Przejdź do głównej zawartości

Jak wygląda struktura danych osobowych?

Zakres dokumentu

Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. Dokument definiuje zakres danych osobowych przechowywanych w programie, ich strukturę i powiązania oraz przepływy do systemów zewnętrznych.

Przepływy danych

Do gromadzenia danych program wykorzystuje relacyjną bazę danych MS SQL, w której przechowywane są dane firm, udziałowców oraz kontrahentów firmy. Jako dane firmy należy również rozumieć dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Dane wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z plików tekstowych, plików XML oraz import z plików programu MS Excel. W programie istnieje możliwość przechowywania w bazie dokumentów zawierających również dane osobowe w formie elektronicznej. Program umożliwia dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych firm i osób zatrudnionych. Dane osobowe mogą być przekazywane na zewnątrz za pomocą papierowych wydruków, plików tekstowych, plików XML, plików programów MS Excel i MS Word, plików PDF i plików RTF. Program przygotowuje również dane zawierające dane osobowe w postaci plików XML oraz różnych systemów przelewów elektronicznych w postaci plików tekstowych.

Struktura zbiorów danych i ich powiązania

Rozdział przedstawia strukturę danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy określono zbiór pól informacyjnych oraz ich znaczenie, z pominięciem pól technicznych nie zawierających danych osobowych.

Tablica URZEDY

Tablica zawiera dane urzędów skarbowych i oddziałów ZUS związanych z firmą i pracownikami.

NazwaOpis
ID_URZEDUIdentyfikator urzędu (unikatowy)
NAZWANazwa urzędu
MIEJSCOWOSCAdres urzędu – miejscowość
ULICA_LOKALAdres urzędu – ulica i numer domu
KOD_POCZTOWYAdres urzędu – kod pocztowy
BANK_NAZWANumer rachunku bankowego urzędu – nazwa banku
BANK_KONTONumer rachunku bankowego urzędu – numer rachunku
KONTO_WNAnalityka strony winien konta księgowego rozliczeń z urzędem
KONTO_MAAnalityka strony ma konta księgowego rozliczeń z urzędem
KOD_USNumer urzędu skarbowego nadany przez Ministerstwo Finansów
TYP_URZEDUTyp urzędu. Dozwolone wartości US – urząd skarbowy, ZUS – oddział ZUS

Tablica FIRMA

Tablica zawiera listę firm.

NazwaOpis
ID_FIRMYIdentyfikator pracodawcy/firmy (unikatowy)
NAZWA_PELNAPełna nazwa pracodawcy
NAZWANazwa skrócona pracodawcy
NIPNIP pracodawcy
REGONREGON pracodawcy
EKDEuropejski Kod Działalności pracodawcy
NKPNumer Konta Płatnika w ZUS
RODZAJ_PLATNIKAKlasyfikacja pracodawcy. Dozwolone wartości: Płatnik niebędący osobą fizyczną lub Osoba fizyczna
ID_USIdentyfikator urzędu skarbowego pracodawcy (z tablicy URZEDY)
ID_ZUSIdentyfikator oddziału ZUS pracodawcy (z tablicy URZEDY)
KP_WLASCICIEL_PLATNIKIEM_ZUS0 – właściciel firmy nie jest płatnikiem ZUS 1 – właściciel firmy jest płatnikiem ZUS
KP_REPREZENTANT_UZImię i nazwisko osoby reprezentującej firmę na umowach cywilno-prawnych
UWAGIMiejsce na dowolny opis pracodawcy/firmy

Tablica ADRESY_FIRMY

Tablica zawiera adresy firmy związane z prowadzoną działalnością. Dla danej firmy może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu.

NazwaOpis
ID_ADRESY_FIRMYIdentyfikator adresu (unikatowy)
ID_FIRMYIdentyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY)
DATA_ODData od kiedy dane obowiązują
KP_DATA_OD
KRAJKraj
WOJEWODZTWOWojewództwo
POWIATPowiat
GMINAGmina
ULICAUlica
NR_DOMUNumer domu
NR_LOKALUNumer lokalu
MIEJSCOWOSCMiejscowość
KOD_POCZTOWYKod pocztowy
POCZTAPoczta
SKRYTKASkrytka pocztowa
TELEFONNumer telefonu
TELEXNumer modemu w adresie do korespondencji
FAKSNumer faksu
E_MAILAdres poczty elektronicznej
TYP_ADRESUIdentyfikator rodzaju adresu: S - adres siedziby, D - adres prowadzenia działalności, DG - główny adres prowadzenia działalności, K - adres do korespondencji
ZAKONCZENIENieużywany przez program
KP_DATA_DOData, kiedy dany adres przestaje być aktualny
KP_OPIS_NIETYPOWYOpis słowny miejsca prowadzenia działalności nieposiadającej adresu

Tablica PRACOWNIK

Tablica zawiera listę osób zatrudnionych. Dla każdej osoby przechowywany jest jeden zapis.

NazwaOpis
ID_PRACOWNIKAIdentyfikator osoby (unikatowy)
ID_FIRMYIdentyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY)
ID_STRUKTURYIdentyfikator działu (z tablicy STRUKTURA_ORGANIZACYJNA)
NR_EWIDENCYJNYNumer ewidencyjny osoby w firmie
NAZWISKONazwisko osoby
IMIE_1Pierwsze imię osoby
IMIE_2Drugie imię osoby
NAZWISKO_RODOWENazwisko rodowe osoby
IMIE_OJCAImię ojca osoby
IMIE_MATKIImię matki osoby
NAZWISKO_MATKINazwisko matki osoby
MIEJSCE_URODZMiejsce urodzenia osoby
DATA_URODZENIAData urodzenia osoby
PESELNumer PESEL osoby
NIPNumer NIP osoby
DOWODSeria i numer dowodu osobistego osoby
WYDANYOrgan wydający dowód osobisty osoby
DATA_WYDANIAData wydania dowodu osobistego
KP_DATA_WYDANIAData wydania dowodu osobistego w formacie MS SQLSewer
KP_OBYWATELSTWOPosiadane obywatelstwa (nazwy krajów)
PASZPORTSeria i numer paszportu osoby
TELEFONNumer telefonu osoby
PLECPłeć osoby. Dozwolone wartości: Kobieta, Mężczyzna
ID_SCHEMATUIdentyfikator schematu księgowania przypisany osobie (z tablicy G_SCHEMAT_KSIEGOWANIA)
ARCHIWUMZnacznik osoby w archiwum. 1 - osoba jest w kartotece aktywnej osób aktywnych, 2 - osoba jest w archiwum
RODZAJ_PRACOWNIKAZnacznik statusu osoby. 1 - pracownik etatowy, 2 - osoba z zewnątrz
FUNDUSZ_BEZOSOBOWYZnacznik. 1 - osoba pobiera wynagrodzenie z funduszu bezosobowego, 0 - osoba nie pobiera wynagrodzenia z funduszu bezosobowego
NR_ANALITYKINumer analityki osoby w systemie księgowym
DATA_WPROWADZENIA_DANYCHData wprowadzenia danych przez użytkownika
DATA_MODYFIKACJI_DANYCHOstatnia data modyfikacji danych przez użytkownika
UZYTKOWNIK_WPROWADZNazwa użytkownika, który dane wprowadził (z tablicy G_UZYTKOWNIK)
UZYTKOWNIK_MODYFIKNazwa ostatniego użytkownika, który dane modyfikował (z tablicy G_UZYTKOWNIK)
KOD_PRACOWNIKANumer pracownika w systemie księgowym
ZDJECIEZdjęcie pracownika w postaci elektronicznej
UWAGIMiejsce na dowolny opis osoby

Tablica ADRESY_PRACOWNIKA

Tablica zawiera adresy osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu.

NazwaOpis
ID_ADRESY_PRACIdentyfikator adresu (unikatowy)
ID_PRACOWNIKAIdentyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK)
DATA_ODData od kiedy dane obowiązują
SYM_KRAJUSymbol kraju zamieszkania pracownika
KRAJKraj
WOJEWODZTWOWojewództwo
POWIATPowiat
GMINAGmina
ULICAUlica
NR_DOMUNumer domu
NR_LOKALUNumer lokalu
MIEJSCOWOSCMiejscowość
KOD_POCZTOWYKod pocztowy
POCZTAPoczta
SKRYTKASkrytka pocztowa
TELEFONNumer telefonu
TELEXNumer modemu w adresie do korespondencji
FAKSNumer faksu
E_MAILAdres poczty elektronicznej
KP_DATA_ODData początku obowiązywania danego adresu
KP_DATA_DOData końca obowiązywania danego adresu
KP_ID_URZEDU_SKARBOWEGOIdentyfikator urzędu skarbowego
TYP_ADRESUIdentyfikator rodzaju adresu: M - adres zamieszkania, Z - adres zameldowania, K - adres do korespondencji

Tablica URZEDY_PRACOWNIKA

Tablica zawiera powiązanie urzędów skarbowych z osobami zatrudnionymi.

NazwaOpis
IDENTYFIKATORIdentyfikator powiązania (unikatowy)
ID_URZEDUIdentyfikator urzędu skarbowego osoby (z tablicy URZEDY)
ID_PRACOWNIKAIdentyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK)
DATA_ODData od kiedy dane obowiązują

Tablica KONTRAHENT

Tablica zawiera listę kontrahentów firmy. Dla każdego kontrahenta przechowywany jest jeden zapis.

NazwaOpis
ID_KONTRAHENTAKlucz główny
ID_GRUPYNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
ID_FIRMYIdentyfikator firmy – klucz obcy tabeli Firma
ID_TABELI_ODSETEKIdentyfikator domyślnej tabeli odsetek
ID_RACHUNKUIdentyfikator domyślnego rachunku bankowego
ID_KLASYFIKACJIIdentyfikator domyślnej klasyfikacji
NAZWAUnikalna nazwa kontrahenta
SYM_KRAJUSymbol kraju – klucz obcy tabeli Kraje
ID_PLATNIKANiewykorzystywane w WAPRO Fakir
WOJEWODZTWOCzęść adresu kontrahenta
NAZWA_PELNAPełna nazwa kontrahenta
ODBIORCACzy kontrahent jest odbiorcą
DOSTAWCACzy kontrahent jest dostawcą
NIPNIP
REGONRegon
PLATNIK_VATCzy kontrahent jest płatnikiem VAT
LIMIT_KUPIECKINiewykorzystywane w WAPRO Fakir
FORMA_PLATNOSCINiewykorzystywane w WAPRO Fakir
TERMIN_NALEZNOSCINiewykorzystywane w WAPRO Fakir
TERMIN_ZOBOWIAZANNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
PRIORYTETNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
KOD_KRESKOWYNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
DRUKUJ_OSTRZEZENIENiewykorzystywane w WAPRO Fakir
POKAZUJ_OSTRZEZENIENiewykorzystywane w WAPRO Fakir
OSTRZEZENIENiewykorzystywane w WAPRO Fakir
UWAGINiewykorzystywane w WAPRO Fakir
KOD_KONTRAHENTANr analityki kontrahenta w planie kont
KOD_POCZTOWYCzęść adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSCCzęść adresu kontrahenta
ULICA_LOKALCzęść adresu kontrahenta
ADRES_WWWAdres strony www
SEMAFORPole techniczne
FLAGA_STANUPole techniczne
NIPLNIP w postaci liczby (bez kresek)
DOS_KODPole wykorzystywane przy konwersji z programu WAPRO Fakir dla DOS
ZGODA_NA_PRZETWARZANIENiewykorzystywane w WAPRO Fakir
KTO_WPISALIdentyfikator użytkownika który dodawał rekord
KTO_POPRAWILIdentyfikator użytkownika który ostatni poprawił record
DOMYSLNY_RABATNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
ADRES_EMAILAdres e-mail
ID_HANDLOWCANiewykorzystywane w WAPRO Fakir
WYROZNIKNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE1Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE2Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE3Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE4Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE5Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE6Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE7Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE8Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE9Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
POLE10Niewykorzystywane w WAPRO Fakir
KontrahentUEKontrahent posiadający NIP UE
SYM_KRAJU_KORCzęść adresu do korespondencji
KOD_POCZTOWY_KORCzęść adresu do korespondencji
MIEJSCOWOSC_KORCzęść adresu do korespondencji
ULICA_LOKAL_KORCzęść adresu do korespondencji
WOJEWODZTWO_KORCzęść adresu do korespondencji
PESELPesel
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NAZWANazwa dokumentu tożsamości
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NUMERNumer dokumentu tożsamości
DOKUMENT_WYDANY_PRZEZOrgan wydający dokument tożsamości
RAKS_KOD_KONTRAHENTANr analityki kontrahenta z systemu Raks
BLOKOWANIEPole techniczne
KP_ID_ZdarzeniaNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
IncydentalnyNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
ZABLOKOWANYPole techniczne
MPKontrahent rozliczający się metodą kasową
KLUCZNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
VAT_CZYNNYPodatnik VAT czynny
UTWORZONY_W_SYSTEMIE_ZEWNETRZNYMUtworzony w systemie zewnętrznym
TELEFON_FIRMOWYNr telefonu firmowego
DOSTEPNY_W_B2BNiewykorzystywane w WAPRO Fakir
POWIATCzęść adresu kontrahenta
POWIAT_KORCzęść adresu do korespondencji

Tablica KONTRAHENT_POMOCNICZY

Tablica zawiera listę kontrahentów pomocniczych (na potrzeby VAT przy sprzedaży gotówkowej) firmy.

NazwaOpis
ID_KONTRAHENTAKlucz główny
ID_FIRMYIdentyfikator firmy – klucz obcy tablicy Firma
NAZWAUnikalna nazwa skrócona
NAZWA_PELNANazwa pełna
NIPNIP
KOD_POCZTOWYCzęść adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSCCzęść adresu kontrahenta
ULICA_LOKALCzęść adresu kontrahenta
NIPLNIP
ADRESAdres kontrahenta
DOS_KODNumer analityki po konwersji z wersji DOS

Tablica ADRESY_KONTRAHENTA

Tablica zawiera historię adresów kontrahenta.

NazwaOpis
ID_ADRESY_KONTRAHENTAKlucz główny
ID_KONTRAHENTAIdentyfikator tablicy KONTRAHENT
DATA_ODData obowiązywania adresu
NAZWA_PELNANazwa pełna kontrahenta
SYM_KRAJUCzęść adresu kontrahenta
KOD_POCZTOWYCzęść adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSCCzęść adresu kontrahenta
ULICA_LOKALCzęść adresu kontrahenta
WOJEWODZTWOCzęść adresu kontrahenta
NIPNIP
POWIATCzęść adresu kontrahenta

Tablica KONTAKT

Tablica zawiera dane osób do kontaktów kontrahentów firmy.

NazwaOpis
ID_KONTAKTUKlucz główny
ID_KONTRAHENTAIdentyfikator tablicy KONTRAHENT
NAZWISKONazwisko
IMIEImię
TYTULTytuł
STANOWISKOStanowisko
TELNumer telefonu
TEL_KOMNumer telefonu
FAXNumer faksu
E_MAILAdres e-mail
UWAGIUwagi
DOMYSLNYOznaczenie domyślnego kontaktu

Tablica ADRESY_WLASC

Tablica zawiera adresy udziałowców firmy.

NazwaOpis
ID_ADRESY_WLASCKlucz główny
ID_WLASCIdentyfikator właściciela – klucz główny tablicy Wlasciciele
DATA_ODData od której obowiązuje dany adres
WOJEWODZTWOCzęść adresu udziałowca
POWIATCzęść adresu udziałowca
GMINACzęść adresu udziałowca
MIEJSCOWOSCCzęść adresu udziałowca
KOD_POCZTOWYCzęść adresu udziałowca
POCZTACzęść adresu udziałowca
ULICACzęść adresu udziałowca
NR_DOMUCzęść adresu udziałowca
NR_LOKALUCzęść adresu udziałowca
TELEFONNumer telefonu
FAKSNumer faksu
E_MAILAdres e-mail
SKRYTKASkrytka pocztowa
AKTYWNYCzy dany adres jest aktywny (ma się pojawiać na liście adresów przy podpowiadaniu danych firmy)
TYP_ADRESUDopuszczalne wartości: Z - zameldowania, M - zamieszkania, K - dla korespondencji

Tabela ZD_DOKUMENT_PODSTAWOWY

Tabela zawiera dane binarne zapisanych e-dokumentów.

NazwaOpis
DANE_BINARNE_DOKUMENTU_PODSTAWOWEGOPrzechowuje dane binarne dokumentu

Tabela UZYTKOWNIK_FK

Tabela przechowuje informacje o wprowadzaniu i modyfikacji danych kontrahenta i pracownika, które odpisywane są w tabeli UZYTKOWNIK_FK_LOG w korespondencji z tabelą UZYTKOWNIK_FK, która zawiera informacje o operatorze program.

Nazwa****Opis
ID_LOGKlucz główny
ID_UZYTKOWNIKAIdentyfikator użytkownika korespondencja z tabelą UZYTKOWNIK_FK
ID_FIRMYIdentyfikator firmy korespondencja z tabelą FIRMA
ID_LATA_OBROTIdentyfikator roku obrotowego korespondencja z tabelą LATA_OBROTOWE
ID_ZAPISUIdentyfikator tabeli której operacja dotyczy
MODUL_OPERACJIIdentyfikator kartoteki której operacja dotyczy: KON – Kontrahent, PRA - Pracownik
RODZAJ_OPERACJIRodzaj operacji: D – dodawanie zapisu, P – poprawianie zapisu, U – Usuwanie zapisu, I – inne
SZCZEGOLY_OPERACJIOpis operacji
DATACZASData i czas systemowy operacji
ZRODLONieużywane