Przejdź do głównej zawartości

Fakturowanie - wariant BUDŻET

Moduł Fakturowanie, umożliwia rejestrowanie i wydruk faktur sprzedaży wraz z korektami i rachunków uproszczonych oraz import odpowiednich dokumentów do ksiąg rachunkowych programu.

Definiowanie artykułów

Na potrzeby rejestrowania dokumentów handlowych istnieje słownik artykułów przechowujący towary i usługi dla których wystawiane są dokumenty handlowe. Definiowanie artykułów oraz ich obsługa odbywa się w oknie dostępnym po wybraniu polecenia Dokumenty/Faktury/Artykuły.

Definiowanie zasad numeracji dla dokumentów handlowych

W programie istnieje możliwość zdefiniowania zasad wg których będą nadawane numery poszczególnym typom dokumentów handlowych. Możliwe jest to po wybraniu z menu głównego polecenia Dokumenty/Faktury/Numeracja dokumentów i odbywa się analogicznie jak punkcie : Ustalanie zasad numeracji dokumentów kasowych.

Tworzenie dokumentów handlowych

Do obsługi dokumentów handlowych w postaci źródłowej służy okno Dokumenty handlowe, dostępne po wybraniu z menu głównego polecenia Dokumenty/Faktury/Dokumenty handlowe.

WAPRO Fakir. Okno - Dokumenty handlowe

Okno to zawiera wszystkie standardowe mechanizmy przeglądania danych, takie jak drzewo filtrów, sortowanie, dodatkowe filtry oraz (opcjonalnie) stopkę z dodatkowymi informacjami. Przy pomocy przycisków Dodaj, Popraw i Usuń możemy edytować kolejne dokumenty, zaś przycisk Drukuj umożliwia wydrukowanie zestawienia z dokumentów lub wskazanego dokumentu w formacie źródłowym.

Po wybraniu przycisku Dodaj lub Popraw na ekranie pojawi się okienko edycji konkretnego dokumentu. Użytkownik wskazuje jaki typ dokumentu zamierza wprowadzać (faktura, rachunek). W zależności od tego w jaki sposób została zdefiniowania numeracja, program wypełni (lub poczeka na wypełnienie) numeru dokumentu. Ponadto użytkownik musi wskazać kontrahenta, datę dokumentu oraz zdecydować, czy dokument będzie obliczany wg cen brutto, czy netto.

Następnie należy wybrać zakładkę Informacje nagłówkowe i wypełnić ogólne dane dla dokumentu:

WAPRO Fakir. Informacje nagłówkowe dla faktury sprzedaży

Potem, po powrocie do zakładki Pozycje dokumentu można rozpocząć wprowadzanie pozycji:

WAPRO Fakir. Pozycje dokumentu handlowego

Po wybraniu przycisk <Dodaj> lub <Popraw> możemy przejść do edycji konkretnej pozycji:

WAPRO Fakir. Edycja pozycji dokumentu handlowego

Po wypełnieniu niezbędnych danych (nazwa towaru/usługi jest katalogowana), zapisujemy pozycję przy pomocy przycisku Zapisz, a następnie - w podobny sposób - cały dokument.

Możliwe jest także rejestrowanie korekt dla istniejących dokumentów. W tym celu w oknie Dokumenty handlowe - po ustawieniu się na konkretnym dokumencie - wybieramy przycisk Korekta. Na ekranie pojawia się okno umożliwiające wprowadzenie dokumentu korygującego:

WAPRO Fakir. Wprowadzenie korekty dokumentu handlowego

Import dokumentów handlowych do ksiąg rachunkowych

Import dokumentów handlowych do ksiąg rachunkowych odbywa się identycznie jak w punkcie: Import dokumentów kasowych.