Przejdź do głównej zawartości

Jak prowadzić kartotekę kursów walut?

Jeśli dana jednostka gospodarcza przeprowadza operacje rozliczane w walutach obcych, zalecane jest zdefiniowanie odpowiednich tabel kursów walut. Użytkownik powinien wprowadzić tabelę NBP, potrzebnej np. do automatycznego przeszacowania walut na koniec roku obrotowego.

Program nie tworzy trwałych związków pomiędzy zapisami walutowymi w dokumencie a zapisami w tabelach kursów walut, traktując te ostatnie jedynie jako źródło pobierania wartości domyślnych. Pozwala to na prowadzenie ewidencji walutowej bez zdefiniowanych tabel kursów walut, niemniej jednak zalecaną praktyką jest definiowanie odpowiednich kursów i korzystanie z nich podczas rejestrowania dokumentów.

Kursy walut można definiować po przejściu do widoku Kartoteki | Tabele kursów walut. Na ekranie wyświetli się okno udostępniające zdefiniowane tabele, w podziale na waluty i banki.

WAPRO Fakir. Okno - Tabele kursów walut

Tabele definiowane są niezależnie dla każdego banku.

W celu zdefiniowania kolejnej tabeli, należy wskazać w drzewie walutę i bank, a następnie kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins). w wyświetlonym oknie należy uzupełnić datę notowania oraz określić kurs zakupu, sprzedaży oraz średni.

Aby zmodyfikować dane wybranej pozycji należy kliknąć przycisk Popraw (klawisz F2).

Usunięcie danej pozycji jest możliwe poprzez wybranie przycisku Usuń (klawisz Del).

Jak pobierać kursy walut?

Program Wapro Fakir umożliwia automatyczne pobieranie kursów średnich dla:

  • Narodowego Banku Polskiego,
  • Europejskiego Banku Centralnego.

Kursy mogą być pobierane:

  • automatycznie, każdorazowo po uruchomieniu programu i wejściu do firmy - w tym celu należy ustawić wartość domyślną parametru konfiguracyjnego firmy Pobieraj kursy walut przy starcie systemu na TAK,
  • automatycznie, po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku w oknie tabeli kursów - pobrany zostanie kurs na wybrany dzień.

Pobieranie kursów na starcie programu

Po odpowiednim ustawieniu parametru konfiguracyjnego firmy, uruchomieniu programu i zalogowaniu się do firmy, program automatycznie pobierze aktualny kurs i wyświetli krótką informację potwierdzającą zapisanie pobranego kursu w tabeli kursów.

Pobieranie kursów walut na życzenie

Kursy średnie Narodowego Banku Polskiego oraz Europejskiego Banku Centralnego mogą być pobierane po kliknięciu odpowiedniego przycisku w oknie Tabeli kursów.

WAPRO Fakir. Okno - Kursy walut

Podpowiedź

Na formatce Tabela kursów wyświetlane są zarówno kursy średnie NBP i ECB, jak i tabele kursów banków firmy. Aby tabela banku była widoczna w tabeli kursów, bank musi być zarejestrowany w danych firmy jako Rachunek Bankowy Firmy.

W oknie dostępne są waluty, które zostały zarejestrowane w kartotece Waluty (Kartoteki | Waluty).

Tabela kursów dostępna jest:

  • po przejściu do widoku Kartoteki | Tabele kursów walut,
  • bezpośrednio w oknie edytowania dokumentu walutowego, po kliknięciu ikony WAPRO Fakir. Przycisk - folder.

Jeżeli w wyświetlonej tabeli brakuje oczekiwanego kursu z dnia, wystarczy w drzewie wybrać walutę, ustawić odpowiednią datę i kliknąć odpowiedni przycisk:

  • Pobierz z NBP - pobrany zostanie kurs Narodowego Banku Polskiego,
  • Pobierz z ECB - pobrany zostanie kurs Europejskiego Banku Centralnego.