Przejdź do głównej zawartości

Magazyn walut

Wprowadzenie

"Magazyn walut" w programie Wapro Fakir Finanse i księgowość jest to kompletny moduł wyposażony w samodzielne okno przeglądarki> umożliwiające przeglądanie i analizowanie wycen zaksięgowanych walutowych transakcji rozchodu środków finansowych. Moduł wyposażony jest w mechanizmy kontroli oraz automatycznego naliczania i ewentualnego księgowania naliczonych korekt.

Konfiguracja

Przed rozpoczęciem korzystania z "Magazynu walut" uprzednio należy zdefiniować w parametrach firmy kilka parametrów konfiguracyjnych. Do prawidłowego działania modułu wymagane jest zdefiniowanie w sekcji Różnice kursowe / magazyn walut co najmniej czterech poniższych parametrów:

WAPRO Fakir. Okno - Parametry pracy firmy, Wykaz kont związanych z magazynem walut

 • Zrealizowane różnice kursowe dodatnie - parametr określa numer konta, na którym program będzie rejestrował zrealizowane dodatnie różnice kursowe;

 • Zrealizowane różnice kursowe ujemne - parametr określa numer konta, na którym program będzie rejestrował zrealizowane ujemne różnice kursowe;

 • Wykaz kont związanych z magazynem walut - parametr określa konta walutowe, które będą obsługiwane przez magazyn walut;

 • Wypływy, dla których zabrakło środków własnych - parametr określa sposób działania procedury kontroli i naliczania korekt magazynu walut, w sytuacjach kiedy w magazynie zabrakło środków własnych do rozliczenia kolejnego rozchodu, co może mieć miejsce np. w przypadku kredytu w rachunku bieżącym lub podobnym.

  Dostępne są do wyboru dwie wartości parametru:

  • Nalicz korekty z pierwszych wpływów - procedura rozliczy rozchód z pierwszych dostępnych wpływów waluty;
  • Nie naliczaj korekt - procedura kontroli i naliczania korekt pominie analizę rozchodów, dla których zabrakło środków własnych w magazynie walut, przyjęta zostanie wycena po kursie wprowadzonym w trakcie rejestrowania rozchodu;
Uwaga

Aby utrzymać poprawne działanie modułu magazynu walut w kolejnych latach obrotowych, niedozwolona jest zmiana numerów kont związanych z magazynem walut na przełomie roku obrotowego. Numery kont związanych z magazynem walut muszą być niezmienne w całym okresie.

Główne okno

Magazyn walut dostępny jest z menu głównego programu: Zakładka: Księga główna | Magazyn walut. Po przyciśnięciu ikony Magazyn walut na ekranie wyświetlone zostanie główne okno modułu:

WAPRO Fakir. Okno - Magazyn walut

Podpowiedź

Na powyższym przykładzie okno wypełnione jest już dla celów demonstracyjnych przykładowymi danymi. Podczas pierwszego uruchomienia modułu okno nie zawiera żadnych danych.

Okno podzielone jest na trzy główne sekcje. Po lewej stronie, domyślnie widoczna jest pionowa lista wykonanych zestawień w module, która może zostać przełączona na widok drzewka filtrowania, jak widać poniżej.

WAPRO Fakir. Okno - Magazyn walut, drzewko wyboru, zakładka: Zestawienia WAPRO Fakir. Okno - Magazyn walut, drzewko wyboru, zakładka: Filtr

Uwaga

Działanie obu "drzewek wyboru" sumuje się, jeżeli np. w filtrze zaznaczona zostanie gałąź "Wpływy", to po wybraniu dowolnego zestawienia, za dowolny okres, na głównej liście okna wyświetlone zostaną wyłącznie przychody. O ustawieniu innej gałęzi wyboru niż "Wszystkie" w zakładce "Filtr" informuje czerwony kolor nazwy zakładki.

Natomiast po prawej stronie widoczne są dwie sekcje, w górnej części chronologiczna lista operacji walutowych a w dolnej dodatkowe informacje dotyczące wybranej na górnej liście transakcji. Sekcja informacji dodatkowych podzielona jest na trzy zakładki:

 • Rozliczenie - rodzaj wyświetlanych w zakładce danych uzależniony jest od rodzaju wybranej na górnej liście operacji.

  • jeżeli wybrana została transakcja przychodu (oznaczona zieloną strzałką skierowaną do góry), w zakładce pojawi się lista rozchodów, które zostały rozliczone tym przychodem;
  • jeżeli wybrana została transakcja rozchodu (oznaczona czerwoną strzałką skierowaną do dołu), w zakładce pojawi się lista przychodów, z których rozliczony został wskazany rozchód;
 • Podsumowanie - zakładka podsumowania działa standardowo, analogicznie do innych okien w programie. Prezentuje podsumowanie widocznych lub zaznaczonych na głównej liście okna pozycji.

 • Korekta wyceny - Jeżeli dla naliczonego za wybrany okres zestawienia wymagana była korekta naliczonych wcześniej różnic kursowych, w zakładce wyświetlane są dekrety dokumentu korygującego.

Bezpośrednio po otwarciu okna wyświetla ono chronologicznie wszystkie zaksięgowane w "magazynach walut" transakcje walutowe tj. transakcje zaksięgowane na kontach zdefiniowanych w parametrach firmy jako wartość parametru Wykaz kont związanych z magazynem walut. Można ograniczyć zakres wyświetlanych danych do wybranego okresu lub rodzaju transakcji, zmieniając wybór na drzewku filtrowania. Dalsze ograniczanie zakresu wyświetlanych danych na głównej liście okna można uzyskać po zmianie parametrów wyboru pól: "Waluta" i "Konto". Aby w oknie wyświetlić listę transakcji dotyczących wyłącznie jednej wybranej waluty wystarczy zmienić wartość wyboru na widocznej poniżej liście rozwijanej pola "Waluta". Na liście okna przeglądarki wyświetlone zostaną transakcje dla wybranej waluty na wszystkich kontach (magazynach walut).

WAPRO Fakir. Okno - Magazyn walut, przykład filtrowania

Podobnie można ograniczyć zakres wyświetlanych danych zmieniając wartość listy rozwijanej pola "Konto". Po wybraniu konta, na głównej liście okna wyświetlone zostaną transakcje zaksięgowane na wskazanym koncie.

Uwaga

Zakres wyświetlanych danych głównej listy okna przeglądarki jest sumą działania wyboru: "Waluta" i "Konto" oraz drzewka "Zestawienia / Filtr" znajdującego się poniżej w/w pól.

Jeżeli w wyniku przeliczenia wszystkich transakcji walutowych w magazynach walut, kontach księgowych oznaczonych w parametrach firmy jako magazyny walut, moduł wykrył rozbieżności pomiędzy wyceną transakcji rozchodu w dokumencie finansowym, której nie można już poprawić. Program może automatycznie skorygować takie różnice księgując je w odpowiednim dokumencie. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku importu dokumentów finansowych z innych systemów do programu Wapro Fakir Finanse i księgowość.

Aby automatycznie zaksięgować taką korektę wystarczy przycisnąć przycisk Księguj lub użyć skrótu klawiszowego [Ctrl+K]. Natomiast aby wyświetlić taki dokument dla, wybranego zestawienia, należy przycisnąć przycisk Dokument lub użyć skrótu klawiszowego [Ctrl+D].

Zestawienie transakcji

Podstawową funkcjonalnością "Magazynu walut" jest możliwość wykonania każdorazowo po zakończeniu wszystkich księgowań okresu rozliczeniowego, a przed naliczeniem zaliczki na podatek dochodowy wykonanie zestawienia wszystkich transakcji walutowych z równoczesną wyceną rozchodów walut zgodnie z metodą FIFO.

Podpowiedź

Program obecnie wycenia rozchody walut metodą FIFO tzn. "pierwsze weszło, pierwsze wyszło".

Podpowiedź

Moduł umożliwia naliczenia ciągłe zestawień tj. od ostatniego naliczonego zestawienia do dowolnie wybranej daty, jednak zalecamy wykonywanie zestawień dla każdego okresu rozliczeniowego.

Podpowiedź

W celu uzyskania poprawnych wyników obliczeń należy szczególnie dbać o chronologię rejestrowania operacji walutowych oraz poprawność wprowadzania kursów przychodów walutowych środków finansowych.

Naliczone tą metodą zestawienia umożliwiają łatwą kontrolę wyceny rozchodów walut a dodatkowo, w przypadku pojawienia się jakichś rozbieżności wykazują ich kwoty. Dodatkowy mechanizm umożliwia automatyczne księgowanie korekt wykazanych rozbieżności. Może być to szczególnie przydatne w przypadkach kiedy nie można już poprawić dokumentu źródłowego lub jeżeli walutowe dokumenty finansowe (wraz z wyceną rozchodów) są zaimportowane do programu z innego systemu.

W celu wykonania zestawienia za kolejny okres należy w lewej, górnej części okna przycisnąć przycisk "Dodaj nowe zestawienie", przycisk widoczny poniżej.

WAPRO Fakir. Okno - Magazyn walut, dodawanie nowego zestawienia

Podpowiedź

Przycisk WAPRO Fakir. Przycisk - Usuń zestawienie umożliwia usunięcie ostatniego naliczonego zestawienia. Jeżeli w ostatnim okresie wystawione zostały dokumenty z dekretami korygującymi naliczone wcześniej różnice kursowe, program opcjonalnie zaproponuje ich usunięcie.

WAPRO Fakir. Okno - Kontrola wyceny rozchodowanych walut

Po wstawieniu daty do jakiej ma być wykonane zestawienie i przyciśnięciu przycisku Wykonaj zestawienie lub użyciu skrótu F10 oraz dodatkowym potwierdzeniu, program wykona automatycznie zestawienie.

WAPRO Fakir. Okno - Magazyn walut

Jak widać na powyższym obrazie, na liście zestawień pojawiło się wykonane zestawienie za okres od 1.05.2013 do 31.05.2013 roku, w którym w na przykładowym koncie walutowym (magazynie walut) "130-EUR" zaksięgowany jest jeden rozchód w kwocie 10 000,00 EUR. Rozchód w wyciągu 0012/WB/13 pozycja 1, wyceniony był po kursie 4,050000 co wyniosło 40 500,00 PLN natomiast wycena wg magazynu walut wyniosła 37 519,50 PLN. W sekcji informacji dodatkowych, w zakładce widoczne są przychody, z których rozliczany był powyższy rozchód. Z wpływu (00010/WB/13 poz. 1) rozliczono 4 805,00 EUR po kursie 3,70000 oraz 5 195,00 EUR z kolejnego wpływu, wycenionego po kursie 3,8000. W efekcie różnica w wyceni9e pomiędzy zaksięgowanym dokumentem finansowym a wyceną FIFO wyniosła 2 980,50 PLN.

Jeżeli np. nie ma możliwości dokonania poprawienia wyceny dokumentu finansowego, w programie można automatycznie wystawić dokument z zadekretowaną korektą naliczonych różnic kursowych. Przed przyciśnięciem przycisku Koryguj należy zaznaczyć rozchody, których korekta ma być zaksięgowana. W naszym przykładzie jest to w/w jeden rozchód. Po przyciśnięciu przycisku Koryguj, na ekranie pojawi się formatka umożliwiająca wybranie rodzaju dokumentu, okresu obrotowego oraz daty księgowania dokumentu korygującego.

WAPRO Fakir. Okno - Księgowania automatyczne

Po utworzeniu dokumentu korygującego, w oknie magazynu walut, w sekcji dodatkowych informacji na zakładce "Korekta wyceny" widoczny jest zaksięgowany dekret korygujący w kwocie 2 980,50 PLN.

WAPRO Fakir. Okno - Magazyn walut, korekta wyceny, po utworzeniu dokumentu korygującego

Rejestrując powyższe zestawienia dla każdego okresu rozliczeniowego, można bardzo szybko przeanalizować wszystkie transakcje walutowe przeprowadzone w dowolnym okresie. Na przykład:

WAPRO Fakir. Okno - Księgowania automatyczne

W powyższym zestawieniu za styczeń widoczne są chronologicznie ustawione trzy przychody (oznaczone dla ułatwienia zieloną strzałką) oraz dwa rozchody (oznaczone strzałką czerwoną). Na głównej liście wskazany jest pierwszy z rozchodów a w sekcji informacji dodatkowej widać, że rozliczany jest kolejno od pierwszego zarejestrowanego przychodu, w tym przypadku bilansu otwarcia.

Jeżeli na głównej liście pojawi się pozycja oznaczona kolorem czerwonym, oznacza to, że w magazynie brakuje środków własnych (kredyt w rachunku bieżącym lub np. błąd w księgowaniu transakcji walutowych). W takiej sytuacji program postępuje zgodnie z ustawieniem parametru konfiguracyjnego firmy - Wypływy, dla których zabrakło środków własnych

Pola wyświetlane na listach okna

Dokładne znaczenia każdego pola listy zależne jest od tego jakiego rodzaju transakcji dotyczy, przychodu czy rozchodu. Na głównej liście dostępne są pola:

 • Waluta - Symbol waluty operacji;
 • Konto - Numer konta, na którym zaksięgowana została operacja;
 • Lp - Liczba porządkowa w magazynie walut;
 • Data księg. - Data księgowania transakcji;
 • Nr ewidencyjny - Numer ewidencyjny dokumentu, w którym zaksięgowana jest transakcja;
 • Nr poz. - Numer pozycji w dokumencie księgowym;
 • Kwota /wal/ - Całkowita kwota transakcji wyrażona w walucie transakcji;
 • Kurs wyceny - Kurs, po którym została przeliczona w dokumencie księgowym kwota transakcji na PLN;
 • Wycena - Przeliczona na PLN, po kursie wyceny, całkowita kwota operacji walutowej;
 • Rozliczono - Wyrażona w walucie część przychodu lub rozchodu podlegająca rozliczeniu;
 • Wycena rozliczenia - Wyrażona w PLN część przychodu lub rozchodu podlegająca rozliczeniu, wyceniona po kursie z dokumentu finansowego;
 • Wycena rozl. wg mag. wal. - Wyrażona w PLN część rozchodu podlegająca rozliczeniu, wyceniona metodą przyjętą w magazynie walut;
 • Różnica wycen - Różnica pomiędzy wyceną rozchodu zaksięgowaną w dokumencie finansowym a wyceną zgodną z przyjętą metodą w magazynie walut;
 • Zaksięgowano - Zaksięgowana kwota korekty różnicy wycen;
 • Do zaksięgowania - Pozostałe do zaksięgowania kwota korekty różnicy wycen;
 • Pozostało - Wyrażona w walucie pozostała, nierozchodowana część przychodu;
 • Data dok. - Data wystawienia dokumentu źródłowego dokumentującego operację walutową;
 • Nr dokumentu - Numer dokumentu źródłowego dokumentującego operację walutową;
 • Opis - Opis pozycji;

W sekcji informacji dodatkowych, w zakładce Rozliczenie dostępne są pola:

 • Data księg. - Data księgowania transakcji;
 • Nr ewidencyjny - Numer ewidencyjny dokumentu, w którym zaksięgowana jest transakcja;
 • Nr pozycji - Numer pozycji w dokumencie księgowym;
 • Kwota /wal/ - Całkowita kwota transakcji wyrażona w walucie transakcji;
 • Kurs wyceny - Kurs, po którym została przeliczona w dokumencie księgowym kwota transakcji na PLN;
 • Wycena - Przeliczona na PLN, po kursie wyceny, całkowita kwota operacji walutowej;
 • Rozliczono - Wyrażona w walucie część przychodu lub rozchodu podlegająca rozliczeniu;
 • Wycena rozl. wg mag. wal. - Wyrażona w PLN część rozchodu podlegająca rozliczeniu, wyceniona metodą przyjętą w magazynie walut;
 • Konto - Numer konta, na którym zaksięgowana została operacja;
 • Data dok. - Data wystawienia dokumentu źródłowego dokumentującego operację walutową;
 • Nr dokumentu - Numer dokumentu źródłowego dokumentującego operację walutową;
 • Opis - Opis pozycji
Podpowiedź

Kolejność pól na wyświetlanej liście można dowolnie zmieniać i zapisywać układ. Opcja w menu podręczne głównej listy: Konfiguracja kolumn.

Podpowiadanie wyceny rozchodów walut

Wstęp

Uwaga
 • Operacja inicjowania mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodów walut może być przeprowadzona wyłącznie w przypadku kiedy na walutowych kontach związanych z magazynem walut istnieją zapisy księgowe.
 • Aby utrzymać poprawne działanie modułu magazynu walut oraz mechanizmy podpowiadania wyceny walut zgodnej z magazynem walut w kolejnych latach obrotowych, Niedozwolona jest zmiana numerów kont związanych z magazynem walut na przełomie roku obrotowego. Numery kont związanych z magazynem walut muszą być w całym okresie niezmienna.

Działanie mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut polega na rozchodowywaniu walut metodą analogiczną do działania magazynu, Waluty rozchodowywane zgodnie z przyjętą metodą, w tym przypadku FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło). W magazynie walut przychody są ustawione chronologicznie a każda transza przychodów jest odpowiednio wyceniona w PLN. Mechanizm automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych waluty sumuje wycenę w PLN, nierozchodowaną jeszcze walutę z kolejnych przychodów, rozpoczynając od najstarszych.

Informacja

W sytuacjach kiedy rozchodowywana partia waluty składa się z dwóch lub więcej transz przychodów o różnych kursach przeliczeniowych przyjętych do wyceny przychodu, wynikowy kurs przyjęty do wyceny rozchodu powstaje w wyniku podzielenia sumy wartości rozliczanych transz przychodów wyrażonej w PLN przez wartość wyrażoną w walucie. W związku z tym, podpowiadany kurs nie pochodzi z tabeli kursów, jest wartością obliczeniową.

Podpowiadane przez automat wartości wyceny w PLN lub kurs można oczywiście zmienić, zaburzając tym samym działanie magazyny walut, decyzja należy do użytkownika. Podczas przeprowadzania kontroli rozliczeń w magazynie walut, powstała różnica zostanie wykazana. Będzie ją można lub nie, skorygować.

Konfiguracja i uruchamianie mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut

Podpowiadanie wyceny rozchodów walut w dokumentach finansowych działa wyłącznie dla kont księgowych, które w parametrach firmy zostały zdefiniowane jako związane z magazynem walut. Aby powiązać konto z magazynem walut, w parametrach firmy, w sekcji Różnice kursowe / magazyn walut należy w pozycji Wykaz kont związanych z magazynem walut dodać konta, na których ma działać mechanizm podpowiadania wyceny.

Uwaga

Podpowiadanie wyceny rozchodów walut działa wyłącznie na kontach związanych z magazynem walut.

Drugim warunkiem koniecznym do uruchomienia tego mechanizmu jest ustawienie w parametrach firmy, w Sekcja: Wprowadzanie pozycji dokumentu | Pozycja: Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wypływy) wartości zgodnie z magazynem walut. Jeżeli ten parametr nie będzie ustawiony na w/w wartość. Podczas rejestrowania rozchodu waluty w dokumencie finansowym, automatycznie podpowiadanych będzie kurs z tabeli kursów w zależności od ustawienia:

 • Narodowego Banku Polskiego
 • Banku, z usług którego korzysta firma
Uwaga

Po ustawieniu dla parametru Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wypływy) wartości zgodnie z magazynem walut, automatyczne podpowiadanie wyceny rozchodów walut zgodnej z magazynem walut działa wyłącznie dla kont powiązanych z magazynem walut. Na kontach niezwiązanych z magazynem walut, kurs dla rozchodów walut podpowiadany będzie zgodnie z ustawieniem parametru Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wpływy).

Inicjowanie mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut

Proces inicjowania wymagany jest wyłącznie w firmach, w których w momencie uruchamiania mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny zgodnie z metodą magazynu walut, mają już zapisy na kontach walutowych, które zostały powiązane z magazynem walut. W nowo zakładanych firmach lub w firmach, w których do tej pory nie było zapisów na kontach walutowych, proces inicjowania nie jest wymagany.

Proces inicjowania polega na określeniu dnia, od którego przychody walut będą brane pod uwagę przez mechanizm automatyczne wyceny rozchodów walut.

Uwaga

Domyślnie program przyjmuje dla każdej waluty na każdym koncie walutowym, pierwszy dzień pierwszego zarejestrowanego w programie roku obrotowego firmy.

W szczególnych przypadkach, dla każdej waluty, na dowolnym koncie walutowym powiązanym z magazynem walut można ustawić indywidualną datę rozpoczęcia.

Uwaga
 • Proces inicjowania można przeprowadzać wielokrotnie. Po zmianie daty należy przeprowadzić aktualizację stanu wyceny.
 • Proces inicjowania nie zmienia żadnych danych finansowo

Operację inicjowania przeprowadza się po przyciśnięciu przycisku Ustawienia wyceny w prawym dolnym roku okna przeglądarki magazynu walut. Po przyciśnięciu tego przycisku na monitorze wyświetlona zostanie formatka Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut:

WAPRO Fakir. Okno - Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut

W celu zainicjowania mechanizmu automatycznego podpowiadania kursu wystarczy na powyższej formatce przycisnąć przycisk 1) Inicjalizacja magazynu walut. A następnie przycisnąć przycisk Wykonaj.

Informacja

Przycisk Wykonaj działa w kontekście wybranego przycisku opcji, w górnej części okna.

Na ekranie pojawi się formatka Aktualizacja stanu magazynu walut. Poniżej pokazane jest ustawienie indywidualnego uruchamiania mechanizmu dla waluty EUR na przykładowym koncie związanym z magazynem walut 131-EUR z ustawioną datą zainicjowania działania mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodów walut. W przypadku kiedy nie ma potrzeby indywidualnego uruchamiania mechanizmy wystarczy wybrać opcją Zastosuj dla wszystkich walut i kont księgowych a następnie przycisnąć przycisk Aktualizuj.

WAPRO Fakir. Okno - Inicjalizacja magazynu walut

Po zamknięciu powyższej formatki na ekranie pozostanie okno Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut na, którym widoczny jest pierwszy systemowy zapis oraz nowa informacja o zapisanym ustawieniu. Podobnie należy postąpić z pozostałymi magazynami tj parami waluta | konto księgowe związane z magazynem walut, w naszym przykładzie USD na koncie 131-USD.

WAPRO Fakir. Okno - Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut, pierszy systemowy zapis oraz informacja o zapisanym ustawieniu

Jak widać, na liście widocznej powyżej formatki widoczne są, pomimo dodania dwóch ustawień, trzy wiersze. Wiersz utworzony przez program, który w kolumnach: waluta oraz konto na wartość wszystkie, określa działanie mechanizmu, dla nowych, dodanych kont księgowych związanych z magazynem walut i walut. Ilość wierszy na liście zależy od ilości indywidualnie definiowanych momentu uruchomienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodów walut. W powyższym przykładzie zdefiniowane zostały dwa ustawienia, każde dla innego dnia startu.

Aktualizacja stanu wyceny magazynu walut

Informacja
 • Operacja aktualizacji stanu wyceny magazynu walut może być przeprowadzona wyłącznie w przypadku kiedy na walutowych kontach związanych z magazynem walut istnieją zapisy księgowe. Na formatce aktualizacji dostępne do wyboru są tylko walutowe konta księgowe i waluty, na których zaksięgowane są co najmniej operacje przychodu. W przeciwnym przypadku nie da się jej przeprowadzić.
 • Podobnie aktualizacja nie zostanie przeprowadzona jeżeli w tym momencie saldo dla wybranej pary konto księgowe | waluta jest ujemne (Ct). Jeżeli na koncie walutowym pojawią się wpływy i saldo będzie większe od zera (Dt) będzie można przeprowadzić aktualizację.

Proces aktualizacji stanu wyceny polega na przeprowadzeniu przez program wewnętrznej "inwentaryzacji" stanu wyceny dotychczas przeprowadzonych operacji przychodów i rozchodów walut. Może być przeprowadzana wielokrotnie a jej przeprowadzenie jest wymagana;

 • bezpośrednio po uruchomieniu mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodów walut, jeżeli na

 • po przeprowadzeniu operacji mogących wpłynąć na zmianę stanu wyceny magazynu takich jak zmiana dat dokumentów finansowych, zmiana kwot przychodów lub rozchodów, w przeciwnym przypadku magazyn walut nie będzie działał prawidłowo.

  Informacja

  Aktualizacja stanu wyceny magazynu walut nie zmienia zaksięgowanych danych.

W celu przeprowadzenia tej operacji należy w oknie przeglądarki magazynu walut przycisnąć przycisk Ustawienia wyceny a ekranie wyświetlone zostanie okno Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut. Po wybraniu opcji 2) Aktualizacja stanu magazynu walut i przyciśnięciu przycisku ekranowego Wykonaj, podobnie to omawialiśmy w przypadku inicjowania mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut, w oknie Aktualizacja stanu magazynu walut:

WAPRO Fakir. Okno - Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut

można dla każdej waluty oraz każdym walutowym koncie księgowym związanym z magazynem walut indywidualnie zdefiniować datę, od której rozpoczęta zostanie aktualizacja. Data ta nie może być wcześniejsza niż data zainicjowania mechanizmu podpowiadania dla wybranej pary: Konto księgowe | Waluta.

W przypadku konieczności przeprowadzenia aktualizacji stanu magazynu walut po dokonanych korektach, zmianach, które wpływają na stan magazynu walut, wystarczy jako datę startu ustawić np. pierwszy dzień miesiąca, w którym dokonana została pierwsza zmiana. Aktualizacja przeprowadzana jest zawsze od wybranej daty do ostatniego zaksięgowanego dokumentu. Niezależnie czy aktualizacja jest przeprowadzana po zainicjowaniu mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodów walut czy też po korekcie walutowych danych księgowych, w oknie Aktualizacja stanu magazynu walut należy wybrać jedną lub wiele par: konto księgowe | waluta, dla których ma być przeprowadzona aktualizacja, ustawić datę startową aktualizacji i przycisnąć przycisk Aktualizuj.

WAPRO Fakir. Okno - Aktualizacja stanu magazynu walut

Jeżeli dla wszystkich par: konto księgowe | waluta aktualizacja ma być przeprowadzona od jednej daty, po zaznaczeniu w oknie wszystkich w/w par, aktualizację wystarczy przeprowadzić jeden raz. Natomiast jeżeli aktualizacja musi być przeprowadzana od różnych dat dla różnych par: konto księgowe | waluta, aktualizacja musi być przeprowadzona tyle razy ile jest dat początkowych. Po zamknięciu formatki Aktualizacja stanu magazynu walut w oknie Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut pojawi się lista wykonanych operacji, podobna do poniższego przykładu.

WAPRO Fakir. Okno - Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut, lista wyświeltonych operacji