Przejdź do głównej zawartości

Jak zaktualizować programy?

Jak pobrać aktualizację z serwerów Asseco Wapro?

Pierwszym etapem procesu aktualizacji aplikacji Asseco Wapro przez program Wapro Update jest pobranie plików aktualizacji z serwerów Asseco Wapro.

Podpowiedź

Od wersji 8.50.0 wszystkie importowane zestawy aktualizacji są skompresowane i zabezpieczone hasłem.

Wapro Update zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi okresowo sprawdza, czy znajdują się na nich nowe aktualizacje programów, z których korzysta firma. Jeżeli tak a w parametrach konfiguracyjnych jest zdefiniowany "folder sieciowy", pobiera je na lokalny dysk komputera wskazany w "parametrach konfiguracyjnych" a następnie importuje do bazy danych SQL. Jeżeli konkretny komputer ma dostęp do wskazanego w parametrach konfiguracyjnych folderu sieciowego, w trakcie aktualizacji pobiera z niego pliki wymagane do aktualizacji, jeżeli nie pobiera je z bazy danych. Jeżeli w parametrach konfiguracyjnych taki folder nie jest zdefiniowany, pliki pobierane sa do bazy danych.

Po sprawdzeniu dostępności nowych aktualizacji i ewentualnym pobraniu plików z serwerów Asseco Wapro, program Wapro Update poinformuje o nowej aktualizacji. Na pasku zadań systemu operacyjnego pojawi się nowa ikona:

 • ikonka - WU wszystkie programy są aktualne - w przypadku gdy wszystkie programy Asseco Wapro są aktualne;
 • ikonka - WU pobrano aktualizacje do zainstalowania - w przypadku kiedy zostaną pobrane nowe aktualizacje programów Asseco Wapro;

Jeżeli pobrane zostaną aktualizacje, nad paskiem zadań dodatkowo, w prawym, dolnym rogu ekranu wyświetlona zostanie dodatkowo informacja podobna do poniższego przykładu:

Komunikat - pobrano aktualizacje do zainstalowania

Ze względu na to, że pliki aktualizacji są zapisywane w bazie danych, która jest wspólnym obiektem w systemie, w instalacjach wielostanowiskowych pobieranie aktualizacji wykonywane jest tylko przez jedno stanowisko. Pozostałe stanowiska instalują daną aktualizację z plików zapisanych w bazie danych SQL. W związku z tym wystarczy, że jeden komputer z sieci jest podłączony do internetu aby wszystkie stanowiska mogły zostać zaktualizowane. Na koniec, po zainstalowaniu aktualizacji na wszystkich stanowiskach po 10-ciu dniach pliki są usuwane z bazy danych, natomiast z folderu sieciowego nie są usuwane.

Jakie są rodzaje pobieranych aktualizacji?

Programy systemu Asseco Wapro zaprojektowane są w technologii tzw. "Klient - serwer". Co oznacza, że każdy program wykonawczy zainstalowany jest lokalnie na komputerze każdego użytkownika programu natomiast dane programu, metadane, ustawienia konfiguracyjne, bardzo ważne dla programów procedury obliczeniowe i wiele innych informacji znajdują się we wspólnej bazie danych na serwerze SQL uruchomionym na jednym z komputerów w sieci firmy.

Z tego względu w Wapro Update mogą pojawiać się aktualizacje:

 • Programu - zawiera pliku przeznaczone do aktualizacji samej aplikacji. Taka aktualizacja musi być zainstalowana na każdym stanowisku;
 • Bazodanowe - zawiera tylko skrypty aktualizujące bazę danych aplikacji. Taka aktualizacja musi zostać zainstalowana w bazie danych programu Asseco Wapro;
 • Mieszane - zawiera pliki przeznaczone do aktualizacji programu oraz pliki skryptów przeznaczone do aktualizacji bazy danych SQL. Taka aktualizacja musi zostać zainstalowana w bazie danych programu Asseco Wapro oraz na każdym stanowisku;

W zależności od tego jaka aktualizacja zostanie pobrana, program Wapro Update będzie różnie się różnie zachowywał. Częściowo zależy to od ustawień konfiguracyjnych programu.

Powoduje to, że w zależności od rodzaju aktualizacji, czasem wystarczy, że zostaną zaktualizowane tylko procedury obliczeniowe znajdujące się w bazie danych SQL programu a czasem zarówno procedury obliczeniowe znajdujące się w bazie danych SQL jak i komponenty programu w komputerach wszystkich użytkowników. Czasem będą to skrypty a czasem pliki bibliotek lub na przykład plik wykonawczy albo dokumentacja programu.

O ile po instalacji aktualizacji zawierającej wyłącznie skrypty SQL, będzie ona mieć wpływ na wszystkich użytkowników programu, ponieważ wszyscy pracują na tej samej bazie danych SQL, o tyle aktualizacje programów lub mieszane, często nie będą zainstalowane w tym samym czasie. Wynika to z tego, że niektóre aktualizacje muszą być instalowane po zakończeniu pracy programu. Jeżeli część użytkowników będzie w tym czasie pracować i nie zakończy pracy z programem, aby Wapro Update mógł zainstalować aktualizację, program w tych komputerach automatycznie przerwie instalację aktualizacji.

Stan aktualizacji programu na lokalnym komputerze oraz na innych stanowiskach można obejrzeć w oknie Historia aktualizacji dostępnym z głównego okna programu (przycisk oznaczony ikoną - Przycisk - historia aktualizacji). W oknie znajduje się ich lista, aktualizacje:

 • pobrane i jeszcze nie zainstalowane - oznaczone są ikonką - ikonka - pobrane i jeszcze nie zainstalowane;
 • pobrane i zainstalowane - oznaczone są ikonką - ikonka - pobrane i zainstalowane

ikonka - WU Lista zainstalowanych aktualizacji

W związku z tym, że w niektórych sytuacjach praca w jednej bazie danych kilku programów różniących się stanem aktualizacji mogłaby doprowadzić do błędów w danych lub ich uszkodzenia, program Wapro Update musi w takich przypadkach wymusić instalację (aktualizację) na użytkownikach tak, aby doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie programy będą jednakowe.

Uwaga

Od wersji 8.50.0 programów Wapro ERP, instalacja skryptów do wersji wyższych lub równych 8.50.0 nie wymaga zamknięcia aktualizowanych programów.

Jakie są rodzaje instalacji aktualizacji?

Aby zapewnić prawidłową pracę programów Asseco Wapro, w programie Wapro Update wprowadzono cztery rodzaje instalacji aktualizacji. Mają one z jednej strony zapewnić maksymalnie bezproblemową pracę użytkownikom programów a jeżeli przerwa w pracy będzie konieczna z przyczyn technicznych, aby moment tej przerwy mógł być wybrany przez użytkowników a nie narzucony przez program. a jeżeli to możliwe, aby w pozostałych przypadkach, wszystko odbywało się automatycznie. W programie wyróżniamy cztery rodzaje instalacji aktualizacji:

 • Ręczna - instalacja uruchamiana ręcznie po przyciśnięciu przycisku na głównym oknie programu;

 • Awaryjna - uruchamiana automatycznie, w sytuacji gdy w ostatnio używanej bazie danych SQL aplikacji nie ma zainstalowanej aktualizacji, o której program Wapro Update ma informację, że jest zainstalowana. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku przywracania bazy danych SQL aplikacji z archiwum;

 • Wymuszona - uruchamiana w sytuacji opisanej wyżej, kiedy stan programu jest różny na różnych stanowiskach tzn. gdy co najmniej na jednym stanowisku program został zaktualizowany a na pozostałych nie.

 • Automatyczna - po włączeniu w ustawieniach konfiguracyjnych programu, poprzez wybranie rodzaju aktualizacji (wszystkie lub tylko bazodanowe), program będzie te aktualizacje automatycznie instalował. Taka aktualizacja może być jeden raz odraczana. Odroczenie w czasie będzie jednakowe na wszystkich stanowiskach;

  Uwaga

  Jeżeli aktualizacja na jednym stanowisku zostanie odroczona a na drugim stanowisku np. zostanie wymuszona ręcznie, spowoduje to, że okres odroczenia zostanie anulowany i uruchomiona zostanie instalacja wymuszona

W momencie pobrania przez Wapro Update aktualizacji programu lub mieszanej, na danym stanowisku mogą wystąpić następujące sytuacje w aplikacjach Asseco Wapro:

 • Działa na danym stanowisku (lokalnie) - w przypadku ustawienia w konfiguracji instalacji automatycznej, w tym momencie wyświetlone zostanie okienko umożliwiające odroczenie instalacji.

  Uwaga

  Odroczenie będzie takie samo na wszystkich stanowiskach.

 • Nie działa na żadnym stanowisku - aktualizacja instaluje się automatycznie na wszystkich stanowiskach;

 • Nie działa na danym stanowisku natomiast działa na innych stanowiskach - jeżeli nie minęło trzy dni od momentu pobrania aktualizacji, Wapro Update nie instaluje i nie informuje, w przeciwnym razie instaluje aktualizację;

Jak przebiega instalacja automatyczna?

W przypadku aktualizacji bazodanowych i mieszanych Jeżeli w konfiguracji ustawień Wapro Update uruchomiona jest aktualizacja automatyczna dla wszystkich aktualizacji lub dla aktualizacji bazodanowych, jeżeli pobrana zostanie aktualizacja bazodanowa lub aktualizacja mieszana, program rozpocznie automatycznie instalację. Najpierw nastąpi sprawdzenie czy inni użytkownicy korzystają z bazy danych. Jeżeli tak, instalacja zostanie przerwana bez ostrzeżenia aby nie zakłócać pracy użytkownikom. Wapro Update odroczy ją na trzy dni. Po tym okresie instalacja zostanie wymuszona, jeżeli również w tym momencie użytkownicy będą korzystać z bazy danych aplikacji, która powinna zostać zaktualizowana, instalacja nie zostanie przerwana i wyświetlony zostanie komunikat błędu instalacji, który ma to na celu zapobiec możliwości pominięcia tej aktualizacji.

Jak przeglądać powiadomienia na pasku zadań?

Program Wapro Update domyślnie wyświetla powiadomienia o pobranych nowych aktualizacjach w oknie systemu Windows ponad paskiem zadań. Do sterowania wyświetlaniem lub nie wyświetlaniem tych powiadomień przeznaczony jest czwarty od lewej przycisk na głównym oknie programu. Ikona przycisku zmienia się w zależności od aktualnego ustawienia opcji: Jeżeli przycisk oznaczony jest ikoną:

 • ![Powiadomienia wyłączone](../../static/img/moduly_wspolne/wu/wu-comment-delete2_16x16.png" /> - oznacza to, że powiadomienia są wyświetlane, przyciśnięcie przycisku spowoduje ich wyłączenie i zmianę ikony przycisku;
 • ![Powiadomienia włączone](../../static/img/moduly_wspolne/wu/wu-comment_16x16.png" /> - oznacza to, że powiadomienia są wyłączone, przyciśnięcie przycisku spowoduje ich włączenie i zmianę ikony przycisku;

Jak instalować aktualizację programów?

Program Wapro Update umożliwia zarówno zainstalowanie kolejno dostępnych aktualizacji jak i zainstalowanie ich wszystkich, jedna po drugiej:

 • Aby zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje wystarczy przycisnąć przycisk Aktualizuj wszystko, oznaczony czerwonym prostokątem na poniższym obrazie;
 • Aby zainstalować wybrane aktualizacje należy wybrać jedną z zaznaczonych na niebiesko dostępnych poleceń przycisku Opcje:
  • Zainstaluj aktualizację do bieżącej wersji;
  • Zainstaluj nową wersję programu

![WU Zainstaluj aktualizację](../../static/img/moduly_wspolne/wu/wu-001-001-002-img040.png

Przed rozpoczęciem można zapoznać się z listą dostępnych aktualizacji. Po wybraniu polecenia Zobacz szczegółowe informacje o aktualizacjach (widok powyżej) w wierszu żądanego programu, na ekranie wyświetlone zostanie okno podobne do poniższego przykładu:

Zobacz szczegółowe informacje

Po rozwinięciu kolejno wierszy listy plików aktualizacji przyciskiem ![Rozwiń listę](../../static/img/moduly_wspolne/wu/wu-ikonka_rozwijanie listy_grida.png), można zapoznać się z planowanymi aktualizacjami dla wybranego programu. Po zamknięciu okna niezależnie czy przyciśnięty zostanie przycisk Aktualizuj wszystko (Aktualizuj wszystko) czy też jedno z poleceń przycisku Opcje, sam proces będzie wyglądał analogicznie. W czasie trwania procesu najpierw wyświetlone zostanie pytanie z żądaniem potwierdzenia wykonania operacji a następnie na ekranie wyświetlony zostanie ekran informujący o trwaniu procesu instalacji:

WU - Instalowanie aktualizacji

Dodatkowo w trakcie dłuższych operacji może zostać wyświetlony pasek postępu. Po zakończonej instalacji, jeżeli wybrana została aktualizacja jednego z kilku programów, wyświetlone zostanie główne okno programu z zaktualizowaną listą programów do aktualizacji, natomiast jeżeli została wybrana opcja aktualizacji wszystkich dostępnych aktualizacji, wyświetlone zostanie główne okno programu informujące, że wszystkie programy są aktualne:

WU - Wszystkie programy aktualne

Dodatkowo zmieni się ikonka w pasku zadań systemu Windows.

Podpowiedź

Aktualizacja programu Wapro Update będzie przebiegać nieco inaczej. W trakcie procesu nastąpi dodatkowo wyłączenie i ponowne uruchomienie usługi Wapro Update.

Jak ponownie uruchomić program?

Uwaga

Zdecydowanie zalecamy aby Wapro Update był stale uruchomiony w komputerach, na których zainstalowane jest oprogramowanie Asseco Wapro ponieważ jest to obecnie podstawowa metoda publikacji aktualizacji do programów Asseco Wapro. Aktualizowane tą drogą będą wszystkie komponenty programu.

Jeżeli z jakichś przyczyn trzeba zatrzymać działanie programu, w tym celu należy:

 • w głównym oknie programu przycisnąć przycisk Konfiguracja - Konfiguracja a następnie
 • na wyświetlonym oknie odznaczyć opcję Ustawienia domyślne, na ekranie pojawią się dodatkowe ustawienia. W sekcji Wyłącz WU należy zaznaczyć opcję Tak

WU - Wyłączanie

Po zapisaniu takiego ustawienia konfiguracyjnego i wyłączeniu działającej usługi przyciśnięciem krzyżyka - WU - Zamykanie w prawym górnym rogu głównego okna programu, Wapro Update nie zostanie ponownie, automatycznie uruchomiony. Aby ponownie uruchomić program, wystarczy w głównym menu systemu Windows, w grupie Wapro wybrać Konfiguracja Wapro Update a następnie zmienić w sekcji Częstotliwość pobierania aktualizacji opcję Nigdy na inną, dostosowaną do własnych potrzeb.