Przejdź do głównej zawartości

Wycena aktywów i pasywów

Funkcja ta umożliwia dokonanie automatycznego przeszacowania walut (wyceny aktywów i pasywów) dla rozrachunków walutowych i środków pieniężnych na koniec roku lub okresu sprawozdawczego.

WAPRO Fakir. Przeszacowanie walut

Procedury stosowane w programie Wapro Fakir Finanse i księgowość do wyceny aktywów i pasywów uwzględniają zmiany, które weszły w życie z dniem 01.01.2002.

W przypadku wyceny rozrachunków zasada działania funkcji jest następująca:

  • użytkownik definiuje dla każdej waluty użytej w dokumentach kursy, względem których nastąpi wycena (można posłużyć się zdefiniowaną uprzednio tabelą kursów walut), osobno dla aktywów i pasywów.

  • kolejno dla każdej waluty program przegląda rozrachunki nierozliczone wykonując następujące operacje:

    • na koncie zdefiniowanym w parametrach pracy programu jako konto techniczne przeszacowania walut (musi to być konto syntetyczne) odnajduje lub zakłada osobne analityki dla różnic kursowych dodatnich i ujemnych, a w ramach danej grupy - analityki o symbolach odpowiadającym symbolom walut w których zostały założone rozrachunki
    • dla każdego rozrachunku (lub salda konta w przypadku kont nierozrachunkowych) program wylicza różnice kursowe, dodatnie lub ujemne, które księguje na koncie rozrachunkowym w korespondencji z odpowiednim kontem technicznym.
    • w ramach każdej waluty (analityki konta technicznego) program wyksięgowuje sumę kwot składowych (obroty danej strony konta) w korespondencji z kontem dodatnie (ujemne) różnice kursowe na dzień bilansowy, zdefiniowanym w parametrach globalnych systemu.

Opisane wyżej operacje rejestrowane są w systemie jako pozycje dokumentów PK (zakładanych automatycznie przez program) z datą ostatniego dnia odpowiedniego okresu obrachunkowego. Jednocześnie z pierwszym dniem następnego okresu (w szczególności na przełomie roku – z pierwszym dniem pierwszego okresu nowego roku) zostaje utworzony identyczny zestaw dokumentów z kwotami ujemnymi.

Operacja przeszacowania walut może być dla każdego okresu wykonywana wielokrotnie. W takim przypadku powstałe w poprzednim cyklu dokumenty są zastępowane dokumentami aktualnymi. Zatwierdzenie tych dokumentów blokuje możliwość wykonywania tej operacji dla danego miesiąca.

Funkcja przeszacowania walut jest dostępna po wybraniu z menu polecenia Księga główna | Przeszacowanie walut.