Przejdź do głównej zawartości

Wiązanie przeksięgowanych kosztów uzyskania przychodów z zapisami źródłowymi

W celu prawidłowego działania modułu korekty kosztów podatkowych, każda zaksięgowana na koncie kosztów uzyskania przychodów kwota musi być powiązana z wszystkimi cząstkowymi zapisami źródłowymi, które składają się na przeksięgowaną kwotę. Tylko w takim przypadku, program będzie w stanie powiązać uznane w kosztach podatkowych kwoty z ich rozrachunkami.

Program standardowo, może automatycznie tworzyć takie powiązania, do czego wystarczy odpowiednio zdefiniować Szablony do księgowania / przeksięgowania. Jednak mechanizm ten umożliwia automatyczne przeksięgowanie sumy wszystkich dekretów zaksięgowanych na wskazanym koncie w wybranym okresie. Aby mieć możliwość selektywnego wyboru zestawu dekretów źródłowych, jedyną możliwością jest wiązanie ręczne przeksięgowanej wcześniej kwoty z dekretami źródłowymi.

Informacja

Wiązanie przeksięgowanych kwot na konta kosztów uzyskania przychodów z tworzącymi je zapisami cząstkowymi, możliwe jest wyłącznie na kontach, które są wskazane na liście, w parametrach konfiguracyjnych firmy. Przed przystąpieniem do pierwszego wiązania konieczne jest zdefiniowanie kont, które program ma traktować jako konta kosztów uzyskania przychodów w Administrator | Konfiguracja firmy | Sekcja: Koszty uzyskania przychodów | Parametr: Konta kosztów uzyskania przychodów.

Na poniższym rysunku widoczna jest przykładowa nota księgowa, z kilkoma przykładowymi przeksięgowaniami obrotów kont zespołu 5 na wynikowe konta kosztów uzyskania przychodów.

Informacja

Zgodnie z tym co powiedziane było wyżej, wynikowe konta kosztów uzyskania przychodów zostały umieszczone na liście kont, które moduł korekt kosztów podatkowych ma kontrolować zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

WAPRO Fakir. Okno - Przegladanie dokumentów, zakładka: Pozycje

W normalnych warunkach działania firmy, każdy z widocznych powyżej w zakładce "Pozycje", dekretów stanowi najczęściej sumę obrotów miesięcznych, tj sumę wielu dekretów znajdujących się w dokumentach zakupu, w których znajdują się dekrety reprezentujące rozrachunki z dostawcą.

Warunkiem koniecznym prawidłowego działania modułu korekt kosztów podatkowych jest:

  • Księgowanie każdego dokumentu zakupu, który ma być kontrolowany przez moduł, w oddzielnym dokumencie, w którym znajduje się jeden rozrachunek. Nieprawidłowe jest na przykład księgowanie wielu transakcji zakupu w jednej nocie. Teoretycznie program dopuszcza taką możliwość, ale nie będzie w stanie powiązać dekretów kosztowych z odpowiadającymi im dekretami rozrachunków.
  • Wszystkie dekrety powstające w wyniku miesięcznych (okresowych) przeksięgowań, na kontach wykazanych na liście kont kosztów uzyskania przychodów w parametrach konfiguracyjnych firmy, muszą być powiązane z odpowiednimi dekretami źródłowymi, tj. dekretami, których suma tworzy przeksięgowaną kwotę.

Przeksięgowania miesięczne na w/w konta mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu automatów księgujących. W przypadku księgowania:

  • ręcznego - konieczne jest każdorazowo powiązanie kwoty z dekretami źródłowymi;
  • automatycznego - po włączeniu w definicji automatu opcji Powiąż z pozycjami źródła program sam, automatycznie będzie wiązał przeksięgowywaną kwotę z pozycjami źródłowymi. Zapoznaj się z: Szablony do księgowania / przeksięgowania;

Aby ręcznie powiązać widoczne na powyższym rysunku przeksięgowane kwoty z ich pozycjami źródłowymi należy uruchomić Księga główna | Sekcja: "Przeglądanie zapisów" | Według kont. Na ekranie pojawi się formatka Księga główna / Przeglądanie wg kont dla waluty: PLN. Pierwszy dekret naszej przykładowej noty 00001/PK/13 dotyczy przeksięgowania obrotów konta 501-01 przeksięgowanych na konto 711-02. Na drzewku wyboru po lewej stronie formatki należy wskazać / zaznaczyć konto, na którym znajduje się kwota, z którą chcemy powiązać dekrety źródłowe, tj. w naszym przykładzie konto711-02 i wybrać odpowiedni dekret. Jak na poniższym rysunku:

WAPRO Fakir. Okno - Księga główna / Przeglądanie wg kont dla waluty: PLN

Po wskazaniu kwoty, z którą chcemy związać dekrety źródłowe z menu podręcznego (pod prawym przyciskiem myszy) należy wybrać polecenie Powiązane pozycje. Na ekranie pojawi się formatka Powiązane pozycje, z pustą listą pozycji. W lewym górnym rogu widoczny jest opis dekretu, jak na poniższym obrazie.

WAPRO Fakir. Okno - Powiązane pozycje

Aby rozpocząć dodawanie pozycji źródłowych do listy, należy przycisnąć przycisk Dodaj lub użyć skrótu klawiszowego [Ins]. Na ekranie pojawi się standardowe okno przeglądarki "księgi głównej". w którym przy wykorzystaniu filtra (WAPRO Fakir. Przycisk - Filtr kartoteki lub skrótu klawiszowego [F8])

WAPRO Fakir. Okno - Filtr księgi głównej

można wybrać poszukiwane dekrety, np.:

WAPRO Fakir. Okno - Księga główna / Przeglądanie wg okresów dla waluty: PLN, przykład filtrowania

Po zaznaczeniu wybranych pozycji, należy przycisnąć przycisk Wybierz. Powiązane pozycje pojawią się na pustej, do tej pory, liście formatki Powiązane pozycje.

WAPRO Fakir. Okno - Powiązane pozycje, wyświetlona lista

Na zakładce Podsumowanie można sprawdzić, czy suma powiązanych pozycji jest zgodna z kwotą przeksięgowania.

W analogiczny sposób należy powiązać pozycje źródłowe z pozostałymi przeksięgowanymi kwotami.