Przejdź do głównej zawartości

Co nowego?

Wersja 8.70.0

 • W kreatorze importu oraz eksportu dodano informację o błędach, w przypadku, gdy któraś z firm nie posiada dodanej umowy, lub nie ma wprowadzonej daty przystąpienia lub daty pierwszej składki.
 • Rozbudowano komunikat przy eksporcie o sugestię sprawdzenia okresu, za który wykonywany jest eksport w przypadku braku danych do eksportu.
 • Na liście uczestników dodano do tytułu okna liczbę wyświetlonych uczestników.

Wersja 8.60.4

 • Po otwarciu okna „Naliczone składki” i „Korekty naliczonych składek” ustawiany jest teraz aktualny rok;
 • Dodano pulpit oparty o technologię Chromium;
 • Przy ponownym imporcie składek za ten sam okres, dodano aktualizację daty zapisu składek;
 • Zmieniono sposób filtrowania okresu w kreatorze importu oraz eksportu, aby w momencie zmiany miesiąca z grudzień na styczeń automatycznie zwiększał się rok. W drugą stronę rok będzie zmniejszany;
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn na oknie „Uczestnicy” oraz „Lista firm”;
 • Dodano możliwość dodania kolejnej składki za dany okres, jeśli plik składkowy będzie zawierał inne wartości niż dodana składka;
 • Zaktualizowano nazwę instytucji finansowej z AXA TFI na UNIQA TFI;
 • Dodano mechanizm nadpisujący dodane ID PPK i Numer rachunku PPK w przypadku, gdy ręcznie poprawimy rekord uczestnika lub ponownie wczytamy plik z instytucji finansowej;

Wersja 8.60.2

 • Zawężono wybór daty przystąpienia firmy do wynikających z ustawy tj: 01.07.2019 , 01.01.2020 , 01.07.2020, 01.01.2021, na liście uczestników zmieniono nazwę kolumny z „Data przystąpienia” na „Data obowiązku. Na liście firm zamiast „Data przystąpienia” jest „Ustawowa data przystąpienia”
 • Wymieniono ikonę aplikacji i ikony pozostałych aplikacji na pasku menu
 • Dodano możliwość usuwania deklaracji zmiany danych uczestników
 • Dostosowano deklarację zmiany danych dla agenta transferowego Finat
 • Włączono obsługę .xml dla agenta transferowego Finteco
 • Zmieniono sposób filtrowania dokumentów w programie na bardziej szczegółowy. Zamiast roku można filtrować według zakresu dat od do.
 • W oknach „Lista uczestników” dodano możliwość eksportu danych uczestników, a w oknie „Lista składek” ich składek do formatu .xls , .xlsx i .pdf
 • Dodano możliwość rozciągnięcia okna listy uczestników wzdłuż i wszerz
 • Zaktualizowano strukturę pliku deklaracji dla agenta transferowego Finteco
 • Rozwiązano problem importu pliku z numerem ewidencji PPK i rachunkiem PPK uczestników otrzymanym od agenta transferowego Pekao
 • Dodano automatyczną zmianę znacznika „Podlega” dla osób niepodlegających w momencie tworzenia deklaracji rejestracji.

Wersja 8.60.0

 • Dostosowano pliki importu w formacie .csv i .xml służące do wysyłania danych do Instytucji finansowych do wersji 2.00.
 • Dodano kontrolę daty przystąpienia i daty składek, podczas wykonywania operacji „Zmiana daty obowiązku uczestników” oraz „Zmiana daty rozpoczęcia płacenia składek”. Data przystąpienia nie może być datą późniejszą niż data rozpoczęcia płacenia składek.

Wersja 8.51.0

 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów Wapro ERP jako zgodne z SQL Server 2019.

  Podpowiedź

  W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.

 • Poprawiono działanie programu przy zmianie zakładki „Zarejestrowani” i „Zwolnieni” na oknie uczestników. Wyeliminowano problem , który powodował znikanie składki dodatkowej pracodawcy przy przechodzeniu między zakładką „Zarejestrowani” i „Zwolnieni” na oknie uczestników;

 • Dodano weryfikację daty przystąpienia i płacenia składek. Data składki nie może być wcześniejsza niż data przystąpienia;

 • Poprawiono wyświetlanie informacji o błędach podczas wykonywania importu danych z kilku firm;

 • Na oknie składek dodano wiersz z podsumowaniem wszystkich typów składek;

 • Zmodyfikowano obsługę operacji rezygnacji z PPK uczestnika oczekującego na rejestrację;

 • Poprawiono uzupełnianie pola numer 9 dla Agenta Transferowego Finat;

 • Poprawiono działanie filtra roku na oknach. Obecnie filtr roku będzie zmieniał się dynamicznie w zależności od bieżącego roku;

 • Dodano pełną obsługę API dla Agenta Transferowego Pekao;

 • Dodano blokadę tworzenia rejestracji dla osób, które nie mają kompletnych danych. Dodano komunikat o braku imienia;

 • Rozwiązano problem z dodawaniem firm, których numer REGON rozpoczynał się cyfrą „0”. W takim przypadku wyświetlany był komunikat „Indeks wykracza poza granice tablicy”;

 • Zmodyfikowano układ okien „Kreatora dodawania uczestnika” oraz zakładki adres na „Liście uczestników”;

Wersja 8.50.2

 • W Kreatorze eksportu na końcu dodano nowe okno, które wyświetla podsumowanie ilości wyeksportowanych dokumentów do instytucji finansowej;

 • Na oknie importu oraz eksportu zmieniono domyślną podpowiadaną datę pobrania składek. Obecnie podpowiadać się będzie poprzedni miesiąc;

 • Dodano weryfikację przypisanej umowy dla uczestnika, podczas eksportu danych, w przypadku gdy firma ma wprowadzoną więcej niż jedną umowę o zarządzanie;

 • Zmieniono sposób filtrowania i wyszukiwania pracowników na bardziej intuicyjny. Obecnie wystarczy wprowadzić część nazwiska lub imienia uczestnika;

 • Zmodyfikowano obsługę uczestników, którzy zostali zwolnieni lub zrezygnowali z PPK przed wysłaniem rejestracji do instytucji finansowej;

 • Rozbudowano drzewko statusów uczestników na oknie Uczestnicy. Dodano statusy:

  • Oczekuje na rejestrację – dla pracowników, którzy przystąpią do programu w przyszłości;
  • Niezarejestrowani -> Zwolnieni – dla pracowników, którzy zostali zwolnieni, przed wysłaniem rejestracji. Dla takich pracowników, w razie potrzeby będzie możliwość wysłania rejestracji;

Wersja 8.50.0

 • Wersja 8.50.0 jest pierwszą opublikowaną wersją programu;

  Zapoznanie z programem Wapro PPK warto rozpocząć od punktu: Wstęp.