Przejdź do głównej zawartości

Jakie dane gromadzone są w pozostałych kartotekach?

Poza głównymi kartotekami, które zostały szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach, program Wapro Fakir dysponuje także dodatkowymi kartotekami:

 • Kartoteka pracowników,
 • Kartoteka banków,
 • Kartoteka rachunków bankowych,
 • Kartoteka walut,
 • Kartoteka urzędów,
 • Kartoteka państw,
 • Kartoteka środków trwałych,
 • Kartoteka kontrahentów pomocniczych.

Jak dodać pracowników?

Kartoteka ta zbudowana jest analogicznie do kartoteki kontrahentów. Sposób obsługi wprowadzania i edytowania danych pracowników jest taki sam jak w przypadku kontrahentów (różni się tylko zakresem danych). Kartoteka pracowników jest dostępna po przejściu do widoku Kartoteki | Pracownicy.

Jak dodać banki?

Kartotekę banków obsługuje się analogicznie jak kartotekę kontrahentów. W przypadku współpracy z systemem Wapro Mag jest ona z nim dzielona. Kartoteka banków jest kartoteką wspólną dla wszystkich firm zdefiniowanych w programie. Kartoteka banków jest dostępna po przejściu do widoku Kartoteki | Banki.

Jak dodać rachunki bankowe?

Obsługa kartoteki odbywa się podobnie jak w przypadku kartoteki kontrahentów. Proces dodawania czy edytowania elementów jest analogiczny do definiowania rachunków bankowych dla firmy przy okazji jej rejestrowania w systemie.

WAPRO Fakir. Okno - Kontrahent | Rachunek bankowy | Dodaj

Z kartoteką rachunków bankowych firmy wiąże się temat przypisywania konta księgowego do rachunku bankowego firmy, na którym będą księgowane obroty na rachunku. Przypisanie numeru konta jest wymagane w firmach, które mają obowiązek przekazywania organom podatkowym danych z ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej. Kartoteka rachunków bankowych jest dostępna po przejściu do widoku Kartoteki | Rachunki bankowe.

Uwaga

Aby program mógł przygotować dane z wyciągów bankowych konkretnych rachunków bankowych, konieczne jest powiązanie numeru rachunku bankowego z kontem księgowym, na którym księgowane są obroty rachunku. Bez wykonania tej operacji, nie będzie możliwe przygotowanie odpowiedniego pliku XML zgodnego ze jednym ze schematów $$JPK$$ to jest JPK_WB.

Jak dodać waluty?

Kartoteka walut dostępna jest po przejściu do widoku Kartoteki | Waluty. Waluty wiążą się z rachunkami bankowymi firm, tabelami kursów walut, rozrachunkami walutowymi, wprowadzaniem dokumentów walutowych. Aby użytkownik mógł dodać walutowy rachunek bankowy, w kartotece Waluty powinien być utworzony odpowiedni wpis dla odpowiedniej waluty.

WAPRO Fakir. Okno - Kartoteka "Waluty"

Kartoteka ta jest obsługiwana w sposób uproszczony. Po przejściu do kartoteki wyświetla się lista zdefiniowanych (bądź predefiniowanych) walut. Podczas edycji danych należy wprowadzić wartości:

 • Symbol – unikalny trzyznakowy symbol waluty,
 • Nazwa – nazwa waluty,
 • Mnożnik - jednostka, w której wyceniana jest dana waluta w stosunku do PLN.

Jak dodać urzędy?

Obsługa kartoteki urzędów odbywa się analogicznie jak do kartoteki kontrahentów. Rachunki bankowe dodawane są tak samo jak w przypadku definiowania rachunków bankowych przy zakładaniu nowej firmy. Kartoteka urzędów dostępna jest po przejściu do widoku Kartoteki | Urzędy.

Jak dodać państwa?

Kartoteka ta obsługiwana jest w sposób uproszczony. W wyświetlonym oknie dostepna jest lista państw. Podczas wprowadzania nowej pozycji użytkownik powinien zdefiniować unikalny symbol i nazwę państwa. Kartoteka państw dostępna jest po przejściu do widoku Kartoteki | Państwa.

Jak dodać środki trwałe?

Kartoteka służy do prostej ewidencji środków trwałych na potrzeby tworzenia analityk kont. dostepne są tu podstawowe dane charakteryzujące dany środek, takie jak nazwa, kod klasyfikacji, wartość początkowa czy miejsce położenia. W programie Wapro Fakir nie ma wyspecjalizowanych funkcji do obsługi środków trwałych – do tego celu należy użyć dedykowanego programu Wapro Best. Kartoteka środków trwałych dostępna jest po przejściu do widoku Kartoteki | Środki trwałe.

Jak dodać kontrahentów pomocniczych?

Kartoteka ta gromadzi dane kontrahentów na potrzeby ewidencji VAT. Znajdują sie tu dane kontrahentów detalicznych, dla których nie ma potrzeby zakładania kont analitycznych, a których dane są często wykorzystywane podczas rejestrowania dokumentów VAT. Kartoteka kontrahentów pomocniczych dostępna jest po przejściu do widoku Kartoteki | Środki trwałe.