Przejdź do głównej zawartości

Jak prowadzić kartotekę rachunków bankowych?

Kartoteka rachunków bankowych firmy służy do rejestrowania:

  • standardowych rachunków bankowych firm, w tym rachunków VAT,
  • mikrorachunków podatkowych, które od 1 stycznia 2020 r. służą do wpłat PIT, CIT i VAT.

Kartoteka rachunków bankowych firmy dostępna jest po przejściu do:

  • kartoteki Danych firm - System | Wybór firm, po wybraniu firmy w widoku Firmy | Rachunki bankowe,

WAPRO Fakir. Okno - rachunki bankowe firmy

  • kartoteki Rachunki bankowe - Kartoteki | Rachunki Bankowe.

WAPRO Fakir. Okno -Firma / Popraw, zakładka: 3) Rachunki bankowe

Jak dodać rachunek bankowy firmy?

Aby zarejestrować nowy, standardowy rachunek bankowy firmy i powiązać go z odpowiednim kontem w planie kont, należy w oknie Rachunki bankowe firmy kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins) i wprowadzić wymagane dane.

WAPRO Fakir. Okno - rachunki bankowe firmy / Dodaj

Jeżeli rejestrowany jest rachunek VAT, w dolnej części okna, koniecznie należy zaznaczyć opcję Rachunek VAT podzielonej płatności (Split payment). Tak zarejestrowany rachunek bankowy będzie można powiązać ze zwykłym rachunkiem rozliczeniowym. Aby powiązać rachunek VAT z rachunkami rozliczeniowymi, w oknie kartoteki rachunków bankowych należy wskazać rachunek rozliczeniowy, a następnie kliknąćprzycisk Popraw (klawisz F2).

WAPRO Fakir. Okno - rachunki bankowe firmy / Popraw, zakładka: 2) Podzielona płatność

W oknie Rachunku bankowego firmy należy przejść na zakładkę Podzielona płatność i wybrać odpowiedni Rachunek VAT.

Z jednym rachunkiem VAT można powiązać wiele rachunków rozliczeniowych. Zarejestrowanie w kartotece rachunków bankowych, odpowiednie ich powiązanie oraz przypisanie z numerami kont księgowych jest wymagane do prawidłowego działania importu danych do plików JPK_WB, automatycznego importu i dekretowania e-wyciągów bankowych oraz dekretowania dokumentów importowanych z plików wymiany danych XML.

Jak dodać mikrorachunek podatkowy firmy?

W programie istnieje możliwość:

  1. Ręcznego zarejestrowania mikrorachunku - użytkownik może pobrać go ze strony Ministerstwa Finansów i zarejestrować w programie.

WAPRO Fakir. Generator mikrorachunku bankowego Minsiterstwa Finansów

Po przyciśnięciu przycisku Dodaj w oknie kartoteki rachunków bankowych należy na formatce dodawania rachunku wkleić widoczny w dolnej części powyższego okna wygenerowany numer mikrorachunku podatkowego i zaznaczyć opcję Mikrorachunek.

  1. Automatycznego wygenerowania numeru mikrorachunku podatkowego - w oknie kartoteki rachunków bankowych należy kliknąć przycisk Wygeneruj i dodaj mikrorachunek.

WAPRO Fakir. Komunikat o zarejestrowaniu mikrorachunku

Po jego zatwierdzeniu numer zostanie automatycznie dodany do kartoteki.

WAPRO Fakir. Okno - Rachunki bankowe firmy

Podpowiedź

Po dodaniu numeru mikrorachunku podatkowego do kartoteki, przycisk Wygeneruj i dodaj mikrorachunek w oknie kartoteki uruchomionym z kartoteki rachunków bankowych zniknie, natomiast w oknie rachunków bankowych widocznym w danych firmy pozostanie stale widoczny.

Zarejestrowane numery mikrorachunków podatkowych będą automatycznie wstawiane w przelewy podatkowe. Numer mikrorachunku podatkowego firmy zostanie automatycznie wstawiony po wybraniu urzędu.

WAPRO Fakir. Okno - Przelew / Dodaj

Jak powiązać numer rachunku bankowego z numerem konta księgowego?

Uwaga

Powiązanie numerów rachunków bankowych z kontami księgowymi, na których księgowane są obroty rachunku jest konieczne w firmach, które mają obowiązek przekazywania organom podatkowym danych z ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej. Bez wykonania tej operacji, nie będzie możliwe przygotowanie pliku XML zgodnie ze schematem $$JPK$$ o nazwie JPK_WB (wyciąg bankowy).

Operację wiązania można przeprowadzić z kartoteki rachunków bankowych, uruchamianej w głównym menu programu: Kartoteki | Rachunki bankowe. Numery rachunkowych bankowych firmy mogą być wiązane z kontem księgowym na dwa sposoby:

  • numer rachunku wiązany jest kontem zwykłym kontem syntetycznym lub analitycznym w planie kont,
  • do konta planu kont dodana jest kartoteka rachunków bankowych firmy, tworząc tzw. konto kartotekowe.

Jak powiązać numery rachunków bankowych z prostym kontem plany kont?

Załóżmy, że w planie kont istnieją już założone proste konta analityczne dla wszystkich rachunków bankowych firmy. Poniżej wycinek planu kont z utworzonymi kontami dla rachunków bankowych.

WAPRO Fakir. Wycinek planu kont

Aby przypisać konta księgowe do odpowiednich numerów rachunków bankowych, należy otworzyć okno kartoteki rachunków bankowych i wskazać kursorem rachunek bankowy.

WAPRO Fakir. Okno - Rachunki bankowe firmy

Aby przypisać do niego konto z planu kont, należy kliknąć przycisk Konta księgowe (klawisze Ctrl+K). Na ekranie wyświetli się okno Konta księgowe powiązane z rachunkiem bankowym.

WAPRO Fakir. Okno - Konta księgowe powiązane z rachunkiem bankowym - pusta lista

Ze względu na to, że w każdym roku obrotowym numer rachunku może być przypisany do innego konta, należy wskazać rok obrotowy, w którym ma nastąpić przypisanie, a następnie kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins). W wyświetlonym oknie należy wybrać odpowiedni numer konta i zatwierdzić wybór. W poniższym przykładzie, do wybranego numeru rachunku przypisane zostało konto 131-1.

WAPRO Fakir. Okno - Konta księgowe powiązane z rachunkiem bankowym - na liscie powiązany rachunek bankowy

Jak powiązać numery rachunków bankowych poprzez utworzenie konta kartotekowego?

Użytkownicy programu, którzy wybrali utworzenie konta kartotekowego dla rachunków bankowych, nie muszą już tworzyć przypisania do konta księgowego.

WAPRO Fakir. Wycinek planu kont

Konta zostały automatycznie przypisane.

WAPRO Fakir. Okno - Konta księgowe powiązane z rachunkiem bankowym - na liscie powiązany rachunek bankowy

Opis w kolumnieInformacja świadczy o tym, że powiązanie wynika z powiązania kartoteki rachunków bankowych firmy bezpośrednio w planie kont.

Jak dodać rachunki wirtualne kontrahentów?

Uwaga

Dotyczy wyłącznie wariantu PRESTIŻ.

Wapro Fakir w wersji PRESTIŻ pozwala na obsługę tzw. rachunków wirtualnych kontrahentów. Jest to usługa bankowa polegająca na tym, że właściciel może w ramach rachunku bankowego swobodnie definiować subrachunki, a następnie przypisywać je swoim kontrahentom. Każda wpłata dokonana na taki subrachunek jest ewidencjonowana jako transakcja na rachunku podstawowym, subrachunek pozwala jednak na jednoznaczną identyfikację kontrahenta dokonującego wpłaty.

W programie możliwe jest zdefiniowanie schematów generowania rachunków wirtualnych i przypisanie ich do już istniejących kontrahentów. Jeśli ponadto zostanie ustawiony domyślny schemat, możliwe będzie automatyczne tworzenie rachunków dla nowo dodawanych kontrahentów. W takim przypadku, podczas dodawania kontrahenta do kartoteki wystarczy zaznaczyć w dolnej części okna opcję Generuj rachunek wirtualny.