Przejdź do głównej zawartości

Jak przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, że system Wapro Mag, spełnia wymogi stawiane systemom informatycznym określone w §7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Program przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie wymaganym innymi przepisami prawa, takimi jak ustawa o rachunkowości, obie ustawy o podatku dochodowym oraz ustawa o podatku od towarów i usług. Dotyczy to podstawowych danych pracowników w zakresie koniecznym do przeprowadzania operacji wymaganych w księgowości, podstawowych danych udziałowców firmy i ewentualnie danych osoby fizycznej zarejestrowanych jako kontrahent w zakresie wymaganym w ustawie o VAT.

Wyżej wymienione przepisy wymuszają również przechowywanie dokumentacji księgowej, w związku z tym niemożliwe jest usunięcie z bazy programu danych osobowych, czy też zaprzestanie ich przetwarzania na wniosek osoby, której dane są przetwarzane.

Dane osobowe pracowników lub udziałowców udostępnione są przez program na wydrukach deklaracji, w sprawozdaniach finansowych lub wysyłane z programu w postaci plików-deklaracji.

Zgodnie z pozostałymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu program automatycznie rejestruje:

  • datę pierwszego wprowadzenia danych osoby do systemu,
  • identyfikator użytkownika, który wprowadził dane osoby.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że powołane rozporządzenie określa ogólne wymogi dotyczące funkcjonalności systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, obejmujące swym zakresem wszelkie przejawy przetwarzania danych. Z uwagi na fakt, że system Wapro Mag wykorzystywany jest w ściśle określonych celach, w przypadku wybranych wymogów rozporządzenia nie będą one miały zastosowania dla tego systemu.