Przejdź do głównej zawartości

Przeglądanie danych

Aczkolwiek program pozwala na otrzymanie kompletu informacji o zapisach na kontach z poziomu modułu przeglądania dokumentów, to jednak w systemie wydzielony jest moduł Księga Główna, który w sposób formalny (zgodnie z ustawą o rachunkowości) umożliwia analizę zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych (w tym również ksiąg walutowych) oraz tworzenie i drukowanie wszelkiego rodzaju analiz i wydruków urzędowych i statystycznych.

Wprowadzenie

Program umożliwia przeglądanie zapisów na kontach księgowych w dwóch podstawowych układach:

  • wg kont oraz
  • wg okresów obrachunkowych.

W pierwszym przypadku uzyskujemy informację o zapisach (obrotach) na kontach w ramach kolejnych okresów obrotowych, w drugim – o zapisach w miesiącu – w ramach kolejnych kont.

Przeglądanie wg kont

Przeglądanie zapisów wg kont

Przeglądanie dekretów na kontach księgowych wg kont jest możliwe po wybraniu z menu głównego polecenia Księga główna | Przeglądanie/Wg kont. Na ekranie pojawia się wówczas okno przeglądania danych, przedstawiające domyślnie wszystkie zapisy na poszczególnych kontach w ramach bieżącego roku obrotowego, w walucie ustawionej jako aktywna parametrach pracy użytkownika.

WAPRO Fakir. Przeglądanie dekretów wg kont

Z lewej strony okna wyświetlony jest plan kont w postaci drzewa (z możliwością filtrowania). Przemieszczając się po poszczególnych kontach możemy prześledzić zapisy na dowolnym koncie w ramach bieżącego roku obrotowego. Zapisy te mogą być uporządkowane bądź przefiltrowane wg ogólnych zasad jakimi cechuje się typowe okno przeglądania danych.

Dodatkowo, w dolnej części ekranu otrzymujemy bądź szczegółową informację o dokumencie, z jakiego dany dekret powstał, bądź podsumowanie wyświetlonych/zaznaczonych zapisów na koncie. Te dodatkowe informacje możemy oczywiście ukrywać (odpowiedni przycisk w pasku narzędzi okna lub kombinacja [Ctrl+P] z klawiatury), zwiększając tym samym obszar dla wyświetlania samych dekretów.

Przy pomocy przycisku Dokument mamy też możliwość podglądu lub edycji dokumentu, z którego powstał dany dekret.

Przeglądanie obrotów wg kont

Poza wyświetleniem zapisów dla konta, możemy w prosty sposób obejrzeć obroty, jakie w kolejnych miesiącach z tych zapisów wynikają. Wystarczy wybrać odpowiedni przycisk z paska narzędzi okno, lub kombinację [Ctrl+W] z klawiatury, aby dla wskazanego konta otrzymać komplet informacji na temat obrotów i sald w kolejnych miesiącach bieżącego roku obrotowego.

WAPRO Fakir. Przeglądanie obrotów wg kont

Raport z konta

Oprócz opisanych wyżej możliwości, program pozwala na szczegółowe śledzenie operacji na pojedynczym koncie dzień po dniu, w zadanych przedziałach czasowych. Służy do tego specjalna funkcja dostępna po wybraniu z menu głównego polecenia: Księga główna/Przeglądanie/Raport z konta. Po jej wybraniu pojawia się okienko pozwalające wybrać konto i przedział czasowy jaki będzie analizowany, a następnie – okno przeglądania danych, zawierające szczegółowe zapisy na wskazanym koncie.

WAPRO Fakir. Raport z konta

Wspomniane okno budowane jest w sposób dość specyficzny. Mianowicie – zadany przedział czasowy jest rozbijany na drzewie filtrów na poszczególne dni, dzięki czemu mamy wygodną możliwość analizowania zapisów bądź sumarycznie w danym przedziale, bądź też kolejno dzień po dniu. Przy wykorzystaniu przycisków do obsługi drzewa możemy budować dowolną ilość takich przedziałów czasowych dla jednego bądź wielu kont. Oprócz tego istnieje możliwość wyboru według której daty (księgowania czy dokumentu oryginalnego) ma być określany przedział czasowy, a także możliwość wyboru waluty dodatkowo ograniczającej zakres analizowanych dokumentów.

Okno wyposażone jest w standardowe mechanizmy sortowania i wyszukiwania danych oraz stopkę umożliwiającą podsumowanie lub wyświetlenie szczegółów związanych ze wskazanym zapisem na koncie. Istnieje także możliwość dokładnego obejrzenia dokumentu źródłowego, z którego został utworzony wskazany zapis na koncie. Każda informacja wyświetlana na ekranie tradycyjnie może być ponadto niezwłocznie wydrukowana na ekran monitora lub drukarkę. Z tego poziomu istnieje możliwość uzyskania wydruku w formacie raportu kasowego lub bankowego.

Informacja

Raport z konta bazuje na datach księgowania i dokumentu, a nie na przyporządkowaniu dokumentu do danego okresu obrotowego. Stąd - jeśli data księgowania dokumentu leży poza okresem obrotowym do którego przypisano dokument - może wystąpić naturalna rozbieżność między raportem z konta a zestawieniem zapisów/sald i obrotów na koncie w miesiącu.

Grupowa zamiana konta księgowego

W oknie przeglądarki księgi głównej wg kont dostępna jest funkcjonalność grupowej zmiany konta księgowego. Polecenie zmiany konta dostępne jest z menu podręcznego (po przyciśnięciu prawego przycisku myszy) na głównej liście okna. Operacja grupowej zmiany konta ma zastosowanie techniczne, w wyniku jej działania można zmienić dla wszystkich zaznaczonych zapisów w księdze konto księgowe.

WAPRO Fakir. Przeglądanie obrotów wg kont - Grupowa zmiana konta księgowego

Ze względu na możliwość popełnienia, w bardzo prosty sposób poważnych błędów, dostęp do niej powinni mieć wyłącznie wybrani użytkownicy programu. W związku z tym, do jej użycia wymagane jest posiadanie specjalnych uprawnień.

WAPRO Fakir. Uprawnienia - zmiana konta księgowego

Drukowanie przeglądanych danych

Oczywiście z poziomu przeglądania danych wg kont możliwe jest wydrukowanie analizowanych informacji. Przy tym przycisk Drukuj zachowuje się kontekstowo i w zależności od aktywnego widoku pozwala wydrukować bądź zapisy, bądź obroty dla wszystkich lub wybranych (poprzez założenie filtru) kont. W przypadku przeglądania zapisów istnieje dodatkowo możliwość wydruku tylko niektórych, zaznaczonych przez operatora pozycji.

Przegladnie wg okresów

Niezależnie od możliwości przeglądania zapisów i obrotów na kontach księgi głównej w układzie wg kont, program pozwala na uzyskanie analogicznej informacji w nieco innej płaszczyźnie, mianowicie wg okresów obrotowych.

Przeglądanie zapisów wg okresów

Po wybraniu z menu głównego polecenia: Księga główna/Przeglądanie/ Wg okresów, na ekranie otrzymujemy okno, które domyślnie wyświetla zapisy dla wszystkich kont w kolejnych miesiącach obrachunkowych bieżącego roku.

WAPRO Fakir. Przeglądanie zapisów wg okresów

W tym widoku z lewej strony otrzymujemy okresy obrachunkowe zdefiniowane w bieżącym roku obrotowym, z prawej zaś – zapisy jakie na poszczególnych kontach wystąpiły w danym okresie. Dodatkowo w dolnej części ekranu możemy otrzymać bądź szczegółową informację na temat dokumentu, z którego dany zapis powstał, bądź podsumowanie wszystkich/zaznaczonych zapisów.

Oczywiście – również w tym przypadku możliwe jest porządkowanie i filtrowanie zapisów w sposób ogólnie przyjęty w oknach przeglądania danych.

I również – jak podczas przeglądania zapisów wg kont – istnieje możliwość obejrzenia lub edycji (przycisk Dokument) dokumentu źródłowego, z którego powstał dany zapis.

Przeglądanie obrotów wg okresów

Podobnie jak w przypadku przeglądania danych wg kont, również tutaj w prosty sposób możemy podejrzeć obroty i salda poszczególnych miesięcy wynikające z wprowadzonych dokumentów. Wystarczy wybrać odpowiedni przycisk z paska narzędzi okna (lub kombinację Ctrl+W z klawiatury) aby uzyskać oczekiwane informacje.

WAPRO Fakir. Przeglądanie obrotów wg okresów

Oczywiście również w tym przypadku możliwe jest z wydrukowanie zarówno zapisów, jak i zestawienia sald i obrotów dla wszystkich lub wybranych okresów i kont.

Przeglądanie danych MPK

Niezależnie od możliwości przeprowadzenia zaawansowanej analizy MPK z wykorzystaniem programu Wapro Analizy Analizy Wielowymiarowe lub dedykowanego modułu analitycznego MPK, w programie Wapro Fakir Finanse i księgowość istnieje okno pozwalające na proste przeglądanie danych MPK. Sposób jego działania został opisany w punkcie dotyczącym przeglądania i drukowania danych MPK.

Przeglądanie specyficznych danych dla wariantu BUDŻET

Przeglądanie zrealizowanych dochodów budżetowych

Przeglądanie zrealizowanych dochodów budżetowych możliwe jest w oknie Klasyfikacja budżetowa - dochody, dostępnym po wybraniu z menu polecenia Księga główna | Przeglądanie | Dochody (budżet).

Okno zaopatrzone jest we wszystkie standardowe mechanizmy przeglądania, filtrowania i wyszukiwania danych.

Przeglądanie zrealizowanych wydatków budżetowych

Przeglądanie zrealizowanych wydatków budżetowych możliwe jest w oknie Klasyfikacja budżetowa - wydatki, dostępnym po wybraniu z menu polecenia Księga główna | Przeglądanie | Wydatki (budżet).

Okno zaopatrzone jest we wszystkie standardowe mechanizmy przeglądania, filtrowania i wyszukiwania danych.