Dokumentacja WAPRO JPK
Podpisywanie plików JPK podpisem PZ
Wyślij opinię
WAPRO JPK - dokumentacja > Pozostałe informacje > Podpisywanie plików JPK podpisem PZ

Glossary Item Box

Podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym e-PUAP


Warunkiem koniecznym podpisywania plików JPK podpisem PZ jest posiadanie tak zwanego Profilu Zaufanego e-PUAP oraz odpowiednie skonfigurowanie programu.

Profil można założyć na dwa sposoby:

  • zarejestrować go na portalu e-PUAP co wymaga potwierdzenia go w ciągu 14 dni w tzw. Punkcie Potwierdzenia;
  • właściciele rachunków bankowych utworzonych w jednym z banków: PKO BP, PKO SA, Inteligo, Banku Zachodniego WBK, mBank-u, ING Bank-u, Millennium oraz Envelo mogą utworzyć Profil Zaufany e-PUAP za pośrednictwem swojego rachunku bankowego, bez konieczności potwierdzania go w Punkcie Potwierdzenia.Tak założony profil jest natychmiast gotowy do podpisywania plików.

Aby udostępnić w programie możliwość podpisywania plików JPK tak zwanym podpisem PZ w Parametrach użytkownika należy, w sekcji Tryb Podpisu Danych zaznaczyć opcję Podpis Zaufany ePUAP oraz określić lokalizację, w której program będzie zapisywał pliki do podpisania.

Uwaga - Lokalizacja plików do podpisu Podpisem PZ powinna być łatwo dostępna, tak aby później można było ją znaleźć w trakcie podpisywania pliku na portalu e-PUAP.

Po założeniu profilu oraz skonfigurowaniu programu można przystąpić do podpisywania plików JPK podpisem PZ. Pliki podpisywane są w trakcie operacji Wysyłanie plików, kreator na czas podpisywania plików przerywa działanie, po podpisaniu uruchamia się ponownie i kontynuuje wysyłanie.

Po uruchomieniu operacji wysyłania plików na ekranie wyświetlone zostanie okno kreatora a na nim komunikat z dokładną instrukcją postępowania: 
 

Na tym etapie należy przycisnąć przycisk OK na oknie komunikatu i pozostawić program WAPRO JPK dokładnie w takim stanie jak to prezentuje poniższy obrazek, z wyświetlonym oknem systemowego eksploratora aż do momentu podpisania widocznego wyżej pliku. Po podpisaniu pliku będzie można wskazać podpisany plik i kontynuować działanie kreatora: 
 

Podpisywanie profilem zaufanym odbywa się z portalu e-PUAP lub obywatel.gov.pl. Obie prowadzą do tego samego celu.

ShowPodpisywanie pliku połączenia podpisem PZ na portalu obywatel.gov.pl

Aby podpisać plik JPK_VAT podpisem PZ (profilem zaufanym), można to wykonać na dwa sposoby. Każdy rozpoczyna się na innym portalu ale ostateczny podpis PZ jest tworzony na portalu obywatel.gov.pl W celu użycia podpisu PZ, należy:

Od tego momentu obie drogi łączą się.

UWAGA - pomimo widocznych na stronach Ministerstwa Cyfryzacji w opisach oraz przyciskach poleceń informacji o podpisywaniu pliku JPK_VAT, należy podpisywać plik initUpload przygotowany przez program WAPRO JPK.

Po przyciśnięciu przycisku PODPISZ JPK_VAT, na ekranie pojawi się dodatkowe okno przekierowujące do profilu zaufanego, z prośbą o zalogowanie się operatora: 
 

Po zalogowaniu do profilu zaufanego, zostaniemy ponownie przekierowani na portal obywatel.gov.pl, na stronę umożliwiającą pobranie pliku z meta danymi o nazwie rozpoczynającej się initUpload. W pierwszej kolejności należy pobrać na serwer Ministerstwa Cyfryzacji plik initUpload (nie plik JPK_VAT, którego nazwa jest podana na wyświetlonej stronie). Można to wykonać dwoma metodami:

  • poprzez przyciśnięcie na ekranie przycisku polecenia WYBIERZ PLIK Z DYSKU lub
  • korzystając z metody przeciągnij i upuść, plik należy wskazać myszą w oknie eksploratora systemu i upuścić nad szarym prostokątem, w wyświetlonym oknie portalu

 


 
 

Poniżej zaprezentowana zostanie pierwsza metoda. Po przyciśnięciu przycisku WYBIERZ PLIK Z DYSKU na ekranie pojawi się okno systemowego eksploratora, w którym należy wskazać zapisany na dysku komputera plik z metadanymi, którego nazwa rozpoczyna się od initUpload. przykład poniżej: 
 

Po wysłaniu pliku na serwer Ministerstwa Cyfryzacji rozpocznie się proces weryfikacji pliku. Na ekranie pojawi się oznaczenie trwającego procesu: 
 

Jeżeli plik zostanie pozytywnie zweryfikowany, na ekranie pojawi się graficzna ikona symbolizująca pobrany plik w formacie XML, a poniżej nazwa pliku. W przypadku gdyby plik nie został pozytywnie zweryfikowany pojawiłby się czerwony napis z informację, że plik jest nieprawidłowy.

Uwaga - W przypadku negatywnej weryfikacji prosimy nie rezygnować, prosimy wybrać inną metodę pobrania pliku, na przykład przeciągnij i upuść, omówiona wyżej. jeżeli to nie pomoże można wylogować się z profilu zaufanego i zalogować się ponownie i podjąć próbę jeszcze raz. W czasie testów nowej funkcjonalności często zdarzało się, że dopiero po drugiej lub trzeciej próbie plik initUpload był pozytywnie weryfikowany i pobierany. 
 

Pozytywnie zweryfikowany plik można podpisać podpisem PZ. W tym celu należy na ekranie przycisnąć przycisk PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM. Ponownie zostaniemy przekierowani do profilu zaufanego: 
 

Na oknie profilu należy przycisnąć przycisk Podpisz profilem zaufanym. Na kolejnym wyświetlonym oknie należy przycisnąć Autoryzuj i podpisz dokument. 
 

Będzie to wymagać kolejnego logowania się do profilu i być może potwierdzania operacji podpisywania kodem dostarczonym w wiadomości SMS. Po podpisaniu, na ekranie pojawi się potwierdzenie: 
 

Przyciskając przycisk ZAPISZ można zapisać podpisany plik na dysku komputera. Portal obywatel.gov.pl domyślnie do nazwy podpisanego pliku doda przedrostek SIGNED_. Najlepiej nowy plik zapisać w tej samej lokalizacji, w której program WAPRO JPK utworzył oryginał do podpisania. Na przykład: 
 

Po zapisaniu pliku można wylogować się z portalu obywatel.gov.pl i zamknąć przeglądarkę. Na koniec należy zaznaczyć w programie podpisany plik initUpload. Widok poniżej:  
 

a następnie przycisk Następny na oknie kreatora: 
 

Po zakończeniu pracy kreatora, plik JPK_VAT zostanie automatycznie wysłany na serwer Ministerstwa Finansów. Przykład poniżej: 
  

ShowPodpisywanie pliku połączenia podpisem PZ na portalu e-PUAP

Po uruchomieniu e-PUAP na ekranie pojawi się pytanie: 
 

Jeżeli wybrana zostanie odpowiedź:

  • TAK - użytkownik zostanie przekierowany na portal obywatel.gov.pl skąd będzie mógł podpisać plik JPK_VAT i wysłać go;
  • NIE - użytkownik pozostanie na portalu ePUAP gdzie będzie mógł podpisać przygotowany przez WAPRO JPK plik initUpload a następnie wysłać plik JPK_VAT ze swojego komputera. Opis poniżej;

Poniżej zaprezentowana została ścieżka podpisywania profilem zaufanym, autoryzowanym przez bank. Możliwe, że podpisywanie profilem zaufanym potwierdzanym w Punkcie Potwierdzenia nieco różni się od poniższego opisu.

W celu podpisania pliku podpisem PZ w pierwszym kroku należy w przeglądarce internetowej wejść na portal  e-PUAP i zalogować się do swojego profilu: 
 

Po przyciśnięciu przycisku Zaloguj się, przeglądarka wyświetli stronę logowania podobną do poniższego przykładu: 
 

Po zalogowaniu się w profilu zaufanym, ekran będzie wyglądał podobnie do poniższego z tą różnicą, że w prawym górnym rogu widoczne będą inne imię, nazwisko oraz numer. 
 

Na wyświetlonej stronie należy przycisnąć przycisk, znajdujący się na górnej belce, obok sekcji z danymi właściciela profilu, o nazwie Moja skrzynka. Po przyciśnięciu przycisku portal przeniesie nas do przestrzeni roboczej: 
 

Aby podpisać plik utworzony przez program WAPRO JPK, zapisany w komputerze najpierw trzeba pobrać go z komputera do swojego profilu zaufanego. Pliki podpisywane są na portalu e-PUAP w profilu zaufanym. Aby to zrobić należy wybrać polecenie Robocze w skrzynce, przyciskając polecenie oznaczone na powyższym obrazku czerwonym prostokątem. Widok strony w oknie przeglądarki ulegnie zmianie kolejny raz i na ekranie pojawi się lista plików roboczych profilu a ponad nią menu z poleceniem Dodaj plik z dysku.

W przypadku nowo utworzonego profilu lista plików, przy pierwszym użycie będzie pusta. 
 

Po przyciśnięciu przycisku Dodaj plik z dysku na ekranie wyświetlone zostanie okno systemowego eksploratora. W oknie należy wskazać utworzony przez program WAPRO JPK oczekujący na podpisanie: 
 

Po wskazaniu pliku i przyciśnięciu przycisku Otwórz jako potwierdzenie, nazwa pliku zostanie wyświetlona na stronie, na szarym tle, nieco poniżej przyciskami operacyjnymi. Podobnie jak na poniższym przykładzie: 
 

Aby przenieść wybrany plik na serwer e-PUAP należy przycisnąć przycisk Dodaj, widoczny powyżej w czerwonym prostokącie. W tym momencie plik zostanie przeniesiony na serwer, dodany zostanie do głównej listy plików i oznaczony niebieskim obramowaniem. Na przykładzie poniżej wiersz wskazany czerwoną strzałką. Pobranie pliku dodatkowo potwierdza wyświetlona w kolorze zielonym informacja umieszczona w zielonym, prostokątnym obramowaniu również w kolorze zielonym. Przykład poniżej: 
 

Po przeniesieniu pliku na serwer e-PUAP można przystąpić do rozpoczęcia procesu podpisywania. Aby to zrobić należy kliknąć myszą nazwę pobranego pliku. Na ekranie wyświetlony zostanie podgląd zaznaczonego pliku z informacją, że dokument nie posiada podpisów elektronicznych. Przykład poniżej 
 

Na wyświetlonym ekranie znajduje się przycisk Podpisz, na przykładzie powyżej zaznaczony czerwonym obramowaniem. Przyciśnięcie przycisku uruchomi proces podpisywania pliku podpisem PZ. Wymaga to kilku potwierdzeń chęci podpisania pliku  

Pierwszy raz na wyświetlonym komunikacie: 
 

Drugi raz na oknie wyboru metody podpisywania: 
 

Trzeci raz z przestrzeni profilu zaufanego: 
 

Kolejne potwierdzenie, po przyciśnięciu przycisku Autoryzuj i podpisz dokument na poniższym oknie 
 

spowoduje przełączenie na portal banku, w którym utworzony został profil zaufany i który go autoryzuje. Po wprowadzeniu loginu, podaniu hasła do rachunku bankowego oraz wprowadzeniu kodu przesłanego SMS-em następuje podpisanie pliku na portalu e-PUAP: 
 

Na oknie podglądu pliku pojawia się stosowna informacja o dodanym podpisie. Na przykładzie powyżej obramowana ramką.

W związku z tym, że na tym etapie podpisany plik znajduje się na serwerze e-PUAP, musi zostać z niego pobrany i zapisany w tej samej lokalizacji, z której został przeniesiony na serwer czyli w tą samą lokalizację, w której zapisał go program WAPRO JPK.

 W tym celu należy na ekranie nacisnąć przycisk Pobierz, widoczny na przykładzie powyżej, w czerwonej ramce. Na ekranie wyświetlone zostanie okno systemowego eksploratora, w którym należy wskazać żądaną lokalizację i znajdujący się w niej plik, tak aby przy zapisie znajdujący się tam do tej pory niepodpisany został nadpisany przez plik podpisany. Przykład poniżej:
 

Po zapisaniu podpisanego pliku lokalnie, w komputerze,  można wylogować się z profilu zaufanego, przykład poniżej i zamknąć przeglądarkę. 
 

Po zamknięciu przeglądarki należy wrócić do programu WAPRO JPK, wyświetlić okienko eksploratora z opisem w nagłówku Wczytywanie podpisanego pliku XML profilem Zaufanym, wybrać / wskazać podpisany plik i przycisnąć przycisk Otwórz. Przykład poniżej: 
 

Kreator wysyłania pliku, który przerwał działanie na czas podpisania pliku, aktualnie wznowił działanie i dokończył proces wysyłania pliku: 
 

Po wysłaniu pliku, program otrzyma zwrotnie z serwera Ministerstwa Finansów komunikat o poprawnie zakończonej sesji oraz z identyfikatorem UID. Przykład poniżej: 
  

©2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.