpierw wyeksportowane z jednej bazy i zapisane w pliku tekstowym, w odpowiednim formacie, a następnie mogą być wczytane do innej bazy. Proces importu takich danych możliwy jest po wybraniu z menu głównego: Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Wymiana danych | Polecenie : Importy | Import definicji. Na ekranie pojawia się wtedy okno Import definicji do Wapro Fakir, w którym wskazujemy jakie elementy mają zostać zaimportowane oraz wskazujemy plik importowy:

WAPRO Fakir. Okno - Import definicji

Dalszy proces importu odbywa się automatycznie.

Import danych z programu WAPRO Mag do BO w WAPRO Fakir - wspólna baza

Jeśli rozpoczynamy pracę z programem Wapro Fakir Finanse i księgowość na wspólnej bazie z programem Wapro Mag Sprzedaż i magazyn, w której znajdując się informacje o aktualnych rozrachunkach z kontrahentami, przydatna może okazać się możliwość tworzenia BO na kontach rozrachunkowych wraz z odpowiednimi zapisami w rozrachunkach, w oparciu o zapisy już istniejące w bazie danych. Szczegółowo zostało to opisane w punkcie dotyczącym tworzenia BO w programie.

Import danych i metadanych z plików tekstowych

W celu zaimportowania planu kont lub kartotek z plików tekstowych należy z menu głównego programu wybrać polecenie: Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Wymiana danych | Importy | Importy tekstowe. Następnie w oknie importu danych należy wybrać rodzaj danych będziemy importować oraz wskazujemy plik tekstowy z tymi danymi.

WAPRO Fakir. Okno wyboru elementów do importu z plików tekstowych

Podpowiedź

W przypadku importu planu kont dotychczasowy plan kont znajdujący się w bieżącym roku obrotowym jest usuwany i zastępowany nowym. Nie jest to możliwe w sytuacji, gdy w danym roku znajdują się zapisy na kontach. W takim przypadku program wyświetla stosowny komunikat.

W przypadku importu danych kartotekowych program wyświetla dodatkowe okno, pozwalające na wybranie pól wg których nastąpi uzgodnienie importowanych elementów z tymi, które już istnieją w bazie danych.

WAPRO Fakir. Wybór pól umożliwiających uzgodnienie elementów kartoteki

Pozycje dla których kombinacja zaznaczonych elementów będzie identyczna mogą zostać pominięte lub nadpisane (zgodnie z decyzją użytkownika), zaś pozostałe - zaimportowane do bazy danych.