Przejdź do głównej zawartości

Analiza wskaźnikowa - wersja PRESTIŻ

Program Wapro Fakir Finanse i księgowość umożliwia kontrolę kondycji finansowej firmy poprzez zbadanie określających ją zaawansowanych wskaźników finansowych. Użytkownik musi zdefiniować pewne dane wstępne niezbędne do wyliczenia wskaźników, a następnie może wykonać analizę z wykorzystaniem programu MS Excel.

W celu uruchomienia modułu analiz wskaźnikowych użytkownik musi z menu głównego programu wybrać polecenie Definicje | Raporty | Analiza wskaźnikowa.

Definiowanie źródła danych

Po wywołaniu modułu analizy wskaźnikowej użytkownik dostanie na ekranie okno zawierające zestawienie będące źródłem danych dla naszej analizy. Po wybraniu przycisku Definicje pojawi się identyczne okno jak w przypadku definiowania standardowego raportu użytkownika.

Jedyna różnica polega na tym, że nie można edytować pozycji zestawienia i ilości kolumn, a jedynie formuły wyliczające dane dla odpowiednich pozycji.

Łatwo zauważyć, że pozycje naszego zestawienia w większości przypadków pokrywają się z odpowiednimi pozycjami bilansu czy rachunku wyników. Ponowna definicja danych jest jednak niezbędna z tego względu, że tamte raporty mogą być co do treści dowolnie modyfikowane przez użytkowników, podczas gdy formuły wyliczające wskaźniki muszą się odwoływać do sztywnych, konkretnych pozycji. Oczywiście użytkownik definiując źródła danych dla analizy wskaźnikowej nie musi po raz drugi definiować skomplikowanych formuł odwołujących się do kont - może jako źródła danych ustawić odpowiednie pozycje z poprzednio zdefiniowanych raportów - bilansu, rachunku wyników czy cash flow.

Po zdefiniowaniu formuł nasze dane źródłowe możemy wydrukować podobnie jak każdy inny raport użytkownika. W tym celu wystarczy z okna Zestawienia modułu analizy wskaźnikowej wybrać przycisk Drukuj.

Zaawansowana analiza wskaźnikowa

Po zdefiniowaniu formuł dla danych źródłowych możemy wyliczyć i opublikować nasze wskaźniki finansowe w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. W tym celu w oknie Zestawienia wybieramy przycisk Pokaż. Na ekranie pojawi się okno umożliwiające ustawienie dodatkowych parametrów analizy:

WAPRO Fakir. Okno - Parametry analizy wskaźnikowej

W oknie tym możemy przede wszystkim ustalić przedziały czasowe dla których mają być wyliczane wskaźniki. Wskaźniki zostaną wyliczone dla każdego przedziału czasowego niezależnie i wyświetlone w sąsiednich kolumnach, dzięki czemu łatwo będzie odczytać, jak przebiega ich zmiana w czasie.

Jeśli drukujemy ponownie zestawienie dla tych samych źródeł i tych samych przedziałów, możemy odznaczyć przycisk Nowe generowanie zestawienia. W takim przypadku program nie będzie ponownie wyliczał wartości, tylko odwoła się do ostatnio zapisanych, co spowoduje szybsze wygenerowanie zestawienia.

Ponadto, w zależności od ustawionych parametrów, program może do wyliczania danych użyć wartości z wszystkich lub tylko zatwierdzonych dokumentów oraz ewentualnie zignorować dane z dokumentów przypisanych do okresu bilans zamknięcia. Jest to przydatne w sytuacji, gdy odwołujemy się do sald kont wynikowych na koniec roku, ale przed ich wyksięgowaniem na wynik finansowy. W takiej sytuacji stosowne wyksięgowania robimy (np. pod datą ostatniego dnia roku) w okresie BZ, zaś na sprawozdaniu zaznaczamy opcję pomijania księgowań z tego okresu, wskutek czego otrzymujemy niezerowe saldo kont wynikowych.

Po odpowiednim zdefiniowaniu parametrów wybieramy przycisk Analiza MS Excel. Program automatycznie wylicza dane, a następnie, po odpowiednim sformatowaniu - publikuje w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Użytkownik musi tylko podać nazwę pliku xls, pod jaką mają być zapisane dane.

WAPRO Fakir. Przykładowa analiza wskaźnikowa w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel