Przejdź do głównej zawartości

Struktura pliku XML

Import dokumentów do Wapro Kaper

W nawiasach oznaczona została wymagalność danych sekcji pliku.

Przykład
  • INFO_EKSPORTU (1) – oznacza, że sekcja musi wystąpić dokładnie jeden raz,
  • VAT (0..1) - oznacza, że sekcja może wystąpić co najwyżej jeden raz,
  • DOKUMENT (1..999) – oznacza, że sekcja musi wystąpić co najmniej jeden raz,
  • STAWKA (0..999) – oznacza, że sekcja nie musi wystąpić wcale, lub może wystąpić dowolną ilość razy.

WAPRO Fakir. Struktura XML

WAPRO Fakir. Struktura XML

WAPRO Fakir. Struktura XML

WAPRO Fakir. Struktura XML

WAPRO Fakir. Struktura XML

WAPRO Fakir. Struktura XML

WAPRO Fakir. Struktura XML

WAPRO Fakir. Struktura XML

MAGIK_EKSPORT/INFO_EKSPORTU

Nazwa polaOpisTypWym.
WERSJA_MAGIKANumer wersji plikuSTR(10)+
NAZWA_PROGRAMUNazwa programu, w którym plik został wygenerowanySTR(50)
WERSJA_PROGRAMUWersja programu, w którym plik został wygenerowanySTR(50)
DATA_EKSPORTUData wygenerowania plikuDATE
GODZINA_EKSPORTUGodzina wygenerowania plikuHR
LICZBA_DOKUMENTOWLiczba dokumentów w plikuINT+

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU

Dane nagłówkowe dokumentu.

Nazwa polaOpisTypWym.
RODZAJ_DOKUMENTURodzaj dokumentu: H – dokument handlowy, M – dokument magazynowy, F – dokument finansowySTR(1)+
NUMERNumer dokumentuSTR(30)+
NR_DOK_ORYGNumer dokumentu pierwotnego dla korektySTR(30)
ID_DOKUMENTU_ORYGIdentyfikator dokumentuINT+
DOK_ZBIORCzy jest to dokument zbiorczy (raport kasowy, wyciąg bankowy)BOOL
ID_KONTRAHENTAIdentyfikator kontrahenta związanego z dokumentemINT
ID_PLATNIKAIdentyfikator płatnika związanego z dokumentemINT
ID_OPERATORAIdentyfikator operatora związanego z dokumentem (np. operator karty płatniczej)INT
ZAKUP_SPRZEDAZS – sprzedaż, Z – zakup, I – dokument finansowy, K – dokument kosztowy (np. do WNT)STR(1)
ID_MAGAZYNUIdentyfikator magazynuINT
SYMBOL_MAGAZYNUSymbol magazynuSTR(10)
ID_ROZRACHUNKUIdentyfikator rozrachunkuINT
OBLICZANIE_WG_CENAlgorytm obliczania cen: Netto/BruttoSTR(20)
TYP_DOKUMENTUSymbol typu dokumentuSTR(3)+
OPISOpis dokumentuSTR(50)
SYM_WALSymbol walutySTR(3)
NR_PODSTAWYNumer paragonuSTR(30)
ID_KASYIdentyfikator kasyINT
SYMBOL_KASYSymbol KasySTR(5)
ID_RACHUNKUIdentyfikator rachunku bankowegoINT
NUMER_RACHUNKUNumer rachunku bankowegoSTR(26)
TYP_PLATNIKATyp płatnika: K – Kontrahent, P – Pracownik, U – UrządSTR(1)
CZY_DOKUMENT_KOREKTYCzy dokument korygującyBOOL
WYROZNIKWyróżnik dokumentu (numer systemowy)STR(30)
CZY_DOK_MAG_DO_FZALCzy dokument magazynowy dotyczący faktury zaliczkowejBOOL
CZY_DOK_ZAFAKTUROWANYCzy dokument magazynowy został zafakturowanyBOOL
KOD_OPERACJI_FINKod operacji dla dokumentu finansowegoSTR(5)
NAZWA_OPERACJI_FINNazwa operacji dla dokumentu finansowegoSTR(50)
NR_WYCIAGUNumer wyciągu bankowegoSTR(50)
POZ_WAL_BAZOWE1 – waluta bazowa, 0 – waluta różna od bazowejBOOL
CZY FAKTURA_ZALICZKOWACzy jest to faktura zaliczkowaBOOL
CZY_FAKTURA_KONCOWACzy jest to faktura końcowa do faktury zaliczkowejBOOL
CZY_KOREKTA_FZALCzy jest to korekta faktury zaliczkowejBOOL
CZY_KOREKTA_FZAL_KONCOWEJCzy jest to korekta faktury zaliczkowej końcowejBOOL
CZY_FZAL_100_PROCENT_BEZ_WZCzy jest to faktura zaliczkowa 100% bez WZBOOL
CZY_FZAL_100_PROCENT_Z_WZCzy jest to faktura zaliczkowa 100% z WZBOOL
POTWIERDZONY_UECzy potwierdzono spełnienie warunków niezbędnych do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowąBOOL
CZY_FISKALNYCzy jest to dokument fiskalnyBOOL
NR_DOKMNumer dokumentu magazynowegoSTR(30)
FORMA_PLATNOSCIForma płatnościSTR(50)
ID_FORMY_PLATPredefiniowane wartości: 1 – gotówka, 2 – karta kredytowa, 3 – przelew, 4 – pobranie, 5 – zaliczenie pocztowe, 6 – przedpłata, 7 – czek, 8 – kredyt gotówkowy, 9 – akredytywa, 10 – sprzedaż ratalna, 11 – przekaz pocztowy, 12 – barter. Dopuszcza się własne wartości użytkownikaINT
CZY_POZYCJE_KOSZTOWE_BAZOWEBOOL
TROJSTRONNY_UE1 – transakcja trójstronna, 0 – pozostałe transakcjeINT
WEWNETRZNY1 – faktura wewnętrzna, 0 – faktura zwykłaINT
ZALICZKA_ODROCZONA1 – dokument zaliczkowy z odroczoną płatnością (DATA_VAT w rejestrze równa 0), 0 – zwykły dokument zaliczkowyBOOL
ID_MAGAZYNU_DOCELOWEGOBOOL
SYMBOL_MAGAZYNU_DOCELOWEGOSTR(10)
MPBOOL
METODA_KASOWABOOL
ODWROTNYBOOL
FAKTURA_DO_PARAGONUCzy jest to faktura wystawiona do paragonuBOOL
PARAGON_DO_FAKTURYCzy jest to paragon, do którego została wystawiona fakturaBOOL
RODZAJ_TRANSAKCJI_HANDLOWEJOddzielone spacją kody transakcji np: GTU_01 GTU_02 SW, kody wynikające ze schematu JPK, GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją, GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy, GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów, GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532), GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1, SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy, TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy, MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy, MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy, I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import), I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import), B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy, B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy, B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy, MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, WEW - Dokument wewnętrzny, FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy, MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy, VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy, WEW - Dokument wewnętrznySTR(255)
PODLEGA_PPMechanizm podzielonej płatności (obowiązkowy)IN

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/PODZIELONA_PLATNOSC

Nazwa polaOpisTypWym.
PPINT
PP_NR_FAKTURYNumer fakturySTR(30)
PP_NIPNumer NIPSTR(30)
PP_KW_VAT_KPP VAT komunikatDEC(15,2)
PP_KW_VAT_RPP VAT obowiązkowyDEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/HISTORIA_FZAL

Historia zaliczek związanych z fakturą zaliczkową końcową.

Nazwa polaOpisTypWym.
ID_FZALIdentyfikator oryginalny faktury zaliczkowejINT

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/DATY

Daty dotyczące nagłówka dokumentu.

Nazwa polaOpisTypWym.
DATA_WYSTAWIENIAData wystawienia dokumentuDC+
DATA_SPRZEDAZYData sprzedaży dokumentuDC+
DATA_WPLYWUData wpływu dokumentuDC+
TERMIN_PLATNOSCITermin płatnościDC+

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/WARTOSCI_NAGLOWKA

Daty dotyczące nagłówka dokumentu.

Nazwa polaOpisTypWym.
NETTO_SPRZEDAZYWartość netto sprzedażyDEC(9,2)+
BRUTTO_SPRZEDAZYWartość brutto sprzedażyDEC(9,2)+
NETTO_SPRZEDAZY_WALUTAWartość netto sprzedaży w walucieDEC(9,2)
BRUTTO_SPRZEDAZY_WALUTAWartość brutto sprzedaży w walucieDEC(9,2)
NETTO_ZAKUPUWartość netto zakupuDEC(9,2)+
BRUTTO_ZAKUPUWartość brutto zakupuDEC(9,2)+
SUMA_NETTO_POZYCJI_FAKTURY_ZALICZKOWEJSuma netto pozycji zaliczkowejDEC(9,2)
SUMA_NETTO_POZ_FZAL_WALSuma netto pozycji zaliczkowej w walucieDEC(9,2)
KW_ROZRACHWartość rozrachunkuDEC(9,2)
KW_ROZRACH_WWartość rozrachunku w walucieDEC(9,2)
KURS_WALUTYKurs waluty dla dokumentuDEC(14,4)
KURS_WALUTY_PZKurs waluty dla dokumentu PZ związanego z dokumentem handlowymDEC(14,4)

MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_PRACOWNIKOW/PRACOWNIK

Daty dotyczące pracownika.

Nazwa polaOpisTypWym.
ID_PRACOWNIKAIdentyfikator systemowy pracownikaINT+
KOD_PRACOWNIKAUnikalny kod pracownika (nr analityki w systemie FK)INT+
NAZWISKO_PRACOWNIKANazwisko pracownikaSTR(40)+
IMIE_PRACOWNIKAImię pracownikaSTR(30)+
DATA_URODZENIAData urodzeniaDC
PLECPłeć: Mężczyzna/KobietaSTR(10)
NR_EWIDENCYJNYNumer ewidencyjnySTR(30)
PESELNumer PESELSTR(20)+

MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_KONTRAHENTOW/KONTRAHENT

Dane dotyczące kontrahenta.

Nazwa polaOpisTypWym.
ID_KONTRAHENTAUnikalny Identyfikator kontrahentaINT+
ID_KONTRAHENTA_JSTIdentyfikator jednostki nadrzędnejINT
KOD_KONTRAHENTAUnikalny kod kontrahenta (nr analityki w systemie FK)INT+
NAZWANazwa skrócona kontrahentaSTR(50)+
NAZWA_PELNANazwa pełna kontrahentaSTR(200)+
ADRESAdresSTR(50)
KOD_POCZTOWYKod pocztowySTR(20)
MIEJSCOWOSCMiejscowośćSTR(50)
ULICA_LOKALUlica i lokalSTR(50)
NIPNumer NIPSTR(30)
PESELNumer PESELSTR(20)
SYMBOL_KRAJU_KONTRAHENTASymbol krajuSTR(3)
NAZWA_KLASYFIKACJINazwa klasyfikacjiSTR(50)
NAZWA_GRUPYNazwa grupy cenowejSTR(50)
DBIORCACzy kontrahent jest odbiorcąBOOL
DOSTAWCACzy kontrahent jest dostawcąBOOL
ID_KLASYFIKACJIIdentyfikator klasyfikacjiINT
ID_GRUPYIdentyfikator grupy cenowejINT
CZY_KONTRAHENT_UECzy kontrahent jest kontrahentem unijnymBOOL
RODZAJ_EWIDENCJI0 – PESEL, 1 – NIPBOOL
VAT_CZYNNYCzynny podatnik VATBOOL

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU

Dane dotyczące pozycji dokumentu.

Nazwa polaOpisTypWym.
ID_ARTYKULUIdentyfikator artykułuINT
RODZAJ_POZYCJIP – przychodowa, R – rozchodowaSTR(1)
SYMBOL_MAGAZYNUSymbol magazynuSTR(10)
ID_MAGAZYNUIdentyfikator magazynuINT
ID_ROZRACHUNKUIdentyfikator rozrachunkuINT
STRONAStrona rozrachunku WN/MASTR(2)
STRONA_ROZRACHUNKU_POWIAZANEGOStrona rozrachunku powiązanego WN/MASTR(2)
POZYCJA_ZALICZKACzy jest to pozycja zaliczkowaBOOL
KOD_VATWartość stawki VAT jako tekst (np. 7, 23)STR(3)
OPIS_POZYCJIOpis pozycji dokumentuSTR(250)
RODZAJ_KOREKTY1 – ilościowa, 2 – wartościowaINT
KOD_OPERACJIKod, którym użytkownik znakuje daną operacjęSTR(5)
NAZWA_OPERACJI_FINNazwa odpowiadająca kodowi operacjiSTR(50)
TYP_PLATNIKAK – kontrahent, P – pracownik, U - urządSTR(1)
ID_PLATNIKAIdentyfikator płatnikaINT
TYP_DOK_FINSygnatura dokumentu finansowegoSTR(2)
SYM_WALSymbol walutySTR(3)
POZ_WAL_BAZOWE1 – waluta bazowa, 0 – waluta różna od bazowejBOOL
ID_DOK_FINIdentyfikator dokumentu finansowegoINT
DATA_DOK_FINData dokumentu finansowegoDC
TYP_POZ_FIN0 – nie jest dokument finansowy, 1 – dokument finansowy bez rozrachunku, 2 – dokument finansowy powiązany z rozrachunkiemINT
ID_KASYIdentyfikator kasyINT
SYMBOL_KASYSymbol kasySTR(10)
ID_RACHUNKUIdentyfikator rachunkuINT
NUMER_RACHUNKUNumer rachunkuSTR
NR_DOKFNumer dokumentu finansowegoSTR(30)
ID_URZEDUIdentyfikator urzęduINT
AKCYZAAsortyment zwolniony z akcyzy: Tak, NieINT
KWOTA_AKCYZYKwota akcyzyDEC(9,2)
KOD_CNKod CNSTR(10)
NR_DOK_AKCYZYNumer dokumentu akcyzySTR(30)
DATA_VATData powstania obowiązku podatkowegoDC
DATA_KURSU_VATData kursu VAT dla dokumentów walutowychDC
ODWROTNYBOOL
RODZAJ_KOSZTU0 – Koszt eksploatacji, 1 – Opłata leasingowa, 2 – Ubezpieczenie pojazduINT
ODLICZENIE1 – Całkowite, 2 – Częściowe A, 3 – Bez odliczenia, 4 – Częściowe B, 5 – Częściowe CINT

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/PODZIELONA_PLATNOSC

Nazwa polaOpisTypWym.
PPINT
PP_NR_FAKTURYNumer fakturySTR(30)
PP_NIPNumer NIPSTR(30)
PP_KW_VAT_KPP VAT komunikatDEC(15,2)
PP_KW_VAT_RPP VAT obowiązkowyDEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/POJAZDY/POJAZD

Nazwa polaOpisTypWym.
NR_REJESTRACYJNYNumer rejestracyjny z kartoteki pojazdówSTR(20)
KW_PROCENTDEC(15,6)
KW_KWOTADEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/WARTOSCI_POZYCJI

Wartości dotyczące pozycji dokumentu.

Nazwa polaOpisTypWym.
PPINT
PP_NR_FAKTURYNumer fakturySTR(30)
PP_NIPNumer NIPSTR(30)
PP_KW_VAT_KPP VAT komunikatDEC(15,2)
PP_KW_VAT_RPP VAT obowiązkowyDEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/POJAZDY/POJAZD

Nazwa polaOpisTypWym.
NR_REJESTRACYJNYNumer rejestracyjny z kartoteki pojazdówSTR(20)
KW_PROCENTDEC(15,6)
KW_KWOTADEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/WARTOSCI_POZYCJI

Wartości dotyczące pozycji dokumentu.

Nazwa polaOpisTypWym.
WARTOSC_ZAKUPU_NETTODEC(9,2)
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTODEC(9,2)
WARTOSC_NETTODEC(9,2)
WARTOSC_BRUTTODEC(9,2)
ARTOSC_NETTO_WALUTADEC(9,2)
WARTOSC_BRUTTO_WALUTADEC(9,2)
WARTOSC_ZAKUPU_NETTO_WALUTADEC(9,2)
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTO_WALUTADEC(9,2)
WARTOSC_NETTO_BEZ_KOSZTOWDEC(9,2)
WARTOSC_BRUTTO_BEZ_KOSZTOWDEC(9,2)
WARTOSC_ZAKUPU_MARZADEC(9,2)
KURS_VATDEC(14,8)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/TRANSAKCJA_TRANSGRANICZNA

Nazwa polaOpisTypWym.
TYPTyp transakcji transgranicznej. Dopuszczalne wartości, OSS, IOSSSTR(4)
KOD_KRAJU_STOPKod kraju konsumpcjiSTR(3)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_KOSZTOWE/POZYCJA_KOSZTOWA

Dane dotyczące pozycji kosztowych dla dokumentu.

Nazwa polaOpisTypWym.
NAZWA_KOSZTUSTR(50)
WARTOSC_NETTODEC(9,2)
WARTOSC_BRUTTODEC(9,2)
KOD_VATStawka VAT (np. 8, 23)STR(3)
ID_ROZRACHUNKUIdentyfikator rozrachunkuINT
RODZAJ_KOSZTU0 – bez wpływu na pozycje, 1 – wszystkie pozycje, 2 – wybrane pozycjeINT
WPLYW_NA_VATCzy pozycja brana pod uwagę przy wyliczaniu podatku VATBOOL

MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_ARTYKULOW/ARTYKUL

Dane dotyczące artykułu znajdującego się na pozycji dokumentu.

Nazwa polaOpisTypWym.
ID_ARTYKULUUnikalny identyfikator artykułuINT
RODZAJ_ARTYKULURodzaj artykułu: T – towar, U – usługa, P – Produkt, O – Opakowanie, M – MateriałSTR(1)+
NAZWA_ARTYKULUNazwa artykułuSTR(40)
KOD_KRESKOWYSTR(20)
INDEKS_KATALOGOWYIndeks katalogowySTR(20)+
INDEKS_HANDLOWYIndeks handlowySTR(20)
ID_KATEGORIIIdentyfikator kategorii asortymentowejINT
NAZWA_KATEGORIINazwa kategorii asortymentowejSTR(50)
ID_MAGAZYNUIdentyfikator magazynuINT
SYMBOL_MAGAZYNUSymbol magazynuSTR(10)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/ROZLICZENIA/ROZLICZENIE

Dane dotyczące rozliczeń.

Nazwa polaOpisTypWym.
ID_DOKUMENTU_HANDLOWEGOIdentyfikator dokument handlowegoINT+
ID_DOKUMENTU_FINANSOWEGOIdentyfikator dokumentu finansowegoINT+
DATA_ROZLICZENIAData rozliczeniaDC+
KWOTAKwota rozliczeniaDEC(9,2)+
KWOTA_WKwota rozliczenia w walucieDEC(9,2)+
ID_ROZRACHUNKU_HANDLOWEGOIdentyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. HandlowegoINT
ID_ROZRACHUNKU_FINANSOWEGOIdentyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. FinansowegoINT
ID_ROZLICZENIAUnikalny identyfikator rozliczeniaINT
ID_ROZLICZENIA_ZWIAZEKUnikalny identyfikator bliźniaczego rozliczenia (każde rozliczenie zawiera dwa rekordy, dla których identyfikatory zawierają odpowiednio wartość A/B i B/A)INT
NUMER_DOKUMENTU_HANDLOWEGONumer dokumentu handlowegoSTR(30)
NUMER_DOKUMENTU_FINANSOWEGONumer dokumentu finansowegoSTR(30)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/VAT/STAWKA

Dane dotyczące kwot VAT wg stawek.

Nazwa polaOpisTypWym.
KOD_VATKod stawki VAT0, 12, 17, 22, 23, 3, 5 ,7, 8, NP, ZWSTR(2)
NETTOKwota nettoDEC(9,2)+
VATKwota VATDEC(9,2)+
NETTO_WALUTAKwota netto w walucie. Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówkaDEC(9,2)+
VAT_WALUTAKwota VAT w walucie. Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówkaDEC(9,2)+
KW_NABYCIAKwota zakupu towaru (na potrzeby faktur VAT Marża)DEC(9,2)
MARZAInformacja czy jest to faktura VAT Marża (1)BOOL
KURS_VATKurs do VATDEC(14,8)
DATA_VATData powstania obowiązku podatkowegoDC
DATA_KURSUData kursu VATDC
ODWROTNYPrzyjmuje wartość 1,0. 1 – rejestr wykazywany po stronie zakupu i sprzedażyBOOL
ODWROTNY_TOWAR_USLUGAPrzyjmuje wartość T,U. T – dostawa Towarów, U – świadczenie usługiSTR(1)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/VAT/STAWKA/TRANSAKCJA_TRANSGRANICZNA

Nazwa polaOpisTypWym.
TYPTyp transakcji transgranicznej. Dopuszczalne wartości: OSS, IOSSSTR(4)
KOD_KRAJU_STOPKod kraju konsumpcjiSTR(3)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/FUNDUSZE_RR/FUNDUSZ

Dane dotyczące funduszy rolniczych.

Nazwa polaOpisTypWym.
ID_FPROMUnikalny identyfikatorINT
WARTOSC_POTRACENIAWartość potrącenia na funduszDEC(9,2)
WARTOSC_ODNIESIENIAPodstawa od której naliczana jest wartość potrąceniaDEC(9,2)