Przejdź do głównej zawartości

Czym jest program Wapro Fakir Finanse i księgowość?

Wapro Fakir Finanse i księgowość jest systemem przeznaczonym do obsługi pełnej księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. Wapro Fakir jest elastycznym i nowoczesnym programem umożliwiającym dostosowanie automatów księgujących, przeksięgowujących, schematów dekretujących importowane dokumenty do potrzeb każdej firmy i każdego planu kont. Ten nowoczesny program księgowy automatyzuje wiele innych czynności towarzyszących pracy księgowego, m. in. automatycznie pobiera kursy walut, dane kontrahentów z GUS czy weryfikuje numery NIP kontrahentów UE. Współpraca z pozostałymi aplikacjami Wapro ERP ułatwia zarządzanie firmą, a wbudowane mechanizmy analizy i weryfikacji usprawniają kontrolę finansową nawet w rozbudowanej organizacji. Wapro Fakir występuje w liniach produktowych: BIZNES, BIURO i PRESTIŻ.

Program może być stosowany jako:

 • element składowy systemu zarządzania firmami Wapro ERP i współpracować z innymi aplikacjami systemu,
 • niezależny, samodzielny program finansowo-księgowy.

Program został wyposażony w funkcjonalności takie jak:

 • tworzenie planów budżetowych wraz z kontrolą ich wykonania,
 • rozliczanie projektów firmy,
 • ewidencjonowanie przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez użytkownika miejscach powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK), które niezależnie od możliwości rejestrowania kosztów na kontach księgowych zespołu 5, umożliwiają dodatkowe ich rejestrowanie w innym układzie, w sposób bardziej szczegółowy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET),
 • analiza wskaźnikowa, która umożliwia pełną analizę kondycji finansowej firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET),
 • możliwość tworzenia własnych zestawień użytkownika, które umożliwiają tworzenie rozbudowanych zestawień, np. szczegółowych rachunków wyników, analiz rentowności poszczególnych rodzajów działalności firmy i dowolnych zestawień opartych o dane finansowo-księgowe.

Jakie korzyści wynikają z użytkowania programu?

Dzięki wykorzystaniu systemu Wapro Fakir w codziennej pracy użytkownik zyskuje wiele korzyści. Są to m.in.:

 • zwiększona efektywność i dokładność pracy księgowego, poprzez zautomatyzowanie wszystkich operacji niewymagających jego decyzji,
 • równomierne rozłożenie pracy księgowych w całym okresie obrachunkowym, wynikające z możliwości importowania i księgowania dokumentów praktycznie natychmiast po ich zarejestrowaniu w systemie zarządzania sprzedażą (dotyczy pracy z programem Wapro Mag),
 • skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzanie dokumentów i ich dekretowanie. Zaoszczędzony czas może być przeznaczony na przeprowadzanie, istotnych z punktu widzenia działania firmy, bieżących analiz jej wyników ekonomicznych, np. przy pomocy modułu Wapro Analizy,
 • zmniejszenie nakładu pracy związanego z wprowadzaniem danych, które wynika z możliwości pracy na wspólnej bazie danych z programem zarządzania sprzedażą (dotyczy pracy z programem Wapro Mag).

Jakie są podstawowe funkcje programu w wariancie PRESTIŻ?

Ewidencja dokumentów:

 • Dokumenty – w programie możliwe jest zarejestrowanie wszystkich typów dokumentów prostych i złożonych, w tym dokumentów walutowych. Program posiada predefiniowany zestaw dokumentów, który może być dowolnie rozbudowany o własne typy dokumentów.
 • Dzienniki – w programie istnieje możliwość utworzenia dowolnego zestawu dzienników. Po przypisaniu dokumentów do odpowiednich dzienników, mogą być one rejestrowane w sposób uporządkowany, w odpowiednich dziennikach.
 • Formuły automatycznego dekretowania – pozwalają na automatyzację procesu rejestracji dokumentów.
 • Przeglądanie i analiza zaewidencjonowanych dokumentów – program posiada rozbudowany moduł przeglądania dokumentów, który umożliwia dowolne filtrowanie, wybór dowolnych zestawów dokumentów i przeglądanie ich za dowolny okres i pod dowolnym kątem.
 • Własne klasyfikacje użytkownika – program umożliwia tworzenie własnych klasyfikacji dokumentów oraz zapisów księgowych, które później można wykorzystać do odfiltrowania tych dokumentów lub zapisów w oknie przeglądarki lub na wydrukach.

Księga główna:

 • Rozbudowane mechanizmy przeglądania księgi głównej – okno przeglądarki księgi głównej wyposażone w rozbudowane mechanizmy zestawiania zapisów, obrotów i sald w oknie i na wydrukach. Zapisy można zestawiać wg kont, okresów, MPK lub zestawić raport obrotów konta.
 • Wydruki – program wyposażony jest w komplet wydruków wymaganych przepisami prawa: wydruków statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych.
 • Automatyczne naliczanie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – program automatycznie nalicza korekty zarówno dla:
  • transakcji zakupu zaksięgowanych bezpośrednio w programie, najczęściej jednorazowo zaliczanych w koszty uzyskania przychodów,
  • transakcji zakupu towarów handlowych, najczęściej zaliczanych w koszty uzyskania przychodów odpowiednio do rozchodów/sprzedaży towarów handlowych.
 • Automatyczna wycena rozchodowywanych walutowych środków pieniężnych wg. metody FIFO.
 • Automatyczna kontrola wyceny zaksięgowanych rozchodów walutowych środków pieniężnych wg metody FIFO (z możliwością automatycznego tworzenia dokumentu korekt).
 • Automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych – w trakcie zamykania okresów możliwe jest wykonanie przez program automatycznych przeksięgowań, przeszacowań, a w trakcie zamykania roku obrachunkowego, dodatkowo automatycznie tworzony jest bilans otwarcia następnego roku. Bilans otwarcia może być wielokrotnie aktualizowany aż do zamknięcia poprzedniego roku obrotowego.

Rozrachunki:

 • Automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensata należności i zobowiązań.
 • Możliwość automatycznego rejestrowania i rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów, w tym dokumentów walutowych. Dodatkowo, dla rozrachunków walutowych, program umożliwia automatyczne naliczanie różnic kursowych.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz naliczanie odsetek bezpośrednio z okna przeglądarki rozrachunków.
 • Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań.

Ewidencja VAT:

 • Automatyczne ewidencjonowanie zapisów w rejestrze VAT podczas operacji dekretowania dokumentów.
 • Automatyczna kontrola zgodności kont księgi głównej z zapisami w rejestrach VAT.
 • Automatyczne tworzenie i drukowanie deklaracji VAT-7.
 • Automatyczne naliczanie korekt podatku VAT zgodnie z art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług:
  • podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. ulga na złe długi wraz z automatycznym wypełnianiem zawiadomienia VAT-ZD,
  • podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, tj. obowiązkowe obniżenie podatku naliczonego wynikającego z nierozliczonych transakcji zakupu po upływie 150 dni od terminu płatności.
 • Rozliczanie podatku VAT małego podatnika metodą kasową.
 • Pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o dane zawarte w rejestrach VAT.

Automatyzacja pracy:

 • Automatyczne ustawienia startowych parametrów nowego dokumentu w kontekście wybranego kontrahenta. Program umożliwia zapisanie dla każdego typu dokumentu, w kontekście każdego kontrahenta zestawu domyślnych ustawień startowych dokumentów, łącznie z parametrami wpisów do rejestrów VAT takimi jak wybór automatu dekretującego, zestaw wyróżników VAT, grupa podatkowa, stawki itp. Pozwala to skrócić do minimum czas potrzebny na wprowadzanie standardowych dokumentów. Niejednokrotnie po wybraniu kontrahenta wystarczy wprowadzić kwotę netto dokumentu, aby dokument został automatycznie zadekretowany.
 • Automaty księgujące VAT – umożliwiają zdefiniowanie dowolnej ilości schematów księgowań dokumentów. W trakcie rejestrowania dokumentów wystarczy wybrać odpowiedni schemat, po czym dokument może zostać w całości automatycznie zadekretowany.
 • Automatyczne, okresowe przeksięgowywanie i dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie i innych kwot rozliczanych w czasie - automaty księgujące programu umożliwiają zdefiniowanie planu przeksięgowań wskazanej kwoty w dekretowanym dokumencie. Plan przeksięgowań umożliwia rozłożenie jej na dowolną ilość okresów obrachunkowych i przypisanie każdej pozycji odpowiedniego schematu przeksięgowania. Podczas zamykania okresów obrachunkowych, Wapro Fakir umożliwia automatyczne tworzenie not księgowych zawierających wszystkie wymagane przeksięgowania kwot do rozliczenia w czasie, w danym okresie obrachunkowym.
 • Automatyczny import i dekretowanie dokumentów z systemu sprzedaży kadrowo – płacowego oraz zarządzania majątkiem firmy - program Wapro Fakir posiada wbudowane moduły automatycznego importu i dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów z powyższych aplikacji. W zależności od konfiguracji całego systemu, import dokumentów może odbywać się:
  • za pośrednictwem plików wymiany, gdy oba programy pracują w niezależnych bazach danych,
  • bezpośrednio, gdy oba programy pracują w jednej, wspólnej bazie danych (dotyczy wyłącznie w z programami systemu Wapro ERP).
 • W modułach importu można definiować schematy dekretowania wszystkich importowanych dokumentów, w tym dynamicznie prowadzić obliczenia, tworzyć opisy importowanych dokumentów. Zakres automatyzacji tego procesu zależy od programu, z którym współpracuje Wapro Fakir. Pełne możliwości automatyzacji wymiany danych możliwe są wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Wapro ERP.
 • Automatyczne naliczanie:
  • obowiązkowej korekty kosztów podatkowych zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • korekt podatku VAT - podstawy opodatkowania oraz podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy.
 • e-Archiwum - Moduł Zarządzania Dokumentami:
  • zapisywanie i przechowywanie e-Dokumentów,
  • e-Faktury (faktury elektroniczne),
  • kopie elektroniczne klasycznych dokumentów (skany dokumentów),
  • zapisywanie dokumentów w kontekście:
   • księgowanych dokumentów systemowych,
   • firmy,
   • kontrahentów ,
   • pracowników.
  • dostęp do dokumentów bezpośrednio w interfejsie programu. Na przykład zapisane w e-Archiwum e-Dokumenty do dokumentów systemowych, w interfejsie programu stanowią załączniki do zaksięgowanych dokumentów, a podgląd dostępny jest po przyciśnięciu jednego przycisku,
  • w wybranym kontekście można zapisać dowolnie wiele e-Dokumentów,
  • w systemach, w których program zarządzania sprzedażą Wapro Mag pracuje na wspólnej bazie z systemem Wapro Fakir, e-Dokumenty powiązane z dokumentami handlowymi w programie sprzedażowo-magazynowym są automatycznie widoczne jako załączniki zaksięgowanych dokumentów w programie finansowo-księgowym.
 • Automatyczne, dynamiczne opisy dokumentu oraz pozycji dokumentu  - w celu przyśpieszenia księgowania opisy mogą być w całości lub częściowo dynamicznie tworzone przez program. Program może tworzyć automatycznie opis składający się z stałego tekstu oraz dynamicznie wstawianych wartości pól nagłówka dokumentu czy pozycji dokumentu (numery, daty dokumentu). Dynamiczny opis nagłówka i pozycji może być niezależny.
 • Pobieranie danych i informacji z sieci:
  • automatyczne pobieranie kursów walut NBP, ECB,
  • pobieranie danych kontrahentów z GUS,
  • potwierdzanie numeru VAT kontrahentów UE (system VIES).
 • Korespondencja elektroniczna:
  • e-poczta – wewnętrzny klient pocztowy systemu Wapro ERP:
   • umożliwia obsługę dwóch kont pocztowych, konta firmowego oraz konta użytkownika programu,
   • umożliwia przechowywanie całej korespondencji z kontrahentami firmy w bazie danych programu,
  • powiadomienia SMS przez bramkę InfoBIP:
   • umożliwia seryjne wysyłanie powiadomień SMS do kontrahentów firmy z kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków firmy,
   • umożliwia tworzenie spersonalizowanych szablonów powiadomień w oparciu o dedykowany dla kontekstu zestawu zmiennych,
   • umożliwia pobieranie raportów statusów doręczeń.
 • Synchronizacja danych z pozostałymi aplikacjami systemu zarządzania firmą. Synchronizacja wspólnych danych jest możliwa wyłącznie pomiędzy aplikacjami systemu Wapro ERP.

Controlling:

 • Miejsca Powstawania Kosztów – moduł umożliwiający definiowanie, obsługę i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich analizą,
 • Plany budżetowe firmy – możliwość tworzenia rocznych lub częściowych planów budżetowych firmy z możliwością kontroli ich realizacji,
 • Analiza wskaźnikowa – obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie,
 • Raporty i zestawienia – możliwość tworzenia zarówno raportów i zestawień, do których dane pobierane są bezpośrednio z bazy danych programu bez złożonych kalkulacji, jak i raportów, w których prezentowane dane wymagają wstępnych obliczeń i kalkulacji:
  • zestawienia danych - możliwość podłączenia własnych raportów wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS lub modyfikacji istniejących raportów,
  • kalkulacje i obliczenia - możliwość tworzenia raportów prezentujących wyniki złożonych obliczeń i kalkulacji, np. rozbudowanego rachunku wyników, uwzględniającego wiele rodzaje działalności, z wynikami pośrednimi. Moduł wyposażony jest w zestaw formuł obliczeniowych, umożliwia również stosowanie obliczeń warunkowych.
 • Współpraca z programem Wapro Analizy – możliwość tworzenia dodatkowych raportów i zestawień w postaci zaawansowanych, wielowymiarowych analiz opartych o dane programu Wapro Fakir.