Przejdź do głównej zawartości

Zestawienia księgi głównej

Wprowadzenie

Poza zestawieniami dostępnymi z poziomu okien przeglądania danych, w module Księga główna dostępne są również dodatkowe zestawienia, w formacie wymaganym przez ustawę o rachunkowości. Zestawienia te podzielone są na dwie grupy:

 • księgi rachunkowe
 • wydruki bilansowe i kontrolne

Wszystkie raporty dostępne są z menu głównego Księga główna po wybraniu polecenia Zestawienia.

Dziennik księgowań

Program Wapro Fakir Finanse i księgowość pozwala na wydruk dziennika księgowań w formacie wymaganym przez ustawę o rachunkowości. Jest to możliwe po wybraniu z menu głównego programu polecenia: Księga główna | Zestawienia | Księgi rachunkowe. Drukowanie dziennika odbywa się osobno dla każdego okresu obrachunkowego.

W zależności od ustawienia parametrów pracy systemu możliwe jest wydrukowanie dziennika księgowań w dwóch wariantach:

 • Dziennik główny – obejmuje (chronologicznie) wszystkie dokumenty wprowadzane do ewidencji w ramach firmy – obowiązuje jedna numeracja wszystkich dokumentów w ramach firmy
 • Dzienniki częściowe – obejmują osobno dokumenty z każdego dziennika częściowego. W tym przypadku możliwe jest jeszcze dodatkowo wydrukowanie Zestawienia dzienników księgowań zawierającego zsumowane obroty w poszczególnych dziennikach w ramach danego okresu obrachunkowego.

Niezależnie od takiego podziału istnieje możliwość wydrukowania dziennika w dwóch formach

 • Dziennik skrócony – zawierający informację o nagłówkach dokumentów wraz z sumaryczną kwotą dokumentu;
 • Dziennik pełny – zawierający dodatkowo szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach dokumentu;
Uwaga

Należy pamiętać, że poprawny formalnie dziennik księgowań można uzyskać dopiero po zamknięciu danego okresu obrachunkowego i przenumerowaniu dokumentów. Wydruk dziennika dla otwartego okresu ma jedynie charakter pomocniczy.

Zestawienie obrotów i sald

Niezależnie od możliwości wydruku zapisów i obrotów z poziomu przeglądania danych w oknach, w programie istnieje dedykowane "Zestawienie obrotów i sald" w formacie spełniającym wymogi ustawy o rachunkowości. Zestawienie to możemy uzyskać wybierając z menu głównego programu Zakładka: Księga główna/ | Polecenie: Księgi rachunkowe. Na ekranie pojawi się formatka Zestawienia z księgi głównej, wśród których znajduje się w/w zestawienie. Po wybraniu go z listy mamy możliwość wydrukowania zestawienia dla kont syntetycznych, bądź dla kont analitycznych, zarówno wszystkich, jak i spełniających zadane warunki.

WAPRO Fakir. Okno - Zestawienie sald i obrotów | Parametry wydruku

W oknie Parametry wydruku, poza standardowymi parametrami (takimi jak nagłówek, opis czy data wydruku) możemy podać szereg opcji precyzyjnie określających format wydruku i obszar danych jaki będzie na nim przedstawiony. Mamy do dyspozycji następujące parametry:

 • Rok obrotowy – rok obrotowy dla którego wykonujemy wydruk;
 • Okres obrotowy - okres obrotowy na koniec którego wykonujemy wydruk;
 • Na dzień - Obroty i salda wyliczane są ze wszystkich dokumentów dla których data księgowania wypada nie później we wskazanym dniu;
 • Waluta – waluta, w której wykonujemy wydruk;
 • Drukuj konta kartotekowe – opcja aktywna wyłącznie przy wydruku zestawienia sald i obrotów dla kont analitycznych. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na wydruku pojawiają się wszystkie analityki kartotekowe (pozycje z odpowiedniej kartoteki) posiadające niezerowe obroty. Jej odznaczenie powoduje, że na wydruku analityki kartotekowe będą wykazywane jedną, sumaryczną kwotą;
 • Drukuj tylko z zatwierdzonych dokumentów – zaznaczenie tej opcji powoduje, że zestawienie wyliczane jest wyłącznie na podstawie zatwierdzonych dokumentów. Nie dotyczy to BO, który brany jest pod uwagę niezależnie od tego czy został zatwierdzony czy też nie;
 • Sumuj z uwzględnieniem BO – zaznaczenie tej opcji powoduje, że do obrotów narastająco, wynikających z sumy obrotów za kolejne miesiące, dodawana jest wartość bilansu otwarcia;
 • Drukuj tylko konta o obrotach różnych od zera – po zaznaczeniu tej opcji drukowane są tylko te konta, które posiadają zapisy w BO lub obroty w okresach nie późniejszych niż miesiąc za który wykonujemy wydruk. Jej odznaczenie powoduje, że drukowany jest pełny plan kont (za wyjątkiem kont kartotekowych, gdzie zawsze drukowane są wyłącznie te pozycje, które posiadają niezerowe obroty);
 • Drukuj tylko konta o saldach różnych od zera – opcja aktywna wyłącznie przy wydruku zestawienia sald i obrotów dla kont analitycznych. Po zaznaczeniu tej opcji drukowane są tylko te konta, które na koniec drukowanego okresu posiadają saldo różne od 0;
 • Wydruk prosty (BO i obroty) - na wydruku pojawi się tylko kolumna BO i Obroty narastająco;
 • Obroty w okresie / Persaldo– w zależności od wyboru opcji na wydruku pojawi się bądź kolumna Obroty w okresie, bądź kolumna Persaldo;
 • Drukuj zapisy MPK - dotyczy wyłącznie wersji PRESTIŻ - umożliwia wydrukowanie poza obrotami i saldami także zapisów MPK dla każdego konta współpracującego z MPK występującego na raporcie;
 • Drukuj zapisy księgowe - dla każdego konta poza obrotami i saldem drukuje także zapisy księgowe z danego okresu (z uwzględnieniem ograniczenia parametrem Na dzień);
 • Drukuj konto przeciwstawne - dotyczy wydruku razem z zapisami księgowymi - dla każdego zapisu (o ile to możliwe) drukuje także konto przeciwstawne;
 • Grupuj zapisy MPK - dotyczy wyłącznie wersji PRESTIŻ - opcja aktywna dla wydruku z zapisami MPK. Po jej włączeniu na wydruku otrzymujemy dodatkowe podsumowanie poszczególnych centrów kosztowych;

Poza wymienionymi parametrami możliwe jest określenie zakresu kont, jakie pojawią się na wydruku. Jest to możliwe w tym samym oknie, po wybraniu zakładki Konta. Okno wyboru zakresu kont jest identyczne jak formularz filtrowania w planie kont.

Wybrane układy parametrów możemy zapisać jako warianty wydruku, do wykorzystania przy kolejnych wywołaniach raportu.

Wydruki bilansowe

Program Wapro Fakir Finanse i księgowość pozwala na wydrukowanie takich zestawień jak Bilans, Rachunek wyników, czy inne wymagane przez ustawę. W przyszłości lista ta zostanie uzupełniana o szereg dodatkowych sprawozdań o charakterze pomocniczym.

Wydruki bilansowe są predefiniowane w systemie (w kilku wariantach) – zgodnie z załącznikami do ustawy. Ich definiowanie odbywa się w module Definicje/Raporty użytkownika, gdzie możliwa jest zarówno modyfikacja ich treści, jak i podłączenie odpowiednich funkcji kont jako źródła danych do wydruku. Same wydruki dostępne są po wybraniu z menu Księga główna polecenia Zestawienia/Wydruki bilansowe i kontrolne.