Przejdź do głównej zawartości

Zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania zg. z art. 18f uopdop

Zgodnie z art. 18f ustawy o pdop. podstawa opodatkowania, co do zasady może ulec zmniejszeniu o zaliczaną do przychodów należnych lub zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów odpowiednio wartość wierzytelności lub zobowiązania, dla których upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

W celu naliczenia w programie powyższych wartości uprzednio należy program odpowiednio skonfigurować.

Konfiguracja

Przede wszystkim w parametrach firmy, w sekcji Przychody i koszty uzyskania przychodu należy skonfigurować cztery parametry:

  • Wykaz kont zaliczanych do przychodów - konta, które program ma kontrolować zgodnie z postanowieniami art. 18f ustawy o pdop.
  • Konto pozabilansowe korekty przychodów - czyli konto, na którym program po analizie każdej nierozliczonej transakcji, zgodnie z art. 18f ustawy o pdop, będzie dokonywał technicznych korekt zaksięgowanych przychodów w stosunku do aktualnego stanu rozliczenia transakcji;
  • Wykaz kont zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów - konta, które program ma kontrolować zgodnie z postanowieniami art. 18f ustawy o pdop.
  • Konto pozabilansowe korekty kosztów uzyskania przychodów - czyli konto, na którym program po analizie każdej nierozliczonej transakcji, zgodnie z art. 18f ustawy o pdop, będzie dokonywał technicznych korekt zaksięgowanych kosztów w stosunku do aktualnego stanu rozliczenia transakcji;

Na przykład:

WAPRO Fakir. Okno - Parametry pracy firmy, definiowanie kont

Informacja

Powyższe numery kont należy traktować jako przykładowe.

Naliczanie zestawień

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów konfiguracyjnych firmy można przystąpić do naliczania zestawień. Funkcjonalność dostępna jest z głównego menu programu: Zakładka Księga główna | Sekcja: Operacje okresowe | Polecenie: Okresowe korekty | "Złe długi" zg. z art. 18f ustawy o pdop. Po wybraniu polecenia na ekranie wyświetlone zostanie okno podobne do poniższego:

WAPRO Fakir. Okno - Ulga na złe długi zgodnie z art. 18f ustawy o pdop

W programie można tworzyć zarówno zestawienia nierozliczonych wierzytelności oraz zobowiązań. Aby je wykonać należy odpowiednio wybrać tryb pracy okna. Opcje Wierzyciel oraz Dłużnik znajdują się w lewym, górnym rogu okna. Na powyższym przykładzie obszar zaznaczono czerwonym prostokątem. Po wybraniu trybu pracy, aby utworzyć zestawienie należy przycisnąć lewy z dwóch przycisków: WAPRO Fakir. Przyciski - Dodaj i usuń zestawienie. Aby usunąć ostatnie utworzone zestawienie wystarczy przycisnąć prawy z przycisków.

Po przyciśnięciu przycisku tworzenia nowego zestawienia wyświetlone zostanie okno dialogowe umożliwiające wybranie dnia, na który wykonane zostanie zestawienie. Na przykład:

WAPRO Fakir. Okno - Ulga na złe długi zgodnie z art. 18f ustawy o pdop, wybieranie dnia zestawienia

W celu zaksięgowania naliczonych korekt na zdefiniowanym w parametrach firmy koncie pozabilansowym należy wybrać / zaznaczyć transakcje, które mają być skorygowane a następnie przycisnąć przycisk Koryguj. Na wyświetlonym oknie dialogowym zdefiniować okres obrotowy oraz datę księgowania. Na przykład:

WAPRO Fakir. Okno - Ulga na złe długi zgodnie z art. 18f ustawy o pdop, automatyczna korekta

Po utworzeniu przez program korekty w zakładce Lista operacji, w sekcji szczegółów okna pojawi się odpowiedni zapis:

WAPRO Fakir. Okno - Ulga na złe długi zgodnie z art. 18f ustawy o pdop, zakładka: Lista operacji (z wyświetloną listą)

Po zaznaczeniu wiersza korekty, przyciskając przycisk oznaczony lupą wyświetlony zostanie utworzony dokument korygujący. Na przykład:

WAPRO Fakir. Przykład podglądu wskazanego dokumentu

Informacja

Zestawienia nierozliczonych zobowiązań po upływie 90 dni po terminie płatności wykonuje się analogicznie do powyższego opisu, należy jedynie zmienić tryb pracy okna na Dłużnik.