Przejdź do głównej zawartości

Co nowego?

Wersja 8.80.0

 • Dodano parametry konfiguracyjne:

  • parametr blokujący możliwość instalowania nowych wersji programów przez użytkowników;
  • parametr odraczający instalację aktualizacji o określoną ilość dni liczoną od daty publikacji aktualizacji;
 • Dodana została możliwość usuwania stanowisk z historii instalacji;

 • Dodana została obsługa:

  • powiadomień przychodzących z programów Wapro ERP;

  Powiadomienia są dostępne z głównego okna programu:

  Główne okno programu

  po przyciśnięciu przycisku Powiadomienia. Poniżej przykład:

  Lista powiadomień

Wersja 8.70.0

 • Dodano powiadomienia o zbliżającym się końcu licencji programów
 • Dodano eksport historii operacji do pliku XML

Wersja 8.60.0

 • Zmieniono wygląd aplikacji
 • Dodano dodatkową weryfikację poprawności aktualizacji
 • Dodano możliwość ponownego zainstalowania wszystkich aktualizacji dla danego programu
 • Dodano log instalacji aktualizacji w katalogach programów

Wersja 8.51.0

 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów Wapro ERP jako zgodne z SQL Server 2019.

  Podpowiedź

  W przypadku ręcznej instalacji serwera zalecamy konfigurację z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.

  • Do prawidłowego działania programu wymagany jest Framework .Net 4.6;
  • SQL 2012 - minimalna dopuszczalna wersja SQL Serwera - zalecamy korzystanie z z SQL serwerów w wersjach nie niższych niż SQL 2012. W przeciwnym przypadku, w trakcie wgrywania niektórych aktualizacji może pojawić się stosowny komunikat, a aktualizacja nie zostanie wgrana. Może to grozić nieprawidłową pracą aktualizowanego programu.

Wersja 8.50.2

 • Dodana została możliwość eksportu informacji w formacie XML o stanie aplikacji ze wszystkich stanowisk;
 • Zoptymalizowano działanie programu w pracy wielostanowiskowej;

Wersja 8.50.0

 • Główne okno programu:

  • Zmieniony został sposób wyświetlania listy programów oraz informacji o dostępnych aktualizacjach;
  • W wierszu programu w miejsce wyświetlanych przycisków poleceń dodany został przycisk Opcje;

  Opis znajduje się w punkcie: Główne okno programu;

  • Konfiguracja - dodane zostały dwie nowe opcje:

   • Katalog sieciowy, z którego pobierane będą pliki na komputery w sieci - opis znajduje się w punkcie: Konfiguracja program;
   • Praca terminalowa - administrator systemu (nazwa użytkownika) - opis znajduje się w punkcie: Konfiguracja program;
  • Zmieniony został sposób pobierania aktualizacji z serwerów Asseco Business Solutions SA oraz zmieniony został sposób aktualizowania komputerów w sieci. Opis znajduje się w punkcie: Opis aktualizacji;

  • Historia instalacji- usunięta została możliwość wycofywania ostatniej aktualizacji;

Wersja 8.40.2

 • Automatyczna instalacja aktualizacji (bazodanowych i mieszanych) - w tym przypadku zmieniony został nieco sposób uruchamiania instalacji automatycznej. Obecnie wymuszenie instalacji jest mniej restrykcyjne, pozostawia w pewnych granicach decyzję użytkownikom o momencie jej uruchomienia. Opis znajduje się tutaj ->;

 • Pobieranie plików aktualizacji - zmieniono sposób pobierania plików aktualizacji. Obecnie pliki są pobierane i zapisywane w bazie danych;

 • Historia aktualizacji - dodana została informacja o pobranych do bazy danych plikach aktualizacji oraz kolumna z oznaczeniem graficznym:

  • aktualizacji pobranych i jeszcze nie zainstalowanych - Aktualizacje pobrane niezainstalowane;
  • aktualizacji pobranych i zainstalowanych - Aktualizacje pobrane i zainstalowane;
  • Konfiguracja ustawień:
  • Uproszczona została konfiguracja programu - zrezygnowano z podziału konfiguracji na stanowiskową i sieciową, w tym sieciową domenową i bez domenową. Obecnie program, niezależnie od środowiska, w którym pracuje, nie wymaga wyboru odpowiedniego rodzaju konfiguracji;
  • Ograniczono możliwość konfiguracji uprawnień do instalacji aktualizacji oraz do zmiany konfiguracji do:
  • Logowanie do serwera - w obu przypadkach wymaga zalogowania do serwera;
  • Niewymagane - w obu przypadkach, nie wymaga logowania do serwera; Opis znajduje się tutaj ->
 • Parametry powiadomień - dodano możliwość ograniczenia wyświetlania powiadomień do jednego komputera. Opis znajduje się tutaj ->;

Wersja 8.40.0

 • Systemowe - program dostosowano do aplikacji Asseco Wapro w wersja 8.40.0;

Wersja 8.30.2

 • Konfiguracja programu:

  • Poszerzono możliwości konfiguracji automatycznych instalacji aktualizacji. W miejscu parametru Automatyczna instalacja aktualizacji, który umożliwiał włączenie lub wyłączenie wszystkich aktualizacji, powstała grupa parametrów o nazwie Automatyczna instalacja aktualizacji zawierająca trzy nowe parametry:

   • Wyłącz - wyłącza automatyczne aktualizacje;

   • Tylko aktualizacje bazodanowe - automatycznie instalowane będą tylko aktualizacje bazodanowe.

    Uwaga

    Jeżeli jako pierwszy w pakiecie aktualizacji będzie plik innego typu, taki pakiet zostanie pominięty.

   • Wszystkie - automatycznie instalowane będą wszystkie aktualizacje;

  • Dodano nową grupę parametrów Uprawnienia do instalacji aktualizacji:

   • Niewymagane - podczas instalowania aktualizacji programów nie będą wymagane żadne uprawnienia. Każdy użytkownik systemu Windows będzie mógł zainstalować aktualizacje zgodnie z ustawieniem w grupie Automatyczna instalacja aktualizacji
   • Logowanie do serwera - instalacja aktualizacji będzie wymagać zalogowania się do serwera;
   • Uprawnienia administratora - instalacja aktualizacji będzie wymagać uprawnień administratora systemu;
  • Dodany został nowy parametr Wyłącz powiadomienia o błędach podczas instalacji - zaznaczenie opcji spowoduje, że takie powiadomienia nie będą wyświetlane, tak aby nie zakłócać pracy użytkownikom, którzy nie zajmują się administrowaniem systemu;

  • Dodany został nowy parametr Uruchamiaj Wapro Update przy starcie systemu - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że każdorazowo po uruchomieniu systemu Windows zostanie uruchomiony również program Wapro Update;

 • W programie dodano opcjonalną możliwość aktualizacji programów z dowolnego konta w systemie Windows. W konfiguracji programu powinny być zaznaczone opcje:

  • Uprawnienia do instalacji aktualizacji równe Niewymagane
  • Automatyczna instalacji aktualizacji równe Wszystkie Sugerujemy zaznaczenie również parametru Uruchamiaj Wapro Update przy starcie systemu.
 • Historia zainstalowanych aktualizacji - rozbudowano listę wyboru programów. Na liście obecnie pojawiają się wszystkie programy zainstalowane w systemie, które mają aktualną licencję, nawet jeżeli nie zostały w nich zainstalowane jeszcze żadne aktualizacje;

 • Okno Konfiguracja - zmieniono sposób wyświetlania parametrów na listę wartości. Parametry grupowane są w sekcje.

Aktualizacja z dnia 8 listopada 2017

 • Aktualizacja numer 1 - modernizuje proces aktualizacji programów;

 • Aktualizacja numer 2:

  • wprowadza poziomy ważności aktualizacji

  • modernizuje menu podręczne uruchamiane prawym przyciskiem myszy na ikonie programu znajdującej się w zasobniku systemowym:

   • dodaje polecenie Konfiguracja;
   • dodaje polecenie Pomoc;
   • dodaje możliwość uruchamiania z menu aplikacji Wapro ERP (w sekcji Uruchom ERP);
  • Modernizuje awaryjne uruchamianie usługi Wapro Update;

  • Dodaje możliwość wyłączenia w Konfiguracji powiadomień o aktualizacjach z poziomem ważności niższym niż krytyczny;

   Podpowiedź

   Powiadomienia o aktualizacjach z poziomem ważności Krytyczny (Aktualizacje krytyczne) będą zawsze wyświetlane.

  • Dodaje możliwość ustawienia w Konfiguracji programu opcji ograniczającej wyświetlanie powiadomień o aktualizacjach dotyczących tylko tych programów, które znajdują się w ostatnio używanej bazie danych;

   ::: Podpowiedź W praktyce oznacza to, że Wapro Update niezależnie od ilości baz danych różnych programów znajdujących się na SQL Serwerze, będzie aktualizował tylko te programy, z których użytkownik korzysta. :::