Przejdź do głównej zawartości

Moduł czynności automatycznych

Moduł czynności automatycznych jest przeznaczony do konfigurowania i obsługi wszystkich czynnosci automatycznych systemu WAPRO ERP, w tym czynności automatycznych automatyzujących działanie Wapro Fakir Finanse i księgowość. Moduł czynności automatycznych uruchamia wszystkie operacje na SQL serwerze, w którym znajduje się baza danych programu. Do jego pracy nie jest wymagane uruchomienie programu. Wymagane jest natomiast aby stacja, na której zainstalowany jest SQL Serwer była uruchomiona oraz aby uruchomiony był na niej SQL Serwer. Jeżeli w programie zostanie uruchomiona procedura automatyczna, operacja zostanie wykonana zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Warunkiem koniecznym do jej uruchomienia jest działanie w systemie na stacji, na której uruchomiony jest SQL Serwer, usługi o nazwie WAPRO Czynności automatyczne - usługa Windows.

Powyższa usługa jest wspólna dla wszystkich modułów czynności automatycznych programów systemu WAPRO ERP, dlatego może być przez każdy z nich uruchomiona. Jeżeli jest już uruchomiona przez inną aplikację, nie trzeba uruchomiać jej ponownie. Jeżeli jednak nie jest uruchomiona, należy ją uruchomić.

Uruchomienie usługi następuje w kontekście automatycznej operacji, którą zamierzamy uruchomić. Na przykład: automatycznego pobieranie e-faktur z KSeF.

Po uruchomieniu przez system odpowiednich operacji automatycznych można zapoznać się lub ewentualnie je zmienić domyślnie zdefiniowane harmonogramy, które dostępne są z głównego menu programu: Zakładka: Inne | Sekcja: Czynności automatyczne | Polecenie: Czynności automatyczne. Jak już wspomniano wyżej, jeżeli WAPRO Czynności automatyczne jest włączona można przejść do przeglądania harmonogramów. Jeżeli z jakichś powodów usługa nie jest włączona, należy ją uruchomić.

W tej sytuacji występują dwa przypadki zależne od tego czy SQL Serwer z bazą danych programu znajduje się na tej samej, na której znajduje się uruchomiona instancja WAPRO Kaper czy też nie.

Uruchomienie usługi na stacji, na której znajduje się SQL Serwer znajduje się również WAPRO Kaper

Najprostszym przypadkiem jest, jeżeli na komputerze, na którym uruchomiony jest SQl Serwer znajduje się program Wapro Fakir Finanse i księgowość. W celu jej uruchomienia wystarczy po raz pierwszy wybrać w głównym menu programu: Zakładka: Inne | Sekcja: Czynności automatyczne | Polecenie: Czynności automatyczne. na ekranie pojawi się następujący komunikat:

WAPRO Fakir. Wapro Czynności automatyczne - komunikat

Po jej zatwierdzeniu przyciskiem Tak, na ekranie pojawi się formatka umożliwiająca zdefiniowanie usługi. Zalecamy przyjęcie ustawień domyślnych i przyciśnięcie przycisku Utwórz usługę.

WAPRO Fakir. Konfigurator usług Wapro czynnosci automatyczne - uruchamianie usługi

Po zamknięciu formatki na ekranie pozostanie okno listy usług systemu WAPRO ERP.

WAPRO Fakir. Konfigurator usług Wapro czynnosci automatyczne - lista usług

Po jego zamknięciu przyciskiem Zamknij, program zaproponuje nam skonfigurowanie harmonogramu oraz powiadomień, które będą wysyłane przez uruchomioną usługę.

WAPRO Fakir. Konfigurator usług Wapro czynnosci automatyczne - lista zadań

Uruchomienie usługi na stacji, na której znajduje się SQL Serwer a nie ma zainstalowanego WAPRO Kaper

Jeżeli na komputerze, na którym uruchomiony jest SQL Serwer jest zainstalowany jeden z głównych programów systemu WAPRO ERP, w systemie Windows należy uruchomić aplikację o nazwie Wapro Czynności automatyczne.

Podpowiedź

Jeżeli w komputerze nie ma żadnej aplikacji WAPRO ERP, należy zainstalować jeden z głównych programów systemu WAPRO ERP.

Na poniższym przykładzie zaprezentowane jest takie menu systemu Windows.

WAPRO Fakir. Menu systemu Windows - sekcja "Wapro czynności automatyczne"

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi się standardowe okno logowania do SQL serwera. Po zalogowaniu wyświetlona zostanie formatka listy zadań w aplikacji WAPRO Czynności automatyczne, podobna do poniższej:

WAPRO Fakir. Konfigurator usług Wapro czynnosci automatyczne - lista zadań

Na formatce znajduje się przycisk polecenia Zarządzanie usługami Windows:

WAPRO Fakir. Konfigurator usług Wapro czynnosci automatyczne - lista usług

Wyświetlona formatka umożliwia tworzenie usług, ich uruchamianie i zatrzymywanie. Jak widać jest to ta sama formatka, która pojawia się podczas tworzenia i uruchamiania usługi bezpośrednio z Wapro Fakir Finanse i księgowość, co zostało omówione wyżej. Dalej należy postępować analogicznie.

Harmonogramy usług automatycznych

Po uruchomieniu usługi WAPRO Czynności automatyczne, po wybraniu z głównego menu programu: Zakładka: Inne | Sekcja: Czynnosci automatyczne | Polecenie: Czynnosci automatyczne, na ekranie zostanie wyświetlone okno listy zadań czynności automatycznych.

WAPRO Fakir. Konfigurator usług Wapro czynnosci automatyczne - lista zadań

Po wybraniu zadania i przyciśnięciu przycisku **Lista harmonogramów na ekranie pojawi się okno o tej samej nazwie:

WAPRO Fakir. Konfigurator usług Wapro czynnosci automatyczne - lista harmonogramów

Następnie po przyciśnięciu przycisku Dodaj można utworzyć nowy harmonogram, a po przyciśnięciu przycisku Popraw można przystąpić do edycji wybranego harmonogramu. Na ekranie wyświetlone zostanie okno Konfiguracja harmonogramu. Podobne do poniższego przykładu:

WAPRO Fakir. Konfigurator usług Wapro czynnosci automatyczne - konfiguracja harmonogramu

Podpowiedź

Zarówno okno Lista harmonogramów jak i okno Konfiguracja harmonogramu są oknami przeznaczonymi dla różnych czynności automatycznych uruchamianych w systemie WAPRO ERP stąd na przykład możliwości konfiguracyjne są bardziej rozbudowane niż wymaga tego harmonogram naliczania amortyzacji i not księgowych.

Opcje konfiguracyjne:

 • Aktywny - opcja umożliwia włączanie lub wyłączanie harmonogramu;

 • Wykonaj jednorazowo - opcja umożliwia zdefiniowanie harmonogramu, który zostanie wykony jeden raz. Po jej:

 • zaznaczeniu aktywuje się sekcja: Wykonanie jednorazowe

 • odznaczeniu aktywuje się sekcja: Wykonanie okresowe

  • Sekcja: Wykonanie jednorazowe - umożliwia określenie daty oraz czasu wykonania jednorazowego;

  • Sekcja: Wykonanie okresowe - umożliwia dokładne określenie harmonogramu wykonań okresowych. Dla automatycznego pobierania kursów w dni robocze należy wybrać uruchamianie co tydzień w wszystkie dni tygodnia poza sobotą i niedzielą.

   WAPRO Kaper. Konfigurator usług Wapro czynnosci automatyczne - konfiguracja harmonogramu, sekcja "wykonanie okresowe"

   • Uruchom w przypadku niewykonania w zaplanowanym czasie - po zaznaczeniu niniejszej opcji, jeżeli w okresie, w którym zaplanowane jest wykonanie czynności automatycznej wykonanie jej było niemożliwe, na przykład serwer był wyłączony, czynność zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie.
   • Sekcja: Okres trwania - umożliwia określenie okresu, w którym harmonogram ma być uruchamiany. Harmonogram może być aktywny do wybranego dnia lub może być aktywny w nieskończoność, po zaznaczeniu Powtarzaj w nieskończoność.

Konfiguracja powiadomień o zdarzeniach w czynnościach automatycznych

Moduł czynności automatycznych ma możliwość wysyłania mailem powiadomień technicznych o zaistniałych zdarzeniach. Wysyłane mogą być informacje o każdym zdarzeniu lub tylko informacje o błędach.

W celu zdefiniowania adresu mail, na który wysyłane będą wiadomości i ich rodzaju, na oknie Lista zdarzeń należy przycisnąć przycisk Konfiguracja powiadomień i na formatce podobnej do poniższej wypełnić odpowiednie pola:

WAPRO Fakir. Okno - Lista zdarzeń, konfiguracja powiadomie

Natomiast przyciskając przycisk Historia mozna wyświetlić całą historię zaistniałych zdarzeń. Na przykład:

WAPRO Fakir. Okno - historia zdarzeń